894/1946

Given i Helsingfors den 30 december 1946.

Lag om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Har straffangående i arbete, underställt myndighets ledning och uppsikt, ådragit sig kroppsskada, förorsakad av olycksfall, eller i lagen om yrkessjukdomar avsedd yrkessjukdom, skall till honom och hans anhöriga, för såvitt i denna lag ej annorlunda stadgas, erläggas skadestånd i enlighet med vad om skadestånd för olycksfall i arbete stadgas.

Vad i 1 mom. är stadgat, äge motsvarande tillämpning jämväl på person, som hålles i tvångsanstalt, tvångsarbetsinrättning, arbetsrättning, skyddsförvar och rannsakningsfängelse och som bör hållas i uppfostringsanstalt, så ock på person, som vårdas i alkoholinstanstalt, kommunalhem och kommunalt eller allmänna medel understött skyddshem, ävensom på sådan patient i sjukvårdanstalt, som utför honom i enlighet med anstaltens vårdprogram förelagt arbete.

Lag samma vare även i fråga om person, som i stället för att hållas i anstalt har förordnats till eller placerats i arbete utom denna.

2 §

Skadestånd utbetalas av statens medel. För såvitt emellertid i 1 § 2 mom. avsedd anstalt är kommunal eller enskild, skall vederbörande kommun, sammanslutning av kommuner eller enskild för skadeståndets erläggande taga försäkring, varom i tillämpliga delar är gällande vad om försäkring för olycksfall i arbete är stadgat.

3 §

I denna lag stadgad skadestånd får utbetalas först för tiden efter utgången av den tid, då den skadade eller insjuknade befunnit sig i ovan i 1 § avsedd ställning. Nödig sjukvård, som staten eller kommun icke på annan grund är skyldig att ombesörja, bör likväl lämnas.

4 §

Har person, till vilken eller till vars anhörig jämlikt 1 § skadestånd skall erläggas, på grund av brott dömts att erlägga skadestånd för kroppsskada eller skadestånd åt anhörig till person, som avlidit till följd av kroppsskada, må skadestånd, som jämlikt denna lag skall utbetalas åt den skadade eller sjuke eller åt anhörig till honom, med undantag av ersättning för sjukvårds- och begravningskostnader, i sin helhet utmätas för erläggande av nämnda skadeståndsfordran. För erläggande av annat skadestånd, utdömt på grund av brott, skall till förmån för sakägaren utmätas högst hälften av det ovan avsedda skadeståndet.

5 §

Angående minimibeloppet för den till grund för skadeståndet liggande årsarbetsförtjänsten stadgas genom förordning.

6 §

Angående anhängiggörandet av skadeståndärende i stöd av denna lag och om handläggningen av sådant är gällande, vad om skadestånd för olycksfall i arbete är stadgat.

7 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan likaså bestämmas, att denna lag skall äga tillämpning även på personer, vilka äro intagna eller vårdas i annan än i 1 § avsedd anstalt eller vilka i stället för att hållas i dylik anstalt förordnats till eller placerats i arbete utom densamma, ifall anstalten är jämförlig med i sagda paragraf nämnd anstalt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1947.

Helsingfors den 30 december 1946.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI

Socialminister
Matti Janhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.