498./1946

Given i Helsingfors den 21 juni 1946.

Förordning om ändring av förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 19 och 45 §§ förordningen den 27 januari 1933 (34/33) angående skjutvapen och skjutförnödenheter, som följer:

19 §.

Tillstånd till anskaffande av skjutvapen må meddelas blott. den, som gjort sig känd för pålitlighet och ordentlighet och som härför anför skäl som kan godkännas.

Tillstånd till anskaffande av fickvapen eller för militärt bruk avsett skjutvapen kan emellertid beviljas endast i sådana fall, då vapnet är oundgängligt till följd av tjänst, befattning eller yrke.

Gäller ansökan anskaffande av i 2 § avsett vapen eller gasvapen, bör polismyndigliet vid beviljande av tillstånd iakttaga synnerlig försiktighet och omtänksamhet samt ägna uppmärksamhet däråt, huruvida på grund av sökanden karaktärsegenskaper, levnadsvanor eller andra omständigheter skäl finnas att misstänka, att han kunde missbruka det av honom förvärvade skjutvapnet.

Tillstånd må icke beviljas person under 15 år. Den, som fyllt 15 men ej 21 år. kan med förmyndares samtycke och med iakttagande av i 1 och 3 mom. nämnda anvisningar meddelas tillstånd till anskaffande av för jakt eller målskjutning erforderligt skjutvapen.

Ministeriet för inrikesärendena kan på ansökan medgiva undantag från bestämmelserna beträffande anskaffande av vapen, som avses i 2 mom. och erfordras vid skytte, samt jämväl andra vapen.

Har meddelat tillstånd att anskaffa skjutvapen ej använts inom 30 dagar, räknat från dess utfärdande, anses det hava förfallit.

45 §.

Stadgandena i denna förordning gälla icke skjutvapen och skjut förnödenheter, vilka för tjänstens skull användas av statsmyndigheter eller av personer, som äro i tjänst vid försvarsväsendet, utan är med avseende å dem gällande, vad därom särskilt stadgas.

I denna förordning ingående best ämmelser om tillverkning och import av vapen och skjutförnödenhet gälla icke heller import för statens behov eller tillverkning i statens egna inrättningar.


Denna förordning träder i kraft den 10 juli 1946.

Helsingfors den 21 juni 1946.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Minister för inrikesärendena
Yrjö Leino.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.