1/1946

Given i Helsingfors den 3 januari 1946.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 2, 6, 7 och 8 §§, 10 §, sådan den delvis andrad lyder i lagarna, den 9 februari 1945 och 13 september 1945, 12 § punkterna 3, 4, 5, 8 och 22 ävensom 13, 14, 23, 51, 58, 60, 61 och 66 §§ lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Från erläggande av stämpelskatt äro befriade, förutom vad här nedan sägs, staten och statsinrättningar, folkpensionsanstalten samt Finlands Bank och i tjansteangelägenheter statsmyndighet.

6 §.

Såvitt i denna lag ej annorlunda stadgas, skola expeditioner, som utfärdas av myndighet, hörande till någon av de i 4 § nämnda grupperna, beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, skriven å skilt papper eller å till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden bör såsom egentlig expedition till part utfärdas, förutom i punkt 2 nämnd, för varje arkblad:

1 gruppen 200 mark
2 " 160 "
3 " 120 "
4 " 80 "
5 " 40 "
6 " 20 "

2) avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som åtecknats eller vidfogats till myndighet ingiven handling och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, ävensom annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur expedition eller annan handling, för varje blad:

1―2 grupperna 80 mark
3―4 " 50 "
5―6 " 20 "
7 §.

Ovan i 6 § stadgad stämpel skall erläggas, då varje fullskriven sida upptager minst tjugo eller på annat än standardpapper fullskriven sida minst tjugofyra rader och varje rad i genomsnitt innehåller åtminstone tjugo stavelser.

Ovan i 1 mom. stadgat stämpelbelopp skall höjas med femtio procent, då varje fullskriven sida upptager minst trettio eller på annat än standardpapper fullskriven sida minst trettiosex rader. Upptager expedition ej mer än en sida, må den ej beläggas med mer än enkel stämpel.

8 §.

Utöver vad efter antal blad i stämpelskatt utgår, skola i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

Fotostatkopia, vars storlek är högst 18 X 25 cm, 20 mark för varje blad, samt fotostatkopia, vars storlek är högst 36 X 25 cm, 40 mark för varje blad. Då fotostatkopia är större än 36 X 25 cm, skall i stämpelskatt erläggas 4 mark för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 300 mark för bro- och färjritning, som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 50 mark för andra ritningar, vilka överhuvud kunna användas endast för komplettering av handlingar.

Handelsresande, bevis för honom, på sätt i 66―68 §§ stadgas.

Identitetsbevis åt utlänning för resa till utlandet, för högst sex månader 150 mark, för högst ett år 300 mark.

Inresetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 2,000 mark.

Kartavstick eller -utdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteriingenjör, om lösen för avsticket eller utdraget utgör högst 50 mark, 20 mark, samt för varje belopp av 50 mark eller del därav, varmed lösen överstiger 50 mark, ytterligare 20 mark.

Körkort, utfärdat av polisinrättning 200 mark och av länsman 175 mark. Då person, som har körkort, beviljas rätt att framföra motorfordon av annat slag än vartill körkortet berättigar, skall sådant å körkortet utskrivet tillägg beläggas med stämpel, av polisinrättning utfärdat till 100 mark och av länsman utgivet till 80 mark.

Mutsedel 1,000 mark eller, då sådan utgives åt utlänning eller utländsk sammanslutning eller åt sådan inhemsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning, 5,000 mark.

Naturalisationsbrev, för vinnande av medborgarrätt, om sökanden icke tidigare varit finsk medborgare och ej heller härstädes åtnjuter asylrätt, beroende av hans inkomster och förmögenhet, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,000 och högst 30,000 mark.

Pass, som i Finland utfärdas åt finsk medborgare för resa till utlandet, för högst sex månader 200 mark, för högst ett år 500 mark, för längre tid 1,000 mark; samt ytterligare för varje text på främmande språk i passet 50 mark.

Patentbrev 1,000 mark.

Registerutdrag, för varje ark:

1) ur fartygsregister 80 mark;

2) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register, om utdraget utges av patent- och registerstyrelsen, 120 mark, eljest 90 mark;

3) ur jordregister 80 mark;

4) ur stiftelseregister 100 mark;

5) ur understödskassaregister 60 mark;

6) ur register över religiösa samfund 40 mark; samt

7) ur föreningsregister 40 mark.

Resekort, utfärdat av polisinrättning 50 mark och av länsman 40 mark.

Resolution se Beslut.

Skattebrev, beroende av lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet, minst 500 och högst 25,000 mark.

Utslag se Beslut.

Varuförpassning 40 mark.

Vistelsebok för utlänning samt resolution, varigenom utlännings vistelsetillstånd, som grundar sig härpå, förlänges, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 2,000 mark.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 2,000 mark.

Öppet brev eller annan handling å titel eller värdighet, utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för den, som innehar ordinarie stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befattning, enligt föreskrift av statsrådet, minst 200 och högst 150,000 mark;

2) för den, som ej innehar i 1 punkten nämnd tjänst eller befattning, enligt föreskrift av statsrådet, minst 400 och högst 300,000 mark.

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


3) fastställande av staten, folkpensionsanstalten, landskap, kommun, församling, kommunalt samhälle eller registrerat trossamfund tillkommande skatt eller avgift eller grunden för dess beräknande eller ock debitering eller utmätning av sådan skatt eller avgift, eller anstånd med betalning eller annan lättnad vid dess erläggande eller restitution, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, därest icke besvär över skatt till staten föranleder upphävande av lägre myndighets utslag eller ändring därav till den skattskyldiges förmån, ej heller i ärende, vari för erhållande av tullförmån ingivits ansökan om restitution av tull eller vari anhålles om förhandsuppgift beträffande den tull vara vid import drager;

4) värnplikt, arbetsplikt, folkförsörjning, brandskydd, befolkningsskydd eller militärinkvartering, naturaprestationer för krigsmakten eller tillstånd att komma i åtnjutande av medborgare överhuvud tillkommande rättigheter eller friheter, där sådant tillstånd förutsattes i stadgande angående begränsning av sagda rättigheter eller friheter, utfärdat med stöd av lagen om krigstillstånd eller skyddslagen för republiken;

5) mantalsskrivning, fattigvård, barnskydd, familjebidrag, lösdrivar-, alkoholist- eller arbetslöshetsvård, moderskaps- eller blindunderstöd eller sterilisering;


8) lagstiftningen om kolonisation eller inlösen av legoområden, utarrendering eller överlåtande av statens boställen eller ägostyckning till förmån för person, tillhörande den obesuttna befolkningen, eller andra med honom jämförbara personer, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, därest icke där anförda besvär föranleda upphävande eller ändring till den besvarandes förmån av lägre myndighets utslag;


22) utdrag eller avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling, där utdraget eller avskriften utgives åt part utan dennes anhållan i ovan i denna paragraf omförmälda ärenden;


13 §.

Handling, som av sakägare inlämnas till eller företes för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, häradsrätt, ägodelningsrätt eller rådstuvurätt, skall, såvitt icke i 14 och 15 §§ samt 4―7 kap. är annorlunda stadgat, oberoende av omfattning och antal blad beläggas med stämpel till följande belopp:

i 1 gruppen 50 mark
" 2 " 30 "
" 5 " 10 "

Fria från ovan i 1 mom. föreskriven stämpelskatt äro:

duplett av handling;

i samma ärende utgiven, i 6 § avsedd expedition; samt

handlingar i ärenden, i vilka i 6 § stadgad stämpelskatt för expeditioner icke uppbäres.

14 §.

För nedannämnda handlingar, anmälningar och vinster skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:

Aktiebrev, enligt 33―37 §§.

Anmälan om överlåtelse av beviljad patenträtt 2,000 mark.

Anmälan om ångpanna eller ångkärl för registrering:

1) ångpanna eller pannanläggning å fartyg 100 mark, därest eldytan är högst 100 m2; 200 mark, om eldytan är högst 200 m2; och 400 mark, om eldytan överstiger 200 m2;

2) landångpanna eller ångkärl 100 mark.

Anmälan till handelsregistret:

1) då firma första gången anmäles för registrering: av öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag samt ömsesidigt bolag och skadeförsäkringsförening 600 mark, av andelslag minst 100 mark och högst 600 mark, av övriga 200 mark;

2) då prokura, inrättande av filial eller ändring till Handelsregistret anmäles: 100 mark.

Fordringsbevis, se Skuldsedel.

Inträdesbiljetter till nöjestillfällen, enligt 60―65 §§.

Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, förutom gåvobrev och testamente, enligt 16―32 §§.

Obligation, enligt 38―44 §§.

Räkning, då den för erhållande av betalning inlämnas till domstol eller utsökningsmyndighet, såsom skuldsedel enligt 45―53 §§.

Skogsavverkningskontrakt, då det för vinnande av inteckning inlämnas till domstol, enligt hela beloppet av det överenskomna priset för avverkningsrätten och nyttjanderätten till skogen, 30 penni för varje fulla 100 mark.

Framgår vederlaget för avverknings- och nyttjanderätten ej ur kontraktet, belägges detsamma med stämpel enligt rättens prövning.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis, enligt 45―53 §§.

Spelkort, enligt 58 §.

Warrant 50 mark.

Vinst, enligt 59 §.

Värdepapper, som säljas eller bytas, enligt 54―57 §§.

Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelgivaren själv eller av annan person, för varje fulla 100 mark:

då den är utställd på högst 3 månader, 10 penni;

då den är utställd på högst 6 månader, 20 penni; samt

då den är utställd på längre tid än 6 månader, 30 penni.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, bör beläggas med ovan stadgad stämpel, innan den här till accepter ing eller betalning företes eller till annan person gives eller överlåtes.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för vinnande av inteckning eller betalning ingives till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall angående dess beläggande med stämpel iakttagas, vad ovan om skuldsedel sagts.

Överlåtelsehandling beträffande kronorusthål], kronohemman eller annan kronolägenhet, vid ansökan om immission, samt beträffande kronoboställe eller därav bildad odlings- eller bostadslägenhet eller annat område, vid ansökan om överlåtelse av arrenderätt, då överlåtelsehandlingen för fastställande av överlåtelsen ingives till myndighet, såsom köpebrev rörande fastighet, med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 16―30 §§.

23 §.

Då egendomens värde icke nämnes eller då värdet fastställts uppenbart alltför lågt, skatt överlåtelsehandlingen beläggas med stämpel enligt domstolens prövning.

Då lagfart sökes, skall sökanden förete av ordföranden för vederbörande skattenämnd utfärdat intyg över, till vilket värde den fastighet, som skall lagfaras, värderats vid senast verkställda inkomst- och förmögenhetsbeskattning, eller därest fastigheten icke värderats vid sagda beskattning, ordförandes för skattenämnden utlåtande angående dess värde.

51 §.

Från stämpelskatt, som skall erläggas, då fordringsbevis utfärdas eller inteckning sökes, är befriat fordringsbevis, mot vilket ur statsmedel eller någon statens fond utgives lån eller vilket utfärdas till kommun, kommunal fond, sparbank, andelskassa, Finlands Hypoteksförening eller Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki benämnda bank för lån, som beviljas av medel, vilka erhållits ur statsmedel eller någon statens fond, eller för lån, som beviljats i enlighet med lagen den 5 maj 1945 om finansiering av kolonisationsverksamheten för den förflyttade befolkningen och frontsoldater, eller till en av kommunen förvaltad lånefond för näringarnas främjande eller vilket av kreditandelslag utfärdas till Osuuskassojen Keskus Oy. benämnda bolag eller av sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller Sparbankernas Centralaktiebank eller ur kolonisationsfonden utgives åt andelslag eller allmännyttigt kolonisationsaktiebolag för att användas till kolonisationsändamål. Likaledes äro fordringsbevis över lån, vilka ur postsparbankens medel beviljats för bostadsbyggnadsverksamhet, fritagna från stämpelskatt.

Vad i 1 mom. är sagt, gäller icke innehavareskuldsedel.

58 §.

För spelkort, i Finland tillverkade eller till landet införda, erlägges i stämpelskatt 50 mark för varje kortlek.

60 §.

För inträdesbiljetter till sådana hur nedan nämnda allmänna nöjestillfällen, vid vilka inträdesavgift uppbäres av alla eller en del besökande, skall stämpelskatt erläggas med följande procenttal av den å biljetten angivna inträdesavgiften:

1) vid danstillställning 50 procent:

2) vid biografföreställning, enligt vad statens filmgranskningsbyrå med hänsyn till den konstnärliga och moraliska halten hos de filmer, som skola förevisas, för varje film besluter, vid vilka förevisas

a) uteslutande i Finland framställda filmer, 25, 30 eller 35 procent;

b) uteslutande från utlandet införda filmer, 35, 40 eller 45 procent;

3) vid automobiltävlingär 20 procent;

4) vid motorcykeltävlingar 10 procent;

5) vid konserter och konstnärliga dansföreställningar, vid vilka den uppträdande eller den, som huvudsakligen uppträder, eller ackompanjatören är främmande lands medborgare, ävensom vid operetter, i vilka de uppträdande huvudsakligen äro främmande lands medborgare, 15 procent;

6) vid revy- och illusionsteaterföreställningar samt vid de i 10 § punkt 11 f under rubriken Beslut nämnda yrkesmässiga uppvisningar i konst gymnastik, kraftprov och idrott ävensom vid boxningsföreställningar och -tävlingar, vid vilka professionella boxare uppträda, 40 procent; samt

7) vid kabaré-, varieté-, cirkus- och tivoliföreställningar samt vid övriga tillställningar, som nämnas i 10 § punkt 11 f under rubriken Beslut, förutom ovan under punkt 6 angivna, 50 procent.

61 §.

Stämpelavgiften för varje i 60 § nämnt slag av nöjestillfällen utgör minst 50 penni.

66 §.

Önskar utlänning, som icke beviljats ratt att i Finland idka näring, eller i utlandet stadigvarande bosatt finsk medborgare antingen för egen räkning eller i annans namn här till salu bjuda eller försälja varor att omedelbart eller senare tillhandahållas, vare skyldig att för åt honom utgivet bevis erlägga stämpelskatt med 3,000 mark för varje kalendermånad eller del därav, under vilken han ärnar utöva dylik verksamhet.

Helsingfors den 3 januari 1946.

I anseende till förfall för Republikens President Statsminister
J. K. Paasikivi.

Finansminister
Ralf Törngren.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.