222/1945

Given i Helsingfors den 5 mars 1945.

Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 22, 23, 24, 32, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 59 och 62 §§ lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva erhålla följande ändrade lydelse:

22 §.

Skatten för egendom, som erhållits på grund av arv eller testamente, fastställes i det skattedistrikt, där arvlåtaren vid sitt frånfälle var stadigvarande bosatt.

Då egendom tillfaller två eller flere personer sålunda, att densamma, sedan den enas rätt därtill upphört, övergår till en annan, bör dock den skatt, som senare innehavare skall erlägga, bestämmas där den förre innehavaren är eller där han vid sitt frånfälle var bosatt.

23 §.

För gåva fastställes skatten i det skattedistrikt, där gåvogivaren vid skattskyldighetens inträde var bosatt.

24 §.

Kunna ej stadgandena i 22 eller 23 § tillämpas, bör skatten fastställas i det skattedistrikt, där den beskattning underkastade egendomen vid skattskyldighetens inträde till största delen fanns, eller ock, ifall den icke fanns här i landet, där den skattskyldige vid tiden för skattens fastställande är bosatt.

32 §.

Fastställandet av skatten förrättas av en arvskattenämnd, bestående av den för inkomst- och förmögenhetsbeskattningen tillsatta skattenämndens ordförande och statsombud samt den bland skattenämndens övriga av finansministeriet förordnade ledamöter, som finansministeriet för ändamålet utser. Ordförande i arvsskattenämnd är skattenämndens ordförande och statsombud är statsombudet i skattenämnden.

Finnes i skattenämnden, på grund av att nämnden är uppdelad i avdelningar, flere statsombud, förordnar finansministeriet ett av dem till ledamot och statsombud i arvsskattenämnden.

Vid inträffande förfall inträda i ordförandes och ledamöternas ställe deras suppleanter i skattenämnden.

Finnes i skattenämnden, utom ordföranden, endast två ledamöter, är den tillika arvsskattenämnd.

35 §.

Ordföranden i arvsskattenämnden åligger att, sedan han emottagit bouppteckningsinstrument eller skattedeklaration, förberedelsevis granska eller låta annan ledamot i nämnden granska, huruvida den beskattning underkastade egendomen blivit däri fullständigt införd och riktigt uppskattad samt huruvida däri ingående övriga uppgifter äro riktiga och fullständiga. Skulle ytterligare utredning vara av nöden, bör sådan av den, som verkställer granskningen, införskaffas.

Uppgifter angående egendom, som befinner sig i annat skattedistrikt, översände nämndens ordförande, där han finner sådant nödigt, för granskning till arvsskattenämnden i sagda skattedistrikt.

38 §.

Arvsskattenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden under de månader vederbörande skatteinspektör bestämmer på tid och ort, som av ordföranden utsättas.

44 §.

Båda exemplaren av bouppteckningsinstrumentet och det ena exemplaret av skattedeklarationen samt debetsedlarna skola genom ordförandens i arvsskattenämnden försorg i två veckors tid hållas tillgängliga för den, som förestår boet eller avgivit skattedeklarationen. Härom bör tillkännagivas på sätt om offentliga kungörelser är stadgat och därjämte skriftligen till den, som förestår boet eller avgivit skattedeklarationen. Skatteinspektör kan förordna, att i städer och större landskommuner härom ytterligare tillkännagives i av skatteinspektören bestämda tidningar.

Ordförande bör ock på skattskyldigs anhållan för hans vidkommande utfärda utdrag ur nämndens protokoll och ur skattelängden.

45 §.

Utdrag ur skattelängden, utvisande i 42 § 1 mom. punkterna 3 och 4 nämnda uppgifter, skall av arvsskattenämnden inom en månad efter det beskattningen slutförts insändas till länsstyrelsen.

46 §.

Skattskyldig, som är missnöjd med honom gällande beskattning, är berättigad att söka ändring i arvsskatteprövningsnämnden. Å statens vägnar kan statsombudet eller skatteinspektören anföra besvär över beskattningen.

Ändringsansökan skall göras skriftligt och besvärsskriften skall på föreskrivet sätt inom trettio dagar, räknat från sista dagen av den tid, varunder de i 44 § 1 mom. nämnda handlingarna varit tillgängliga för vederbörande, före klockan 12 tillställas arvsskattenämndens ordförande eller annan person, som förordnats att emottaga besvär. Ordföranden skall, sedan han berett den skattskyldige tillfälle att bemöta å statens vägnar anförda besvär och införskaffat statsombudets bemötande av besvär, som den skattskyldige anfört, oförtövat till arvsskat-teprövningsnämnden översända besvärsskriften jämte bilagda handlingar och bemötanden samt utdrag ur arvsskattenämndens protokoll och ur skattelängden ävensom eget utlåtande i anledning av besväret.

På vederbörandes anhållan kan arvsskatteprövningsnämnden anställa muntligt förhör.

47 §.

Arvsskatteprövningsnämnden utgöres av den för inkomst- och förmögenhetsbeskattningen tillsatta prövningsnämndens ordförande samt tvenne andra ledamöter av nämnden, som av finansministeriet förordnas för ändamålet. Ordförande är ordföranden i prövningsnämnden.

I arvsskatteprövningsnämnden finnes även ett prövningsombud. Som sådan tjänstgör prövningsombudet i den för inkomst- och förmögenhetsbeskattningen tillsatta prövningsnämnden.

Finnas i prövningsnämnden på grund av att nämnden är uppdelad i sektioner flera prövningsombud, förordnar finansministeriet ett av dem till prövningsombud i arvsskatteprövningsnämnden.

Prövningsombudet bör i arvsskatteprövningsnämnden bevaka statens intresse. Han deltar i nämnden i ärendets behandling, men ej i fattandet av beslut.

Vid inträffande förfall inträda i ordförandens och ledamöternas samt prövningsombudets ställe deras suppleanter i prövningsnämnden.

Arvsskatteprövningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden på tid och ort, som av ordföranden utsättas.

För övrigt skall å arvsskatteprövningsnämnden i motsvarande delar tillämpas, vad ovan om arvsskattenämnden är stadgat.

48 §.

Arvsskatteprövningsnämndens beslut skall delgivas vederbörande sålunda, att dem i tjänsteväg tillställes med behörig besvärsundervisning och anteckning om delgivande försett, utdrag ur nämndens protokoll.

Över arvsskatteprövningsnämndens beslut är den, som beslutet angår, berättigad att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom sextio dagar efter den dag, då besväranden fått del av beslutet. Det till prövningsnämnden förordnade prövningsombudet äger besvärsrätt å statens vägnar inom loppet av samma tid, räknat från dagen, då beslutet fattades.

Besvärsskriften jämte utdrag ur arvsskatteprövningsnänmdens protokoll ävensom, därest besvär ej anförts å statens vägnar, utredning därom, när besväranden fått del av beslutet, skall inom den tid, som i 2 mom. nämnts, tillställas arvsskatteprövningsnänmdens ordförande eller annan till emottagande av besvär förordnad person. Ordföranden äger bereda prövningsombudet och den skattskyldige tillfälle att inom utsatt tid avgiva bemötande, prövningsombudet i anledning av den skattskyldiges och den skattskyldige i anledning av å statens vägnar anförda besvär, samt till högsta förvaltningsdomstolen insända besvären jämte bemötanden och eget utlåtande.

50 §.

Skattskyldig, som önskar anföra besvär över honom ågången beskattning på den grund, att beskattningen verkställts genom oriktig tillämpning av lag eller att därvid begåtts uppenbart väsentligt misstag i sak eller att vid sakens handläggning i arvsskattenämnden förekommit sådant med domvilla jämförligt fel, som i 25 kap. 21 § rättegångsbalken avses, äge, för såvitt saken gäller sådan grund för beskattning, rätt att hos arvsskatteprövningsnämnden anföra besvär jämväl efter utgången av den i 46 § 2 mom. föreskrivna tiden, därest icke saken redan på grund av hans besvär i arvsskatteprövningsnämnden sakligt prövats och avgjorts.

Ovan i 1 mom. nämnt besvär må likväl icke anföras senare än inom det femte året från ingången av det kalenderår, som följer närmast efter det, då skatten uppdebiterats.

Besvärsskrift, som angår i denna paragraf avsett besvär, skall inlämnas till i 46 § 2 mom. nämnd myndighet eller direkt till arvsskatteprövningsnämnd, på vilken det ankommer att över besvären höra vederbörande statsombud.

52 §.

Uppbördsmyndighet är länsstyrelsen.

Uppbörden sker genom postsparbanken i enlighet med vad därom särskilt förordnas. Finansministeriet kan likväl förordna, att skatten kan erläggas även i affärs- och sparbanker ävensom andra penninganstalter.

53 §.

Skatten uppbäres i en rat inom den tid, som finansministeriet därför bestämt.

Skatten skall erläggas, ändå att beskattningen icke vunnit laga kraft.

54 §.

Beträffande skattetillägg, som skall erläggas vid betalning av skatten efter tilländalupen uppbördstermin, gäller vad därom särskilt är stadgat.

55 §.

Har arvsskatteprövningsnämnd genom laga kraft vunnet beslut eller högsta förvaltningsdomstolen förklarat någon vara skattskyldig eller befriat någon från skatt eller höjt eller nedsatt skatten, skall avskrift av beslutet tillställas, förutom vederbörande arvsskattenämnd, jämväl länsstyrelse, på vilken det, då någon förklarats skattskyldig eller då skatten höjts, ankommer att utan dröjsmål tillställa den beskattade i överensstämmelse därmed utskriven debetsedel samt indriva den obetalda skatten. Har skatten avlyftats eller nedsatts, skall till vederbörande återbetalas det överdebiterade och uppburna beloppet jämte av finansministeriet å detsamma fastställd ränta från uppbördsdagen till skattebeloppets återbetalningsdag.

59 §.

Med anledning av ansökan om jämkning i skatt eller där anledning till sådan jämkning genom gjord anmälan eller genom vid beskattning yppad felaktighet eller annorledes kommit till arvsskattenämnds kännedom och nämnden finner jämkning vara av statens fördel påkallad, bör den skatt, som för andelarna i boet skall erläggas, på grund av erhållen utredning och den tidigare skatteuträkningen i den uti 4 kap. stadgade ordningen ånyo bestämmas.

Den, som erlagt större skatt än hans andel enligt jämkningen bör åsättas, må medelst debetsedel anvisas att å länsstyrelsen återfå vad för mycket erlagts. För den, som bör erlägga högre skatt eller som ej förut erlagt arvsskatt, skall arvsskattenämndens ordförande låta utskriva debetsedel å den skatt, som skall erläggas, och denna skall hos honom uppbäras genom vederbörande länsstyrelses försorg. Besvärstiden skall i dessa fall räknas för delägare i boet från det debetsedeln till honom utgivits och för statsombudet från den dag arvsskattenämndens beslut fattades.

62 §.

Där skattens erläggande på bestämd tid är förenat med svårighet för den skattskyldige, kan länsstyrelsen på ansökan tillåta, att skatten betalas i årsrater under högst två eller, i fråga om fastighet eller aktier eller andelar, som medföra besittningsrätt till bostad, fyra år, om för skattens erläggande ställes godtagbar säkerhet.

Anstånd med erläggande av skatt skall sökas hos länsstyrelsen i god tid före skatteuppbördsdagen.

Beviljas anstånd, skall anteckning om beslutet göras i det länsstyrelsen tillsända utdraget ur skattelängden och skatten i fastställda rater inbetalas till länsstyrelsen. Å det oguldna skattebeloppet skall erläggas av finansministeriet fastställd ränta, räknat från den dag, då skatten enligt 53 § hade bort betalas.

Helsingfors den 5 mars 1945.

I anseende till förfall för Republikens President: Statsminister
J. K. Paasikivi.

Finansminister
Johan Helo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.