771/1944

Given i Helsingfors den 3 november 1944.

Lag om ändring av riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på satt 67 § riksdagsordningen före skriver, skola 7 och 13 §§ riksdagsordningen erhålla följande ändrade lydelse:

7 §.

Valbar till riksdagsman är, utan avseende å boningsort, envar, som är valberättigad.

13 §.

Riksdagsman må ej ställas under tilltal eller berövas sin frihet för i riksdagen yttrade åsikter eller sitt förhållande i övrigt under förhandlingarna, såframt icke riksdagen sådant medgivit genom beslut, som omfattas av minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna.


Denna lag träder omedelbart i kraft och skall tillämpas så, att de forna ledamöter av nu sammanträdande riksdag, vilkas riksdagsmannauppdrag upphört till följd av stadgandena i 7 och 8 §§ riksdagsordningen, sådant förstnämnda lagrum härförinnan lydde, återfå dessa och de riksdagsmän, som inträtt i deras ställe, frånträda sina motsvarande riksdagsmannauppdrag. Därest sådan suppleant likväl i enlighet med det i 67 § lagen om riksdagsmannaval ingående stadgandet vore närmast berättigad att bliva riksdagsman i stället för någon, som av annan orsak frånträtt riksdagsmannauppdraget, må åt honom utgivas fullmakt till detta riksdagsmannauppdrag och åt annan till uppdraget utfärdad fullmakt återkallas.

Helsingfors den 3 november 1944.

Republikens President
Mannerheim.

Justitieminister
Ernst von Born.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.