340./1944

Given i Helsingfors den 19 maj 1944.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 38 och 41 §§ förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflag erhålla följande ändrade lydelse:

38 §.

Rannsakningsfånge är skyldig att utföra arbete, därest vistelsen i häktet fortgår utöver sju dagar, men må själv välja sådant arbete, som lämpar sig för fängelset.

Rannsakningsfånge må för sitt arbete erhålla ersättning enligt av justitieministeriet fastställda grunder, dock högst två tredjedelar av arbetets värde.

41 §.

Förgår sig rannsakningsfånge mot ordningen i häktet genom ohörsamhet eller uppstudsighet eller på annat sätt, eller söker han därtill förleda annan; skall saken, så fort ske kan, i närvaro av någon ledamot av häktets direktion, där sådan finnes, eller ock tillkallad god man undersökas, i länshäkte av föreståndaren, men i annat häkte av den, som däröver har inseende. Emellertid må fången, om det finnes nödigt och han ej förut är insatt i enrum, av häktets föreståndare i inspärras i ljus cell; och vare den, som verkställt undersökningen, efter samråd med sagda direktionsledamot eller gode man och prövning av omständigheterna berättigad att näpsa den skyldige m ed hårt viloläger högst fyra dygn. eller kost av vatten och bröd högst fyra dygn, eller dessa straff i förening.

Ej må näpst, som ovan sägs, leda till uppehåll i rannsakning om brott, för vilket rannsakningsfånge är angiven, eller till hans kvarhållande i häktet, om han bör lösgivas eller befordras till undergående av ådömt straff.

Bryter rannsakningsfånge mot allmän lag, skall han av domstol dömas.

Helsingfors den 19 maj 1944.

Republikens President
RISTO RYTI.

Justitieminister
Oskari Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.