185/1944

Given i Helsingfors den 17 mars 1944.

Lag angående ändring av förordningen om införande av utsökningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 27 § förordningen den 3 december 1895 om införande av utsökningslagen och vad i avseende därå skall iakttagas, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 31 december 1917, erhålla följande ändrade lydelse:

27 §.

Då utmätning utan dom eller utslag äger rom för skatter, allmänna avgifter, expeditionslösen eller annat dylikt, lände till efterrättelse utsökningslagens föreskrifter om verkställighet av utmätning, om utmätt egendoms försäljning, om fördelning av medel, som till följd av utmätning influtit, samt om klagan över utmätningsmans förfarande, varemot utsökningslagens föreskrifter om skyldighet för borgenär att förskjuta kostnad icke skola tillämpas vid sådan utmätning. Vid utmätning för skatter till stat eller kommun eller för sådana avgifter, som påförts i samband med dem, eller för expeditionslösen må ej heller tillämpas stadgandet i utsökningslagen 4 kap. 5 § 2 mom. därom, vad vid utmätning får undantagas; och varde den del av lönen eller pensionen, som jämlikt 6 § i sagda kapitel bör undantagas, beräknad på det belopp, som återstår, sedan innehållandet för förskottsuppbörd av skatt ägt rum.

I övrigt gälle om utmätning, som i 1 mom. avses, vad särskilt är eller varder stadgat.

Helsingfors den 17 mars 1944.

Republikens President
Risto Ryti.

Justitieminister
Oskari Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.