1002./1943

Given i Helsingfors den 17 december 1943.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 14 och 22 §§ förordningen den 19 december 1889 angående införande av straff lag, sistnämnda paragraf sådan den lyder i lagen den 2 mars 1940, erhålla följande ändrade lydelse:

14 §.

Misstänkes någon på sannolika skäl för stämpling mot statens säkerhet eller annat grovt brott eller för döljande av brottsling, må husrannsakan, där den för sakens uppdagande finnes nödig, hos honom anställas av myndighet, som enligt denna lag har rätt att verkställa häktning, eller av polisman i stad eller överkonstapel eller äldre konstapel på landet. I mål om olovlig tillverkning, forsling, upplag eller försäljning av alkoholdrycker och i tullmål må husrannsakan ock ske, såsom därom särskilt är stadgat.

Ministern för inrikesärendena och justitiekanslern i statsrådet äge rätt att tilldela person, som av dem förordnats att verkställa särskilda brottmål sundersökningar, sådan rätt till husrannsakan som i 1 mom. är sagt.

Företager tjänsteman husrannsakan utan laga skäl, straffes enligt strafflagen.

22 §.

Länsstyrelse vare befogad förordna om häktning av den, som ertappats eller hålles misstänkt att hava begått brott, efter ty i föregående paragrafer sägs.

Kronofogde, länsman och biträdande länsman på landet samt chef för polisinrättning i stad och dennes adjoint, chef för polisinrättnings kriminal-, skydds- eller ordningsavdelning och dennes adjoint, kommissarie ävensom stadsfiskal och annan allmän åklagare i stad eller den, som är satt att för åtal av brott biträda sådan tjänsteman, så ock polisöverinspektör, polisinspektör, biträdande polisinspektör, chefen för statspolisen, chef för avdelning av statspolisen, chefen för kriminalcentralen, chefen för sjöbevakningsväsendet och såsom chef eller biträdande chef för sjöbevakningsväsendets undersökningsbyrå tjänstgörande innehavare av befattning vid sjöbevakningsväsendet samt chefen för övervakningsbyrån vid försvarsmaktens huvudstab och chef för underavdelning av sagda byrå have ock makt att, på eget ansvar, verkställa eller låta verkställa häktning av sådan person, som i 1 mom. avses.

Ministern för inrikesärendena, så ock justitiekanslern i statsrådet äge rätt att tilldela person, som av honom förordnats att verkställa särskilda brottsmålsundersökningar, sådan häktningsrätt, som i 2 mom. är sagt.

I vilka fall och under vilka förutsättningar även annan myndighet kan utfärda häktningsorder, därom är i lag särskilt stadgat.

Helsingfors den 17 december 1943.

Republikens President
RISTO RYTI.

Minister för inrikesärenden
Leo Ehrnrooth.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.