983/1943

Given i Helsingfors den 10 december 1943

Förordning angående ändring av statuterna för Finlands Lejons orden

På föredragning av statsministern fogas en ny 9 a § till de genom förordningen den 11 september 1942 angående instiftande av Finlands Lejons orden för densamma fastställda statuterna och förändras 3, 4, 11, 12 och 14 §§ som följer:

3 §

Finlands Lejons orden består av följande klasser:

Kommendörer med stora korset,

Kommendörer av 1 klassen,

Kommendörer,

Riddare av 1 klassen och

Riddare.

Härjämte har instiftats Finlands Lejons ordens Pro Finlandia-medalj, som endast kan förlänas konstnärer och författare, samt Finlands Lejons ordens förtjänstkors.

4 §

Såsom vedermäle för militära förtjänster under krigstid kan denna orden, med undantag av Pro Finlandia-medaljen, förlänas med svärd.

9 a §

Finlands Lejons ordens Pro Finlandia-medalj är en förgylld silvermedalj med en diameter av 30 mm; dess åtsida motsvarar ordenskorsets mittparti och på frånsidan omgiva inskriptionen "Pro Finlandia" och ett lagerkransornament ett fält, varå graveras innehavarens namn. Medaljen bäres på samma sätt som riddartecknet.

11 §

Erhålles orden av en högre klass, anlägges icke mera den lägre, såvida denna ej förlänats med svärd.

Bestämmelserna i 1 momentet avser icke Pro Finlandia-medaljen och ej heller förtjänstkorset.

12 §

Finlands Lejons orden bäres efter motsvarande klass av Finlands Vita Ros' orden.

Angående bärandet av Pro Finlandia-medaljen bestämmes särskilt.

14 §

Sedan orden förlänats, utfärdas därtill hörande diplom, för vilket alla inhemska kommendörer och riddare äga erlägga av ordenskapitlet fastställd lösen såvida orden ej förlänats med svärd.

Ordensdiplom jämte ordensinsignierna tillställas utländska medborgare utan lösen, men böra kommendörs- och riddartecknen efter ordensinnehavarens frånfälle eller sedan han erhållit en högre grad av orden återställas till ordenskapitlet, för så vitt desamma ej förlänats med svärd.

Helsingfors den 10 december 1943

Republiken President
RISTO RYTI

Statsminister
Edwin Linkomies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.