662/1943

Given i Helsingfors den 6 augusti 1943.

Lag angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Till staten skall erläggas stämpelskatt i enlighet med stadgandena i denna lag.

2 §.

Från erläggande av stämpelskatt äro befriade, förutom vad här nedan sägs, staten och statsinrättningar samt folkpensionsanstalten och i tjänsteangelägenheter statsmyndighet.

3 §.

Med avvikelse från stadgandena i denna lag skall lända till efterrättelse, vad i fördrag med främmande stat är annorlunda bestämt.

2 kap.

Myndighets expeditioner.

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:

1 gruppen:

Republikens president, republikens presidents kansli, statsrådet, statsrådets kansli, ministerium, justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmannaämbete, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

2 gruppen:

Hovrätt, överkrigsdomstolen, försäkringsdomstolen och prisdomstolen.

3 gruppen:

Statsåklagare, länsstyrelse, statspolisen, medicinalstyrelsen, statskontoret, tullstyrelsen, revisionsverket, krigstidshushållningsrevisionen, domkapitel, grekisk-katolska kyrkostyrelsen, skolstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, krigsarkivet, lantmäteristyrelsen, lantbruksstyrelsen, forstvetenskapliga forskningsanstalten, meteorologiska centralanstalten, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, vattendragskommissionen, sjöfartsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, statens olycksfallsbyrå, järnvägsstyrelsen, post- och telegrafstyrelsen samt forststyrelsen.

4 gruppen:

Polisinrättning, tullexpedition, lantmäterikontor och forststyrelsens distriktskontor.

5 gruppen:

Härads-, ägodelnings-, rådstuvu-, ordnings- och krigsrätt samt deras ordförande, magistrat, förutom då den är utmätningsman, ävensom notarius publicus.

6 gruppen:

Lantmäteriingenjör, kronofogde, härads- och mantalsskrivare, länsman, biträdande länsman, stadsfiskal, stadsfogde och annan förrättningsman vid utmätning ävensom byggnadsinspektör och byggnadsnämnd, om vilka stadgas i 63 § stadsplanelagen.

5 §.

För expeditioner av myndighet, hörande till de ovan i 4 § nämnda grupperna 1―4, erlägges endast stämpelskatt.

För de till grupperna 5 och 6 hänförda myndigheternas expeditioner erlägges jämte stämpelskatt lösen eller ock enbart lösen eller andra avgifter enligt vad därom särskilt stadgas. Detsamma gäller kartavstick och -utdrag, som avfattas å lantmäteristyrelsen och lantmäterikontor.

Då för bevis, som utfärdas av riksarkivet eller landsarkiv på grund av där deponerad, församling tillhörig handling, enligt kyrkolagen skall erläggas lösen, uppbäres denna med användande av stämpelmärken.

6 §.

Såvitt i denna lag ej annorlunda stadgas, skola expeditioner, som utfärdas av myndighet, hörande till någon av de i 4 § nämnda grupperna, beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, skriven å skilt papper eller å till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden bör såsom egentlig expedition till part utfärdas, förutom i punkt 2 nämnd, för varje arkblad:

1 gruppen 100 mark
2 gruppen 80 ,,
3 gruppen 60 ,,
4 gruppen 40 ,,
5 gruppen 20 ,,
6 gruppen 10 ,,

2) avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som åtecknats eller vidfogats till myndighet ingiven handling och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, ävensom annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur expedition eller annan handling, för varje blad:

1―2 grupperna 40 mark
3―4 grupperna 25 mark
5―6 grupperna 10 mark
7 §.

Ovan i 6 § stadgad stämpel skall erläggas, då varje fullskriven sida upptager minst tjugofyra eller på standardpapper fullskriven sida minst tjugo rader och varje rad i genomsnitt innehåller åtminstone tjugo stavelser.

Ovan i 1 mom. stadgat stämpelbelopp skall höjas med femtio procent, då varje fullskriven sida upptager minst trettiosex eller på standardpapper fullskriven sida minst trettio rader.

8 §.

Utöver vad efter antal blad i stämpelskatt utgår, skola i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) domar och utslag i revisionsmål 700 mark;

b) utslag i besvärsmål rörande beskattning eller debitering av stat eller kommun tillkommande avgifter: då besvären gälla beskattningens eller debiteringens nedsättande med ett belopp av minst 7,000 mark eller med minst 800 skattören, 500 mark, eljest 200 mark;

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 200 mark och annan myndighets 700 mark;

d) resolutioner å dispensansökningar, därest de angå tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt, 200 mark, i övriga fall 450 mark;

e) resolution, varigenom utlänning beviljas tillstånd att såsom bolagsman tillhöra handelsbolag eller som personligt ansvarig bolagsman kommanditbolag eller att tillhöra aktiebolags eller andelslags styrelse eller att tjänstgöra som prokurist för eller funktionär vid dylikt, 500 mark;

f) resolutioner å andra ovan icke nämnda ansökningar, som ej innefatta anhållan om dispens, 200 mark; samt

g) avskrifter 40 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda, vädjade och hemställda mål samt besvärsmål ävensom protokollsutdrag, som i vädjade mål erfordras för ändringssökande, 200 mark;

b) avskrifter 40 mark.

3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller ansökt åborätt till kronohemman 50 mark;

b) avskrifter 20 mark.

9 §.

Befriad från ovan i 8 § stadgad tilläggsstämpel är resolution, åtecknad eller vidfogad handling, som ingivits till myndighet, samt avslagsresolution, vilken såsom särskild expedition utfärdas av republikens president.

Vid justitiekanslersämbetet och riksdagens justitieombudsmannaämbete uppbäres stämpelskatt endast för diariebevis, utdrag och avskrift.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:

Arbetstillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, eller i vistelsebok, som utgivits i Finland, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 500 mark.

Besiktningsbrev, utgivet av besiktningsman för motorfordon, då besiktningen avsett:

a) omnibusbil eller kombinerad bil, 150 mark;

b) lastbil, 125 mark;

c) annan bil eller traktor, 100 mark;

d) motorcykel jämte sidvagn, 50 mark;

e) motorcykel utan sidvagn, 40 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) att använda ångpanna eller ångkärl:

a) för ångpanna eller panninrättning å fartyg 75 mark, om inrättningens eldyta är högst 100 m2; 150 mark, om eldytan är högst 200 m2; och 300 mark, om eldytan överstiger 200 m2;

b) för landångpanna, utom där den betjänar enbart lanthushållningen, samt för ängkärl 75 mark, om pannans eldyta är högst 100 m2 eller kärlets rymd högst 1,000 liter; 150 mark, om pannans eldyta är högst 200 m2 eller kärlets rymd är högst 3,000 liter; och 300 mark, om eldytan eller rymden i kärlet är större;

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning,

a) att innehava och besitta fast egendom i Finland, enligt prövning minst 1,000 och högst 20,000 mark;

b) att innehava aktier i finskt aktiebolag, enligt prövning minst 500 och högst 10,000 mark;

3) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller inrättning att idka andra än i 4, 8, 10 eller 11 punkten nämnda näringar eller att inrätta filial, minst 1,000 mark och högst 20,000 mark enligt länsstyrelsens prövning;

4) a) att idka bankrörelse, enligt storleken av bankens aktiekapital, 10,000 mark för varje fullt eller påbörjat belopp av 1,000,000 mark, dock högst 300,000 mark;

b) att öppna filialkontor till bank, 7,000 mark för varje filialkontor; och

c) att öppna filialkontor till sparbank, 700 mark för varje sådant kontor;

5) att idka försäkringsrörelse, 100,000 mark;

6) att importera denaturerade alkoholhaltiga tillverkningar, enligt prövning minst 20 och högst 300 mark;

7) för jakt å älg annorstädes än i Petsamo härad. 300 mark för varje älg, till vars fällande tillstånd meddelas;

8) att idka restaurang-, matserverings-, kafé-, hotell-, resandehem- eller natthärbärgerörelse, enligt föreskrift av statsrådet, minst 500 och högst 30,000 mark; dock i enlighet med 6 §, ifall sådan rörelse övergått till make eller maka, avkomling, fader eller moder;

9) att förlänga tiden för öppenhållande av restaurang, matservering eller kafé eller för servering därstädes, enligt föreskrift av statsrådet, minst 300 och högst 4,000 mark för varje kalendermånad eller del därav;

10) att anordna allmän dans eller kabaréföreställning eller båda dessa i restaurang eller kafé, samt till föranstaltande av revy-, varieté-, illusionsteater-, cirkus- och tivoliföreställningar, enligt föreskrift av statsrådet, minst 500 och högst 15,000 mark för varje kalendermånad eller del därav;

11) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål anordnad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning, vid vars begagnande vinst i penningar kan utfalla;

b) att mot avgift för nöjesändamål hålla automat av annat än i föregående punkt nämnt slag;

c) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning eller andra med dem jämförliga tidsfördriv eller tävlingar, eller ock skicklighets- eller lyckospel eller annan därmed jämförlig anordning;

d) att hålla karusell eller annan sådan anordning;

e) att idka positivspelning eller utöva annan sådan friluftsmusik eller -sång; eller

f) att föranstalta yrkesmässiga uppvisningar i konstgymnastik, kraftprov och idrott samt tävlingar, varvid professionella boxare uppträda, yrkesmässiga förevisningar av djur och vaxkabinett, samt föreställningar, som idkare av yrkesmässig utskänkning anordnar i samband med sådan servering, maskerader och karnevaldanser samt andra sådana med de ovan anförda jämförliga tillställningar, vilka föranstaltas i förvärvssyfte och ej kunna anses tjäna enbart ideella, vetenskapliga eller konstnärliga ändamål,

enligt föreskrift av statsrådet skilt för varje slag minst 100 och högst 1,000 mark för kalendermånad eller del därav.

Då tillstånd i fall, som i 11 punkten äro nämnda, beviljas för termin, ingående i den tid, för vilken samma skatt redan erlagts på annan ort, bör beslutet beläggas med stämpel till belopp, som i 6 § är stadgat.

För beslut å ansökan av bank eller annan sammanslutning skall, då den publiceras i författningssamlingen, utöver det, som till äventyrs skall utgå enligt 4 punkten av rubriken Beslut i denna paragraf, erläggas i stämpelskatt 450 mark för varje sida i såväl den finsk- som svenskpråkiga författningssamlingen, å vilken resolutionen upptagits.

Betyg över avlagd chaufförsexamen, utgivet av besiktningsman för motorfordon:

a) för yrkesmässig trafik 100 mark
b) för privat trafik 75 "

Bevis, utgivet som särskild expedition eller åtecknat myndighet företedd handling:

1) notariatsbevis om underskrift, förmögenhetsförhållanden, varas ursprung, förlängning av giltighetstiden för bevis eller om annan omständighet: då det utfärdas av ministeriet för utrikesärendena, 60 mark; samt då det utgives av domare, notarius publicus, kronofogde, mantals- eller häradsskrivare, länsman, biträdande länsman, stadsfogde eller stadsfiskal, 25 mark;

2) protestbevis 25 mark;

3) bevis över riktigheten av sådan avskrift, som företes myndighet för bestyrkande, för varje blad av den bestyrkta avskriften eller del därav 10 mark; samt

4) annat bevis: av polisinrättning 25 mark; av annan i 4 § nämnd myndighet utfärdat bevis belägges med stämpel såsom samma myndighets utslag, dock icke med tilläggsstämpel.

Brev å apoteksrättighet eller resolution, varigenom överlåtelse av apoteksprivilegium godkännes, efter apotekets uppskattade avkastning, beroende på statsrådets prövning:

a) då apoteksrättighet tilldelas, minst 4,000 och högst 100,000 mark;

b) då privilegium å stamapotek överföres på grund av överenskommelse mellan den förra och den nya innehavaren, minst 30,000 och högst 300,000 mark.

Fotostatkopia, vars storlek är 36 X 25 cm, 20 mark för varje blad, samt fotostatkopia, vars storlek är 25 X 13 cm eller mindre, 10 mark för varje blad. Då fotostatkopia är större än 36 X 25 cm, skall i stämpelskatt erläggas 2 mark för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 150 mark för bro- och färjritning, som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 25 mark för andra ritningar, vilka överhuvud kunna användas endast för komplettering av handlingar.

Handelsresande, bevis för honom, på sätt i 66―68 §§ stadgas.

Identitetsbevis åt utlänning för resa till utlandet, för högst sex månader 75 mark, för högst ett år 150 mark.

Inresetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 1,000 mark.

Kartavstick eller -utdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller förrättningslantmätare, om lösen för avsticket eller utdraget utgör högst 50 mark, 10 mark, samt för varje belopp av 50 mark eller del därav, varmed lösen överstiger 50 mark, ytterligare 10 mark.

Körkort, utfärdat av polisinrättning 100 mark och av länsman 75 mark. Då person, som har körkort, beviljas rätt att framföra motorfordon av annat slag än vartill körkortet berättigar, skall sådant å körkortet utskrivet tillägg beläggas med stämpel, av polisinrättning utfärdat till 50 mark och av länsman utgivet till 30 mark.

Mutsedel 500 mark eller, då sådan utgives åt utlänning eller utländsk sammanslutning eller åt sådan inhemsk sammanslutning, vars rätt att innehava och besitta fast egendom är beroende av prövning, 1,000 mark.

Naturalisationsbrev, för vinnande av medborgarrätt, om sökanden icke tidigare varit finsk medborgare och ej heller härstädes åtnjuter asylrätt, beroende av hans inkomster och förmögenhet, enligt föreskrift av statsrådet, minst 1,000 och högst 15,000 mark.

Pass, som i Finland utfärdas åt finsk medborgare för resa till utlandet, för högst sex månader 75 mark, för högst ett år 150 mark, för längre tid 300 mark; samt ytterligare för varje text på främmande språk i passet 20 mark.

Patentbrev 500 mark.

Registerutdrag, för varje ark:

1) ur fartygsregister 40 mark;

2) ur handelsregister, om utdraget utges av patent- och registerstyrelsen, 60 mark, eljest 40 mark;

3) ur jordregister 40 mark;

4) ur stiftelseregister 50 mark;

5) ur understödskassaregister 30 mark;

6) ur registret över religiösa samfund 20 mark; samt

7) ur föreningsregister 20 mark.

Resekort, utfärdat av polisinrättning 20 mark och av länsman 10 mark.

Resolution se Beslut.

Skattebrev, beroende av lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet, minst 100 och högst 5,000 mark.

Utslag se Beslut.

Varuförpassning 20 mark.

Vistelsebok för utlänning samt resolution, varigenom utlännings vistelsetillstånd, som grundar sig härpå, förlänges, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 1.000 mark.

Vistelsetillstånd: Förlängning av vistelsetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 1,000 mark.

Öppet brev eller annan handling å titel eller värdighet, utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för den, som innehar ordinarie stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befattning, enligt föreskrift av statsrådet, minst 100 och högst 25,000 mark;

2) för den, som ej innehar i 1 punkten nämnd tjänst eller befattning, enligt föreskrift av statsrådet, minst 200 och högst 50,000 mark.

11 §.

Från erläggande av stämpelskatt för expedition äro befriade:

1) förmyndarnämnd och skogsvårdsnämnd;

2) skyddskårsorganisationen, skyddskårsdistrikt och skyddskår;

3) främmande stats domstol, myndighet och medborgare samt internationellt organ i ärenden, som handläggas med tillämpning av stadgandena om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång, verkställighet av utländsk domstols beslut, ömsesidigt biträde av finska och utländska myndigheter vid delgivning av handlingar, bevisning i brottmål inför utländsk myndighet, handräckning, som skall lämnas utländsk myndighet i brottmål, handräckning, som bör meddelas vissa internationella organ, eller om sådana organs befogenhet;

4) godman vid förordnande till sitt uppdrag samt i mål, som av honom föres på huvudmans vägnar, där denne veterligen ej i Finland äger medel, ur vilka stämpelskatten kunde erläggas; samt

5) person, vars medellöshet är behörigen styrkt, i ärenden, som röra hans fördel eller rätt.

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:

1) i brottmål, som höra under allmänt åtal, då allmän åklagare i dem framställt straff- eller annat yrkande eller sådant ärende på åtgärd av allmän åklagare har behandlats vid domstol, dock ej vid högsta domstolen, hovrätt eller överkrigsdomstolen från tilläggsstämpel enligt 8 §, förutom då expeditionen skall utges åt häktad i målet eller åt person, som med stöd av lagen om värnplikt inkallats i krigstjänst;

2) i anmärknings- och disciplinära mål och ärenden samt mål angående åtal för tjänstefel; ävensom

i ärenden, angående:

3) fastställande av staten, landskap, kommun, församling, kommunalt samhälle eller registrerat trossamfund tillkommande skatt eller avgift eller av grunden för dess beräknande eller ock debitering eller utmätning av sådan skatt eller avgift, eller anstånd med betalning eller annan lättnad vid dess erläggande eller restitution, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, därest icke besvär över skatt till staten föranleder upphävande av lägre myndighets utslag eller ändring därav till den skattskyldiges förmån, ej heller i ärende, vari för erhållande av tullförmån ingivits ansökan om restitution av tull eller vari anhålles om förhandsuppgift beträffande den tull vara vid import drager;

4) värnplikt, arbetsplikt, folkförsörjning eller befolkningsskydd eller militärinkvartering, naturaprestationer för krigsmakten eller tillstånd att komma i åtnjutande av medborgare överhuvud tillkommande rättigheter eller friheter, där sådant tillstånd förutsattes i stadgande angående begränsning av sagda rättigheter eller friheter, utfärdat med stöd av lagen om krigstillstånd eller skyddslagen för republiken;

5) fattigvård, barnskydd, familjebidrag, lösdrivar-, alkoholist- eller arbetslöshetsvård, moderskaps- eller blindunderstöd eller sterilisering;

6) benådning;

7) val av riksdagsman, ombud vid kyrkomöte eller representant till Ålands landsting, av kommunens fullmäktige eller av elektorer för val av republikens president;

8) lagstiftningen om kolonisation eller inlösen av legoområden, utarrendering eller överlåtande av statens boställen eller ägostyckning till förmån för person, tillhörande den obesuttna befolkningen, eller annan med sådan jämförbar person, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, därest icke där anförda besvär föranleda upphävande eller ändring till den skattskyldiges förmån av lägre myndighets utslag;

9) allmännyttig bostadsbyggnadsverksamhet, som med statsmedel skall understödas, med undantag av i detta syfte erforderligt godkännande av aktiebolag, andelslag, förening eller stiftelse som allmännyttig sammanslutning;

10) lagfart å sådant fång, beträffande vilket överlåtelsehandling enligt 30 § 2 punkten är befriad från stämpelskatt, eller beviljande eller inteckning av lån, varvid fordringsbevis enligt 51 § är befriat från sagda skatt;

11) fastställelse av stadgar för ömsesidig kreaturs- eller fiskeriförsäkringsförening, avelsdjursandelslag för kreatursförädling, andelslag för lantbruksmaskiner, fiskelag eller fiskevårdssammanslutning, så ock av stadgar för pensions- eller annan understödskassa eller av arbetsreglemente;

12) skadestånd eller avgift, som skall utgå på grund av stadgandena angående arbetares olycksfallsförsäkring, så ock skadestånd eller vård, som för kroppsskada eller sjukdom även i andra fall skall lämnas av försäkringsbolag eller staten;

13) eldbegängelse- eller annat av polisen utgivet begravningstillstånd;

14) ersättning, som enligt gällande stadganden om krigstillstånd eller i händelse av sådant skall erläggas ur statsmedel, eller sådan leverans eller försäljning, som sker till eller verkställes av statsinrättning, dock icke vid rättegång, så ock återställande av försutten fatalietid till följd av undantagsförhållanden, föranledda av krig;

15) varaktigt eller temporärt besättande av stats-, kommunal- eller kyrklig tjänst eller befattning eller ock tjänstledighet i eller avsked ur dylik tjänst eller befattning;

16) rätt att räkna tjänsteår eller löne-, pensions-, nådårs- eller andra förmåner; härflytande ur sådan persons tjänsteförhållande, som är eller varit i statens, kommuns eller kyrklig tjänst;

17) ur statsmedel beviljat rese- eller annat stipendium eller bidrag in natura eller understöd för vårdverksamheten eller för dess främjande;

18) ansökan, som avser statens ansvarighet för skada, förorsakad av tjänsteman;

19) post-, telegraf-, kanal- eller statens järnvägs-, hamn-, flyg-, telefon-, radio-, fartygs- eller automobilrörelse, dock icke vid rättegång;

så ock

20) expeditioner, som utan lösen utgivas av sådana ämbetsverk eller domstolar, vid vilka lösen i allmänhet uppbäres;

21) expeditioner i kommunala och kyrkliga ärenden, som enligt lag underställas statsmyndighet för fastställelse;

22) utdrag eller avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling, där utdraget eller avskriften utgives åt part utan dennes anhållan;

23) avskrift, som av domstol utfärdas av protokoll i brottmål, i enlighet med vad ovan i 1 punkten om expedition är stadgat;

24) beslut med tillstånd till hållande av natthärbärge för välgörande ändamål eller tillstånd för registrerad ideell förening eller uteslutande allmännyttigt ändamål tjänande sammanslutning eller inrättning att i samband med nöjestillställning anordna pil- eller ringkastning eller annat därmed jämförligt tidsfördriv;

25) utdrag eller avskrift, som erfordras för delning av lägenhet, avsedd ovan i 8 punkten, eller för ärenden, vilka ovan i 10 punkten nämnts, så ock av lantmäteriingenjör utfärdad avskrift av förrättningshandling;

26) utdrag, avskrift eller bevis, som erfordras för ansökan om stats-, kommunal- eller kyrklig tjänst eller befattning eller om pension eller annan av stats-, kommunal- eller kyrklig tjänst eller befattning härflytande förmån;

27) utdrag, avskrift eller bevis, som utfärdas till kommun eller församling ur densamma tillhörande, i riksarkivet eller landsarkiv deponerad handling, så ock bevis, som på grund av dylik, församling tillhörig handling utfärdas åt andra;

28) kontrollbevis, utfärdat av justeringsbyrån vid lantmäteristyrelsen;

29) resolution, utfärdad av patent- och registerstyrelsen i ärende angående patent och varumärke samt över anmälan, som gjorts till handelsregistret;

30) bevis, som myndighet i egenskap av offentligt köpvittne antecknar å handlingar rörande överlåtelse av fastighet;

31) bevis, som i 4 § nämnd till 5 eller 6 gruppen hörande myndighet åtecknar till myndigheten ingiven handling, med undantag av skatt underkastat notariatsbevis och avskrift, som skall till riktigheten styrkas, bevis enligt särskilda stadganden åtecknat studiebevis eller -bok, som skall upptes för myndighet, av polismyndighet utgivet tillståndsbevis för viss eller tillfällig färd med motorfordon, bevis, som antecknas i pass, resekort, vistelsebiljett eller i tillståndsbevis för överskridande av gränsen, med undantag för hinderlöshetsanteckning, som göres i pass för resa utomlands, bevis för resa till eller vistelse eller färdande å visst gränsområde av riket eller annat särskilt bestämt område, bevis, som av polis-, militär- eller annan myndighet utgives på grund av stadgande eller förordnande, utfärdat med stöd av lagen om krigstillstånd eller av skyddslagen för republiken, bevis för styrkande av persons identitet, samt bevis för inköp av hushållssprit;

32) tullpass;

33) med staten uppgjort avtal;

34) diplomat- och tjänstepass;

35) avslagsresolution på ansökan om samt beslut om återkallande av inresetillstånd, vistelsebok, vistelsetillstånd, pass och arbetstillstånd; samt

36) öppet brev, varmed honorar konsulär representant för Finland, vilken icke är finsk medborgare, förlänas generalkonsuls eller konsuls titel, så ock öppet brev, varmed person vid utrikesförvaltningen förlänas titel att användas så länge han tjänstgör vid utrikesförvaltningen, utan att motsvarande tjänst är därmed förenad, där statsrådet förordnar, att detsamma skall utgivas utan stämpel.

3 kap.

Särskilda handlingar.

13 §.

Handling, som av sakägare inlämnas till eller företes för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, häradsrätt, ägodelningsrätt eller rådstuvurätt, skall, såvitt icke i 14 och 15 §§ samt 4―7 kap. är annorlunda stadgat, oberoende av omfattning och antal blad beläggas med stämpel till följande belopp:

i 1 gruppen 40 mark
i 2 gruppen 30 mark
i 5 gruppen 10 mark

Fria från ovan i 1 mom. föreskriven stämpelskatt äro:

duplett av handling;

i samma ärende utgiven, i 6 § avsedd expedition; samt

handlingar i ärenden, i vilka stämpelskatt för expeditioner icke uppbäres.

14 §.

För nedannämnda handlingar, anmälningar och vinster skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:

Aktiebrev, enligt 33―37 §§.

Anmälan om överlåtelse av beviljad patenträtt 1,000 mark.

Anmälan om ångpanna eller ångkärl för registrering:

1) ångpanna eller pannanläggning å fartyg 50 mark, därest eldytan är högst 100 m2; 100 mark, om eldytan är högst 200 m2; och 150 mark, om eldytan överstiger 200 m2;

2) landångpanna eller ångkärl 50 mark.

Anmälan till handelsregistret:

1) då firma första gången anmäles för registrering: av öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag samt ömsesidigt bolag och skadeförsäkringsförening 300 mark, av andelslag minst 50 mark och högst 300 mark, av övriga 100 mark;

2) då prokura, inrättande av filial eller ändring till handelsregistret anmäles: 50 mark.

Fordringsbevis se Skuldsedel.

Inträdesbiljetter till nöjestillfällen, enligt 60―65 §§.

Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, förutom gåvobrev och testamente, enligt 16―32 §§.

Obligation, enligt 38―44 §§.

Räkning, då den för erhållande av betalning inlämnas till domstol eller utsökningsmyndighet, såsom skuldsedel enligt 45―53 §§.

Skogsavverkningskontrakt, då det för vinnande av inteckning inlämnas till domstol, enligt hela beloppet av det överenskomna priset för avverkningsrätten och nyttjanderätten till skogen, 30 penni för varje fulla 100 mark.

Framgår vederlaget för avverknings- och nyttjanderätten ej ur kontraktet, belägges detsamma med stämpel enligt rättens prövning.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis, enligt 45―53 §§.

Spelkort, enligt 58 §.

Warrant 25 mark.

Vinst, enligt 59 §.

Värdepapper, som säljas eller bytas, enligt 54―57 §§.

Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelgivaren själv eller av annan person, för varje fulla 100 mark:

då den är utställd på högst 3 månader, 10 penni;

då den är utställd på högst 6 månader, 20 penni; samt

då den är utställd på längre tid än 6 månader, 30 penni.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, bör beläggas med ovan stadgad stämpel, innan den här till acceptering eller betalning företes eller till annan person gives eller överlåtes.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för vinnande av inteckning eller betalning ingives till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall angående dess beläggande med stämpel iakttagas, vad ovan om skuldsedel sagts.

Överlåtelsehandling beträffande kronorusthåll, kronohemman eller annan kronolägenhet, vid ansökan om immission, samt beträffande kronoboställe eller därav bildad odlings- eller bostadslägenhet eller annat område, vid ansökan om överlåtelse av arrenderätt, då överlåtelsehandlingen för fastställande av överlåtelsen ingives till myndighet, såsom köpebrev rörande fastighet enligt 16―25 §§.

15 §.

Från ovan i 14 § stadgad stämpelskatt äro fritagna:

handlingar, som utfärdats i stället för dödade handlingar, om dessa bevisligen varit försedda med stadgad stämpel;

duplett av handling;

anmälan till handelsregistret om upphörande med rörelse, så ock registeranmälan angående ömsesidig brand-, kreaturs- och fiskeriförsäkringsförening, avelsdjursandelslag för kreatursförädling, andelslag för lantbruksmaskiner ävensom anmälan till understödskasseregistret;

förnyad anmälan efter det med vederbörlig stämpel försedd anmälan om överföring av patenträtt förkastats; samt

växel, som skall betalas utom Finland, med vederbörlig stämpel försett duplikat av växel samt postremissväxel.

4 kap.

Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling.

16 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet förses, dä lagfart sökes, med följande stämpelbelopp:

då egendomens värde är

För varje fulla 100 mark
högst 100,000 mark 3:-
högre än 100,000 mark, men icke överstiger 300,000 mark 4:-
högre än 300,000 mark 5:-
17 §.

Överlåtelsehandling, som upprättas mellan föräldrar och barn, adoptivföräldrar och adoptivbarn eller mellan syskon, belägges med stämpel till endast halva beloppet av den i 16 § stadgade skatten.

Därest fastighet överlåtes till ovan i 1 mom. nämnd samt annan person gemensamt och dessa icke äro sinsemellan gifta, skall för den senares andel av köpeskillingen erläggas stämpelskatt till fullt belopp.

18 §.

Om tillträdare av fastighet är inhemskt öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt bolag, skadeståndsförsäkringsförening eller andelslag eller ock utlänning eller utländsk sammanslutning eller anstalt, erlägges ovan i 16 och 17 §§ stadgad stämpelskatt till dubbelt belopp.

19 §.

Har lagfart icke sökts inom stadgad tid från köpslutet, skall stämpelbeloppet för överlåtelsehandlingen å fastigheten höjas med 20 procent för det halva kalenderår, inom vilket lagfart senast bort sökas, samt för varje följande halvår förutom det, under vilket lagfarten sökes; dock må här stadgad förhöjning icke stiga till mer än 100 procent av det föreskrivna stämpelbeloppet.

20 §.

Hava flere inom olika domstolars domvärjo hörande fastigheter genom en avhandling överlåtits till en och samma tillträdare, skall överlåtelsehandlingen beläggas med stämpel efter fastigheternas sammanräknade värde, då avhandlingen företes den domstol, där lagfart först sökes. Finner någon av de andra domstolarna därefter, att värdet av fastighet inom dess domvärjo i köpebrevet fastställts alltför lågt, anteckne sin uppskattning å köpebrevet, och äge den domstol, hos vilken lagfart sist sökes, fordra komplettering av stämpeln.

21 §.

Har samma ägare under ett års förlopp genom olika avhandlingar överlåtit delar av samma lägenhet till samma tillträdare, bör stämpelskatten erläggas efter delarnas sammanräknade värde, med avdrag av det belopp, som redan erlagts för sådana tidigare överlåtelser.

22 §.

Då jämte fast egendom till en och samma tillträdare överlåtits jämväl lösegendom, skall överlåtelsehandlingen beträffande fastigheten beläggas med stämpel för det sammanräknade värdet av den fasta och lösa egendomen.

23 §.

Då egendomens värde icke nämnes eller da värdet fastställts uppenbart alltför lågt, bör överlåtelsehandlingen beläggas med stämpel enligt domstolens prövning.

24 §.

Har egendom, innan lagfart sökes, varit föremål för flere överlåtelser, skall jämväl för varje tidigare överlåtelse erläggas i denna lag stadgad stämpelskatt jämte förhöjning, dock icke, om fastigheten sålts i utmätningsväg, för överlåtelser, som därförinnan ägt rum.

25 §.

Köpebrev å i utmätningsväg såld fastighet skall på åtgärd av den myndighet, som utfärdar överlåtelsehandlingen, beläggas med stämpel såsom ovan är stadgat.

26 §.

Överlåtelsehandling beträffande arrendetomt med därtill hörande byggnader i stad eller köping belägges, då överlåtelsen av arrenderätt anmäles hos kommunal myndighet, med stämpel till belopp, som är stadgat angående beläggande med stämpel av köpebrev rörande fastighet. Därvid skall också i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad i 17, 18, 20―25 §§ samt 30 § 1 punkten är stadgat.

27 §.

Överlåtelsehandling rörande privilegium å stamapotek samt sådant apoteks varulager och inventarier belägges med stämpel, då överlåtelsen underställes myndighets godkännande, såsom överlåtelsehandling beträffande fastighet, med iakttagande i tillämpliga delar jämväl av ovan i 17 och 22―25 §§ ingående stadganden.

28 §.

Överlåtelsehandling rörande fartyg eller andel i fartyg bör, då överlåtelsen anmäles till fartygsregistret, förses med stämpel till ett belopp av 2 mark för varje fulla 100 mark av fartygets eller andelens värde, varvid jämväl skall i tillämpliga delar gälla, vad om överlåtelsehandling rörande fastighet ovan i 17 och 22―25 §§ stadgats.

29 §.

Då enligt 16―28 §§ stämplad överlåtelsehandling beträffande fastighet eller annan egendom för erhållande av inteckning eller betalning företes domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, bör den ånyo beläggas med stämpel på sätt nedan i 45―53 §§ om skuldsedel stadgas.

Vad ovan i detta kapitel är stadgat om överlåtelsehandling, äger icke tillämpning å gåvobrev och testamente.

30 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:

1) då tillträdare är landskap, kommun, församling eller registrerat trossamfund;

2) då överlåtelsen sker enligt lagstiftningen angående inlösen av legoområden eller annars till sådant områdes legotagare, som med stöd av sagda lagstiftning skulle hava lösningsrätt till det överlåtna området, eller på grund av kolonisationslagen;

3) då lägenhet eller tillskottsjord, som på åtgärd eller genom förmedling av staten, kommun, andelslag eller allmännyttigt kolonisationsaktiebolag bildats eller vars anskaffande och bildande staten eller kommun underlättat genom lån, första gången överlåtes till kolonisationsändamål; samt

4) då överlåtelsehandlingen rör område, som till den obesuttna befolkningen hörande person inköpt för anläggande av ny- lägenhet eller för anskaffande av tillskottsjord.

31 §.

Ovan i 18 § stadgad förhöjning erlägges ej, då äganderätten till fastighet övergått till bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag. Ombildas bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag senare till aktiebolag eller andelslag av annat slag, skall skatteförhöjningen erläggas.

32 §.

Överlåtelsehandling, varom stadgats i 28 §, är fri från skatt, då fartyg första gången i Finland anmäles till inregistrering för handelssjöfart eller då under byggnadstiden inträffad överlåtelse anmäles till inregistrering.

5 kap.

Aktiebrev.

33 §.

För aktiebrev skall i stämpelskatt erläggas:

då det utfärdas vid bolags bildande. 2 procent av aktiens nominella värde; samt

då aktiebrev utfärdas vid förhöjning av aktiekapitalet, 2 procent av det för aktien till bolaget erlagda beloppet och 6 procent av den del av aktiens nominella värde, som utgives med bolagets egna medel.

Skatten för aktiebrev erlägges enligt den lag angående stämpelskatt, som är gällande dagen för aktiebrevets utfärdande.

34 §.

Skola enligt fattat beslut för bolaget bildas fonder utöver aktiekapitalet eller dessa ökas sålunda, att aktieägarna till bolaget inbetala medel utan att därför erhålla aktiebrev, bör protokollet för den bolagsstämma, där sådant beslut fattats, eller saken rörande avhandling beläggas med stämpel, motsvarande 1 procent av summan av de belopp, som enligt beslutet skola uppbäras.

35 §.

Lag samma som i 34 § stadgats vare, då aktiebolag upptager lån, vars ränta gjorts helt eller delvis beroende av storleken av bolagets årsvinst eller dividend eller vilket medför delaktighet i årsvinsten, eller då bolaget av sina aktieägare upptager lån på längre tid än två år eller på villkor, att lånet icke kan av dem uppsägas.

36 §.

Ovan i 35 § ingående stadganden må dock icke tillämpas i det fall, att beloppet av den ränta, som bank eller sparbank utbetalar till sina deponenter, är beroende av dividenden eller årsvinsten eller dä depositionerna medföra andel i årsvinsten.

37 §.

Aktiebrev, som utan erläggande av betalning utfärdas såsom ersättning för förkommet eller förstört sådant brev eller i utbyte mot samma bolags eller i annat aktiebolag uppgående bolags aktiebrev, är fritt från stämpel, därest det nya aktiebrevet utfärdas å belopp, som icke överstiger det, varå det förkomna, förstörda eller utbytta aktiebrevet lytt, eller, ifall det nya aktiebrevet skall ersätta flere äldre aktiebrev, dessas sammanlagda belopp, och om det eller de äldre breven varit i vederbörlig ordning försedda med stämpel eller icke behövt med stämpel beläggas. Aktiebrev, som sålunda utfärdas utan att beläggas med stämpel, skall förses med anteckning om orsaken därtill.

6 kap.

Obligation.

38 §.

Obligation, som utfärdas i Finland, skall därförinnan förses med stämpel, som utgör 30 penni för varje fulla eller påbörjade 100 mark.

39 §.

I utlandet utfärdad obligation, som emitterats av utlänning, skall, innan den här belånas, försäljes eller på annat sätt överlåtes, beläggas med stämpel till dubbelt belopp.

40 §.

Företes obligation, för vilken stämpelskatt ej behövt utgöras, domstol eller utsökningsmyndighet för erhållande av betalning, bör beträffande obligationens beläggande med stämpel iakttagas, vad nedan i 45, 46, 49 och 52 §§ stadgas.

41 §.

Då för särskilda delar av skuldbelopp utfärdats löpande förskrivningar, vilka uppenbarligen äro avsedda att utgivas i den allmänna rörelsen, gälle om dylik förskrivning, ehuru den ej betecknats som obligation, förutom i fall som omnämnts i 37 §, vad ovan är stadgat om obligation.

42 §.

Obligation, vilken utfärdas endast som ersättning för förkommen eller förstörd eller i utbyte för obligation eller obligationer av samma utgivare och med samma räntefot, är fritagen från stämpel på enahanda villkor, som angående aktiebrev i 37 § är stadgat. Obligation, som sålunda utfärdas utan att enligt ovanstadgade grunder med stämpel beläggas, skall av obligationsutgivaren förses med anteckning om orsaken därtill.

43 §.

Då till säkerhet för obligationer, som utfärdas, i bank, försäkringsanstalt eller landskontor deponerats intecknad skuldsedel, vilken är belagd med stämpel till minst det belopp, som för samma obligationer enligt 38 § sammanlagt borde erläggas i stämpelskatt, äro dessa obligationer befriade från sagda skatt.

44 §.

Fritagna från stämpelskatt äro obligationer, utfärdade av finska staten, kommun i Finland, finsk fastighetskreditanstalt och Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö benämnda aktiebolag.

7 kap.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis.

45 §.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis skall, då sådan handling för vinnande av inteckning eller betalning inlämnas till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, beläggas med stämpel efter det kapitalbelopp, för vilket inteckning eller betalning sökes, till ett belopp av 30 penni för varje fulla 100 mark.

46 §.

Då fordringsbevis, som vid tidigare ansökan om inteckning eller betalning eller i samband med erhållande av kredit belagts med stämpel, för vinnande av inteckning eller betalning eller för intecknings förnyande inlämnas till myndighet, skall det stämplas endast såvitt för den fordran, varom fråga är, icke dessförinnan erlagts stämpelskatt till belopp, som i 45 § nämnts.

47 §.

När skuldsedel eller checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, bank, sparbank, fastighetskreditanstalt, försäkringsanstalt, pensionsinrättning, andelskassa, bankirrörelse eller annan lånerörelse idkande inrättning eller kassa, skall skuldsedeln eller avtalet, såvitt för dem icke tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, förses med stämpel enligt kapitalets storlek för varje fulla 100 mark till följande belopp:

då de utfärdats på högst 3 månader, 10 penni;

då de utfärdats på högst 6 månader, 20 penni; samt

då de utfärdats på längre tid än 6 månader eller äro betalbara vid anfordran eller efter uppsägning, 30 penni.

48 §.

Utgöres säkerhet för checkräknings- eller annat låneavtal av intecknad skuldsedel, vilken är stämplad till belopp, som i 45 § stadgats, är avtalet f rita get från stämpelskatt för den del av kapitalbeloppet, som till storleken motsvarar den intecknade skuldsedelns kapitalbelopp.

49 §.

Fordringsbevis, som vid bevakning i konkurs eller årsstämning företes eller ingives till domstol, är fritt från stämpelskatt.

50 §.

Fritagna från stämpelskatt, som skall erläggas vid utfärdande av fordringsbevis, äro:

1) till försäkringsanstalt utfärdad skuldsedel, då den enda säkerheten för lånet utgöres av låntagarens försäkringsbrev; samt

2) annat fordringsbevis, vars kapitalbelopp uppgår till högst 5,000 mark.

Överstiga lån, som samma låntagare under en månads förlopp erhåller av samma långivare, sammanlagt i 2 punkten nämnt belopp, skola samtliga för sådana lån utfärdade fordringsbevis beläggas med stämpel till belopp, som ovan stadgats.

Stadgandena i denna paragraf må icke tillämpas på innehavareskuldsedel.

51 §.

Från stämpelskatt, som skall erläggas, då fordringsbevis utfärdas eller inteckning sökes, är befriat fordringsbevis, mot vilket ur statsmedel eller någon statens fond utgives lån eller vilket utfärdas till kommun, kommunal fond eller andelskassa för lån, som beviljats av medel, vilka erhållits ur statsmedel eller någon statens fond, eller till en av kommunen förvaltad lånefond för näringarnas främjande eller vilket av kreditandelslag utfärdas till Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö benämnda aktiebolag eller av sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller Sparbankernas Centralaktiebank eller ur kolonisationsfonden utgives åt andelslag eller allmännyttigt kolonisationsaktiebolag för att användas till kolonisationsändamål. Likaledes äro fordringsbevis över lån, vilka ur postsparbankens medel beviljats för bostadsbyggnadsverksamhet, fritagna från stämpelskatt.

Vad i 1 mom. är sagt, gäller icke innehavareskuldsedel.

52 §.

Fritaget från stämpelskatt är fordringsbevis, innefattande offentligträttslig avgift eller annan fordran, som utan dom eller utslag kan indrivas.

53 §.

Angående stämpelskatt, som skall erläggas för vissa lån, är stadgat i 35 §.

8 kap.

Försäljning och byte av värdepapper.

54 §.

Med värdepapper avses i detta kapitel aktier jämte interimsbevis å dem ävensom andra andelsbevis i ekonomiska sammanslutningar samt sådana av aktiebolag utfärdade skuld- eller andra fordringsbevis, för vilka räntan är fastställd att vara beroende av årsvinstens eller dividendens storlek eller vilka berättiga till delaktighet i årsvinsten. Såsom värdepapper anses även bevis över teckningsrätt till aktier eller till fordringsbevis av ovannämnt slag och överlåtelsehandling rörande sådan rätt.

55 §.

Vid försäljning eller byte av värdepapper skall erläggas stämpelskatt:

1) då försäljningen sker genom förmedling av fondbörs, 1 mark för varje fullt belopp av 100 mark eller del därav av köpeskillingen; och

2) då överlåtelsen sker utan förmedling av fondbörs, 1 mark 20 penni för varje fullt belopp av 100 mark eller del därav av köpeskillingen eller bytesvärdet.

Statsrådet är berättigat att höja ovan i 1 mom. 1 punkten nämnd skatt till högst 10 mark och i 2 punkten nämnd skatt till högst 12 mark. Den stämpelskatt, som skall erläggas vid överlåtelse av aktier i bostadsaktiebolag, må likväl höjas till högst 5 mark.

56 §.

Vid byte av värdepapper skall såsom bytesvärde anses åtminstone deras börs- eller handelsvärde vid tiden för bytet. Hava värdepapprens bytesvärden av olika storlek, skall stämpelskatt erläggas efter det större värdet.

57 §.

Överlåtelse av värdepapper är fri från stämpelskatt, om köpare eller säljare är finska staten, folkpensionsanstalten eller Finlands Bank och överlåtelsen i sistnämnda fall sker för bankens egen eller statens räkning.

9 kap.

Spelkort och särskilda vinster.

58 §.

För spelkort, i Finland tillverkade eller till landet införda, erlägges i stämpelskatt 25 mark för varje kortlek.

59 §.

För vinst, som utfallit vid dragning av penninglott eller premieobligation, erlägges i stämpelskatt vid lyftandet av densamma, då vinsten utgör 5,000―50,000 mark, 10 procent och, då vinsten överstiger 50,000 mark, 20 procent av vinstens belopp.

Vid i samband med idrottstävlingar med vederbörligt tillstånd föranstaltad vadhållning skall för ändamålet inrättat bolag före vinstutdelningen i stämpelskatt innehålla 10 procent av det belopp, som skall i vinster utdelas.

10 kap.

Inträdesbiljetter till nöjestillfällen.

60 §.

För inträdesbiljetter till sådana här nedan nämnda allmänna nöjestillfällen, vid vilka inträdesavgift uppbäres av alla eller en del besökande, skall stämpelskatt erläggas med följande procenttal av den å biljetten angivna inträdesavgiften:

1) vid danstillställning 40 procent;

2) vid biografföreställningar, vid vilka förevisas

a) uteslutande i Finland framställda konstfilmer, 25 procent,

b) uteslutande i Finland framställda filmer av annat slag, 35 procent;

c) uteslutande från utlandet införda konstfilmer, 35 procent;

d) från utlandet införda filmer av annat slag, 50 procent;

3) vid automobiltävlingar 20 procent:

4) vid motorcykeltävlingar 10 procent;

5) vid konserter och konstnärliga dansföreställningar, vid vilka den uppträdande eller den, som huvudsakligen uppträder, eller ackompanjantören är främmande lands medborgare, ävensom vid operetter, i vilka de uppträdande huvudsakligen äro främmande lands medborgare, 15 procent; samt

6) vid kabaré-, revy-, varieté-, illusionsteater-, cirkus- och tivoliföreställningar samt tillställningar, som nämnts i 10 § 11 punkten under rubriken Beslut, 40 procent.

61 §.

Stämpelavgiften för varje i 60 § nämnt slag av nöjestillfällen utgör minst 40 penni.

62 §.

Där vid biografföreställning såsom fyllnadsbild förevisas sådan i Finland framställd, minst 200 meter lång ljudfilm, som bör anses för vetenskaplig eller undervisningsfilm eller åskådliggör landets näringsliv, nedsättes skatten för de i 60 § 2 punkten nämnda föreställningarna med 5 procent av inträdesavgiften.

I föregående moment nämnd fyllnadsfilm berättigar till skattenedsättning endast då den fyller skäliga fordringar.

63 §.

Förevisas vid biografföreställning reklambilder i syfte att främja försäljning av rusdrycker, höjes den skatt, som skall erläggas för nämnda föreställningar, med 5 procent av inträdesavgiften.

64 §.

Omfattar nöjestillfälle olika slag av nöjen, skall stämpelskatt erläggas för det slag av nöje, som beskattas högst.

65 §.

I detta kapitel stadgad stämpelskatt erlägges icke:

1) för biografföreställning, varvid förevisas endast vetenskapligt eller undervisningsfilmprogram;

2) för biografföreställning, som militärmyndighet anordnar uteslutande för militärpersoner och deras familjemedlemmar i kasernbyggnad;

3) för tillfälle, som skola eller annan läroanstalt eller dess elevkår eller elevförening anordnar, utan att av personer, som icke höra till samma eller liknande anstalt, uppbära inträdesavgift;

4) för sådant av registrerad ideell förening eller av sammanslutning eller anstalt, som tjänar endast allmännyttiga ändamål, anordnat nöjestillfälle, vars huvudsakliga program omfattar tal, föredrag, deklamation, sång- och musikprestationer, skådespel eller annat därmed jämförligt, men dans endast efter programmets slut under högst en timme; ej heller

5) för fribiljett.

11 kap.

Handelsresandes verksamhet.

66 §.

Önskar utlänning, som icke beviljats rätt att i Finland idka näring, eller i utlandet stadigvarande bosatt finsk medborgare antingen för egen räkning eller i annans namn här till salu bjuda eller försälja varor att omedelbart eller senare tillhandahållas, vare skyldig att för åt honom utgivet bevis erlägga stämpelskatt med 1,500 mark för varje kalendermånad eller del därav, under vilken han ärnar utöva dylik verksamhet.

67 §.

Från stämpelskatt, som i detta kapitel stadgas, är fritagen i Finland stadigvarande bosatt utlänning, om han är anställd vid sådan affär, vars hemort är i Finland; eller vid filial, som av utländsk affär med vederbörligt tillstånd i Finland inrättats. Likaså är från skatt befriad föreståndare eller representant för utländsk affär, om affären i Finland har representation, som erhållit näringsrätt och genom vilken försäljningen enbart sker.

68 §.

Stämpelskatt uppbäres icke för idkande av sådan handel, som omnämnes i 2 § 5 mom. av lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring.

12 kap.

Användande av stämpel och tillsyn över stämpelskattens utgörande.

69 §.

Handling, som enligt denna lag är underkastad stämpelskatt, förutom inträdesbiljett till nöjestillfälle, skall beläggas med stämpelmärken.

Finnes icke stämpelmärke av stämpelskatten motsvarande valör och kan icke beloppet med stämplar av mindre värden jämt erläggas, må närmast lägre stämpelvalör användas.

70 §,

Skall för handling erläggas högre stämpelskatt än 5,000 mark, kan skatten inbetalas i penningar till lantränteri. I detta fall bör inbetalningen vederbörligen kvitteras genom anteckning å den stämpelskatt underkastade handlingen. Har handlingen icke företetts å lanträteriet, skall särskilt kvitto över betalningen vidfästas handlingen på åtgärd av den, som enligt 73―76 §§ äger draga försorg om stämpelskattens erläggande.

Finansministeriet kan även i andra fall på ansökan tillåta att stämpelskatten erlägges i penningar till lanträteriet.

Likaså kan finansministeriet på ansökan och på villkor, fastställda av ministeriet, tillåta, att handlingarna i stället för att beläggas med stämpelmärke stämplas med apparat, som för ändamålet godkänts, och att den influtna stämpelskatten på bestämda terminer erlägges till lanträteriet.

71 §.

Då sakägare tillåtes att vid domstol eller ämbetsverk i stället för huvudskrift förete eller inlämna bestyrkt avskrift av densamma, bör tillika, om icke huvudskriften företes behörigen stämplad, på sätt i utsökningslagen 2 kap. 13 § är stadgat, styrkas, att och till vilket belopp huvudskriften är försedd med stämpel ävensom att stämpeln blivit behörigen makulerad. Uraktlåtes detta eller har något med avseende å huvudskriftens behöriga stämpling försummats, skall avskriften förses med stämpel, såsom om huvudskrift är stadgat, eller med det stämpelbelopp, som å huvudskriften brister.

72 §.

Skall expedition kontrasigneras, bestämme den tjänsteman, som kontrasignerar densamma, till vilket belopp stämpelskatt därför skall uppbäras, och svare han för denna sin åtgärd. Registrator eller annan tjänsteman, som utgiver expeditionen till sakägare, är ansvarig för att densamma belägges med stämpel, som av konstrasignanten bestämts. I övriga fall svare för expeditionens beläggande med stämpel den tjänsteman, som utgivit expeditionen.

Angående myndighet, å vilken det ankommer att bestämma av prövning beroende stämpelskatt, stadgas i 10 § eller i föreskrifter beträffande dess tillämpning.

73 §.

För aktiebrevs och obligations stämpelbeläggning eller förseende med anteckning om orsaken till underlåten stämpelbeläggning svare medlemmarna i styrelsen för den sammanslutning, som utfärdar aktiebreven eller obligationerna, eller, ifall tillsynen över stämpelbeläggningen enligt sammanslutningens beslut uppdragits åt en eller flere av dem, dessa medlemmar.

74 §.

Beläggning med stämpel av växel och stämpelskatt underkastad skuldsedel eller annan handling åligger utgivaren. Dock svare även envar, som mottager växel eller handling såsom bevis om förvärvad rättighet eller överlåter sådan eller företer växel till accept eller betalning, för stämpelskyldighetens behöriga fullgörande.

75 §.

Köpebrev å fastighet eller annan sådan handling, som, då den inlämnas till eller uppvisas för myndighet, bör stämplas, skall förses med stämpelmärke av den, som inlämnar eller uppvisar handlingen.

76 §.

Tjänsteman, som emottager enskild urkund, vilken vid inlämnande till myndighet eller eljest bör med stämpel beläggas, svare för att urkunden är försedd med stämpel till det för varje särskilt fall stadgade belopp. Är handling, som med posten tillsändes myndighet, ej tillräckligt försedd med stämpelmärken, skall densamma utan att tagas till behandling återställas till avsändaren, på sätt därom är särskilt stadgat.

Tjänsteman eller vid penninglotteribyrå anställd, som till vederbörande utbetalar vid dragning av penninglöner eller premieobligationer utfallen vinst, svare för att i 59 § 1 mom. stadgad stämpelskatt erlägges för penninglön, obligation eller annan handling, mot vilken vinst utbetalas.

77 §.

Den, som enligt 72, 73 och 76 §§ bör ansvara för att stämpelskatt vederbörligen erlagts, vare skyldig att ersätta staten icke uppburen stämpelskatt även då besvär icke anförts å statens vägnar enligt 92 § och han ej gjort sig skyldig till straffbar handling.

78 §.

Stämpelmärke, varmed expedition eller annan handling skall beläggas, bör genast makuleras genom att å detsamma med användande av stämpel eller med bläck antecknas ordet ,,makulerat" ävensom dagen, då detta skett.

Den, som enligt 73 och 74 §§ bör svara för att enskild handling är vederbörligen belagd med stämpelmärke, svare även för att märket på förenämnt sätt makuleras. Stämpelmärke, som vidfästes enskild handling, då den till myndighet inlämnas, eller myndighets expedition, skall makuleras av den tjänsteman, som av sakägare emottager eller till dem utgiver handlingar.

79 §.

Om i växel, skuldsedel eller annan handling upptaget värde, efter vilket stämpelskatt skall erläggas, är angivet i utländskt mynt, bör detta värde beräknas i finskt mynt enligt Finlands Banks vid tiden gällande försäljningskurs.

80 §.

Då lagfart sökes, skall, därest köpebrev icke omfattar både fast och lös egendom, för domstolen företes jämväl köpebrev rörande lösegendom, som jämte fastigheten försålts till samma köpare, eller, därest sådant icke blivit upprättat, sökandens skriftliga anmälan om köpeskillingen för lösegendomen eller skriftliga försäkran, att lösegendom icke blivit på ovannämnt sätt försåld. På samma sätt skall förfaras även i övriga fall, då handling bör beläggas med stämpel såsom i 16―32 §§ är stadgat.

81 §.

Har lagfart icke sökts inom ett år, räknat från den tid, före vilken lagfart bort sökas, bör för fånget jämlikt 16―25 §§ utgående stämpelskatt, sedan densamma uppdebiterats av landskontoret, med stadgad förhöjning uttagas genom utmätning av den, som vid ifrågavarande överlåtelse var egendomens tillträdare.

Då stämpelskatt eller del därav uttagits på sätt i 1 mom. är nämnt, bör åtkomsthandlingen vid ansökan om lagfart beläggas med stämpel endast till det belopp, som motsvarar den oguldna delen av stämpelskatten eller dess förhöjning eller varmed förhöjningen senare ökats.

För debitering av ovan stadgad stämpelskatt skall magistrat och mantals- eller häradsskrivare under varje januari månad till landskontoret insända anmälan om de av köpvittne bekräftade fastighetsförvärv, med avseende å vilka lagfart under föregående år försummats.

82 §

Då aktiebolag eller ökning av aktiekapital anmäles till handelsregistret, bör genom bevis av postanstalt styrkas, att därstädes inköpts för aktiebrevens beläggande med stämpel erforderlig mängd stämpelmärken av det slag, som för ändamålet bör användas. Där finansministeriet tillåtit, att beloppet av den stämpelskatt, som erfordras för aktiebrevens beläggande med stämpel, i penningar får erläggas till landskontor, skall vid sagda anmälan till handelsregistret genom bevis av landskontoret styrkas, att skatten erlagts.

Då anmälan till handelsregistret göres om sådan ändring av bolagsordning, varigenom bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag ändras till aktiebolag eller andelslag av annat slag, bör tillika företes utredning därom, att överlåtelsehandling, varigenom äganderätt till fastighet övergått till bostadsaktiebolaget eller bostadsandelslaget, är till behörig del belagd med stämpel i enlighet med vad i 18 § är stadgat för det fall, att inhemskt aktiebolag eller andelslag är tillträdare av fastighet.

83 §.

Då beslut fattas om anskaffande för aktiebolag av medel på sätt i 34 och 35 §§ sagts, bör härom upprättas protokoll eller avtal. Denna handling skall, stämplad till stadgat belopp, inom tre månaders förlopp från det beslutet eller avtalet i saken träffats, företes kronofogde eller notarius publicus, som bör å handlingen anteckna bevis därom.

84 §.

Stämpelskatt, som skall erläggas vid försäljning av värdepapper genom förmedling av fondbörs, uppbäres sålunda, att börsledningen månatligen uppgör nota, utvisande börsomsättningen för varje börsmedlem, och förser den med stämpel till hälften av det i 55 § 1 mom. 1 punkten stadgade belopp. Stämpelskatten skall erläggas av börsmedlemmen. Börsledningen är likväl berättigad att till lantränteriet erlägga i penningar den stämpelskatt densamma ägt uppbära. Härvid bör inbetalningen ske månatligen, inom tjugufem dagar efter utgången av varje månad.

85 §.

Vid försäljning eller byte av värdepapper utan förmedling av fondbörs skall, om båda kontrahenterna äro fondhandlare, vardera rörande överlåtelsen uppgöra nota, vilken skall förses med stämpel till hälften av det uti 55 § 1 mom. 2 punkten nämnda belopp. I övriga fall skall, om den ena kontrahenten är fondhandlare eller om överlåtelsen sker genom auktion antingen i börslokal eller annorstädes eller eljest genom förmedling av tredje man, fondhandlaren, auktionsförrättaren eller förmedlaren, men annars vid försäljning av värdepapper säljaren och vid byte endera kontrahenten uppgöra nota rörande överlåtelsen. Den, som är skyldig att uppgöra notan, skall belägga den till fullt belopp med stämpel, såsom i sistnämnda lagrum är stadgat.

Försummar den, som enligt 1 mom. bör uppgöra med stadgat stämpelmärke försedd nota, sin skyldighet härutinnan, åligger det den andra kontrahenten eller, om överlåtelsen ägt rum genom förmedling av tredje man, kontrahenterna att fullgöra vad i sagda moment är stadgat.

86 §.

Med fondhandlare förstås person, bolag eller annan sammanslutning, som uteslutande eller jämte annan verksamhet idkar köp eller byte av värdepapper för egen räkning eller i kommission eller ock förmedlar sådant köp eller byte.

Fondhandlare åligger att, innan han vidtager med sin verksamhet, därom göra skriftlig anmälan hos bankinspektionen, så ock om upphörande med rörelsen.

Över sin affärsverksamhet bör fondhandlare föra behörig bok och dagbok samt vid anfordran för vederbörande kontrollmyndighet uppvisa för övervakningen erforderliga handlingar och räkenskapsböcker samt förete annan nödig utredning.

87 §.

Envar, som vid försäljning eller byte av värdepapper utan förmedling av fondbörs varit avtalande part, är skyldig att inom två månader från och med den tidpunkt försäljningen eller bytet skett, på upnmaning av ordföranden i inkomst och förmögenhetsbeskattningsnämnden för denne uppvisa i 85 § 1 eller 2 mom. nämnd nota.

Har försäljning eller byte, som i 1 mom. avses, skett genom förmedling av tredje person, är förmedlaren skyldig att på uppmaning av ordföranden i inkomst- och förmögenhetsskattenämnden för denne uppvisa av honom över försäljningen eller bytet av värdepappren uppgjord nota.

88 §.

Då överlåtelse av aktie eller andelsbevis anmäles för införande i aktiebolags, andelslags eller annan ekonomisk sammanslutnings aktie- eller andelsbevisregister, må icke överlåtelsen, därest anmälaren förvärvat aktien eller andelsbeviset genom försäljning eller byte, i registret införas, för såvitt han icke företer utredning om, att stadgad stämpelskatt erlagts för den överlåtelse, genom vilken han förvärvat aktien eller andelsbeviset.

För den stämpelskatt, som skall erläggas för ovan i 1 mom. nämnda, i registret införda överlåtelser, är även sammanslutningens styrelse ansvarig.

89 §.

Var, som anordnar nöjestillfälle, för vilket stämpelskatt skall erläggas, vare skyldig att till besökare därav, förutom dem, som erhålla i 65 § 5 punkten nämnd fribiljett, utgiva genom statens försorg förfärdigad inträdesbiljett, varå den angivna inträdesavgiften är åtminstone lika stor som det belopp, som för biljetten erlagts, den vid s. k. förköp förekommande förhöjningen icke inberäknad.

För inträdesbiljetterna erlägger anordnare av nöjestillfälle till staten endast stadgad stämpelavgift. Denna må icke av nöjesbesökare uppbäras utöver det å inträdesbiljetten angivna priset. Bevisligen osålda inträdesbiljetter inlösas genom återbetalning av den stämpelskatt, som för dem erlagts.

90 §.

Finansministeriet kan på ansökan tillåta anordnare av nöjestillfälle att i stället för biljetter, som förfärdigats genom statens försorg, använda med sådan maskin förfärdigade inträdesbiljetter, som tillförlitligt utvisar de skatt underkastade biljetternas antal och pris. Den uppburna stämpelskatten bör i ty fall inom viss utsatt termin inlevereras i penningar till lantränteriet.

91 §.

Inträdesbiljett skall genom att rivas itu göras ogiltig, då dess innehavare beredes tillträde till nöjestillfället.

Ställer sig anordnare av nöjestillfälle icke rörande stämpelskatten utfärdade bestämmelser till efterrättelse, vare polismyndighet berättigad att förhindra anordnandet av nöjestillfället eller avbryta detsamma.

13 kap.

Ändringssökande och restitution av stämpelskatt.

92 §.

Över andra än i 2 mom. nämnda ämbetsverks, domstolars eller tjänstemäns åtgärder, för såvitt de angå skyldigheten att utgöra stämpelskatt eller beloppet av den stämpelskatt, som skall erläggas, är vederbörande berättigad att anföra besvär hos länsstyrelsen. Var, som icke nöjes åt länsstyrelsens utslag i anledning av sådant besvär eller åt beslut, varigenom länsstyrelsen i annat fall bestämt stämpelskattens belopp, äger däröver anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar, räknat från den dag, då utslaget delgivits, sagda dag oräknad.

Över åtgärder i ärenden rörande stämpelskatt av chefen för republikens presidents kansli, av statsrådet och dess kansli samt ministerium, så ock av föredragande vid statsrådet, justitiekanslersämbetet och riksdagens justitieombudsmansämbete, samt vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen kunna besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Besvär kunna anföras jämväl för bevakande av statens intresse. Statens talan föres därvid av finansministeriet.

93 §.

I de fall, för vilka besvärstid icke ovan fastställts, upptagas besvären ej till prövning, därest de icke anförts inom tre år från det ifrågavarande expedition utlösts eller handling ingivits till myndighet eller stämpelskatten på annat sätt erlagts.

94 §.

För stämpelmärke, som i ämbetsverk förfarits eller av misstag använts, samt för underskriven och stämplad expedition, som på grund av medellöshet ej blivit utlöst eller av annan laga orsak icke utgivits, må stämpelskatt återbäras, då stämpelmärkena och expeditionen insändas till landskontoret.

Har stämpelmärke i myndighets värjo eller fäst vid handling, innan densamma utlösts, bevisligen förstörts, må stämpelskatten likaledes återbäras.

95 §.

Har enskild person eller sammanslutning av misstag använt stämpelmärke, där sådant icke varit av nöden, eller högre stämpel än vad som stadgats, har vederbörande rätt att av länsstyrelse på ansökan återfå stämpelskatten eller det överskjutande beloppet.

Samma rätt tillkommer vederbörande, då köpe-, bytes- eller annat avtal eller annan rättshandling, som utgör grund för stämpelskattens debitering, helt eller delvis annullerats.

96 §.

Då av enskild person eller sammanslutning inköpt stämpelmärke förfarits eller blivit oanvänt, skall länsstyrelse på ansökan återbetala stämpelmärkets belopp, därest stämpelmärket och, då fråga är om stämpelmärken, som anskaffats för stämpling av aktiebrev, jämväl postanstalts intyg över inköpet av dessa märken jämte ansökningen ingivas till länsstyrelsen.

97 §.

Därest mot intecknad skuldsedel, som utfärdats till fastighetskreditanstalt, bank, sparbank eller annan allmän inrättning, lån icke beviljats, äge lånsökanden rätt att med stöd av vederbörande inrättnings bevis och sedan han styrkt, att inteckningen dödats, av länsstyrelse återfå den erlagda stämpelskatten.

98 §.

Då erlagd stämpelskatt på åtgärd av högre myndighet avlyfts eller sänkts eller då genom laga kraft vunnet utslag fastställt belopp av skatt på arv och gåva utgjorts för sådan överlåtelse av äganderätt, för vilken enligt 16―32 §§ även stämpelskatt erlagts, bör länsstyrelse på anhållan av vederbörande återbära det överskjutande beloppet av stämpelskatten jämte ränta, räknat från den dag, då den felaktigt stämplade handlingen ingivits till myndighet eller stämpelskatt eljest erlagts, till dagen för skattebeloppets återbetalande, enligt Finlands Banks sistnämnda dag gällande lägsta diskontränta.

99 §.

Då för beslut eller protokollsutdrag, varigenom tillstånd eller rätt beviljats eller fastställts, enligt denna lag skall erläggas stämpelskatt, kan finansministeriet, ifall särskilda skäl föreligga, på ansökan förordna, att länsstyrelse skall till den skattskyldige återbetala det erlagda skattebeloppet eller skälig befunnen del därav eller i motsvarande mån avlyfta eller minska oguldet skattebelopp.

Även eljest kan finansministeriet på ansökan bevilja sammanslutning, anstalt eller stiftelse, vars medel användas uteslutande för allmännyttigt ändamål, lättnad vid eller befrielse från erläggande av stämpelskatt.

14 kap.

Särskilda stadganden.

100 §.

Var, som svikligen undanhåller eller söker undanhålla staten stämpelskatt, straffes på sätt i strafflagen stadgas och vare därjämte pliktig att till tredubbelt belopp erlägga den skatt han undanhållit eller sökt undanhålla, dock minst 100 mark.

Såsom svikligt undanhållande av skatt, som för nöjestillfälle bör erläggas, anses även uppbärande av inträdesavgift antingen helt och hållet eller delvis i form av förhöjd program- eller garderobavgift eller betalning för förfriskningar eller i samband med dessa eller på annat sådant indirekt sätt.

101 §.

Bryter annan än vederbörande tjänsteman på annat sätt, än i 100 § är sagt, mot stadgandena i denna lag eller emot föreskrifter, som utfärdats rörande tillämpningen av dem, straffes med högst tvåhundra dagsböter. Han kan ock skyldigkännas att vid äventyr av vite eller fängelse fullgöra sin skyldighet eller, där detta ej längre är möjligt, att till staten ersätta det belopp, som i stämpelskatt ej erlagts.

102 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas av statsrådet.

103 §.

Denna lag, genom vilken lagen angående stämpelskatt den 28 december 1929 upphäves, träder i kraft den 1 oktober 1943.

Helsingfors den 6 augusti 1943.

Republikens President
Risto Ryti.

Finansminister
Väinö Tanner.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.