40/1941

Given i Helsingfors den 17 januari 1941.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 15 § i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådan denna paragraf lyder i lagen den 28 januari 1927, och fogas till sagda lag tvenne nya 19 a och 19 b §§, på sätt som följer:

III KAP.

Om rättighet att på grund av tillstånd utöva näring.

15 §.

Tillstånd att på landet från gård till gård i avseende å försäljning kringföra för allmän handel lovgivna varor kan beviljas finsk medborgare. Sådant tillstånd sökes hos länsstyrelsen och skall ansökningen bifogas utredning över, att sökanden uppfyller de i 6 § nämnda villkor, ävensom av läkare utfärdat sundhetsbevis.

Länsstyrelsen pröve i varje särskilt fall, huruvida ansökningen må bifallas eller avslås.

Bifalles ansökningen, utfärde länsstyrelsen tillståndsbevis till bedrivande av sådan gårdfarihandel, dock icke för längre tid än ett år i sänder.

Fisk samt växt- och trädgårdsprodukter, för såvitt ej är fråga om i 14 § avsedd handel, får finsk medborgare, som åtnjuter medborgerligt förtroende, till salu kringföra på landet med tillstånd av polismyndigheten å sin hemort.

19 a §.

Den, som på grund av anmälan idkar handel med livsmedel kan av länsstyrelsen, där ortsförhållandena giva därtill särskild anledning, på ansökan för viss tid meddelas tillstånd att på landet sälja livsförnödenheter från transportmedel. Avser tillståndet handel med dylika förnödenheter enbart å arbetsplats, må det kunna meddelas jämväl den, som eljest icke idkar handel med livsmedel. Meddelat tillstånd må, när anledning därtill förekommer, återkallas.

Vid ansökan om tillstånd, som i 1 mom. nämnes, bör tillika uppgivas, vilka förnödenheter sökanden önskar försälja, så ock de orter, på vilka handeln skall bedrivas, orten, från vilken den idkas, ävensom beskaffenheten, storleken och utrustningen av de transportmedel, som därvid skola användas.

Tillståndsresolutionen bör innehålla noggranna föreskrifter beträffande i 2 mom. nämnda omständigheter. Tillstånd må ej meddelas utlänning.

Transportmedel må ej användas vid försäljning, innan detsamma för ändamålet godkänts av hälsovårdsnämnden i den kommun, utgående från vilken handeln idkas.

Vad ovan i denna paragraf är stadgat, inskränker ej allmogen och innehavare av lägenhet å landet enligt 14 § i denna lag tillkommande rätt, ej heller undergår därigenom ändring, vad angående handeln med vissa livsmedel är särskilt stadgat.

19 b §.

Innan handel, som i 19 a § avses, vidtager, skall därom i de kommuner, i vilka försäljning kommer att ske, göras sådan anmälan, som för idkande av handel å öppet försäljningsställe är föreskriven, och hos länsstyrelsen nedsättas av denna godkänd säkerhet för erläggandet av kommunala utskylder.

Helsingfors den 17 januari 1941.

Republikens President
Risto Ryti.

Handels- och industriminister
Toivo Salmio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.