351/1940

Given i Helsingfors den 5 juli 1940.

Lag om ändring av 3 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Nedannämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles varda meddelade i särskilda lagar och författningar, nämligen:

1) anläggning för bearbetning av gruvor och malmstreck;

2) bokhandel, kolportage av böcker, bok- och stentryckeri, läse- och lånebibliotek samt utgivande av periodisk tryckskrift;

3) apoteks- och drogerirörelse samt tillverkning, förvaring och försäljning av gifter och preparat, i vilka gift ingår;

4) tillverkning, införsel, försäljning, forsling och upplag av alkoholhaltiga ämnen;

5) tillverkning och försäljning av alkoholfria drycker;

6) hållande av värdshus, natthärbärge, kafé, biljard och annan likartad rörelse;

7) tillverkning och försäljning av margarin och margarinost samt annan likartad till människoföda avsedd produkt;

8) handel med konstgjorda gödningsämnen och beredda fodermedel samt med utsädesvaror;

9) tillverkning, forsling, upplag och försäljning av explosiva ämnen samt eldfarliga oljor och andra med dem jämförliga varor;

10) elektriska anläggningar för alstring av ljus och överföring av kraft;

11) sparbanks- och annan bankrörelse samt pantlåneinrättning;

12) försäkringsrörelse;

13) mäklar-, skeppsklarerar- och auktionsförrättaryrke;

14) upplagsmagasin med rätt att utgiva warrants;

15) affärsföretag för förmedlande av utvandring ävensom arbets- och bostads-förmedlmgsrörelse;

16) anläggning och nyttjande av järnväg samt telegraf- och telefonledning för allmänt begagnande;

17) användande av automobiler, flygmaskiner och andra maskiner, som förflytta sig med egen kraft;

18) cirkus-, varieté- och kinematografföreställningar samt andra likartade offentliga förevisningar;

19) tillverkning och försäljning av stämpling underkastade arbeten av ädla metaller samt vissa andra stämpling underkastade artiklar;

20) affärsrörelse, som avser bevakning av gods eller liv; samt

21) handel i öppen butik med begagnade varor samt skrot och lump.

Helsingfors den 5 juli 1940.

Republikens President
Kyösti Kallio.

T. f. handels- och industriminister, minister
K. E. Ekholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.