76./1940

Given i Helsingfors den 2 mars 1940.

Lag om ändring av förordningen angående införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 22 och 23 §§ i förordningen om införande av strafflag, sådana dessa lagrum lyda, 22 § i lagen den 3 juni 1938 och 23 § i lagen den 27 januari 1933, på sätt som följer:

22 §.

Länsstyrelse äge förordna om häktning av den, som ertappats eller hålles misstänkt att hava begått brott, efter ty i föregående paragrafer sägs.

Kronofogde, länsman och biträdande länsman på landet samt chef för polisinrättning i stad och dennes adjoint, chef för polisinrättnings kriminal-, skydds- eller ordningsavdelning och dennes adjoint, kommissarie ävensom stadsfiskal och annan allmän åklagare i stad eller den, som år satt att för åtal av brott biträda sådan tjänsteman, så ock polisöverinspektör, polisinspektör, chefen för statspolisen, chef för avdelning av statspolisen, chefen för kriminalcentralen, chefen för sjöbevakningsväsendet och såsom chef eller biträ dande chef för sjöbevakningsväsendets undersökningsbyrå tjänstgörande innehavare av befattning vid sjöbevakningsväsendet samt chefen för generalstabens övervakningsbyrå och chef för underavdelning av generalstabens övervakningsbyrå have ock makt att, på eget ansvar, verkställa eller låta verkställa häktning av sådan person, som i 1 mom. avses.

Ministern för inrikesärendena så ock justitiekanslern i statsrådet äge rätt att tilldela person, som av honom förordnats att verkställa särskilda brottmålsundersökningar, sådan häktningsrätt, som i 2 mom. är sagt.

I vilka fall och under vilka förutsättnin gar även annan myndighet kan utfärda häktningsorder, därom är i lag särskilt stadgat.

23 §.

Den, som begått brott och träffas å bar gärning eller flyende fot, må gripas av en var i de fall, som i 20 och 21 §§ sägs. Envar have ock rätt att gripa den, som efter länsstyrelses, chefens för statspolisen, chefens för kriminalcentralen, chefens för sjöbevakningsväsendet, chefens för generalstabens övervakningsbyrå eller polismästa res för allmänheten utfärdade lysning bör häktas.

Den, som gripit sådan person, eller polisman, åt vilken den gripne överlämnats, skall utan dröjsmål därom anmäla hos länsstyrelse eller kronofogde, länsman eller biträdande länsman på landet eller ock hos chef för polisinrättning eller dennes adjoint eller hos chef för kriminal-, skydds- eller ordningsavdelning vid polisinrättning eller dennes adjoint i stad, och bör myndighet, hos vilken anmälan gjorts, strax pröva, huruvida den gripne skall sättas i häkte eller lösgivas, eller, där prövningen ankommer å annan myndighet, befordra honom för rannsakning till denna och ofördröjligen till densamma insända skriftligt meddelande om gripandet.

Helsingfors den 2 mars 1940.

Republikens President
KYÖSTI KALLIO.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.