440/1938

Given i Helsingfors den 22 december 1938.

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas, att 4, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23 och 30 §§ i det för Finlands Bank den 21 december 1925 fastställda reglementet, av dessa 4 och 30 §§, sådana de lyda i lagen den 5 juni 1929, skola erhålla följande ändrade lydelse:

Grundstadganden.
4 §.

Bankens fonder äro:

grundfonden, som skall uppbringas till ettusentvåhundrafemtio miljoner mark och bibehållas vid detta belopp; samt

reservfonden, vilken skall ökas såsom nedan i detta reglemente stadgas och vartill ej må räknas värdet av bankens fastigheter och inventarier, ej heller värdet av banken tillhöriga aktier.

Sedelutgivningen.
6 §.

Beloppet av bankens utelöpande sedlar må stiga till högst ettusenåttahundra miljoner mark utöver det belopp bankens guldkassa och bankens ostridiga tillgodohavanden hos dess utländska ombud sammanlagt utgöra.

Såvitt beloppet av bankens utelöpande sedlar överstiger sammanlagda beloppet av de i 1 momentet nämnda tillgångarna, bör täckningen för sedlarna utgöras av:

i utlandet betalbara växlar å utländskt mynt;

på utlandets börser noterade utländska obligationer;

till betalning förfallna räntekuponger, lydande å utländskt mynt;

utländska sedlar; eller

inhemska växlar, till vilkas förfallodag ej återstår längre tid än tre månader och för vilkas betalning minst två vederhäftiga personer eller firmor ansvara.

Bankens guldförråd bokföres högst till ett värde motsvarande ett pris av femtiotusen mark för ett kilogram fint guld.

Bankens å utländskt mynt lydande tillgångar, som avses i 1 och 2 momenten, må bokföras högst till gängse värde eller till anskaffningspriset, då detta understiger det gängse värdet, obligationerna dock högst till sitt nämnvärde.

Till utelöpande sedlar hänföras jämväl bankens anvisningar å finskt mynt och övriga vid anfordran betalbara förbindelser, så ock innestående belopp å beviljade kassakreditiv och kontokuranter.

9 §.

Söndrig banksedel inlöses till fulla namnvärdet, om å del därav finnas underskrifterna, ena nummern och en del av den andra.

I övriga fall äger direktionen avgöra, huruvida sedeln inlöses till fulla eller halva värdet eller alldeles icke. Därest den icke inlösta sedeln återlämnas till upp visaren, skall densamma makuleras.

10 §.

Hava skickligt gjorda efterapningar av bankens sedlar förekommit i rörelsen eller är typen så föråldrad, att minst tio år förflutit sedan banken senast utlämnat sedlar av denna typ, kunna bankfullmäktige besluta och kungöra, att sedlar tillhörande denna serie böra företes banken till inlösen eller utbyte inom i kungörelsen angiven tid, som ej får vara kortare än två år, vid äventyr att de därefter icke vidare inlösas eller utbytas.

Värdet av de sedlar, som icke företetts, bör gottskrivas bankens reservfond.

Bankverksamheten.
12 §.

Bankens tillgångar må icke placeras i aktier.

Sådan placering är likväl tillåten, där densamma befinnes erforderlig för anskaffande av förnödenheter för sedeltillverkningen eller sedlarnas tryckning eller där bankfullmäktige funnit placeringen vara påkallad av andra, ur bankverksamhetens synpunkt särskilt viktiga skäl.

14 §.

I händelse lån, för vilket pant givits, ej betalas å förfallodagen, är banken berättigad att utan låntagarens hörande och enligt bankens prövning förvandla panten i penningar.

Säljes pant å auktion, må banken inropa panten, men bör den förvandlas i penningar, så snart bankens fördel prövas sådant medgiva.

Förvaltning och skötsel.
17 §.

Det ankommer å bankfullmäktige:

1) att bestämma bankens diskontränta samt räntesatser och provisioner för övrig kredit;

2) att fastställa de grunder, enligt vilka bankens bokslut bör uppgöras;

3) att medgiva bankens gäldenärer de lättnader, som av omständigheterna påkallas, så ock besluta angående förslag till ackord samt om tillgodohavandens överförande till osäkra fordringar och om deras avförande från räkenskaperna;

4) att besluta om tillverkningen av nya sedelvalörer och typer ävensom om sedlars i § 10 omförmälda dragande ur rörelsen;

5) att handlägga frågor om förvärv, bebyggande och överlåtelse av fastigheter, så ock ärenden rörande placering av medel i de fall, som i 12 § 2 mom. omförmälas;

6) att besluta om upptagande av utländsk kredit samt fastställa dess belopp och villkoren därför;

7) att besluta angående räntebetalning, varom talas i 13 § 2 mom., samt om dess inställande;

8) att besluta om antagande av utländska ombud;

9) att draga försorg om inventeringarna av bankens kassor, kassavalv, låne- och säkerhetshandlingar samt panter och depositioner ävensom att meddela bestämmelser härom;

10) att granska bankens utlåningsrörelse och placeringar ävensom valutahandeln;

11) att besluta angående framställningar och förslag till riksdagen eller statsrådet;

12) att till bankutskottet för varje år avgiva berättelse om bankens tillstånd, rörelse och förvaltning samt av bankfullmäktige under året handlagda viktigare ärenden;

13) att på grund av revisorernas utlåtande besluta om ansvarsfrihet åt direktionen;

14) att fastställa arbetsfördelning för direktionens medlemmar;

15) att besluta om inrättande av avdelningskontor och, efter överenskommelse med statsrådet, om deras indragning;

16) att besluta om inrättande av agentur er, deras åligganden och handhavande samt om deras indragning;

17) att utnämna föreståndare för avdelningskontor;

18) att utse avdelningskontorens kontrollanter och suppleanter för dem;

19) att besluta, huruvida tjänsteman eller befattningshavare i banken efter uppnådd åldersgräns må kvarstå i tjänsten eller befattningen;

20) att fastställa de löneförmåner, som tillkomma medlemmarna av direktionen och bankens befattningshavare, så ock avgöra andra löne- samt pensions- och understödsärenden; samt

21) att avgöra frågor om avhållande från tjänsteutövning ävensom disciplinära ärenden, som röra medlem av direktionen eller föreståndare för avdelningskontor.

Ärenden, som avses i 1―8 och 14―18 punkterna, så ock de i 19―21 punkterna nämnda ärenden, för såvitt de icke angå medlemmar av direktionen, böra handläggas på grund av direktionens framställning.

Vid bankfullmäktiges sammanträden äro direktionens medlemmar närvarande och äga yttranderätt.

Avdelningskontor och agenturer.
18 §.

Avdelningskontor skötes av en föreståndare.

Frågor angående långivning böra, såvida de icke grunda sig på direktionens beslut som delgivits kontoret, handläggas vid kontrollsammanträde, vari deltaga kontorsföreståndaren som ordförande och två kontrollanter som ledamöter.

Kontrollanter och erforderliga suppleanter för dem utses för ett år i sänder.

19 §.

Kontrollanterna böra verkställa inventering av avdelningskontor och fullgöra andra åligganden i avseende å kontrollen enligt av bankfullmäktige och direktionen meddelade föreskrifter.

Innehavare av tjänst och befattning.
21 §.

I banken finnas, förutom direktionsmedlemstjänster, inom gränserna för den av bankfullmäktige fastställda avlöningsstaten jämte kontorsföreståndarbefattningarna följande fasta befattningar, nämligen en sekreterar-, en överkamrerar- och en överkassörsbefattning, en chefs- och en aktuariebefattning vid statistiska avdelningen, en chefsbefattning och forskarebefattningar vid avdelningen för konjunkturforskning, en kontrollörsbefattning vid sedeltryckeriet, kamrerar-, korrespondent-, kassörs-, bokhållar- och kontorsskrivarbefattningar samt kontors- och kassabiträdesbefattningar, så ock nödigt antal penningräknare och vaktmästare ävensom biträden.

23 §.

Direktionens ordförande och ledamöter utnämnas av republikens president medelst öppet brev. Då sådan tjänst blivit ledig, böra bankfullmäktige vidtaga åtgärd om tjänstens besättande och hos statsrådet göra framställning om lämplig persons utnämnande till densamma.

Bankens befattningshavare, vilka icke utnämnas av bankfullmäktige, förordnas eller antagas av direktionen eller av den förman direktionen därmed ombetrott.

Innehavare av fasta befattningar i banken erhålla tjänstebrev. I övrigt iakttages vid tillsättandet av befattningar i banken vad i instruktionen för banken därom stadgas.

Innehavare av tjänst eller befattning i banken är pliktig att från tjänsten eller befattningen avgå, man vid uppnådda sextiosju och kvinna vid uppnådda sextio års ålder.

Det ankommer å bankfullmäktige att besluta, huruvida innehavare av tjänst eller befattning må efter uppnådd åldersgräns i tjänsten eller befattningen kvarstå, dock högst tre år.

Vinstens användning.
30 §.

Till dess bankens grund- och reservfonder stigit till sammanlagt tretusen miljoner mark, skall av bankens årsvinst åtminstone hälften användas till reservfondens ökande. Därefter skall minst en tredjedel av årsvinsten överföras till reservfonden. Den del av vinsten, som ej åtgår till ökande av bankens fonder, kan enligt riksdagens bestämmande användas för allmänna ändamål.

Har bankens rörelse medfört förlust, skall denna utjämnas med bankens odisponerade vinstmedel. Äro dessa icke för ändamålet tillräckliga, skall bristen betäckas ur reservfonden. Har reservfonden sålunda nedgått, skall de följande årens vinst främst användas för fondens uppbringande till dess förra belopp.

Helsingfors den 22 december 1938.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Finansminister
Väinö Tanner.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.