222./1938

Utfärdad i Helsingfors den 3 juni 1938.

Lag om ändring av förordningen angående införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 22 § i förordningen den 19 december 1889 om införande av ny allmän strafflag och vad i avseende därå skall iakttagas, sådant detta lagrum lyder i lagen den 27 januari 1933, erhålla följande ändrade lydelse:

22 §.

Länsstyrelse äge förordna om häktning av den, som ertappats eller hålles misstänkt att hava begått brott, efter ty i föregående paragrafer sägs.

Kronofogde, länsman och biträdande länsman på landet samt chef för polisinrättning i stad och dennes adjoint, chef för polisinrättnings kriminal-, skydds- eller ordningsavdelning och dennes adjoint, kommissarie ävensom stadsfiskal och annan allmän åklagare i stad eller den, som är satt att för åtal av brott biträda sådan tjänsteman, så ock polisöverinspektör, polisinspektör, chefen för statspolisen, chef för avdelning av statspolisen, chefen för kriminalcentralen ävensom chefen för sjöbevakningsväsendet och såsom chef eller biträdande chef för sjöbevakningsväsendets undersökningsbyrå tjänstgörande innehavare av befattning vid sjöbevakningsväsendet have ock makt att, på eget ansvar, verkställa eller låta verkställa häktning av sådan person, som i 1 mom. avses.

Ministern för inrikesärendena, så ock justitiekanslern i statsrådet, äge rätt att tilldela person, som av honom förordnats att verkställa särskilda brottmålsundersökningar, sådan häktningsrätt, som i 2 mom. är sagt.

I vilka fall och under vilka förutsättningar även annan myndighet kan utfärda häktningsorder, därom är i lag särskilt stadgat.

Helsingfors den 3 juni 1938.

Republikens President
KYÖSTI KALLIO.

Minister för inrikesärendena
Urho Kekkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.