83/1938

Given i Helsingfors den 18 februari 1938

Lag om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

För åstadkommande av sådant naturskydd, varom stadgas i lagen den 23 februari 1923 om naturskydd, sådan den ändrats genom lagen den 15 november 1927, avskiljas följande staten tillhöriga områden:

1. till allmänna naturskyddsområden eller naturparker:

a) Kutsajoki område i Salla kommun till Kutsa naturpark;

b) Pisavaara område i Tervola och Rovanimei kommuner till Pisavaara naturpark;

c) Mallatunturi område i Enontekiö kommun till Malla naturpark;

d) Pääskyspahta område i Petsamo kommun till Pääskyspahta naturpark;

e) en del av Pummanki udde i Petsamo kommun till Pummanki naturpark;

f) Hiisjärvi område i Salmi kommun till Hiisjärvi naturpark; samt

2. till särskilda naturskyddsområden eller nationalparker:

a) Pallas- och Ounastunturi område i Kittilä, Muonio och Enontekiö kommuner till Pallas-Ounastunturi nationalpark;

b) Pyhätunturi område i Kemijärvi och Pelkosenniemi kommuner till Pyhätunturi nationalpark;

c) Heinäsaaret benämnda öar jämte omgivande vattenområde i Petsamo kommun till Heinäsaari nationalpark; samt

d) Storlandet eller Stora Träskö benämnda holme jämte tillhörande vattenområde i Kyrkslätt kommun till Porkkala nationalpark,

samtliga dessa områden med de gränser och i övrigt på sätt som här nedan närmare stadgas.

2 §

Kutsa naturparks gräns löper som följer;

östra gränsen går från södra ändan av Aapajärvi sjö till hemmanen vid storskiftet tillfallna Tuhkamutka ängsskifte och därifrån till Mutkalampi enahanda skifte, från vars södra ända den leder rakt österut till det åt Vuorijärvi skifteslag vid storskiftet utbrutna hemskiftets västra rå samt sedan utmed denna rå till Kutsajoki och därifrån till Saarilampi;

sydgränsen sträcker sig från Saarilampi i båge norrom de vid nämnda sjö och vid Sieminkijoki älvs övre lopp belägna ängsskiftena till södra ändan av Niluttijärvi sjö samt därifrån norrom Haukilampi-skiftet till Ala-Painotunturijärvi sjö;

västgränsen löper från sistnämnda sjö västerom Painotunturi och Julmoiva till västra stranden av Julmoiva träsk samt därifrån, kringgående i öster det västerom norra ändan av Jyrhämäjärvi sjö hemmanen tillskiftade ängskiftet samt de vid Kuonajärvi och Lintujärvi sjöar hemmanen tilldelade ängsskiftena likaledes på deras östra sida, till västra ändan av Ylimmäinen Kursujärvi benämnda sjö och vidare tvärsöver Moutikainen till norra bukten av Pyhäoja från Tuorusjärvi sjö utfallande bäck; och

gränsen i norr från den punkt, där västgränsen enligt det föregående slutar, till Aapajärvi.

3 §

Pisavaara naturparks gräns löper:

i öster från hörnröset N:o 3 å staten tillhöriga Juurakkoniemi benämnda kolonisationslägenhets omkretsar västerom baslinjen, som är dragen på västra sidan om Pisajärvi sjö, längs förenämnda lägenhets rå samt vidare utmed baslinjen söderut till norra laggen av Pisavaarakangas be nämnda mo söderom Sorvajoki älv, därifrån åt sydost till den punkt, där Isonlomanoja bäck från sagda mo flyter u i skogskärret, samt vidare förbi Kuusilaenjänkäs sydvästra ända söderut till en början längs baslinjen och sedan längs Pukinjoki älv samt vidare över Kilpajänkä till Antinaapa;

i söder längs Antinaapa västerut till staten tillhöriga Kätkäjärvi benämnda kolonisationslägenhets N:o 19 ängsskifte och till Louejoki älv;

i väster till en början utmed Louejoki, därpå längs Rantapeura och Mäkipeura hemmans rå norrut intill Vähänlomanoja bäck, vidare utmed mo- och kärrlaggen till den bäck, som vid Isoloma utfaller i Louejoki, samt längs denna bäck och Louejoki till mitten av Isonpärinalusta; samt

i nordväst över Isonpärinalusta och Sorvalaki till statens ovansagda Juurakkoniemi benämnda kolonisationslägenhets hörnröse N:o 3.

4 §

Malla naturparks gräns löper:

i väster från Treriksröset längs riksgränsen till västra ändan av Mallajärvi sjö;

i norr utmed Mallajärvis norra strandlinje till sjöns nordöstra hörn samt därifrån i riktning mot Mallajoki älvs mynning, så att sagsa älv faller inom naturparken, till den för de från Sverige kommande renarna utpålade vägen och utmed dess gräns till stranden av Siilasjärvi;

i öster längs västra stranden av Siilasjärvi sjö, västerom Siilakoski fors samt utmed Kilpisjärvi sjöstrand på ett avstånd därifrån av omkring 100 meter; samt

i söder längs Kilpisjärvi sjö på ett avstånd av ungefär 100 meter från stranden samt ytterom Porosaari och Saivonsaari holmar omkirng 100 meter från dessa till innersta delen av Koltalahti vik samt sedan längs riksgränsen till Treriksröset.

Förenämnda avstånd från Kilpisjärvi strand och sagda holmar räknas efter medelvattenståndet.

5 §

Pääskyspahta naturparks gräns sträcker sig:

i väster från Kuotsjärvi strand och östra delen av Haapaniemi udde till Kolmilakinen utmed den rå, som vid skeende kolonisationsförrättning uppgås emellan statens jord och kolonisationslägenheterna;

i norr från Kolmilakinen i början längs förenämnda rå samt sedan vidare i samma riktning till landsvägen och sedan längs landsvägen till områdets östra gräns;

i öster längs den på östra sidan av Orsoaivis nordöstra kulle och norrom Lutslompolo från söder till norr löpande gamla linjen; samt

i söder längs norra stranden av Lutslompolo sjö och längs Pieni Kolosjoki å på ett avstånd av omkring 500 meter norrut från dessa samt därifrån nordost om Mallakvaara till Kuotsjärvi strand samt vidare längs Kuotsjärvi sjö till östra delen av Haapaniemi udde.

6 §

Pummanki naturparks gräns sträcker sig;

i öster från havskusten, med utgång från östra sidan av Pikkuniitynlampi träsk, söderut till en punkt nedanom Riitakuru;

i söder från Riitakuru nedanom fjällväggen till Nujakanjärvi ravin samt därifrån mot sydväst till innersta delen av Isomukka vik; samt

i väster och norr längs havet på 500 meters avstånd från stranden, räknat från den linje, där vid normalt lågvattenstånd 2 meters djup vidtager.

7 §

Hiisjärvi naturpark omfattar tvenne skilda skiften, Latvalampi park i söder och Kalaoja park i norr.

Latvalampi parks gräns löper:

i öster längs riksgränsen

i sydväst från en punkt å riksgränsen, belägen ungefär 1 kilometer söderom Latvalampi träsk, utmed kärrområdets sydvästra lagg mot nordväst till Tsukunalampi;

i nordväst från sistnämnda träsk till södra ändan av Pallivaaranlampi träsk; samt

i nordost från Pallivaaranlampi norrom Isompi Kalatonlampi träsk och utmed kärrområdets nordöstra lagg till en punkt på riksgränsen, belägen omkring 400 meter norrom Latvalampi.

Kalaoja park omfattar Kalaoja ådal till en längd av ungefär 2 1/2 kilometer, räknat från riksgränsen mot nordväst, samt till en bredd av omkring 400 meter västerom och omkring 600 meter österom ån.

8 §

Pallas-Ounastunturi nationalpark gränsar:

i söder till Jerisjärvi sjö och de på dess norra strand belägna hemmanens rår;

i väster till Vuontisjoki, varpå gränsen löper utmed sjön Vuontisjärvis östra strand och västerom Iso Puukero till Muonio, Kittilä och Enontekiö kommuners gemensamma råpunkt samt vidare, kringgående Keräsjärvi sjö på dess östra sida, till Pahajoki och Ruotatunturi, varifrån den går till östra sidan av Siosjärvi sjö och detta Hetta by tilldelade provisoriska skiftets rå;

i norr till Hetta bys provisoriska skiftes rå; samt

i öster till rån, som löper ungefär 1 kilometer västerom Ounasjoki och, sydligare, västerom Suasjärvi, Vuontisjärvi och Saivonjärvi sjöar till Sarvijärvi sjö samt därifrån österom Järvenpäävaara till Pallasjärvi sjö, längs vilken gränsen går till nordöstra råvinkeln å det till Pallasjärvi hemmans hemskifte hörande vattenområdet och därifrån utmed nämnda hemmans vattenrå till samma vattenområdes sydöstra hörn, samt vidare till vattenråröset N:o 4 och därifrån längs stranden till Pallasjärvi hemmans vid mynningen av Juustojängänoja å belägna skifte, varifrån gränsen löper västerom Keimiöjärvi sjö och österom Keimiötunturi fjäll till Koivarova nybygges rå.

9 §

Pyhätunturi nationalsparks gränser äro:

i söder de hemmanen i Kemijärvi kommun vid storskiftet tilldelade, emot Pyhätunturi gränsande ägoskiftenas rår;

i öster Vitta-aapa och Pyhäjärvi skiftens sydvästra rå;

i norr det norrom Pyhätunturi fjäll belägna kärrområdet; samt

i väster kärrområdet emellan Pyhätunturi fjäll och Huttukangas mo.

10 §

Heinäsaari nationalpark omfattar Iso och Pieni Heinäsaari benämnda öar jämte vattenområdet emellan och omkring dem intill en gräns, som söder- väster- och norrom Iso Heinäsaari samt norr-, öster- och söderom Pieni Heinäsaari löper på 5000 meters avstånd från stranden, räknat från den linje, där vid normalt lågvattenstånd 2 meters djup vidtager.

11 §

Porkala nationalpark omfattar Storlandet eller Stora Träskö benämnda holme, RN:o 210 med omgivande vattenområde RN:o (1, 2)2, i Porkala by av Kyrkslätt socken.

12 §

Finnas inom omkretsrårna , för de områden, som angivits i 1-11 §§, ägoskiften, vilka vid storskifte avskilts eller bestämts eller framdeles komme att bestämmas att avskiljas åt hemman, eller andra ägor, som icke vid storskifte tilldelats hemman, eller ock ägor, som höra till kronoskogstorp eller till andra legoområden, hänföras sådana områden icke till naturskyddsområde.

Har sådant vid storskifte icke utbrutet eller till legoområde hörande ägoskifte, som omnämnes i 1 momentet, vid storskifte eller vid inlösen av legoområde eller på annat sätt kommit i statens besittning, hänföres detsamma till vederbörande naturskyddsområde, därest icke statsrådet i särskilt fall annorlunda förordnar.

13 §

Bildande av naturskyddsområde, som enligt denna lag skall inrättas, må icke utgöra hinder för en ändamålsenlig skiftesläggning, då vid skeende storskifte statens skogsmarker och hemmanens ägor avskiljas från varandra. Övergår vid storskifte staten tillhörig, till naturskyddsområde hörande äga till enskild, upphör fredning å densamma.

Ej heller må inrättande av skyddsområde utgöra hinder för inlösen till självständig lägenhet av legoområde, som ligger inom skyddsområdets omkretsrår, på sätt om sådana områdens inlösen är stadgat.

14 §

Naturskyddsområdenas omkretsrår bestämmas i detalj och utmärkas på marken genom rågångsförrättning. Uppstår ovisshet om råns sträckning å kartan, skall frågan av förrättningsmännen underställas statsrådets prövning, innan rårna uppgås på marken och förses med råmärken. Då beträffande råns sträckning ingen oklarhet föreligger, eller där det för undvikande av kostnader synes ändamålsenligt, må förrättningsmännen genast uppgå rån i dess helhet eller delvis samt förse den med råmärken, jämte det de bestämma råns sträckning å kartan.

Vid sådan rågångsförrättning, som avses i 1 momentet, må rårna icke uppgås kring enskild tillhöriga, vid storskifte icke avskilda ägor, som äro belägna inom naturskyddsområdets omkretsrår, ej heller kring andra enskilda tillhöriga skiften.

I Ishavet ävensom i sjöarna Kilpisjärvi och Kuotsjärvi skall vattenrå utmärkas endast å kartan.

15 §

Då i 14 § nämnda rågångsförrättning till följd av underställning avbrytes eller då naturskyddsområdes rå å marken slutligen uppgåtts och försetts med råmärken, står det enskild sakägare eller statens representant öppet att hos statsrådet göra påminnelser mot förrättningen inom trettio dagar från den dag, då vid förrättningssammanträde tillkännagivits att underställning skall äga rum eller att rågång blivit slutförd.

16 §

Myndighet, som övervakar naturskydd, ävensom vakt å naturskyddsområde och skogvakt äro berättigade att taga i förvar jakt-, samlar- eller andra redskap, vilka använts eller äro avsedda att användas i strid mot å naturskyddsområde gällande stadganden eller föreskrifter, så ock å naturskyddsområde olovligen fångande djur eller olovligen tagna bon och ägg, eller växter, stenar eller annat sådant, vars tagande eller användande å naturskyddsområde är förbjudet.

17 §

Å statsrådet ankommer att bestämma tiden, då stadgandena om naturskyddsområden skola träda i kraft beträffande varje särskilt område, så ock från vilken tid sådan äga, som omnämnts i 12 § 2 mom., skall anses hänförd till vederbörande naturskyddsområde eller huruvida ägan skall förbehållas för annat ändamål.

18 §

Närmare föreskrifter angående verkställigheten av denna lag meddelas genom förordning.

Helsingfors den 18 februari 1938

Republikens President
Kyösti Kallio

Biträdande lantbruksminister
J . Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.