58./1936

Given i Helsingfors den 17 januari 1936.

Lag om ändring av 31 § i förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 31 § i förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflag erhålla följande ändrade lydelse:

31 §.

Erkännes den, som är häktad för brott, give rätten honom lös, om han icke bör kvarhållas i häkte för annan orsak.

Hava vid underrätt synnerligen besvärande omständigheter förekommit mot den, som häktats för brott, må underrätten ehuru han icke kunnat åt saken fällas, förordna att han skall i häkte förbli va, till dess underrättens dom vunnit laga kraft, eller hovrätt annorlunda förordnat.

Befinnes person, som är häktad för brott och frikännes med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen, kunna vara till uppenbar fara för allmän ordning, säkerhet eller sedlighet och behöver han ej vård i sinnessjukhus, förordne rätten tillika, att han genom polismyndighets försorg skall sändas till sin hemort eller, där tillräcklig utredning rörande denna icke föreligger, till den kommun, där han senast vistats, för vederbörlig vård och övervakning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1937.

Helsingfors den 17 januari 1936.

Republikens President
P. E. SVINHUFVUD.

Socialminister
Bruno Sarlin.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.