33./1933

Given i Helsingfors den 27 januari 1933.

Lag angående skjutvapen och skjutförnödenheter.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed följande:

1 §.

Tillverkning och införsel av, handel med samt anskaffande och innehav av skjutvapen och skjutförnödenheter äro tillåtna endast på grund av därtill meddelat tillstånd.

Meddelat tillstånd kan återkallas, då skäl därtill prövas föreligga.

2 §.

Återkallas tillstånd, varigenom tillverkning eller idkande av handel med skjutvapen eller skjutförnödenheter medgivits, och överlåter icke tillverkaren eller handelsidkaren inom förloppet av skälig, härför utsatt tid av honom innehavda skjutvapen och -förnödenheter till annan person eller firma, som erhållit tillstånd, tillfalla de staten mot en skälig enligt värdering utgående ersättning. Anses de icke heller kunna användas för statens behov, må de auktion.

Då tillstånd återkallas, må tillika kunna bestämmas, att polismyndighet skall omhändertaga i tillverkarens eller handlandens lager befintliga skjutvapen och skjutförnödenheter, intill dess med dem förfarits på sätt i 1 momentet sägs.

3 §.

Återkallas tillstånd att innehava skjutvapen eller kan sådant tillstånd ej beviljas den, som genom arv, boskifte eller testamente erhållit skjutvapen, äge vad i 2 § är sagt motsvarande tillämpning.

4 §.

Tillverkare eller försäljare av skjutvapen eller skjutförnödenheter vare skyldig att, där för bevarande av allmän ordning och säkerhet så förordnas, utlämna av honom innehavda skjutvapen eller skjutförnödenheter att interimistiskt förvaras på därför anvisad plats.

5 §.

Var, som utan tillstånd yrkesmässigt tillverkar, inför eller idkar handel med skjutvapen eller skjutförnödenheter, straffes med böter eller fängelse i högst ett år. De av honom innehavda skjutvapen och skjutförnödenheter, vilka av polismyndighet genast böra tagas i beslag, kunna tillika dömas förbrutna till staten.

6 §.

Var, som utan tillstånd innehar skjutvapen eller skjutförnödenheter, straffes med böter eller fängelse i högst sex månader, och förverke till staten vapnet och skjutförnödenheterna, vilka av polismyndighet genast böra tagas i beslag.

7 §.

I denna lag avsedd värdering verkställes av två därtill förordnade ojäviga, sakkunniga personer i närvaro av polismyndighet. Vapnets eller skjutförnödenheternas ägare eller innehavare skall bevisligen tillkallas, men utgör hans frånvaro ej hinder för värderingens verkställande.

8 §.

Den, som vid denna lags ikraftträdande innehar skjutvapen, är skyldig, att, ehuru han på grund av tidigare stadganden erhållit tillstånd att innehava detsamma, inom förloppet av tre månader, räknat från dagen för ikraftträdandet, ansöka om tillsånd för fortsatt innehav av vapnet. Anses tillstånd ej kunna beviljas, förfares beträffande vapnet såsom i 3 § är stadgat. Försummar vapnets innehavare att utverka tillstånd, vare lag såsom i 6 § är sagt, dock sålunda, att vapen, beträffande vilket visas att det tidigare lagligen anskaffats och innehafts, tillfaller staten eller försäljes på offentlig auktion på sätt i 2 § stadgas.

För tidigare försummelse att utverka tillstånd till innehav må åtal mot vederbörande icke väckas, därest han inom utsatt tid fullgjort i denna paragraf stadgad skyldighet.

9 §.

Närmare bestämmelser angående skjutvapen och skjutförnödenheter utfärdas genom förordning.

10 §.

Denna lag träder i kraft den 15 april 1933.

Helsingfors den 27 januari 1933.

Republikens President
P. E. SVINHUFVUD.

Minister för inrikesärendena
Y. W. Puhakka.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.