26./1933

Given i Helsingfors, den 27 januari 1933.

Lag om ändring av förordningen angående införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 22 och 23 §§ i förordningen den 19 december 1889, om införande av ny allmän strafflag och vad i avseende därå skall iakttagas, förstnämnda lagrum sådant det lyder i lagen den 23 januari 1931, på följande sätt:

22 §.

Landshövding äge förordna om häktning av den, som ertappats eller hålles misstänkt att hava begått brott, efter ty i föregående paragrafer sägs.

Kronofogde, länsman och biträdande länsman på landet samt chef för polisinrättning i stad och dennes adjoint, chef för polisinrättnings kriminal-, skydds- eller ordningsavdelning och dennes adjoint ävensom stadsfiskal och annan allmän åklagare i stad eller den, som är satt att för åtal av brott biträda sådan tjänsteman, så ock Polisöverinspektör, polisinspektör, chefen för detektiva centralpolisen, chefen för kriminalcentralen och chefen för sjöbevakningsväsendet have ock makt att, på eget ansvar, verkställa eller låta verkställa häktning av sådan person, som i 1 momentet avses.

Ministern för inrikesärendena och statsrådets justitiekansler äge rätt att tilldela person, som av honom förordnats att verkställa särskilda brottmålsundersökningar, sådan häktningsrätt, som i 2 momentet är sagt.

I vilka fall och under vilka förutsättningar även annan myndighet kan utfärda häktningsorder, därom är i lag särskilt stadgat.

23 §.

Den, som begått brott och träffas å bar gärning eller flyende fot, må gripas av envar i de fall, som i 20 och 21 §§ sägs. Envar have ock rätt att gripa den, som efter landshövdings, chefens för detektiva centralpolisen, chefens för kriminalcentralen, chefens för sjöbevakningsväsendet eller polismästares för allmänheten utfärdade lysning bör häktas.

Den, som gripit sådan person, eller polisman, åt vilken den gripne överlämnats, skall utan dröjsmål därom anmäla hos landshövding eller kronofogde, länsman eller biträdande länsman på landet eller ock hos chef för polisinrättning eller dennes adjoint eller hos chef för kriminal-, skydds- eller ordningsavdelning vid polisinrättning eller dennes adjoint i stad, och bör myndighet, hos vilken anmälan gjorts, strax pröva, huruvida den gripne skall sättas i häkte eller lösgivas, eller, där prövningen ankommer å annan myndighet, befordra honom för rannsakning till denna och ofördröjligen till densamma insända skriftligt meddelande om gripandet.

Helsingfors, den 27 januari 1933.

Republikens President
P. E. SVINHUFVUD.

Minister för inrikesärendena
Y. W. Puhakka.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.