55/1932

Given i Helsingfors den 12 februari 1932.

Lag angående temporär ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras härmed temporärt 58 och 71 §§ 5 kapitlet, 85 § 6 kapitlet samt rubriken av 7 kapitlet jämte 93, 94 och 100 §§ i konkursstadgan den 9 november 1868, av dessa 71 och 85 §§, sådana de lyda den förstnämnda i lagen den 30 mars 1922 och den senare i lagen den 13 juni 1929, samt vidfogas temporärt till 2 kapitlet en ny 14 a § ävensom till 7 kapitlet nya 93 a, 93 b, 93 c och 104 a §§, samtliga lydande på sätt som följer:

Kap. 2.

14 a §.

Anhåller gäldenär, för alt inleda underhandlingar med borgenärerna om åstadkommande av förlikning eller ackord, om tillsättande av förlikningsman sig till biträde, äge rätten att därtill förordna person, som är skickad att vara rättegångsombud och eljest för det ifrågasatta uppdraget lämplig och som därtill samtycker.

Förlikningsman göre sig förtrogen med boets ställning och förliknings- eller ackordmöjligheterna samt utföre omsorgsfullt och redligen sitt uppdrag inom gränserna för den fullmakt gäldenären tilläventyrs givit honom.

Förlikningsman tillkomma ur boets tillgångar skäligt arvode och ersättning för honom av uppdraget tillskyndade kostnader. Arvode och ersättning må, därest enighet därom icke vinnes, på förlikningsmannens anhållan av rätten fastställas.

Kap. 5.

58 §.

Finnas i gäldenärs bo sådana varor, som förskämning eller snar förstörelse eller hastigt fallande i värde underkastade äro, eller alltför kostsam vård erfordra, äge gode männen, sedan gäldenärens yttrande blivit inhämtat, det gods försälja låta, antingen å offentlig auktion eller under hand, efter som det för konkursboet fördelaktigast prövas. Sker försäljning under hand, skall godset av sakkunnige män värderas.

Äro boets genom sådan försäljning inflytande medel och eljest förhandenvarande tillgångar otillräckliga till bestridande av oundgängliga utgifter för egendomens vård och förvaltning jämte annan kostnad, som före inställelsedagen skall från boet gäldas, vare gode männen ej förment att för dylikt behov även andra lösören genom auktion föryttra.

I andra än ovannämnda fall må ej gäldenärs avträdda lösegendom före inställelsedagen försäljas, om gäldenär tror sig kunna genom förlikning eller ackord med borgenärerna åter komma i besittning av sitt bo och därom hos gode männen bevisligen anmäler.

71 §.

Har gäldenär till rätten ingivit i 93 § 1 mom. nämnd förlikningsskrift, äge rätten, där den finner skäl därtill föreligga, förordna, att egendom i boet, så länge förlikningsfrågan är oavgjord, ej heller efter inställelsedagen må försäljas, såframt ej därtill finnes sådan anledning, som i 58 § beträffande försäljning före sagda dag stadgas, eller detta enligt 10 § är tillåtet.

Har gäldenär å inställelsedagen eller därförinnan till rätten ingivit ackordansökan, må, innan ackordsmålet blivit avgjort, egendom i boet ej heller efter inställelsedagen försäljas i andra än uti 1 mom. av denna paragraf och i 76 § nämnda fall.

Har ackordansökan till rätten ingivits efter inställelsedagen, må det icke utgöra hinder för försäljning av egendom även i andra än i 2 momentet omförmälda fall, därest icke åtminstone två tredjedelar av de borgenärer, vilka bevakat i konkursen fordringar utan förmånsrätt, samtycka till uppskovet och deras sålunda bevakade fordringar utgöra minst fyra femtedelar av totalbeloppet av de i konkursen bevakade dylika fordringar, räntan icke medräknad.

Vad här ovan i denna paragraf är stadgat, utgör icke hinder för försäljning, där gäldenären därtill samtycker.

Föreligger ej i 1, 2 eller 3 momentet nämnt hinder, må försäljningen av boets återstående egendom icke uppskjutas, med mindre samtliga vid sammanträdet närvarande borgenärer om uppskov enas och jämväl gäldenären därtill samtycker.

Fastighet må ej säljas annorledes än genom offentlig auktion, där ej alla vid sammankomsten närvarande borgenärer och gäldenären det medgiva; och varde panträtt och annan rättighet, för vilken fastigheten häftar, samt rätt till utskyld och lönebelopp, som framför dem har företräde, vid försäljningen städse bibehållna. Vilja sysslomannen hellre få fastigheten såld utmätningsvis, age att i sådant avseende vända sig till vederbörande utmätningsman, vilken det åligger att taga fastigheten i mät såsom om utmätning på grund av dom är föreskrivet; och lände i ty fall även för övrigt till efterrättelse vad om försäljning av fast egendom samt om fördelning av köpeskillingen därför i utsökningslagen stadgas.

Lös egendom skall i allmänhet genom offentlig auktion säljas, där ej alla vid sammankomsten närvarande borgenärer med gäldenärens bifall annorlunda besluta. Dock må varulager på annat sätt föryttras, om de borgenärer, vilkas fordringar utgöra största beloppet, anse det med fördel kunna ske och det ej av gäldenären bestrides. Har borgenär panträtt i lösegendom, må ej mot hans vilja försäljning annorledes än å auktion äga rum.

Fartyg eller gods i fartyg må ej av sysslomännen säljas annorlunda än med bibehållande av den pant- och förmånsrätt, som däri enligt sjölagen kan vara gällande; vilja ej sysslomännen det, söke fartygets eller godsets försäljning i den ordning utsökningslagen stadgar.

Om tvistig tillgång må förlikningsanbud för konkursmassan antagas av de borgenärer, vilkas fordringar största beloppet utgöra, där gäldenären det bifaller. Vägrar han bifall, då må han själv tvisten utföra, där han ställer säkerhet för vad i förlikning bjudes. Kan han det ej, ankomme åtgärden på borgenärernas prövning.

Kap 6.

85 §.

Varder ej gäldenär, genom överenskommelse med borgenärerna, från betalning av sin skuld till större eller mindre del frikallad, och förslår den avträdda egendomen ej till gäldande av alla de fordringar, som i konkursen blivit anmälda och godkända, äge borgenärerna för bristen hålla sig till den egendom, gäldenären i framtiden förvärvar. Borgenär, som sin rätt till delaktighet i konkursmassan försuttit, vare därav ej förhindrad att ur gäldenärens tillgångar i framtiden njuta betalning för sin fordran, såvitt den eljes finnes laglig. Har rätten fastställt ackordet, vare likväl gällande, vad i 93 c § stadgas. Kvinna, som är gift och vars egendom avträtts till konkurs, vare ej pliktig att med den egendom, hon efter konkursens början genom arbete förvärvar, ansvara för gäld, som dessförinnan under äktenskapet gjorts för tillgodoseende av mannens särskilda behov.

För fordran, som blivit i konkurs godkänd eller kunnat i konkursen bevakas, vare gäldenären ej pliktig gå sådan ed, som i 3 kap. 33 § utsökningslagen sägs, utan så är, att borgenären visar skälig anledning, det gäldenären undandöljer tillgång, som honom efter konkursen tillfallit och till gälds betalning gå bör. I övrigt skola utsökningslagens bestämmelser om vad vid utmätning får undantagas tillämpas jämväl i fråga om sådan gäld, som innan konkursen tillkommit.

Kap. 7.

Om förlikning och ackord, avslutande av konkurs, redovisning och utdelning.

93 §.

Har gäldenär ingått skriftlig förlikning om betalning av sina skulder med alla de borgenärer, vilka inom stadgad tid bevakat fordringar i konkursen, ingive förlikningsskriften till rätten, och fastställe rätten förlikningen.

Önskar gäldenär åstadkomma ackord med sina borgenärer, ingive till rätten skriftlig ansökan och ackordavtal.

Ackordsmål må ej upptagas till behandling:

1) där om doms avkunnande i konkursen redan meddelats;

2) där ackordavtalet icke undertecknats åtminstone av hälften av de borgenärer, vilka i konkursen bevakat fordringar utan förmånsrätt, och deras sålunda bevakade fordringar icke utgöra minst hälften av de i konkursen bevakade dylika fordringars totalbelopp, räntan icke medräknad;

3) där ackordet icke giver alla borgenärer, vilka det angår och som ej uttryckligen förklarat sig det oaktat nöjda med detsamma, lika rätt och minst tjugufem procent av fordrans belopp att erläggas inom ett år efter det ackordet fastställts;

4) där gäldenären under konkursen eller inom två år därförinnan genom laga kraft vunnet utslag dömts till straff såsom bedräglig eller oredlig gäldenär; eller

5) där gäldenären rymt eller håller sig undan eller icke avlagt i 15 § omförmäld ed.

93 a §.

Där ej uti 93 § 3 mom. nämnt hinder för ackordsförslags behandling föreligger, kalle rätten efter avslutad skriftväxling borgenärerna och gäldenären samt sysslomännen för behandling av ackordsmålet till visst sammanträde av rätten, som skall hållas tidigast två veckor och senast två månader därefter, och bör ackordavtalet därunder stå hos sysslomännen till borgenärernas påseende.

Dagen för ackordsmålets behandling skall för sakägarena efter slutförd skriftväxling tillkännagivas och ofördröjligen i officiella tidningen kungöras samt särskilt bringas kända borgenärer och borgesmän till kännedom, såsom i 20 § om tillkännagivande av offentlig stämning är stadgat.

Å dagen för ackordsmålets behandling skall rätten, innan behandlingen börjar, under iakttagande av stadgandena i 4 mom. i denna paragraf samt i tillämpliga delar 96 och 97 §§, giva utslag därom, vilka borgenärer som tillkommer rösträtt i ackordsmålet och vilket deras röstetal, beräknat på grund av fordringarnas belopp, är, samt i enlighet därmed upprätta röstlängd, som vid ackordsärendets behandling bör följas, dock med i 5 mom. av denna paragraf nämnda undantag.

Rösträtt i ackordsmål tillkomme varje borgenär, vars bevakade fordran borde utdömas till betalning utan förmånsrätt eller vara fordran av sådan beskaffenhet uti domen borde lämnas beroende på särskild rättegång, och bör såsom röstberättigad borgenärs på grund av fordrans belopp beräknade röstetal i nästnämnda fall anses hans bevakade belopp och eljest det belopp, till vilket fordringen i domen skulle fastställas, i vartdera fallet räntan oberäknad.

Infinner sig borgesman eller annan, som jämte gäldenären är ansvarig för fordrans betalning, inför rätta och motsätter sig ackordet, vare borgenär, ändå att tilläventyrs blott han bevakat fordran, ej berättigad att med avseende å dylik fordran utöva rösträtt för ackordets godkännande.

Ackord skall anses hava blivit av borgenärerna godkänt, såframt ej någon bland de å dagen för ackordsmålets behandling till rätten tillstädeskomna borgenärer, vilka tillkommer rösträtt i ackordsmålet, motsatt sig det, och deras ävensom de borgenärers, vilka genom underskrift på förhand godkänt ackordavtalet, efter fordringarna beräknade röstetal sammanlagt utgör minst två tredjedelar av hela restbeloppet, eller om antalet röstberättigade borgenärer, vilka i förväg och inför rätten godkänt ackordet, uppgår till minst två tredjedelar av de röstberättigade borgenärernas totalantal och deras efter fordringarna beräknade röstetal till minst fyra femtedelar av det totala restbeloppet.

93 b §.

Ackord bör, för att träda i kraft, av rätten fastställas.

Ackord må dock icke fastställas:

1) då någon omständighet föreligger, som enligt 93 § 3 mom. 4 punkten utgör hinder för ackordsärendets upptagande;

2) därest ackordet ej godkänts av borgenärerna på sätt i 93 a § 6 mom. är sagt;

3) då ackordet uppenbarligen länder till skada för borgenärerna; eller

4) då skälig anledning finnes att antaga, att gäldenären eller annan med hans vetskap hemligen gynnat någon borgenär i avsikt att inverka på ackordsärendets avgörande, eller att annat svek ägt rum vid ackordet.

Varder ackordet ej av rätten fastställt, give denna genast dom över borgenärernas fordringar och gäldenärens framtida betalningsskyldighet.

Vid fastställande av ackord skall rätten tillika, under iakttagande av stadgandena i 96 och 97 §§, giva utlåtande om borgenärernas fordringar.

Angående utslag, varigenom ackord fastställes, gälle i tillämpliga delar vad om dom är stadgat.

93 c §.

Av rätten fastställt ackord är gällande med avseende å samtliga de borgenärer, såväl kända som okända, vilka hava rätt att bevaka sina fordringar i konkursen, med undantag av dem, vilkas fordringar tillkommer förmånsrätt. Förslår ej den egendom, vartill borgenär har särskild förmånsrätt, till full betalning för fordringen, vare han med avseende å den återstående delen underkastad de villkor, som genom ackordet föreskrivits för dem, vilka icke tillkommer förmånsrätt.

Utan hinder av att borgenär samtyckt till ackordet, vare honom obetaget att emot borgesman eller annan, som jämte gäldenären är för fordringens betalning ansvarig, utföra talan, vartill han eljest hade varit berättigad.

Där gäldenär, som i konkurs erhållit lättnad i gäld, före ackordets fullföljande ånyo försatts i konkurs, är borgenär, vilkens fordran sålunda nedsatts, berättigad att bevaka och erhålla utdelning efter fordringens ursprungliga belopp med avdrag av vad han tilläventyrs redan lyftat; dock ma han icke uppbära mer an vad honom enligt ackordet tillkommer.

Finnes efter ackordets fastställande, att gäldenär i samband med konkurs gjort sig skyldig till bedrägligt eller oredligt förfarande gentemot borgenärerna eller att gäldenären eller någon annan med hans vetskap hemligen gynnat någon borgenär i avsikt att inverka på ackordsärendets avförande, förfalle den lättnad, som gäldenären genom ackordet tilläventyrs medgivits. Utan hinder härav må dock borgenär fordra, att ackordsbestämmelserna i övrigt av gäldenär eller borgesman iakttagas.

Vad i 4 momentet är stadgat, gälle jämväl, där gäldenär genom utslag, som vunnit laga kraft efter ackordets fastställande, dömts för bedrägligt eller oredligt förfarande mot sina borgenärer i anledning av någon tidigare konkurs.

94 §.

Har ej förlikning fastställts eller behandling av ackordsmålet föreskrivits att äga rum, give rätten, sedan skriftväxlingen är slutad, ofördröjligen och sist inom två månader därefter dom över borgenärernas anspråk och gäldenärens betalningsskyldighet i framtiden.

Beträffande tillkännagivande om dagen för domens avkunnande lände till efterrättelse, vad i 93 a § 2 mom. om dagen för behandling av ackordsmål är sagt.

100 §.

Vinner borgenär ändring i rättens dom, det gälle ej för dem, som icke ändring sökt, med mindre ändringen rör fastställande av förlikning eller ackord. Borgenärerna vare obetaget att förena sig om gemensam ändringsansökan, då gemensamt vad från deras sida är tillräckligt.

104 a §.

Innan boet till följd av förliknings eller ackords fastställande till gäldenär återställes, erlägge sysslomännen ur egendomen, såvitt den förslår, konkurskostnaderna och den övriga gäld, som boet tilläventyrs åsamkats, och drage sysslomännen, sedan ackordet trätt i kraft, försorg jämväl därom, att de borgenärer, vilkas bevakade fordringar hava förmånsrätt, utfå betalning efter sin förmånsrätt ur egendomen, för såvitt densamma förslår samt mellan borgenären och gäldenären, utan kränkande av annans rätt, annorlunda icke överenskommes. När boet efter ackordets ikraftträdande eller i anledning av förlikning till gäldenär återställes, skall redovisning för boets förvaltning av sysslomännen ofördröjligen avgivas.

Vid behandling av ackordsmål jämlikt denna lag skall med fordran, som äger förmånsrätt, likställas sådan fordran, som avses i 1 § 2 mom. i förordningen av den 9 november 1868 om borgenärers rätt och företräde för varandra till betalning ur egendom, som blivit till konkurs avträdd, sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 3 december 1895.


Denna lag är gällande till utgången av år 1934, varefter de här ändrade paragraferna och 7 kapitlets rubrik åter träda i kraft sådana de voro före denna lagutfärdande. Dock skall denna lag även därefter äga tillämpning med avseende å de konkurser, vilka börjat under denna lags giltighetstid.

Helsingfors, den 12 februari 1932.

Republikens President
P. E. Svinhufvud.

Justitieminister
T. M. Kivimäki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.