419/1929

Given i Helsingfors den 28 december 1929.

Förordning om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur.

I stöd av 58 § i lagen av den 5 december 1929 angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur varder härigenom, på föredragning av justitieministern, stadgat som följer:

1 §

Vill utlänning ingå äktenskap inför finsk myndighet i Finland, skall han för erhållande av lysning till lysningsmyndigheten ingiva:

intyg av behörig myndighet tillhörande hemlandet, att enligt dess lag hinder mot äktenskapet icke möter, eller ock

intyg därom, vilka förutsättningar för eller hinder mot äktenskap i hemlandets lag äro stadgade, utfärdat av behörig myndighet tillhörande hemlandet.

Framgår av sistsagda intyg, att för rätt att ingå äktenskap fordras myndighets tillstånd, annans samtycke, avvittring efter tidigare äktenskap, iakttagande av väntetid, lysning i hemlandet eller dylikt, skall bevis jämväl företes därom, att sådan fordran är uppfylld.

Där hinderlöshetsintyg icke företes, skall i övrigt tillämpas vad i 1 § samt 1 och 2 mom. 2 § av förordningen den 22 november 1929 angående tillämpning av äktenskapslagen för erhållande av lysning är stadgat.

Intyg, som avses i 1 momentet, skall, där det ej utfärdats av här i riket anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman, vara åtföljt av sådan tjänstemans eller av finsk diplomatisk eller konsulär tjänstemans bevis, att intyget är av behörig myndighet utfärdat.

2 §

Utlänning, som i 1 § avses, skall jämväl skriftligen uppgiva, huruvida han förut ingått äktenskap samt betyga, att han och hans trolovade icke äro i sådan släktskap eller svågerskap, vari äktenskap enligt hans hemlands lag eller 1 eller 2 mom. 10 § äktenskapslagen är förbjudet, samt att ej heller andra i hans hemlands lag stadgade äktenskapshinder äro för handen. Med avseende å sådan försäkran lände i tillämpliga delar till efterrättelse vad i finsk lag eller förordning är stadgat om försäkran, som trolovad skall avgiva.

Har sökanden förut ingått äktenskap och utvisa ej handlingarna, att äktenskapet blivit genom makens död eller annorlunda upplöst, skall han styrka at så skett.

Skall beträffande utlänning frånvaron av viss sjukdom eller visst lyte styrkas, lände därvid till efterrättelse vad i förordningen angående tillämpning av äktenskapslagen är förskrivet.

3 §

Finnas sökanden och hans trolovade berättigade att erhålla lysning skall i avseende å lysningen och därmed sammanhängande omständigheter förfaras såsom därom i äktenskapslagen och förordningen angående dess tillämpning är stadgat.

4 §

Vill utlänning ingå äktenskap inför finsk myndighet i främmande stat, skola stadgandena i 1 § samt 1 och 2 mom. 2 § äga tillämpning sålunda likväl, att i 1 mom. 1 § nämnda intyg skola vad beträffar myndighetens behörighet att utfärda intygen vara bestyrkta av finsk diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av tjänsteman, å vilken sådant enligt den främmande statens lag ankommer.

Är den trolovade finsk medborgare, skola i fråga om förutsättningarna för lysning stadgandena i 15, 16 och 19 §§ äktenskapslagen samt i 1-8 §§ av förordningen angående tillämpning av sagda lag lända till efterrättelse.

5 §

Finner vigselförrättaren i fall, som i 4 § omförmäles, hinder mot äktenskapet icke möta, utfärde genast kungörelse om de trolovades avsikt att ingå äktenskap, upptagande dessas fullständiga namn, ålder, födelseort, yrke eller titel och hemvist, så ock anvisning, att jäv mot äktenskapet må före viss dag hos honom anmälas.

Kungörelsen skall till sagda dag hållas anslagen å dörren till vigselförrättarens tjänstelokal, eller ock, om vigelseförrättaren är präst inom finskt religionssamfund, å dörren till den loka, där gudstjänst av honom förrättas, samt i det fallet om möjligt jämväl uppläsas före eller efter sådan gudstjänst. Där det utan större tidsspillan kan ske, skall kungörelsen ock på de trolovades bekostnad införas i tidning å varderas hemort.

Har lysning ägt rum på sätt i 1 och 2 momenten sägs utan att hinder mot äktenskapet anmälts och styrkts eller eljes blivit för vigselmyndigheten kunnigt, må vigsel ske, dock ej senare än sex månader efter det lysningen fullbordats.

6 §

Har lysning för de trolovade skett i Finland, äga föreskrifterna i 5 § icke tillämpning, utan må vigsel i vanlig ordning ske på grund av lysningsbeviset.

7 §

Intyg, varom talas i 1 punkten 1 mom. 1 §, är giltig under sex månader från dess utfärdande.

Å intyg och bevis, som i denna förordning avses, skall tillämpas vad i 3 mom. 2 § av förordningen angående tillämpning av äktenskapslagen sägs.

8 §

Vill finsk medborgare, som ärnar träda i äktenskap inför utländsk myndighet, av finsk myndighet erhålla intyg om sin behörighet att ingå äktenskapet, skall han anhålla om intyget hos den kyrkliga myndighet, i vars register han är införd, eller hos borgerlig lysningsmyndighet å den ort, där han är införd i civilregister. Är sökanden bosatt i främmande stat och icke bokförd i Finland, må sådant intyg för honom utfärdas av finsk diplomatisk eller konsulär tjänsteman, som därtill bemyndigats av republikens president.

Fullgör sökanden vad för erhållande av lysning är stadgat, skall, om myndigheten icke finner hinder mot äktenskapet möta, genom dess försorg meddelande om sökandens avsikt kungöras såsom om lysning till äktenskap är stadgat.

Har kungörandet ägt rum, utan att hinder mot äktenskapet anmälts och styrkts eller eljes blivit kunnigt, skall det äskade intyget utfärdas i enlighet med det i bilagan till denna förordning ingående formuläret.

Innan att finsk medborgare, som har för avsikt att ingå äktenskap inför finsk kyrklig eller borgerlig myndighet i utlandet, utfärdas äktenskapsbetyg enligt 1 § i förordningen angående tillämpning av äktenskapslagen, skall genom myndighetens försorg om sökandens avsikt kungöras i förra fallet en gång i församlingens kyrka och i det senare fallet genom anslag under sju dagar, dagen för anslåendet oräknad.

9 §

Bör jämlikt 53 § i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur i avseende å utlänning tillämpas annan än hans hemlands lag, skall i de avseenden, varom i denna förordning är fråga, förfaras såsom om han vore medborgare i den stat, vars lag skall tillämpas.

10 §

Vad i 21, 22 och 24 §§ av förordningen angående tillämpning av äktenskapslagen är föreskrivet rörande annan finsk myndighets underrättande om skedd vigsel samt angående förande av vigselförteckning skall lända till efterrättelse även där vigseln förrättats av finsk myndighet i främmande stat.

11 §

Blir det känt, att omyndig, för vilken förmynderskap är anordnat enligt finsk lag, jämväl står under förmyndare enligt lagen i främmande stat, skall domstolen, sedan sådan prövning ägt rum, som avses i 2 mom. 28 § samt i 1 och 2 mom. 32 § av lagen om vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur, och därav föranlett beslut fattats, utan dröjsmål om förhållandet underrätta ministeriet för utrikesärendena.

Enahanda åtgärd ankommer på domstol, som i stöd av 29, 33 eller 34 § i sagda lag här anordnat förmynderskap för främmande stats medborgare eller häft omyndigförklaring av sådan person.

Då meddelande, som i denna paragraf avses, inkommit till ministeriet för utrikesärendena, äger ministeriet i diplomatisk väg om saken underrätta det främmande landets regering.

12 §

Är domstol vid handläggning av förmynderskapsärende i behov av upplysning, som avses i 29 eller 1 mom. 33 § av lagen om vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur, äger domstolen söka sådan upplysning genom ministeriet för utrikesärendena.

13 §

Är finsk domstol eller annan finsk myndighet vid tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur i behov av upplysning om främmande stats lag, söke sådan upplysning hos närmaste överordnande myndighet, vilken, där den ej känner sagda lags innehåll och ej lämpligen annorlunda kan därom erhålla kännedom, äger i saken förfråga sig hos avdelningen för juridiska ärenden i ministeriet för utrikesärendena.

14 §

Kostnad, som orsakas av kungörande, varom talas i 35 § av lagen om vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur, bestrides av finska allmänna medel.

Helsingfors den 28 december 1929.

Republikens President
LAURI KR. RELANDER

Justitieminister
El. Kaila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.