301/1927

Given i Helsingfors, den 15 november 1927.

Lag angående ändring av lagen om naturskydd, given den 23 februari 1923.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, att 1 och 21 §§ i lagen om naturskydd, given den 23 februari 1923, skola erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

Staten tillhörigt område kan för fredande av dess natur mot ingrepp av människohand avskiljas till allmänt skyddsområde. Beslut härom fattas medelst lag.

I enahanda ordning må även inrättas särskilt skyddsområde i ändamål att för framtiden orubbad bevara naturskön eller eljest med avseende å sin natur beaktansvärd plats eller att freda visst djur- eller växtslag.

21 §.

Ordningsregler, om vilka talas i 3 §, böra införas i allmänna tidningarna samt anslås å lämpligt ställe inom skyddsområdet i fråga.

Landshövdingens beslut angående inrättande av skyddsområde å enskild tillhörig fastighet eller om avhysning av naturskydd å sådant område kungöres såsom om kommunala kungörelser är stadgat. Tillkännagivande om beslutet införes därjämte i allmänna tidningarna.

Om fredande av enstaka naturminne kungöres såsom i 2 momentets första mening sägs.

Helsingfors, den 15 november 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Undervisningsminister
Julius Ailio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.