8/1927

Given i Helsingfors, den 17 januari 1927.

Lag angående radioanläggidngar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 §.

Elektriska anläggningar för trådlös telegrafering, telefonering eller lyssnande mil icke utan vederbörligt tillstånd utföras eller nyttjas.

I föregående moment avsedda anläggningar benämnas i denna lag radioanläggningar.

2 §.

Tillstånd till utförande och nyttjande av radioanläggning meddelas för viss tid, dock icke utöver tio år, och på de villkor, som anses böra bestämmas.

3 §.

Radioanläggningarna äro underkastade statens uppsikt. De med denna uppsikt ombetrodda äga rätt att, därest någon på sannolika skäl misstänkes för att, utan iakttagande av denna lags stadganden, utföra radioanläggning eller nyttja sådan, verkställa undersökning för sakens utredande.

4 §.

Statsrådet kan förordna, att för utförande och nyttjande av radioanläggning skola erläggas avgifter.

Av de i 1 mom. nämnda avgifter bildas en särskild fond, vars medel må enligt statsrådets prövning användas till rundradioverksamhetens främjande.

5 §.

Var, som bryter emot denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter, straffes, där för handlingen icke annorstädes strängare straff är stadgat, med böter; tillika må tillståndet till användning av radioanläggning, om sådant blivit meddelat, förklaras återkallat och anläggningen förbruten, där omständigheterna icke äro synnerligen förmildrande.

Har radioanläggning blivit utförd utan tillstånd eller i strid med de vid tillståndets beviljande meddelade föreskrifter, eller hava dessa föreskrifter eljest överträtts, skall vederbörande polismyndighet oförtövat vidtaga åtgärd till förhindrande av anläggningens användning.

6 §.

Vad i 34 kap. 12 § och 35 kap. 1 § strafflagen stadgas angående hindrande eller störande av allmän telegraf- eller telefonanstalts begagnande samt om skadegörelse å telegraf eller telefon, gälle i tillämpliga delar även radioanläggning.

7 §.

Beträffande radioanläggning å utländskt fartyg eller luftfarkost under färd inom rikets territorium stadgas genom förordning.

Likaledes utfärdas genom förordning närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag.

8 §.

Härigenom upphäves lagen den 23 december 1919 om elektriska anläggningar för telegrafering eller telefonering utan tråd.

9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1927.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 17 januari 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Wäinö Wuolijoki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.