79/1922

Given i Helsingfors, den 30 mars 1922.

Lag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 60 § lantdagsordningen den 20 juli 1906 föreskriver, varder härmed stadgat:

1 §.

Förutom de ärenden, som i regeringsformen eller annan lag äro förbehållna republikens president, ankomma å presidentens slutliga handläggning även följande:

1. Skrivelser, vilka avlåtas till eller ankomma från riksdagen;

2. Anläggning av städer och köpingar samt deras privilegier;

3. Bestämmande av avgifter för statsmyndigheters tjänsteförrättningar och expeditioner samt för anlitande av allmänna statsinrättningar; ävensom

4. Grundande av stiftelser samt stadgar för dem.

2 §.

Statsrådet utfärdar igenom beslut, som i Finlands lagsamling kungöras, stadganden i ärenden, beträffande vilka sådan rätt i regeringsformen, annan lag eller förordning åt statsrådet uppdragits.

Statsrådet äger avgöra samtliga styrelse- och förvaltningsärenden, vilka icke i regeringsformen, annan lag eller förordning äro förbehållna republikens president eller uppdragits ministerium eller annan myndighet.

Genom förordning må likväl icke till ministerium i och för avgörande överföras utnämningsärenden, vilka ankomma å statsrådet, ej heller besvär över tjänsteförslag i de utnämningsärenden, som av republikens president eller statsrådet avgöras, eller besvär över de av centralt ämbetsverk och länsstyrelse vidtagna tjänsteutnämningar, över vilka besvär jämlikt lag eller förordning äger rum.

3 §.

Å slutlig handläggning i ministerium ankomma styrelse- och förvaltningsärenden, vilka genom lag eller förordning överlämnats till dess avgörande.

De ärenden, vilka slutligen handläggas i ministerium, avgöras av ministern i egenskap av chef eller ock, på eget ansvar, av chefen för ministeriets kansli eller avdelning eller av annan föredragande.

Genom förordning fastställes, vilka ärenden kunna anförtros chefen för ministeriets kansli eller avdelning eller annan föredragande till avgörande.

Republikens president förordnar på framställning av statsrådet, vilken eller vilka bland ministeriets förenämnda tjänstemän en dylik befogenhet tillkommer.

Vad i denna paragraf stadgas om ministerium, vare i tillämpliga delar gällande även med avseende å statsrådets kansli.

4 §.

Vid förfall för republikens president skall anmälan om förfallet av justitieministern föredragas i statsrådet, varefter i de officiella tidningarna kungöres, att statsministern jämlikt 24 § i regeringsformen trätt i utövning av presidentens åligganden. På enahanda sätt skola föredragning och kungörelse ske om förfallets upphörande.

De ärenden, vilka statsministern ägt i statsrådet föredraga inför presidenten, föredragas vid förfall för presidenten av den främste ministern.

5 §.

Genom denna lag ändras 28, 40 och 41 §§ i regeringsformen av den 17 juli 1919, för såvitt de äro stridande mot denna lag, samt upphäves 5 § i den sagda dag givna lagen angående bringande i verkställighet av regeringsformen för Finland, för såvitt däri stadgas att rätt till besvär över tjänsteutnämningar, som omförmälas i 88 § av regeringsformen, icke må äga rum.

Helsingfors, den 30 mars 1922.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Statsminister
J. H. Vennola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.