78/1922

Given i Helsingfors, den 30 mars 1922.

Lag om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut stadigas:

1 §.

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de särskilda förvaltningsgrenarna skola i statsrådet finnas tio ministerier, nämligen:

1. Ministeriet för utrikesärendena;

2. Justitieministeriet;

3. Ministeriet för inrikesärendena;

4. Försvarsministeriet;

5. Finansministeriet;

6. Undervisningsministeriet;

7. Lantbruksministeriet;

8. Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena;

9. Handels- och induistriministeriet; samt

10. Socialministeriet.

Därutöver finnes för statsrådet ett kansli.

Chef för varje ministerium är en minister.

Republikens president kan till medlemmar av statsrådet, utöver cheferna för ministerierna, kalla högst två ministrar med uppdrag att såsom biträdande chefer handlägga ärenden vid ett eller flere ministerier eller att vara ministrar utan portfölj.

2 §.

Kan minister för sjukdom, jäv eller annat tillfälligt hinder icke handhava sina åligganden, ankommer det å republikens president att förordna någon annan minister i hans ställe.

3 §.

Av ärenden, som ankomma å statsrådet, handlägger:

Ministeriet för utrikesärendena, ärenden, som härflyta av Finlands förhållande till utländska makter;

Justitieministeriet ärenden, som angå rättsvården, lagstiftningen i frågor, som icke tillhöra annat ministeriums verksamhetsområde, samt fängelseväsendet, så ock politiska val;

Ministeriet för inrikesärendena ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, den inre förvaltningen samt allmän hälsovård;

Försvarsministeriet ärenden, som angå krigsmakten och försvarsväsendet;

Finansministeriet ärenden, som angå landets myntväsen, finanser och skatteväsen;

Undervisningsministeriet ärenden, som angå undervisningsväsendet, den evangelisk-luterska kyrkan och övriga religionssamfund, vetenskap och konst samt idrott;

Lantbruksministeriet ärenden, som röra jordbruket, jakt och fiske, skogshushållningen, kolonisationsverksamheten ävensom lantmäteriväsendet;

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ärenden, som angå samfärdseln, post- och telegrafväsendet, statens strömfall och vattenverk, statens byggnadsverksamhet samt allmänna nödhjälpsarbeten;

Handels- och industriministeriet ärenden, som angå handeln, industrin och sjöfarten; samt

Socialministeriet ärenden, som angå arbetsförhållandena och vad därmed har sammanhang, socialförsäkring, fattigvård, den allmänna statistiken, emigration och alkohollagstiftning.

Närmare bestämmelser angående fördelningen av ärendena mellan ministerierna så ock bestämmelser om statsrådets kansli utfärdas genom förordning.

4 §.

Uppstår tvivel å vilket ministerium det ankommer att handlägga visst ärende, avgöre härom statsrådet.

5 §.

Ministerium kan fördelas på avdelningar, i händelse sådan anordning beträffande dess åligganden finnes nödig. Närmare stadganden härom utfärdas genom förordning.

Helsingfors, den 30 mars 1922.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Statsminister J. H.
Vennola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.