Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

13.2.2020/72

Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 15.4.2021/312, som gäller fr.o.m. 21.4.2021.

I enlighet med statsrådets beslut, föreskrivs med stöd av livsmedelslagen (23/2006) och 6 § 3 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003):

1 kap

Tillämpningsområde

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om anmälan om primärproduktionsställe och livsmedelslokal samt om ansökan om godkännande för anläggning och godkännande för primärproduktionsställe för groddar. I förordningen föreskrivs också om handläggningen av anmälningar om livsmedelslokaler, beslut om godkännande och villkorat godkännande som anläggning och primärproduktionsställe för groddar samt om viss behörighet som krävs i tjänsteuppdrag.

2 kap

Anmälan av verksamhet i livsmedelsbranschen för tillsyn

2 §
Anmälan om primärproduktionsställe

Ur anmälan om ett primärproduktionsställe enligt 22 § 1 mom. i livsmedelslagen ska framgå

1) företagarens namn och adress samt övriga behövliga kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundbeteckning, eller om dessa saknas, personbeteckning,

3) primärproduktionsställets adress och, vid behov, dess namn,

4) uppgifter om verksamhetens art och omfattning.

Anmälan om ny verksamhet ska göras i god tid innan verksamheten inleds. Företagaren ska också anmäla väsentliga ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom., avbrytande av verksamheten för längre tid än ett år och nedläggning av verksamheten. Anmälan ska göras senast när ändringarna träder i kraft.

I stället för av en primärproduktionsföretagare som idkar renskötsel kan anmälan lämnas av ett renbeteslag enligt 6 § i renskötsellagen (848/1990).

Den tillsynsmyndighet som tar emot anmälan om primärproduktionsställe kan begära ytterligare behövliga uppgifter av företagaren.

3 §
Ansökan om godkännande som primärproduktionsställe för groddar

Av en ansökan enligt 22 a § 1 mom. i livsmedelslagen om godkännande som primärproduktionsställe för groddar ska framgå

1) företagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådan saknas, personbeteckning,

3) primärproduktionsställets adress och, vid behov, namn,

4) verksamhetens art och omfattning,

5) beräknad tidpunkt för inledande av verksamheten,

6) en beskrivning av egenkontrollen.

Till ansökan ska också fogas en planritning, av vilken lokalerna och deras användningsändamål samt placeringen av anordningar och inventarier framgår.

4 §
Anmälan om livsmedelslokal

Av en anmälan om livsmedelslokal enligt 13 § 1 mom. i livsmedelslagen ska framgå

1) livsmedelsföretagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådan saknas, personbeteckning,

3) livsmedelslokalens namn och besöksadress,

4) verksamhetens art och omfattning,

5) beräknad tidpunkt för inledande av verksamheten,

6) en beskrivning av egenkontrollen.

En innehavare av ett torg- eller annat utomhusområde kan göra en anmälan om livsmedelslokal med en beskrivning av den verksamhet som bedrivs på området.

Den tillsynsmyndighet som tar emot anmälan om livsmedelslokal kan av aktören begära ytterligare upplysningar som är nödvändiga för handläggningen.

5 §
Ansökan om godkännande som anläggning

Av en ansökan om godkännande som anläggning enligt 13 § 2 mom. i livsmedelslagen, som ska lämnas till tillsynsmyndigheten i två exemplar inklusive bilagor, ska framgå

1) livsmedelsföretagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personbeteckning,

3) anläggningens namn och besöksadress,

4) verksamhetens art och omfattning,

5) en redogörelse för eventuella specialarrangemang vid användningen av lokalerna för att säkerställa livsmedelshygienen,

6) en redogörelse för ventilation, vattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering och hantering av biprodukter,

7) en beskrivning av ytmaterialet i produktions-, lager-, städ-, transport- och personalutrymmen,

8) tidpunkt för inledande av verksamheten,

9) en beskrivning av egenkontrollen.

Till ansökan ska fogas

1) anläggningens situationsplan, planritning och VVS-ritning, av vilka anläggningens produktionslokaler och deras användningsändamål samt placeringen av anordningar och inventarier framgår. Av anläggningens planritningar ska framgå

a) transportrutterna för råvaror, tillverkningsämnen och färdiga livsmedel, förpackningsmaterial, biprodukter och avfall,

b) rutterna för personalen, inklusive underhålls-, transport- och städpersonalen,

c) placeringen av tappvattenställen samt tvätt- och desinfektionsplatser och golvbrunnar,

d) temperaturerna i kylda utrymmen.

2) uppgift om lokalernas användningsändamål enligt den huvudritning som byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt och om eventuella anhängiga tillstånd.

Den tillsynsmyndighet som godkänner anläggningen kan av sökanden begära ytterligare upplysningar och handlingar som är nödvändiga för handläggningen.

3 kap

Innefattande av verksamhet i livsmedelsbranschen under tillsyn

6 §
Handläggning av anmälningar om livsmedelslokaler

Behandlingen av en anmälan om en livsmedelslokal omfattar registreringen av uppgifterna om livsmedelslokalen i Livsmedelsverkets databas över tillsynsobjekt samt en preliminär riskbedömning av livsmedelslokalen enligt det riksprogram för tillsynen som avses i 47 § i livsmedelslagen.

7 §
Villkorligt godkännande

En anläggning och ett primärproduktionsställe för groddar kan godkännas villkorat. Bestämmelser om villkorat godkännande finns i artikel 148.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

8 §
Beslut om godkännande som anläggning

Av ett beslut om godkännande som anläggning ska framgå

1) företagarens namn och var anläggningen är belägen,

2) de ansökningshandlingar som ligger till grund för beslutet,

3) uppgifter om godkända eller villkorat godkända funktioner,

4) begärda utlåtanden,

5) utförda inspektioner,

6) utredning om hörande av företagaren,

7) utredning om hörande av parter,

8) resultaten av eventuella undersökningar och utredningar,

9) eventuella föreskrifter, eller villkor eller förbud som gäller verksamheten samt motiveringarna till dessa.

Till beslutet ska fogas en anvisning för sökande av ändring enligt förvaltningslagen (434/2003).

Företagaren ska förvara ansökningshandlingarna och beslutet om godkännande på anläggningen, där de ska vara tillgängliga för den myndighet som övervakar anläggningen.

9 §
Beslut om godkännande av primärproduktionsställe för groddar

Av ett beslut om godkännande som primärproduktionsställe för groddar enligt 22 a § 2 mom. i livsmedelslagen ska framgå

1) företagarens namn och var primärproduktionsstället är beläget,

2) de ansökningshandlingar som ligger till grund för beslutet,

3) uppgifter om godkända eller villkorat godkända funktioner,

4) utförda inspektioner,

5) utredning om hörande av företagaren,

6) resultaten av eventuella undersökningar och utredningar,

7) eventuella föreskrifter, eller villkor eller förbud som gäller verksamheten samt motiveringarna till dessa.

Till beslutet ska fogas en anvisning för sökande av ändring enligt förvaltningslagen (434/2003).

Företagaren ska förvara ansökningshandlingarna och beslutet om godkännande på primärproduktionsstället för groddar, där de ska vara tillgängliga för den myndighet som övervakar anläggningen.

4 kap

Särskilda bestämmelser

10 §
Behörighetsvillkor för tillsyn vid styckningsanläggningar och hönsäggspackerier

Behörighetsvillkor för tjänsteinnehavare som övervakar styckningsanläggningar är en lämplig högskoleexamen samt sådan yrkeskompetens som avses i artikel 13.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Den officiella veterinären i kommunen ansvarar för tillsynen vid hönsäggspackerier.

11 §
Behörighetsvillkor för yrkeskvalifikationer hos officiella veterinärer som övervakar slakteriverksamhet eller mjölkgårdar

Ett behörighetsvillkor för officiella veterinärer som övervakar slakterier, renslakterier eller vilthanteringsanläggningar och utför köttbesiktning eller övervakar mjölkgårdar är att den officiella veterinären har rätt att vara verksam som legitimerad veterinär.

Behörighetsvillkor är utöver det som föreskrivs i 1 mom. sådan yrkeskompetens som avses i artikel 13.1 första stycket i den förordning som nämns i 10 § 1 mom. och som Livsmedelsverket bedömer i enlighet med kap. I i bilaga II i nämnda förordning. Den som har avlagt veterinärmedicine licentiatexamen anses dock ha förvärvat dessa yrkeskvalifikationer som ett led i sina studier.

Det som föreskrivs i 2 mom. gäller inte officiella veterinärer till vars uppgifter hör att endast tidvis övervaka verksamheten vid små företag eller mjölkgårdar eller utföra ante mortem -besiktningar utanför slakterier.

De behörighetsvillkor som föreskrivs i denna paragraf gäller även vikarier. Föreskrifter om veterinärmedicine studerandes rätt att fungera som vikarie för officiella veterinärer som övervakar slakterier och utför köttbesiktning ingår emellertid i 7 § 3 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000).

12 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för statens officiella veterinärer som övervakar slakteriverksamhet

Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för statsanställda officiella veterinärer som övervakar slakterier, renslakterier eller vilthanteringsanläggningar och utför köttbesiktning vid tvåspråkiga myndigheter är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska och vid enspråkiga myndigheter goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk. För ett tjänsteförhållande där det ingår i uppgifterna att leda tillsyn och köttbesiktning som utförs i en anläggning är behörighetsvillkoret dock sådana språkkunskaper som anges i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Bestämmelser om de språkkunskaper som krävs av de anställda vid kommunala myndigheter finns i den lag som nämns i 1 mom.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2020.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (420/2011).

Den som sköter uppgifter som nämns i 11 § 1 mom. i ett tjänsteförhållande som har uppkommit före denna förordnings ikraftträdande får oberoende av denna förordning fortsätta att sköta uppgifterna i det tjänsteförhållandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (32004R0852); EGT L 226, 25.06.2004, s. 3–21, Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 (32013R0210); EUT L 68, 12.3.2013, s. 24–25, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (32017R0625); EUT L 95, 7.4.2017, s. 1–142, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 (32019R0624); EUT L 131, 17.5.2019, s.1–17

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.