Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

19.12.2018/1196

Statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 25.2.2021/162, som gäller fr.o.m. 1.3.2021.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen (1090/2002):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om

1) krav på kompetens och sakkännedom för befullmäktigade sakkunniga som avses i 82 och 91 § fordonslagen (1090/2002),

2) i 89 § i fordonslagen föreskrivna närmare krav på arbetslokaler, reparationsutrustning och personalens yrkesskickligheter som utgör villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd,

3) i 87 § i fordonslagen avsedda installations- och reparationsarbeten som får utföras utan tillstånd,

4) beskrivning av annan än typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet.

2 §
Befullmäktigad sakkunnigs kompetens och sakkännedom

Den befullmäktigade sakkunnig som avses i 1 § 1 punkten ska ha en för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen i teknik eller examen på minst teknikernivå samt erfarenhet av det område som övervakas.

3 §
Reparationer som tillståndet berättigar till

För i 87 § i fordonslagen avsedd reparation av trycklufts- och elbromssystem i fordon i kategori M2, M3, N2, N3, O3 och O4 beviljas

1) A-tillstånd som ger rätt att utföra alla slag av reparations-, service-, justerings- och ändringsingrepp i bromssystem och dess regleranordningar samt att bromsanpassa fordonskombinationer,

2) B-tillstånd som ger rätt att utföra reparations-, service- och justeringsingrepp i bromssystem, dock inte att utföra anpassnings- och ändringsarbeten i bromssystem eller service och reparation regleranordningar i låsningsfria bromssystem eller elbromssystem; innehavare av B-tillstånd har dock rätt att byta en bromskraftregulator som känner lasten och justera den i enlighet med de riktvärden som fordonets tillverkare har gett.

B-tillstånd berättigar tillståndsinnehavare som idkar tillståndspliktig persontrafik och som har beviljats bromsreparationstillstånd före den 1 september 1992 och som i sitt bruk har anordningar som lämpar sig för testning av låsningsfria bromssystem att byta komponenter i låsningsfria bromssystem som hör till den egna fordonsparken.

4 §
Reparations- och installationsarbeten som får utföras utan tillstånd

Som sådana installations- och reparationsarbeten på bromsar vilkas utförande inte kräver tillstånd anses förutom dagliga service- och justeringsåtgärder följande arbeten:

1) utbyte av bromscylinder och dess membran,

2) förnyande av bromsrör och bromsslangar,

3) utbyte av filter i luftkompressor,

4) reparation av komponenter och ledningsdragning hörande till märk- eller varningsanordningar och bromsljus,

5) utbyte av sådana ventiler i bromssystemet som inte kräver justeringsåtgärder.

I 1 mom. nämnda arbeten får dock utföras på villkor att i dessa arbeten används originaldelar, delar som av fordons- eller bromssystemstillverkaren är avsedda att användas vid reparation av fordon eller andra delar med motsvarande tekniska egenskaper. I 4 punkten i sagda moment nämnda reparationer som gäller tryckmätare, bromskraftregulatorer, låsningsfria bromssystem och elbromssystem får dock endast utföras av verkstäder som har tillstånd.

5 §
Arbetslokaler

Verkstaden ska ha sådana lokaler att bromsreparationer kan utföras oberoende av väderleksförhållandena.

6 §
Personal

Den person som är ansvarig för verkstadens arbete ska ha för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen i teknik eller examen på minst teknikernivå och arbetserfarenhet inom branschen eller fem års arbetserfarenhet som arbetsledare eller bilmekaniker i bilverkstad. Ansvarspersonen ska dessutom bevisligen ha blivit praktiskt insatt i reparation av tunga fordons bromssystem och sådana bromssystems uppbyggnad. Dessutom ska personen för att få A-tillstånd ha genomgått en tillräckligt omfattande kurs angående bromsanpassning av fordonskombinationer.

Det praktiska utförandet av bromssystemsarbetena kan handhas av arbetstagare som inklusive utbildning har minst fem års erfarenhet av bilmekanikeruppgifter och erfarenhet av nämnda arbeten i den omfattning som ansvarspersonen anser tillräcklig. En erfaren mekaniker kan som biträde eller under direkt uppsikt ha en mekaniker med mindre yrkeserfarenhet.

7 §
Anordningar och utrustning

Verkstaden ska beroende på tillståndsklass ha följande anordningar och utrustning eller motsvarande permanent användningsrätt:

Anordningar och utrustning: Tillstånd:
a) bearbetningsmaskiner för bearbetning av bromstrummor A och B
b) utrustning för inbördes anpassning av bromstrummor och friktionsbelägg A och B
c) mätinstrument för mätning av inbromsningsretardation A
d) bromsdynamometer (om mätningen baserar sig på elektroniskdatainsamling krävs inte de mätinstrument för mätning av inbromsningsretardation som avses i c-punkten) A
e) apparatur för testning av låsningsfria bromsar A
f) apparatur för mätning av fördröjningstider A
g) apparatur för nitning av friktionsbelägg A och B
h) hjul- eller axeltrycksvåg A
i) tillräckliga mätinstrument, även innehållande mätningsapparatur för mätning av bromstryck i tryckluftsystem A och B
j) tillräckligt med andra vid bromsreparationer behövliga universal-och specialverktyg samt nödvändiga lyftanordningar A och B

När bearbetning av bromstrummor, bromsdynamometermätningar eller mätningar av den vikt som överförs på axel utförs som underleveransarbete och ett skriftigt kontrakt har uppgjorts, kan undantag i tillämpliga delar medges från kraven i 1 mom. punkterna a, d och h.

När bearbetning av bromskomponenter eller reparation av kompressorer utförs som underleveransarbete behövs inte ovan avsett tillstånd. Den verkstad som innehar tillståndet och är uppdragsgivare svarar för att alla underleveransarbeten utförs på behörigt sätt.

8 §
Bokföring av reparationsarbeten

Uppgifterna över utförda tillståndspliktiga reparationer ska sparas och ordnas fordonsvis. Av uppgifterna ska utan större svårighet framgå datum för reparationen, reparationens art samt reparationsobjektet.

Uppgifterna om tillståndspliktiga reparationer ska förvaras under de två kalenderår som följer på reparationen.

9 §
Service- och reparationsanvisningar för bromsverkstäder

En befullmäktigad verkstad skall skaffa sådana anvisningar angående bromssystemsservice och bromssystemsreparation som motsvarar omfattningen av verkstadens verksamhet och se till att anvisningarna uppdateras.

10 §
Anordningar och anvisningar

Den som installerar och reparerar taxametrar ska ha sådana tekniska anordningar och sådan programvara som behövs vid installation och reparation av taxametern och som har godkänts av taxametertillverkaren eller dennes representant eller av Transport- och kommunikationsverket.

En reparatör ska till sitt förfogande ha tillverkarens anvisningar om installation, reparation och justering av taxametern, information om de taxor som ska läggas in i taxametern samt myndigheternas anvisningar om bedrivandet av verksamheten.

För kontroll av taxametrar ska en lämplig mätbana stå till förfogande.

Av den som innehar ett tillstånd att installera och reparera sådana taxametrar som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), nedan mätinstrumentdirektivet, krävs ett giltigt intyg av tillverkaren, tillverkarens representant eller ett oberoende kontrollorgan om att innehavaren av tillståndet har sådana anordningar, sådan programvara, sådana beteckningar och anvisningar som behövs vid installation, reparation, plombering och kalibrering samt vid uppdatering av programvara och som uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet.

11 §
Personal

Den som är ansvarig för installations-, justerings- och reparationsarbetet ska ha sådan utbildning eller erfarenhet som på basis av taxametertillverkarens eller importörens eller Transport- och kommunikationsverkets redogörelse måste anses vara tillräcklig.

Av den som ansöker om tillstånd att installera och reparera sådana taxametrar som avses i mätinstrumentdirektivet krävs i stället för vad som anges i 1 mom. ett giltigt intyg av tillverkaren, tillverkarens representant eller ett oberoende kontrollorgan om att den sökande har sådan personal som ansvarar för installation, reparation, plombering och kalibrering samt uppdatering av programvara och som uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet.

12 §
Installations- och reparationsarbetenas omfattning

Den som erhåller tillstånd är berättigad att installera och reparera sådana mätare som anges i tillståndet.

Tillståndet att installera och reparera taxametrar gäller för de taxametermodeller som specificeras i tillståndet och som de intyg och redogörelser som lämnats in för beviljande av tillståndet gäller.

13 §
Bokföring av installations- och reparationsarbeten

Uppgifterna om installation och reparation av taxametrar ska sparas och ordnas fordonsvis.

Åtminstone följande uppgifter ska sparas:

1) datum för installation eller reparation,

2) fordonets registernummer eller, om fordonet inte har införts i registret, tillverkningsnummer,

3) fordonets däckdimension,

4) taxameterns märke, typ, tillverkningsnummer och eventuellt typgodkännandenummer samt information om CE-märkningens omfattning,

5) taxa,

6) rapporter och upptagningar från installations- och reparationsarbeten samt information om de anordningar och mätare som använts,

7) en kopia av det plomberingsintyg som kunden fått.

Uppgifterna om installations- och reparationsarbetena ska förvaras under de två kalenderår som följer på installationen eller reparationen. Av uppgifterna ska utan större svårighet framgå det som nämns i 2 mom. Anteckningar om installations- och reparationsarbeten och kopior av plomberingsintyg ska på begäran lämnas till Transport- och kommunikationsverket.

14 §
Arbeten till vilka tillståndet berättigar

Tillstånd som berättigar till installation, justering, reparation och periodiska kontroller av analoga färdskrivare och till installation, reparation, kontroller och översyn av digitala färdskrivare gäller följande arbeten som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet:

1) innehavare av A-tillstånd har rätt att installera och kontrollera färdskrivare och dess inkoppling samt att utföra plombering, liksom även att utföra justering och reparation av i tillståndet särskilt nämnda färdskrivarmärken samt plombering av höljena till dessa färdskrivare,

2) innehavare av B-tillstånd har ovan nämnda fullmakter, dock inte tillstånd att reparera eller justera färdskrivare eller i anslutning till denna åtgärd plombera hölje. Tillståndet gäller alla färdskrivare av godkänd modell. Tillståndet berättigar dock till att i enlighet med tillverkarens anvisningar ändra kilometertalen i den färdskrivare som ska installeras samt endast i anslutning till denna åtgärd plombera höljet.

3) innehavare av Da-tillstånd har rätt att reparera de digitala färdskrivare vilkas märke och modell nämns i tillståndet. Oavsett märket och modellen på den digitala färdskrivaren har tillståndsinnehavaren rätt att utföra installation, kontroll och översyn av anordningen och att plombera anordningen på det sätt som bestämmelserna kräver samt att kopiera data som har lagrats i den digitala färdskrivaren eller att utfärda intyg över att kopiering inte är möjlig.

4) innehavare av Db-tillstånd har rätt att utföra installation, kontroll och översyn av digitala färdskrivare och att plombera den digitala färdskrivaren på det sätt som bestämmelserna kräver samt att kopiera data som har lagrats i den digitala färdskrivaren eller att utfärda intyg över att kopiering inte är möjlig.

15 §
Personal

Den som är ansvarig för installations- och reparationsarbetet ska ha sådan utbildning eller erfarenhet som på basis av färdskrivartillverkarens, importörens, utbildarens eller Transport- och kommunikationsverkets redogörelse anses vara tillräcklig.

16 §
Anordningar och utrustningar

Den som ansöker om tillstånd att installera och reparera färdskrivare ska beroende på tillståndsklass ha till sitt förfogande följande utrustning:

Anordningar och utrustning: Tillstånd:
a) sådan testapparatur för kontroll av färdskrivare och dess klocka som färdskrivartillverkaren godkänt eller som Transport- och kommunikationsverket bedömt vara tillräcklig A
b) verktyg och tillbehör som behövs för plombering av färdskrivarens hölje A
c) tekniska uppgifter om färdskrivaren samt installation, justering och reparation av denna A
d) vägvarvtalsräknare A, B, Da och Db
e) behövliga installationsverktyg A, B, Da och Db
f) lufttrycksmätare A, B, Da och Db
g) sekundmätare A, B
h) plomberingstång och plomberingsmaterial A, B, Da och Db
i) tekniska uppgifter om digitala färdskrivare, installation och reparation av dem samt de programvaror och anordningar som behövs för att utföra installationer och reparationer Da
j) programvaror och anordningar som behövs för att utföra kontroller av digitala färdskrivare samt för att överföra och lagra data som kopieras från färdskrivare vid vägtransporter och verkstadskort. Da och Db
17 §
Bokföring av installations- och reparationsarbeten och användning av verkstadskort

Uppgifter över utförda installationer, justeringar, reparationer och kontroller av analoga färdskrivare ska sparas och ordnas fordonsvis. Åtminstone följande uppgifter ska sparas:

1) datum för installation, justering, reparation eller kontroll,

2) fordonets registernummer,

3) däckens omkrets,

4) ingreppet så, att eventuell ändring i kilometertalet framgår,

5) vid eventuell kontroll konstaterat mätarfel.

Uppgifter över installation, reparation, kontroll och översyn av digitala färdskrivare ska bokföras så att de data som lagrats på verkstadskortet regelbundet kopieras över till det register över installations- och reparationsarbeten som förs av tillståndshavaren. Uppgifterna ska förvaras omsorgsfullt under den tid som anges i 4 mom. och de ska på begäran av tillsynsmyndigheterna finnas till-gängliga i sådan form och ordning att tillsyn över installations- och reparationsarbeten är möjlig.

Tillståndshavaren ansvarar för en omsorgsfull hantering av verkstadskortet medtillhörande nyckeltal. Tillståndshavaren får mot skriftlig kvittering överlåta verkstadskortet endast åt den som är anställd hos tillståndshavaren och som uppfyller de behörighetskrav som i 15 § ställs på den som ansvarar för installations- och reparationsarbeten.

Uppgifter om tillståndsbelagda reparationer ska förvaras de två kalenderår som följer på ingreppet eller kontrollen eller kopieringen av data från verkstadskortet.

18 §
Anordningar och anvisningar

Den som utför installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare ska till sitt förfogande ha för uppgiften behövliga tekniska anordningar och anvisningar som gäller uppgiften och som har godkänts av någon av följande instanser:

1) tillverkaren av hastighetsbegränsare eller av denna befullmäktigad representant,

2) fordonstillverkaren eller av denna befullmäktigad representant, eller

3) Transport- och kommunikationsverket.

19 §
Personal

Den som ansvarar för installations-, reparations- eller justeringsarbete ska ha sådan utbildning eller erfarenhet, som någon av de instanser som nämns i 18 § anser vara tillräcklig.

20 §
Utförande av installations- och reparationsarbeten

Innehavaren av tillstånd är berättigad att installera och reparera endast i tillståndet särskilt nämnda tillverkares hastighetsbegränsare.

Om installation, reparation eller justering av hastighetsbegränsare förutsätter att färdskrivarens plombering bryts, får innehavaren av ett sådant tillstånd innefattande plomberingsrätt som berättigar till installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare i samband med dessa arbeten utföra ny plombering av färdskrivaren.

21 §
Bokföring av installations- och reparationsarbeten

Uppgifterna om installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare ska bokföras och ordnas fordonsvis.

Åtminstone följande uppgifter ska bokföras:

1) datum för installation, reparation eller justering,

2) fordonets registernummer eller, om fordonet inte har införts i registret, tillverkningsnummer,

3) däckens storlek, omkrets och lufttryck,

4) ingreppet och det eventuella felet.

Uppgifter som gäller installation, reparation och justering av hastighetsbegränsare ska förvaras under de två kalenderår som följer på åtgärden.

22 §
Beskrivning angående andra än typgodkända komponenter och separata tekniska enheter

Beskrivningen kan bifogas separat eller fästas, stämplas eller på annat sätt märkas ut på komponenten eller den separata tekniska enheten eller på förpackningen eller på fakturan eller någon annan expedition som ges till köparen.

I beskrivningen ska vid behov anges i vilket slags fordon eller i vilken årsmodell den förnödenhet som säljs eller annars överlåts avses bli installerad.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.