Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

8.12.2016/1045

Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 2.4.2022. Se L 203/2022 27 §.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 § i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om den i 11 § i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) avsedda informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering.

2 §
Tillgänglighet och aktualitet i fråga om basinformationsdokumentet om gräsrotsfinansiering

Mottagaren av gräsrotsfinansiering ska hålla det dokument som innehåller viktig information om gräsrotsfinansieringen (basinformationsdokument) tillgängligt för investerarna under hela den tid erbjudandet gäller.

Informationen i basinformationsdokumentet ska vara aktuell. Om det sker förändringar i informationen under den tid erbjudandet gäller, ska basinformationsdokumentet uppdateras utan obefogat dröjsmål.

2 kap

Utformning, språk och maximilängd i fråga om basinformationsdokumentet om gräsrotsfinansiering

3 §
Utformning

Basinformationsdokumentet ska till innehåll och utformning vara tydligt, lättläst och begripligt.

Informationen i basinformationsdokumentet ska anges i den ordning som avses i 3 kap.

4 §
Språk

Basinformationsdokumentet ska avfattas på finska eller svenska.

5 §
Maximilängd

Basinformationsdokumentet får inte vara längre än högst sex A4-sidor, om inte något annat följer av särskilda egenskaper hos mottagaren av gräsrotsfinansiering eller hos erbjudandet.

3 kap

Innehållet i basinformationsdokumentet om gräsrotsfinansiering

6 §
Grundläggande information

Titeln Grundläggande information om mottagaren av gräsrotsfinansiering och om investeringsobjektet ska återges överst på första sidan i basinformationsdokumentet.

Under titeln ska följande förklarande text finnas: Detta dokument innehåller grundläggande information om mottagaren av gräsrotsfinansiering och om investeringsobjektet. Detta basinformationsdokument är inte marknadsföringsmaterial, utan mottagaren av gräsrotsfinansiering ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet så att du förstår vad du investerar i och vilka risker som är förknippade med investeringen.

Av första sidan ska följande framgå:

1) namnet på mottagaren av gräsrotsfinansiering,

2) det investeringsobjekt som erbjuds,

3) beloppet av de medel som samlas in,

4) användningsändamålet för de medel som samlas in,

5) namnet på förmedlaren av gräsrotsfinansiering.

7 §
Risker

På basinformationsdokumentets första sida ska det finnas en förteckning över de viktiga risker som är förknippade med den affärsverksamhet som mottagaren av gräsrotsfinansiering bedriver och med investeringsobjektet.

I basinformationsdokumentet ska av följande alternativ de risker uppges som är relevanta för den investering som erbjuds:

1) du kan förlora delar av eller hela ditt investerade kapital,

2) det är inte säkert att du får avkastning på det investerade kapitalet,

3) det är inte säkert att du kan sälja investeringsobjektet när du önskar eller över huvud taget,

4) investeringsobjektets överlåtbarhet är begränsad,

5) mottagaren av gräsrotsfinansiering har ingen etablerad affärsverksamhet,

6) du kan inte utöva rösträtt inom mottagaren av gräsrotsfinansiering,

7) mottagaren av gräsrotsfinansiering har ansökt om att ett saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) ska inledas.

8 §
Information om mottagaren av gräsrotsfinansiering

Basinformationsdokumentet ska innehålla följande uppgifter om mottagaren av gräsrotsfinansiering:

1) firma, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

2) juridisk form, hemort och registreringsdatum,

3) styrelse, verkställande direktör och revisor,

4) de största ägarna samt deras ägar- och röstandelar,

5) uppgift om mottagaren ingår i en koncern,

6) en beskrivning av affärsverksamheten,

7) en beskrivning av det ekonomiska läget,

8) betydande händelser under senare tid,

9) ytterligare information om användningsändamålet för de medel som samlas in.

I den i 1 mom. 7 punkten avsedda beskrivningen av det ekonomiska läget för mottagaren av gräsrotsfinansiering ska det ingå uppgifter om resultat, tillgångar, skulder och åtaganden.

9 §
Information om investeringsobjektet och erbjudandet

Basinformationsdokumentet ska innehålla följande uppgifter om det finansiella instrument eller de andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen (746/2012) som utgör investeringsobjekt samt om erbjudande av värdepapperen:

1) viktiga rättigheter och begränsningar samt egenskaper som gäller investeringsobjektet (överlåtbarhet, den rösträtt som aktierna medför samt, om investeringsobjektet är ett lån, dess förväntade avkastning och eventuella säkerheter för lånet),

2) det totala antalet investeringsobjekt som erbjuds,

3) teckningspris,

4) avgifter som tas ut hos investeraren,

5) tecknings- och betalningsvillkor,

6) det sätt på vilket teckningar godkänns och investeringsobjekt görs tillgängliga för investerare,

7) andra särskilda villkor som är förbundna med erbjudandet,

8) uppgifter om hantering av kundmedel,

9) en kortfattad beskrivning av den skattemässiga behandlingen av investeringsobjektet.

10 §
Information om borgensman och säkerhet

Om investeringsobjektet har en borgensman eller en säkerhet, ska basinformationsdokumentet innehålla följande uppgifter om borgensmannen eller säkerheten:

1) namnet på borgensmannen eller den som ställt säkerheten,

2) kontaktuppgifter,

3) typ av borgen eller säkerhet,

4) andra fakta om borgensmannen eller den som ställt säkerheten.

11 §
Annan information som ska lämnas i basinformationsdokumentet

I basinformationsdokumentet ska följande text ingå: Denna grundläggande information om mottagaren av gräsrotsfinansiering och om investeringsobjektet är aktuella, åtföljd av datum för när basinformationsdokumentet har offentliggjorts.

I basinformationsdokumentet ska det anges var och hur ytterligare information avgiftsfritt kan fås om mottagaren och förmedlaren av gräsrotsfinansiering och om de uppgifter som förmedlaren ska ge med stöd av sin egen informationsskyldighet.

12 §
Hänvisningar till andra informationskällor

I basinformationsdokumentet får det finnas hänvisningar till andra källor där investerare får ytterligare information, men investerarna ska ges riktiga och tillräckliga uppgifter i basinformationsdokumentet.

Mottagaren av gräsrotsfinansiering ska hålla sitt senaste bokslut, sin bolagsordning eller motsvarande handling och sitt handelsregistersutdrag eller motsvarande handlingar på engelska tillgängliga för investerare.

13 §
Undantag från kraven på innehållet i basinformationsdokumentet

Med avvikelse från vad som föreskrivs i denna förordning behöver en mottagare av gräsrotsfinansiering, om erbjudandets värde understiger 2 000 euro, inte offentliggöra andra uppgifter än de som avses i 6 och 7 §, 9 § 1–7 punkten och 10 §.

Mottagaren av gräsrotsfinansiering får i stället för den information som avses i 3 kap. lämna motsvarande information, om detta behövs med tanke på särskilda egenskaper hos mottagaren av gräsrotsfinansiering, den affärsverksamhet mottagaren bedriver eller investeringsobjektet och undantaget inte äventyrar investerarskyddet. Mottagaren av gräsrotsfinansiering ska informera investerarna om vilket krav på information som inte har uppfyllts och motivera undantaget.

4 kap

Ikraftträdande

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.