Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

7.11.2014/904

Lag om handel med sälprodukter (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 8.5.2020/355, som gäller fr.o.m. 15.5.2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om de åtgärder som behövs för att verkställa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Lagen innehåller dessutom bestämmelser om de åtgärder som behövs för att verkställa kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.

2 §
Myndigheter

Finlands viltcentral är det godkända organ som avses i artikel 6 i den av Europeiska kommissionen antagna förordning som nämns i 1 §.

Jord- och skogsbruksministeriet är den myndighet som avses i artikel 9.1 b och Finlands viltcentral den myndighet som avses i artikel 9.1 a och 9.1 c i den av Europeiska kommissionen antagna förordning som nämns i 1 §.

Tillsyn över att de förordningar som nämns i 1 § följs utövas av polisen och Tullen.

3 §
Övervakning och inspektioner

Tillsynsmyndigheterna har rätt att trots sekretessbestämmelserna av aktörer som behandlar, bedriver handel med, importerar, exporterar, lagrar, förädlar, transporterar eller bedriver därmed jämförbar verksamhet med sälprodukter samt av de övriga myndigheter som nämns i 2 § avgiftsfritt få handlingar som gäller försäljning, inköp, bokföring, lagring och transport samt andra handlingar som är nödvändiga för övervakning, uppföljning och rapportering enligt denna lag och övriga behövliga uppgifter.

Tillsynsmyndigheterna har rätt att inspektera produktionsbyggnader och produktionsanläggningar, förädlingsanläggningar och lager samt motsvarande lokaler som ansluter sig till handeln med sälprodukter. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Vid inspektion ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

4 §
Förseelse mot bestämmelserna om saluförande av sälprodukter

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet saluför sälprodukter i strid med bestämmelserna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter och artiklarna 3–5 i kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter ska för förseelse mot bestämmelserna om saluförande av sälprodukter dömas till böter, om inte gärningen utgör brott enligt 48 kap. 5 § 1 mom. 3 punkten i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om straff för regleringsbrott finns i 46 kap. 1–3 § i strafflagen.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 28/2014, JsUB 12/2014, RSv 107/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.