Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

6.6.2014/424

Lag om registrering av farkoster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.6.2019/782, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (29.3.2019/392)
Registrering av farkoster

En farkost och dess motor ska registreras i det trafik- och transportregister som avses i VI avd. i lagen om transportservice (320/2017). Registerförare är Transport- och kommunikationsverket.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

1 mom. har upphävts genom L 4.5.2018/355. (4.5.2018/355)

Farkoster som registrerats i trafik- och transportregistret får inte samtidigt vara införda i det fartygsregister enligt fartygsregisterlagen (512/1993) som förs av Statens ämbetsverk på Åland eller i fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010). (4.5.2018/355)

På en farkosts nationalitet och rätt att föra finsk flagg tillämpas 1 kap. 1 § i sjölagen (674/1994).

2 kap

Registrering av farkoster

3 §
Registreringspliktiga farkoster

Fritidsbåtar, nöjesfartyg, hyresbåtar, vattenskotrar och andra farkoster med motor vars effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt, samt farkoster med motor eller segel vars skrovlängd enligt tillverkarens uppgift är minst 5,5 meter ska registreras så som föreskrivs i denna lag och bestäms med stöd av denna lag.

Också sådana farkoster som inte är registreringspliktiga med stöd av denna lag kan införas i trafik- och transportregistret. (4.5.2018/355)

4 §
Undantag från registreringsplikten

Registreringsplikten gäller inte

1) farkoster vars ägare eller innehavare är försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet,

2) farkoster som hör till ett fartyg som har registrerats enligt fartygsregisterlagen eller till ett fartyg som har införts i fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs,

3) fartyg som med stöd av 4 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) har registrerats i fiskefartygsregistret för insjöfartyg eller en farkost som hör till ett sådant fartyg,

4) farkoster som är avsedda endast för tävlingsbruk.

5 §
Användning av en registreringspliktig farkost

En registreringspliktig farkost får inte användas i sjötrafik innan den har förts in i registret, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

En farkost som befinner sig tillfälligt i Finland och vars ägare eller innehavare varken har hemkommun, hemvist eller hemort i Finland får användas i Finland utan att den anmäls till registret.

En farkost som har registrerats i landskapet Åland får användas tillfälligt på annat håll i Finland utan att den anmäls till registret.

6 § (23.11.2018/1014)
Förhandsanmälan

Identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter om en ny farkost och farkostens motor som uppfyller gällande krav i Finland kan anmälas till Transport- och kommunikationsverket innan farkosten och dess motor första gången registreras i Finland. De uppgifter som har lämnats i förhandsanmälan behöver inte anmälas i samband med första registrering enligt 8 §.

Förhandsanmälan får göras av en farkoststillverkare eller motortillverkare eller av dennes företrädare eller av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk person,

2) är solvent och sakkunnig,

3) har eller av tillverkaren får tillgång till de tekniska uppgifterna om en farkosts eller motors konstruktion och utrustning och tillgång till uppgifterna om försäkringar om överensstämmelse, och

4) har ingått avtal med Transport- och kommunikationsverket om lämnande av uppgifter.

Innan ett avtal som avses i 2 mom. 4 punkten ingås ska den sökande visa för Transport- och kommunikationsverket att den sökande uppfyller kraven i 2 mom. 1–3 punkten.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur förhandsanmälan görs och om de identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter för en farkost och en motor som krävs i förhandsanmälan.

7 § (23.11.2018/1014)
Registreringsanmälan

De uppgifter som behövs för första registrering av en registreringspliktig farkost och dess motor och ändringar i uppgifterna samt uppgifter om slutlig avregistrering ska anmälas till Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur registreringsanmälan görs.

8 § (23.11.2018/1014)
Första registrering

Innan en farkost tas i sjötrafik i Finland för första gången är ägaren skyldig att göra en skriftlig registreringsanmälan till Transport- och kommunikationsverket, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Första registrering förutsätter att Transport- och kommunikationsverket får utredning över

1) ägaren till och innehavaren av farkosten och dess motor,

2) farkostens och dess motors identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter,

3) att farkosten och dess motor har sådana försäkringar om överensstämmelse som gäller i Finland,

4) farkostens användningsändamål och den kommun som farkosten i huvudsak används i.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska uppgifter om farkoster och deras motorer som ska uppges vid första registrering.

9 § (23.11.2018/1014)
Ändringsregistrering

Ägaren till en registrerad farkost är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Transport- och kommunikationsverket om en ändring i de uppgifter i registret som avses i 8 § 2 mom. inom 30 dagar från ändringen, om inte något annat föreskrivs i denna lag. En ändring behöver dock inte anmälas, om den gäller namn, personbeteckning, adress eller hemkommun för en ägare eller innehavare som har personbeteckning eller en sådan persons dödsfall eller om den gäller kontaktinformationen för en juridisk person vars företags- och organisationsnummer har införts i registret.

Innehavaren av en registrerad farkost är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Transport- och kommunikationsverket om ändringar i registrets tekniska uppgifter om farkosten och dess motor och om ändringar i registrets uppgifter om farkostens användningsändamål och den kommun som farkosten i huvudsak används i inom 30 dagar från det att uppgifterna ändrats.

Ändringsregistrering förutsätter att Transport- och kommunikationsverket får utredning över ändringar som gäller

1) ägaren till eller innehavaren av farkosten,

2) de tekniska uppgifterna om farkosten eller dess motor, eller

3) farkostens användningsändamål eller den kommun som farkosten i huvudsak används i.

10 § (23.11.2018/1014)
Slutlig avregistrering

Ägaren till en registrerad farkost eller motor är skyldig att inom 30 dagar från det att farkosten eller motorn förstörts, skrotats eller demonterats göra en skriftlig anmälan till Transport- och kommunikationsverket om att farkosten eller motorn tagits slutligt ur sjötrafik i Finland, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

En anteckning om slutlig avregistrering av en farkost eller dess motor görs endast om Transport- och kommunikationsverket lämnas tillförlitlig utredning om att farkosten eller dess motor har förstörts, skrotats eller demonterats.

11 § (23.11.2018/1014)
Registreringsbevis

Transport- och kommunikationsverket antecknar uppgifterna om farkosten i trafik- och transportregistret och utfärdar ett registreringsbevis över första registrering av en farkost. I registreringsbeviset antecknas namnet på farkostens ägare och innehavare. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska uppgifter om en farkost och dess motor som ska antecknas i registreringsbeviset.

I registreringsbeviset antecknas uppgift om farkostens finska nationalitet, om farkosten är finsk på det sätt som avses i 1 kap. 1 § i sjölagen när farkosten registreras.

Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett nytt registreringsbevis, om de uppgifter som antecknats i registreringsbeviset ändras.

Registreringsbeviset ska medföras vid användning av en farkost, om de uppgifter om farkosten som antecknats i trafik- och transportregistret inte kan påvisas på annat sätt. En registreringsanmälan om första registrering som gjorts i trafik- och transportregistret berättigar dock till att använda farkosten utan registreringsbevis i 30 dagar från det att registreringsanmälan gjorts.

Transport- och kommunikationsverket fastställer en mall för registreringsbeviset.

Transport- och kommunikationsverket svarar för att registreringsbevis framställs och levereras till kunderna. Transport- och kommunikationsverket kan sköta denna uppgift genom att anlita tjänster från en privat eller offentlig serviceproducent. När verksamheten i fråga organiseras ska 6 kap. iakttas.

12 § (23.11.2018/1014)
Registerbeteckning

I samband med första registrering tilldelar Transport- och kommunikationsverket farkosten en registerbeteckning som identifierar den. Registerbeteckningen består av en bokstavs- och sifferserie. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om registerbeteckningens tekniska egenskaper och om hur den märks ut.

En registreringspliktig farkost får inte användas om den inte är försedd med registerbeteckning.

Om en farkost också har registrerats i det i 4 § 3 punkten avsedda fiskefartygsregistret för insjöfartyg, behöver farkosten inte förses med registerbeteckning enligt denna lag.

13 § (23.11.2018/1014)
Provbeteckning

Trots vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. får tillverkaren, importören, försäljaren eller reparatören av en farkost eller dess motor eller någon annan motsvarande näringsidkare använda en icke-registrerad farkost vid provkörning, säljfrämjande verksamhet och annan liknande verksamhet som direkt sammanhänger med utövandet av näringen, om Transport- och kommunikationsverket på skriftlig ansökan har gett näringsidkaren en provbeteckning.

En provbeteckning gäller tills vidare. En provbeteckning kan återkallas om näringsidkaren har meddelat att han eller hon avstår från den, om näringsidkaren har använt provbeteckningen i strid med denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller om det finns någon annan särskild orsak till att återkalla provbeteckningen.

Transport- och kommunikationsverket ger näringsidkaren ett bevis över att provbeteckning har beviljats. Beviset ska medföras vid användning av farkosten. En icke-registrerad farkost ska förses med en provbeteckning, om farkosten används i enlighet med 1 mom.

På beviset över provbeteckning tillämpas vad som i 11 § 5 och 6 mom. föreskrivs om registreringsbevis.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om provbeteckningens tekniska egenskaper och om hur den märks ut samt om vilka registeruppgifter om näringsidkaren som ska antecknas i beviset.

3 kap (4.5.2018/355)

(4.5.2018/355)

3 kap. har upphävts genom L 4.5.2018/355.

4 kap (4.5.2018/355)

(4.5.2018/355)

4 kap. har upphävts genom L 4.5.2018/355.

5 kap (4.5.2018/355)

(4.5.2018/355)

5 kap. har upphävts genom L 4.5.2018/355.

6 kap (4.5.2018/355)

(4.5.2018/355)

6 kap. har upphävts genom L 4.5.2018/355.

7 kap

Särskilda bestämmelser

36 § (4.5.2018/355)

36 § har upphävts genom L 4.5.2018/355.

37 § (4.5.2018/355)

37 § har upphävts genom L 4.5.2018/355.

38 § (4.5.2018/355)

38 § har upphävts genom L 4.5.2018/355.

39 § (4.5.2018/355)
Farkostregistreringsförseelse

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för en farkostregistreringsförseelse vid överträdelse av vad som föreskrivs om skyldigheter avseende registrering i 8 § 1 mom., 9 § 1 eller 2 mom. eller i 10 § 1 mom. samt vad som föreskrivs om användningsförbud i 5 § 1 mom., 12 § 2 mom. eller 13 § 3 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).

40 § (18.11.2016/995)

40 § har upphävts genom L 18.11.2016/995.

41 § (23.11.2018/1014)
Åtgärdseftergift

Om en förseelse som avses i 39 eller 40 § är ringa med hänsyn till omständigheterna, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som avses i 1 mom., får Transport- och kommunikationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

42 § (30.12.2019/1544)
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

43 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om farkostregistret (976/2006).

Om en farkost har registrerats i både fartygsregistret och farkostregistret eller i både farkostregistret och fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs, ska ägaren göra anmälan för avregistrering av farkosten ur det ena registret inom ett år från ikraftträdandet av denna lag.

RP 14/2014, KoUB 4/2014, RSv 42/2014

Ikraftträdelsestadganden:

6.6.2014/433:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om ordningsbotsförseelser.

L 433/2014 har upphävts genom L 18.11.2016/995, som trädde i kraft 1.12.2016.

RP 14/2014, KoUB 4/2014, RSv 42/2014

18.11.2016/995:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 995/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 39 och 40 § i lagen om farkostregistret (433/2014).

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

4.5.2018/355:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/1014:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1014/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

29.3.2019/392:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

30.12.2019/1544:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.