Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

6.6.2013/406

Statsrådets förordning om bibliotek

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se L om allmänna bibliotek 1492/2016 20 §.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4, 7 och 8 § i bibliotekslagen (904/1998), av dem 7 § sådan den lyder i lag 1449/2009:

1 §
Uppgifterna för centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken har till uppgift att

1) i samarbete med andra bibliotek utveckla och erbjuda de tjänster och arbetsmetoder som behövs vid organiserandet av biblioteks- och informationstjänsterna,

2) främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken samt mellan allmänna bibliotek, högskolebibliotek och andra bibliotek,

3) tillhandahålla och utveckla de bibliotekstjänster som personer med ett sällsynt språk som modersmål behöver,

4) utveckla de allmänna bibliotekens riksomfattande fjärrlåneverksamhet i samarbete med andra bibliotek, samt

5) utföra andra uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet har avtalat om med centralbiblioteket.

2 §
Landskapsbibliotekens uppgifter

Ett landskapsbibliotek har till uppgift att

1) utveckla de nät- och informationstjänster som gäller bibliotekets verksamhetsområde,

2) göra personalen vid biblioteken inom verksamhetsområdet förtrogen med nya verksamhetsformer och utvecklingsprojekt i biblioteksarbetet,

3) i samarbete med andra bibliotek genomföra regionala och riksomfattande utvecklingsprojekt som gäller de allmänna biblioteken,

4) inom sitt verksamhetsområde stödja och utveckla de allmänna bibliotekens informations- och fjärrlånetjänster samt övrig förmedling av biblioteksmaterial,

5) främja samarbetet mellan biblioteken inom verksamhetsområdet, samt

6) utföra andra uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet har avtalat om med landskapsbiblioteket.

3 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter

En närings-, trafik- och miljöcentral har till uppgift att

1) i samråd med undervisnings- och kulturministeriet följa och främja de biblioteks- och informationstjänster som befolkningen behöver samt utvärdera deras tillgänglighet och kvalitet,

2) främja lokala, regionala, riksomfattande och internationella utvecklingsprojekt inom området för biblioteks- och informationstjänster,

3) utföra andra uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet har ålagt närings-, trafik- och miljöcentralen.

4 §
Utbildningsstruktur hos och behörighetsvillkor för personalen

Av personalen inom biblioteksväsendet i en kommun ska minst 70 procent ha

1) universitetsexamen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier som omfattar minst 60 studiepoäng inom området för biblioteks- och informationstjänster på högskolenivå,

2) yrkeshögskoleexamen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier som omfattar minst 60 studiepoäng inom området för biblioteks- och informationstjänster på högskolenivå,

3) yrkesinriktad grundläggande examen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier som omfattar minst 35 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster, eller

4) yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst.

Av personalen inom biblioteksväsendet i en kommun ska minst 45 procent ha utbildning som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten.

Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högre högskoleexamen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier på högskolenivå som omfattar minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster på högskolenivå. (2.10.2014/784)

Av den som leder eller ett eller flera verksamhetsställen krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högskoleexamen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier inom området för biblioteks- och informationstjänster åtminstone i den omfattning som nämns i 3 mom. (2.10.2014/784)

5 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

Genom denna förordning upphävs biblioteksförordningen (1078/1998).

Biblioteksväsendet i varje kommun ska se till att andelen utbildad personal svarar mot vad som föreskrivs i 4 § 1 och 2 mom. inom fem år från det att denna förordning trädde i kraft.

Den som när denna förordning trädde i kraft uppfyllde de behörighetsvillkor för bibliotekspersonal som gällde vid ikraftträdandet, uppfyller villkoren i 4 § 1 mom. 1–3 punkten till den del de gäller studier inom området för biblioteks- och informationstjänster.

En i 4 § 3 mom. avsedd person som har anställts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande innan denna förordning trädde i kraft och som vid anställningstidpunkten har uppfyllt behörighetsvillkoren enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, är fortfarande behörig för tjänsten eller arbetsavtalsförhållandet.

Den som före den 1 januari 2010 har inlett sina studier i syfte att uppfylla behörighetsvillkoren enligt 4 § i biblioteksförordningen, sådan paragrafen lydde i förordning 1078/1998, och som avlägger sina studier före utgången av 2015 uppfyller villkoren i 4 § 1 mom. 1–3 punkten till den del de gäller omfattningen av studierna inom området för biblioteks- och informationstjänster, om det i examen ingår eller personen utöver examen har slutfört ämnes- eller yrkesstudier som omfattar minst 35 studiepoäng eller minst 20 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster.

Ikraftträdelsestadganden:

2.10.2014/784:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.