Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

14.12.2012/748

Lag om handel med finansiella instrument (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.12.2017/1070, som gäller fr.o.m. 3.1.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ordnande av handel med finansiella instrument och på offentliggörande av information om handel med finansiella instrument.

Tillämpningen av denna lag på utländska organisationer som motsvarar börser framgår av 3 kap.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster (747/2012),

2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012),

3) derivatinstrument finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 3–9 punkten i lagen om investeringstjänster,

4) börs ett finländskt aktiebolag som bedriver börsverksamhet,

5) börsverksamhet drivande av en reglerad marknad i Finland,

6) reglerad marknad ett multilateralt handelsförfarande som drivs av en börs eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsplatsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut,

7) multilateral handelsplattform ett multilateralt handelsförfarande som är av ett annat slag än enligt 6 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsplatsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut,

8) marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel börser, i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och filia-ler till tredjeländers värdepappersföretag och i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut som i Finland driver en multilateral handelsplattform, (8.8.2014/624)

9) tillhandahållare av investeringstjänster i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag, sådana i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster, sådana i lagen om fondbolag (48/1999) avsedda fondbolag och utländska fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster och sådana i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedda AIF-förvaltare och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster, (7.3.2014/167)

10) handelspart tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer som en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel på en viss marknad,

11) systematisk internhandlare tillhandahållare av investeringstjänster som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt utför kundorder utanför en reglerad marknad och utanför en multilateral handelsplattform genom att handla för egen räkning i enlighet med förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument som nämns i 4 §,

12) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

13) tredjeland en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

14) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

3 §
Annan lagstiftning som är tillämplig på börser

På börser tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat följer av denna lag eller av annan lagstiftning som gäller börser.

I börsens egen verksamhet och vid verksamhet på börsen får inte sådana förfaranden tillämpas som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen. (25.8.2017/578)

4 §
Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med

1) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG,

2) förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet,

3) europabolagsförordningen rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag,

4) direktivet om börslistor Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper, (12.4.2013/257)

5) blankningsförordningen Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, (29.6.2016/522)

6) marknadsmissbruksförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. (29.6.2016/522)

II AVDELNINGEN

MARKNADSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT

2 kap

Börsverksamhet

Verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet
1 §
Tillstånd för börsverksamhet samt huvudkontor

Börsverksamhet får inte bedrivas utan tillstånd som beviljats av finansministeriet.

Börsen ska ha sitt huvudkontor i Finland.

2 §
Firma

Företag som saknar tillstånd att bedriva börsverksamhet får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs eller derivatbörs.

3 §
Ansökan om verksamhetstillstånd

Finansministeriet kan på ansökan av ett finländskt aktiebolag bevilja bolaget tillstånd att bedriva börsverksamhet. Tillstånd kan sökas också för ett nybildat bolags räkning.

Till ansökan ska det fogas en plan för börsverksamheten och för sådan annan eventuell verksamhet som avses i 16 § 1 och 2 mom. samt en ansökan om fastställelse av börsens regler enligt 24 §. Dessutom ska det till ansökan fogas tillräckliga utredningar om börsens

1) ägande,

2) ledning och revisorer,

3) interna kontroll och riskhantering,

4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar,

5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,

6) tillsynsuppgift och hur den är ordnad.

Om verksamhetstillstånd söks för ett nybildat bolags räkning ska det till ansökan dessutom fogas tillräckliga utredningar om sökanden.

Sökanden ska på begäran av finansministeriet tillställa ministeriet de tilläggsutredningar som behövs för att verksamhetstillstånd ska kunna beviljas.

4 §
Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Finansministeriet ska bevilja verksamhetstillstånd, om ministeriet utifrån vad som utretts kan förvissa sig om att

1) sökanden och den planerade verksamheten uppfyller de krav för bedrivande av börsverksamhet som anges i denna lag och i bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den,

2) börsens ägare uppfyller de krav som anges i 5 §,

3) ägandet i börsen inte äventyrar dess verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

5 §
Betydande ägares tillförlitlighet

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av en börs aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av det röstetal som samtliga aktierna i börsen medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som ägare i en börs, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i en börs.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft, kan den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i börsen, om detta ska anses uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

6 §
Tillståndsbeslut och inledande av börsverksamhet

En tillståndsansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den tagits emot eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för avgörandet. Ett tillståndsbeslut ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan tagits emot. Bestämmelser om anförande av besvär på den grunden att beslut inte har meddelats inom föreskriven tid finns i 9 kap. 1 §.

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be Finlands Bank och Finansinspektionen yttra sig om ansökan.

Finansministeriet har efter att ha hört sökanden rätt att förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor i fråga om verksamheten som är nödvändiga för tillsynen.

En börs får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att tillstånd beviljats och de regler som avses i 23 § har fastställts. Om tillstånd har beviljats ett nybildat bolag, får verksamheten inledas efter det att börsen registrerats.

7 §
Verksamhetstillstånd för europabolag

Tillstånd för börsverksamhet ska beviljas också ett europabolag som avses i europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att flytta sitt säte till Finland enligt artikel 8 i den förordningen. Finansministeriet ska begära ett yttrande om ansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i den berörda staten. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän tillstånd har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sitt säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland.

8 §
Registrering av verksamhetstillstånd

Finansministeriet ska anmäla verksamhetstillstånd till handelsregistret.

Tillstånd som har beviljats nygrundade börser och sådana europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget registreras.

9 §
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

En börs ska ha tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar, med beaktande av börsverksamhetens omfattning och art.

En börs ska ha ett till fullo inbetalt aktiekapital på minst 730 000 euro.

10 §
Anmälan om aktieförvärv

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i en börs ska på förhand underrätta Finansinspektionen, om förvärvarens innehav till följd av förvärvet

1) utgör minst tio procent av börsens aktiekapital,

2) blir så stort att det motsvarar minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier, eller

3) annars ger rätt att utöva ett inflytande som kan jämställas med ett innehav som avses i 2 punkten eller ett annars betydande inflytande på börsens förvaltning.

Om avsikten är att utöka ägarandelen till minst 20, 30 eller 50 procent av börsens aktiekapital eller röstetalet i börsen, ska Finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande anmälan ska göras också när ägarandelen minskas så att den underskrider de gränser som anges i detta moment eller i 1 mom.

Vid beräkning av innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–7 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas.

En börs ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare och om dessas andel av börsens aktiekapital och det röstetal som aktierna medför, om börsen känner till dessa fakta. Börsen ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom. I anmälningarna ska det lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga uppgifter, enligt vad Finansinspektionen bestämmer.

Av en anmälan som avses ovan i 1 och 2 mom. ska framgå behövliga uppgifter och utredningar om

1) den anmälningsskyldige samt om dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,

2) den anmälningsskyldiges innehav i och andra bindningar till börsen,

3) med förvärvet förknippade avtal, finansiering av förvärvet och, i de fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om anmälningar om förvärv av ägarandelar i en börs gäller också företag som har sådant bestämmande inflytande i en börs som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (börsens holdingföretag).

11 §
Förbud mot att förvärva aktier

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av i 10 § avsedda ägarandelar finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansinspektionen ska fatta beslut om förbud enligt 1 mom. inom tre månader efter att ha tagit emot en anmälan som avses i 10 §.

Före utgången av den tidsfrist som anges i 2 mom. får den anmälningsskyldige förvärva aktier som avses i 10 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke.

12 §
En börs bindningar

En betydande bindning mellan en börs och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över börsen. En effektiv tillsyn får heller inte hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar. (8.8.2014/624)

När det efter det att verksamhetstillstånd beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som anmälts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa.

Med betydande bindningar avses i denna paragraf nära förbindelser enligt artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. (8.8.2014/624)

13 §
Återkallelse av verksamhetstillstånd

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla verksamhetstillståndet för en börs, om

1) det i börsens verksamhet har skett väsentliga överträdelser av lagar, av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem eller av tillståndsvillkoren eller börsreglerna,

2) börsen inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de föreskrivna väsentliga förutsättningarna för verksamhetstillstånd inte längre uppfylls,

4) börsens verksamhet eller en del av den inte har inletts inom tolv månader efter det att tillståndet beviljades, eller

5) det i börsens ansökan om verksamhetstillstånd lämnats i något väsentligt avseende felaktiga eller bristfälliga uppgifter om omständigheter som är relevanta för börsens verksamhet.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Innan finansministeriet återkallar börsens verksamhetstillstånd på en i 1 mom. 1 eller 3 punkten avsedd grund ska finansministeriet sätta ut en skälig tid inom vilken börsen ska avhjälpa de brister som uppdagats i verksamheten, om det inte är nödvändigt att omedelbart återkalla verksamhetstillståndet på grund av ärendets brådskande natur eller för att trygga stabiliteten och en tillförlitlig verksamhet på värdepappersmarknaden.

Finansministeriet kan på ansökan av en börs återkalla dess verksamhetstillstånd, om börsen har beslutat upphöra med sin verksamhet. Innan beslutet fattas ska finansministeriet be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden.

Om finansministeriet med stöd av 1 eller 3 mom. återkallar börsens verksamhetstillstånd, kan ministeriet samtidigt bestämma hur verksamheten ska avslutas. Finansministeriet ska underrätta registermyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om återkallelse av verksamhetstillstånd.

14 §
Avbrytande av börsverksamhet

Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en börs ska avbrytas för viss tid, om det i verksamheten har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet eller om störningar har förekommit i omsättningen av finansiella instrument som är föremål för handel och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt skulle skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet eller investerarnas ställning.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra börsen samt be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

15 §
Ledningen av en börs

Styrelsen, verkställande direktören och den övriga högsta ledningen för en börs ska leda börsen med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras ersättare, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om börsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av börsens verksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara styrelsemedlem, ersättare för en styrelsemedlem, verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören eller att i övrigt höra till den högsta ledningen, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för den uppgift som avses i 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om det kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Börsen ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om personer som avses i 1 mom.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på deras holdingföretag.

16 §
Annan tillåten börsverksamhet

En börs får utöver börsverksamhet driva en multilateral handelsplattform, tillhandahålla databehandlingstjänster och andra tjänster i anslutning till omsättning och förvaring av finansiella instrument, tillhandahålla utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers-, derivat- och finansmarknaden och bedriva annan verksamhet som har nära samband med verksamhet som avses i detta moment.

En börs får vara verksam som clearingmedlem och verka som kontoförande institut i enlighet med lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017). (16.6.2017/358)

En börs får inte bedriva annan verksamhet än sådan som nämns i 1 och 2 mom.

17 §
Organisering av börsverksamhet

En börs ska organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Börsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen, den interna kontrollen och verksamhetens kontinuitet.

En börs ska ha verksamhetsprinciper för identifiering och förebyggande av intressekonflikter i anslutning till börsverksamheten. I verksamhetsprinciperna ska i synnerhet beaktas intressekonflikter som kan ha relevans för en tillförlitlig skötsel av börsens tillsynsuppgift enligt 18 §.

När en börs fullgör uppgifter enligt denna lag ska förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003) inte tillämpas på dess verksamhet. På den som hör till börsens förvaltningsorgan eller är anställd av börsen tillämpas då inte heller bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers holdingföretag.

18 §
En börs tillsynsuppgifter

En börs ska ordna tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att denna lag, värdepappersmarknadslagen och i enlighet med dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter, förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument och börsreglerna iakttas i börsverksamheten.

En börs ska informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. eller mot börsreglerna, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid informeras om förfaranden som har inneburit väsentliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna.

Bestämmelser om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk finns i artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. (29.6.2016/522)

19 §
Utläggning av börsverksamhet på entreprenad

Med utläggning på entreprenad avses i detta kapitel sådana åtgärder i samband med börsverksamhet som innebär att någon annan för en börs producerar funktioner eller tjänster som den annars själv skulle svara för.

En börs kan lägga ut andra för dess verksamhet viktiga funktioner på entreprenad än sådana som avser bedrivande av börsverksamhet, om utläggningen inte medför olägenhet för börsens riskhantering, interna kontroll eller skötseln av någon annan funktion som är viktig för börsens affärsverksamhet eller någon annan verksamhet eller olägenhet för Finansinspektionens tillsyn. Trots att en funktion har lagts ut på entreprenad svarar börsen för sina åtaganden enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen och förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. Börsen ska handla med omsorg när den lägger ut för dess verksamhet viktiga funktioner på entreprenad.

En funktion är viktig för en börs verksamhet om ett fel eller en brist i den väsentligt kan försvåra iakttagandet av lagarna om börsens verksamhet, av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem eller av tillståndsvillkoren eller börsens finansiella ställning eller börsverksamhetens kontinuitet.

Utläggning av sådana funktioner på entreprenad som är viktiga för börsverksamheten ska regleras i ett skriftligt avtal varav framgår uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid.

En börs ska av uppdragstagaren fortlöpande inhämta information som behövs för myndighetstillsynen över börsen, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt vidarebefordra informationen till Finansinspektionen.

20 §
Information om utläggning på entreprenad

En börs som efter att den beviljats tillstånd har för avsikt att lägga ut någon för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad ska på förhand informera Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen ska informeras om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan börsen och uppdragstagaren.

21 §
Privata transaktioner

En börs ska vidta tillräckliga åtgärder i syfte att förhindra att personer med inflytande vid börsen genomför privata transaktioner, om detta kan orsaka intressekonflikter eller om personerna i fråga har insiderinformation som avses artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen eller konfidentiell information om emittenter eller handelsparter eller om deras transaktioner. Åtgärder ska vidtas i syfte att säkerställa informationens konfidentialitet. (29.6.2016/522)

En börs ska bevara information om privata transaktioner. Börsen ska varje år rapportera till Finansinspektionen hur den har övervakat efterlevnaden av bestämmelserna, föreskrifterna och börsens interna anvisningar om privata transaktioner och vilka åtgärder den har vidtagit om bestämmelserna, föreskrifterna eller anvisningarna inte iakttagits.

För personer med inflytande och privata transaktioner gäller vad som i 7 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om personer med inflytande i ett värdepappersföretag och om deras privata transaktioner.

22 §
Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa dokument

Minst en av en börs revisorer ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. (18.9.2015/1213)

En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in kopior av sina

1) bokslutshandlingar,

2) revisionsberättelser,

3) protokoll från bolagsstämman.

Vad som i 2 mom. föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers holdingföretag.

Börsregler
23 §
Börsreglernas minimiinnehåll

En börs ska upprätta och ge allmänheten tillgång till börsregler med närmare föreskrifter åtminstone om

1) hur handeln ska bedrivas,

2) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel och hur och på vilka grunder handeln med finansiella instrument kan avbrytas eller avslutas,

3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen och med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt enligt börsreglerna eller annars gäller för värdepappersemittenter och deras förvaltning,

4) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas,

5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt enligt börsreglerna eller annars gäller handelsparter,

6) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter och handelsparter och hur de påförs,

7) villkoren för derivatinstrument som är föremål för handel.

24 §
Fastställelse av börsregler

Finansministeriet fastställer på ansökan börsregler och ändringar i dem. Reglerna ska fastställas om de stämmer överens med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och om det enligt vad som utretts kan anses sannolikt att de tryggar en tillförlitlig och opartisk handel.

En ansökan ska avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om den är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut ska emellertid alltid fattas inom sex månader från emottagandet av ansökan. Finansministeriet ska be Finansinspektionen om ett yttrande innan det fastställer reglerna. Om beslutet gäller derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av elektricitet, naturgas eller utsläppsrätter ska också Energimarknadsverkets yttrande inhämtas.

Finansministeriet kan för att trygga handelns tillförlitlighet och opartiskhet förordna om ändringar eller kompletteringar av de fastställda reglerna. Innan finansministeriet ger ett sådant förordnande ska det höra börsen och be Finansinspektionen om ett yttrande.

Vad som föreskrivs i 1 mom. om fastställelse av ändringar i reglerna ska inte tillämpas om ändringarna är av mindre betydelse eller av teknisk karaktär. Börsen ska emellertid sända ändringarna till finansministeriet och Finansinspektionen innan de träder i kraft. Om det uppstår oenighet om huruvida en ändring av börsreglerna är av mindre betydelse eller av teknisk karaktär, ska ärendet avgöras av finansministeriet.

Upptagande av finansiella instrument till handel och avslutande av handeln
25 §
Upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad

En börs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad, om värdepapperen sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för utbud och efterfrågan och om prisbildningen på dem sålunda kan bedömas vara tillförlitlig.

En börs får ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad också utan emittentens samtycke, om de krav som nämns i 1 mom. är uppfyllda och om samma värdepapper redan har tagits upp till handel på någon annan reglerad marknad. Emittenten får i så fall inte i börsreglerna åläggas informationsskyldighet. Innan handeln med värdepapperen inleds ska börsen underrätta emittenten om att värdepapperen tas upp till handel.

En börs får ta upp derivatinstrument till handel på en reglerad marknad om prisbildningen på dem är tillförlitlig och kan utredas på ett tillförlitligt sätt.

I förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs om andra förutsättningar för att en börs ska få ta upp finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. I 3 och 4 kap. i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om prospekt som ska offentliggöras om värdepapper innan de tas upp till handel på en reglerad marknad.

Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt instrument för vilket det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handelsplatser eller som har tagits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i marknadsmissbruksförordningen. Om handeln avser aktier som inte är föremål för handel på någon annan reglerad marknad, ska börsen samtidigt underrätta Finansinspektionen om sådana uppskattningar av aktien i fråga som förutsätts i artikel 33.3 i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. (29.6.2016/522)

Finansinspektionen kan bestämma att upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad ska skjutas upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som ansöker om att finansiella instrument ska tas upp till handel eller den som enligt uppdrag sköter ansökan om upptagande till handel, handlar i strid med denna lag, värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. Innan Finansinspektionen ger förordnandet ska den ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak.

26 §
Avslutande av handel

En börs kan besluta att handeln med finansiella instrument ska avslutas, om instrumenten eller värdepappersemittenten inte längre uppfyller de krav som börsreglerna ställer och om avslutandet av handeln inte medför betydande olägenheter för investerarna eller för värdepappersmarknadens funktion.

En börs kan avsluta handeln med värdepapper också på ansökan av emittenten, om detta inte medför betydande olägenheter för investerarna eller för värdepappersmarknadens funktion.

En börs ska omedelbart offentliggöra beslut om avslutande av handeln med finansiella instrument. Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen när ett finansiellt instrument inte längre handlas eller är upptaget till handel finns i artikel 4 i marknadsmissbruksförordningen. (29.6.2016/522)

Emittenten av värdepapper som är föremål för börshandel har rätt att hänskjuta beslut som börsen fattat med stöd av 1 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och sådana för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017), om detta har beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, samt investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har samma rätt i fråga om beslut som börsen fattat med stöd av 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. Börsens beslut att avsluta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller den myndighet där ändring sökts beslutar något annat. (25.8.2017/578)

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda handel med finansiella instrument finns i 32 §.

Börslista
27 §
Upprätthållande av börslista

En börs kan i enlighet med direktivet om börslistor upprätthålla en börslista över värdepapper som den har tagit upp till handel på en reglerad marknad.

28 §
Notering av värdepapper

En börs får på ansökan av emittenten notera värdepapper på börslistan, om de uppfyller kraven i 25 § 1 och 4 mom. och i denna paragraf. Närmare bestämmelser om de behövliga krav för att genomföra direktivet om börslistor på vilka en börs ska få notera värdepapper på börslistan och om undantag från dessa krav utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier får noteras på börslistan endast om aktier av samma slag som värdepapperen berättigar till har tagits eller samtidigt tas upp till handel på en reglerad marknad som drivs av en börs.

Ansökan om att aktier av samma slag som de som redan finns på börslistan ska noteras på denna ska göras inom ett år efter att de emitterats, om inte emittenten har samtyckt till att börsen noterar dem utan särskild ansökan.

Emittenten ska ansöka om att till samma emission hörande värdepapper som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i värdepappersmarknadslagen samtidigt noteras på börslistan.

En börs kan för att skydda investerarna avslå ansökningar om att notera värdepapper på börslistan.

En börs ska avgöra ansökningar om notering av värdepapper på börslistan inom sex månader efter att ha tagit emot dem. Om börsen under denna tid ber sökanden om ytterligare utredningar med anledning av ansökan, ska tiden räknas från den dag då börsen fick tilläggsutredningen. Om börsen inte avgör ansökan inom den utsatta tiden anses ansökan ha avslagits.

Emittenten har rätt att få ett noteringsbeslut enligt 5 och 6 mom. upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet eller efter den i 6 mom. angivna tidsfristen.

29 §
Avnotering av värdepapper

På avnotering av värdepapper från börslistan tillämpas vad som i 26 § föreskrivs om avslutande av handel.

Emittenten har rätt att få ett beslut om avnotering av värdepapper och börsens beslut att med anledning av emittentens ansökan avstå från att avnotera värdepapper upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. En registrerad förening vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare, om detta har beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, samt investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att få börsens beslut om avnotering upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. (25.8.2017/578)

Ordnande av handel
30 §
Rätt att verka som handelspart

En börs ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare av investeringstjänster och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande auktorisation i en annan EES-stat och uppfyller de krav som följer av lag och börsreglerna.

Andra personer med säte i en EES-stat ska godkännas som handelsparter, om de uppfyller de krav som följer av börsreglerna och om det med hänsyn till vad som utretts om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt samt om hur sökanden organiserat sin verksamhet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar dess tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att uppfylla de åtaganden som följer av handel med finansiella instrument.

En börs får godkänna också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna.

Utöver vad som i de börsregler som avses i 23 § föreskrivs om återkallelse av godkännanden av handelsparter ska en börs för viss tid eller tills vidare återkalla ett godkännande av en handelspart, om Finansinspektionen av vägande skäl beslutar att kräva detta. Finansinspektionen ska före beslutet höra börsen och handelsparten, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak.

En börs ska underrätta Finansinspektionen om godkännandet av en handelspart och om återkallelsen av godkännandet.

Sådana i 1–3 mom. avsedda personer vars godkännande som handelspart har återkallats har rätt att hänskjuta ett i 23 § 4 punkten avsett beslut om återkallelse som börsen fattat till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet hänskjutits dit. Börsens beslut om återkallelse får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

31 §
Avbrytande av handel

En börs ska avbryta handeln med finansiella instrument om det är nödvändigt på grund av förfaranden som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om börsverksamhet, mot börsreglerna eller mot god sed.

En börs ska avbryta handeln med derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av elektricitet eller naturgas också om handeln äventyrar el- eller gasförsörjningen eller är skadlig för el- eller gasmarknaden eller om det annars, av något annat sådant vägande skäl som nämns i börsreglerna, förekommer störningar i el- eller gassystemets funktion.

En börs ska omedelbart offentliggöra ett sådant beslut om avbrytande av handeln som avses i 1 och 2 mom. samt underrätta Finansinspektionen om det. Om det är fråga om ett beslut enligt 2 mom. ska också Energimarknadsverket underrättas om det.

En börs kan be Finansinspektionen fastställa ett sådant beslut om avbrytande av handeln som avses i 1 och 2 mom. Finansinspektionen ska efter att ha fått en sådan begäran utan obefogat dröjsmål besluta om den ska fastställa börsens beslut om avbrytande av handeln. Om Finansinspektionen inte fastställer börsens beslut ska börsen utan onödigt dröjsmål fortsätta handeln med de finansiella instrumenten.

En börs ska omedelbart offentliggöra sitt beslut om att fortsätta handeln med finansiella instrument och underrätta Finansinspektionen om det. Om beslutet gäller derivatinstrument som avses i 2 mom. ska också Energimarknadsverket underrättas om beslutet. Om beslutet gäller finansiella instrument för vilka Finansinspektionen i enlighet med 4 mom. har fastställt börsens beslut om att avbryta handeln, ska börsen innan handeln fortsätter underrätta Finansinspektionen om sitt beslut.

Finansinspektionen kan ålägga en börs att avbryta handeln med finansiella instrument för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att denna lag, värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller börsreglerna överträds vid handeln eller när det gäller skyldigheten att informera om de finansiella instrumenten eller att det finns något annat särskilt tungt vägande skäl att avbryta handeln. Finansinspektionen ska före åläggandet höra börsen, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak. Finansinspektionen ska offentliggöra sitt beslut.

Finansinspektionen ska sända beslut som avses i 4 och 6 mom. och börsens beslut enligt 1 eller 2 mom. för kännedom till EES-staternas övriga behöriga tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Om en EES-stats behöriga myndighet som motsvarar Finansinspektionen har meddelat Finansinspektionen att den har avbrutit handeln med finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad och samma finansiella instrument är föremål för handel på en reglerad marknad som drivs av en börs, ska Finansinspektionen förbjuda börsen att ordna handel med dem under avbrottstiden. Ett sådant förbud kan emellertid inte utfärdas om det medför betydande olägenhet för investerarna eller för finansmarknadens funktion.

Om Finansinspektionen i enlighet med 4 mom. har fastställt en börs beslut om att avbryta handeln eller i enlighet med 6 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med finansiella instrument, ska handeln med de finansiella instrumenten avbrytas också på andra reglerade marknader som drivs av börsen.

Emittenter av värdepapper som är föremål för börshandel, registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att hänskjuta beslut som börsen fattat med stöd av 1 eller 2 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet, om handeln varit avbruten i minst två dygn efter beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits dit. Börsens beslut att avbryta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

31 a § (12.4.2013/257)
Begränsning av handel

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen.

32 §
Förbud mot handel

Finansinspektionen kan förbjuda en börs att ordna handel med finansiella instrument om det vid handeln, i samband med informationsskyldigheten om instrumenten eller vid fullgörande av informationsskyldigheten som gäller upptagandet till handel vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag, värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller mot börsreglerna eller om det finns något annat särskilt tungt vägande skäl att förbjuda handeln. Finansinspektionen ska före beslutet höra börsen, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller av något annat särskilt skäl.

Finansinspektionen ska offentliggöra sitt beslut om att förbjuda handel med de finansiella instrumenten och sända beslutet för kännedom till övriga behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i EES-staterna och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Vad som föreskrivs i 31 § 8 mom. ska tillämpas också på sådana förbud mot handel med finansiella instrument som behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i EES-staterna har underrättat Finansinspektionen om.

33 §
Clearing och avveckling av transaktioner

En börs ska ordna ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktioner på en reglerad marknad.

Om en börs anlitar centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet för clearingen och avvecklingen av transaktioner, ska börsen, en värdepapperscentral enligt den lagen och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras. (16.6.2017/358)

En börs ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av transaktioner.

34 §
Handelsparters rätt att välja värdepapperscentral (16.6.2017/358)

En handelspart har rätt att för clearingen av transaktioner anlita också andra värdepapperscentraler än de värdepapperscentraler som en börs anlitar för att fullgöra skyldigheter som följer av transaktioner på en reglerad marknad, om samarbetet mellan börsen och de nämnda värdepapperscentralerna är ordnat på ett sådant sätt att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras. (16.6.2017/358)

En handelspart som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand underrätta börsen, Finlands Bank och Finansinspektionen om detta. I anmälan ska det redogöras för samarbetsarrangemang som tryggar handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden.

Finansinspektionen kan förbjuda handelsparter att för clearingen av transaktioner anlita andra värdepapperscentraler som avses i 1 mom., om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden. (16.6.2017/358)

Särskilda bestämmelser
35 §
Flyttning av en börs säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en börs har för avsikt att flytta sitt säte till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska den sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i den förordningen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte utfärda intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004) om Finansinspektionen innan tillstånd enligt 2 mom. i den paragrafen beviljats har meddelat registermyndigheten att börsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller om avslutande av verksamheten i Finland. Intyg får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet.

36 §
En börs deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en börs deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i lagen om europabolag beviljats har meddelat registermyndigheten att börsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttning av sätet i samband med att ett europabolag bildas.

37 §
Börsverksamhet i andra EES-stater

En börs som har för avsikt att erbjuda tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna kommer att erbjudas.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan vidarebefordra informationen till den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den EES-stat där de tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer är etablerade som börsen planerar att erbjuda möjlighet att direkt bedriva handel.

Finansinspektionen ska på begäran av motsvarande behöriga myndighet i den andra EES-staten meddela den myndigheten vilka i den andra staten etablerade tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer som börsen har godkänt som handelsparter.

Vad som föreskrivs i 1–3 mom. ska tillämpas också på multilaterala handelsplattformar som drivs av börsen.

38 §
Meddelanden till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansministeriet ska i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument föra en förteckning över reglerade marknader för vilka regler har fastställts enligt denna lag. Finansministeriet ska sända förteckningen till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för kännedom, om det i samband med att reglerna fastställdes kunde säkerställas att handeln på en reglerad marknad uppfyller informationskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen anmälas.

Finansinspektionen ska minst en gång per år i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument tillställa Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten analyser och information om aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad.

39 §
Marknadsföring

En reglerad marknad får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

Information vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter det att den lämnats och som kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

40 §
Handelskalender

Finansinspektionen ska på sin webbplats lägga ut en kalender varav det framgår vilka dagar handel bedrivs på en reglerad marknad som drivs av en börs.

Insideranmälan
41 §
Skyldighet att göra insideranmälan

En börsinsider ska i enlighet med 42 § till börsens insiderregister som avses i 43 § anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan.

Med börsinsider avses

1) medlemmarna och suppleanterna i en börs styrelse och förvaltningsråd, börsens verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt börsens revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av börsen,

2) andra börsanställda som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har tillgång till insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i 1 mom.

42 §
Insideranmälan

En börsinsider ska göra insideranmälan inom 14 dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 41 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare insidern är,

2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta börsen om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan börsen organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.

43 §
Börsens insiderregister

Börsen ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 42 § (börsens insiderregister), varav det för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som ägs av insidern, en omyndig som avses i 42 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som avses i 42 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar.

Om anmälningar görs i enlighet med 42 § 6 mom. kan börsens insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av börsens insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än en insiders namn är dock inte offentliga.

Börsen ska varje år rapportera till Finansinspektionen hur driften av insiderregistret organiserats, om övervakningen av börsinsidernas anmälningsskyldighet och vilka åtgärder börsen har vidtagit i sådana fall då bestämmelserna, föreskrifterna eller börsens interna anvisningar om insideranmälan inte har iakttagits.

44 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om

1) hur börsverksamhet i enlighet med 17 § ska ordnas på ett tillförlitligt sätt och vilka omständigheter som ska iakttas i fråga om verksamhetsprinciperna för identifiering och förebyggande av intressekonflikter,

2) transaktioner som avses i 21 § 1 mom., rapporter som avses i 21 § 2 mom. och rapporteringen till Finansinspektionen,

3) underrättelser som avses i 25 §,

4) innehållet i insideranmälningar som avses i 42 § och hur de ska göras,

5) innehållet i börsens insiderregister som avses i 43 § och hur uppgifterna ska registreras,

6) rapporter som avses i 43 § 4 mom. och rapporteringen till Finansinspektionen.

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om

1) villkoren för utläggning av börsverksamhet på entreprenad enligt 19 § och om innehållet i meddelanden som avses i 20 §,

2) villkoren för att en börs i enlighet med 30 § 3 mom. får auktorisera en tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person som handelspart, så att Finansinspektionens rätt att få tillräcklig information om handelspartens kunder och deras affärstransaktioner tryggas.

De föreskrifter som avses i 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 1 punkten ska i tillämpliga delar motsvara också de föreskrifter som utfärdas för värdepappersföretag med stöd av 7 kap. 23 § 1 mom. 1–4 punkten i lagen om investeringstjänster. De föreskrifter som avses i 1 mom. 2 och 4–6 punkten ovan ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrifter som utfärdas för värdepappersföretag med stöd av 7 kap. 23 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. i lagen om investeringstjänster.

3 kap

Utländska börsers verksamhet i Finland

1 §
Börser i andra EES-stater

Innan en marknadsplatsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i en annan EES-stat får erbjuda en i Finland etablerad tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan person möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad ska den behöriga myndigheten i den stat som auktoriserat marknadsplatsoperatören göra en anmälan om saken till Finansinspektionen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på multilaterala handelsplattformar som drivs av marknadsplatsoperatörer.

2 §
Tredjelandsbörser

En marknadsplatsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i ett tredjeland, nedan kallad tredjelandsbörs, får med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer möjlighet att direkt delta i handel som motsvarar handel på en reglerad marknad.

3 §
Ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser

Till en tillståndsansökan enligt 2 § ska i fråga om tredjelandsbörsen fogas en verksamhetsplan och tillräckliga utredningar om

1) ägande,

2) ledning och revisorer,

3) intern kontroll och riskhantering,

4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar,

5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,

6) lagstiftningen och tillsynen över värdepappersmarknaden i tredjelandsbörsens hemstat.

4 §
Beviljande av tillstånd till tredjelandsbörser

Finansministeriet kan bevilja en tredjelandsbörs i 2 § avsett tillstånd, om

1) den lagstiftning som tillämpas på börsen i dess hemstat motsvarar internationellt godkända rekommendationer om tillsyn över värdepappersmarknaden och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet,

2) börsens ekonomiska verksamhetsförutsättningar, interna kontroll och riskhantering, hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar samt ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet inte väsentligt avviker från kraven i denna lag,

3) börsen övervakas tillräckligt effektivt i dess hemstat,

4) verksamheten inte äventyrar investerarnas intressen i Finland.

Innan tillstånd beviljas ska tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat och Finansinspektionen underteckna ett protokoll om tillsynen över den börsen enligt 66 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansministeriet får efter att ha hört sökanden förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor för verksamheten som behövs för handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmarknaden.

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat, Finlands Bank och Finansinspektionen att yttra sig om ansökan.

5 §
Återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet

I fråga om återkallelse av tredjelandsbörsers tillstånd och avbrytande av sådana börsers verksamhet i Finland gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2 kap. 13 § om återkallelse av en börs verksamhetstillstånd och i 2 kap. 14 § om avbrytande av börsverksamhet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 13 § 2 mom. och 14 § 2 mom. ska finansministeriet innan det fattar beslut enligt 1 mom. ge tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

6 §
Marknadsplatsoperatörer som driver handel i tredjeland som motsvarar en multilateral handelsplattform

Bestämmelserna i 2–5 § om tredjelandsbörser, ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser, beviljande av tillstånd till sådana börser samt återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som driver sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilateral handelsplattform.

4 kap

Multilaterala handelsplattformar

1 §
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel

En multilateral handelsplattform kan i enlighet med detta kapitel drivas endast av en i 1 kap. 2 § 8 punkten avsedd marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel.

Bestämmelserna i 2 kap. 17 § 3 mom. om börser och dem som hör till en börs förvaltningsorgan eller är anställda av börsen ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och deras förvaltningsorgansmedlemmar och anställda när en sådan operatör fullgör uppgifter enligt denna lag.

I multilaterala handelsplattformars egen verksamhet och vid verksamhet på multilaterala handelsplattformar får inte sådana förfaranden tillämpas som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen. (25.8.2017/578)

2 §
Regler för multilaterala handelsplattformar

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska upprätta och ge allmänheten tillgång till regler åtminstone om

1) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel,

2) hur handeln sker,

3) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas,

4) vilka rättigheter och skyldigheter handelsparterna har,

5) vilka påföljder som kan påföras handelsparter för överträdelse av reglerna och hur påföljderna bestäms.

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel driver en multilateral handelsplattform där värdepapper tas upp till handel på ansökan av emittenten, ska reglerna utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ange

1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörande av skyldigheter enligt denna lag, enligt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och enligt reglerna för den multilaterala handelsplattformen gäller för eller annars ställs på värdepappersemittenter och deras förvaltning,

2) hur och i vilket förfarande information om värdepapper och emittenter offentliggörs,

3) hur bolagsprospekt om värdepapper och emittenter upprättas och offentliggörs, om ett sådant prospekt som avses i 3 och 4 kap. i värdepappersmarknadslagen inte behöver offentliggöras över värdepapperen,

4) vilka påföljder som kan påföras värdepappersemittenter för överträdelse av reglerna och hur påföljderna bestäms.

(29.6.2016/522)

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska tillställa Finansinspektionen reglerna och ändringar i dem i god tid innan de träder i kraft. Finansinspektionen ska kontrollera att reglerna uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom.

3 §
Marknadsplatsoperatörers informationsskyldighet

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska tillhandahålla tillräcklig information om finansiella instrument som är föremål för handel eller på något annat sätt se till att det finns tillgång till information, så att handelsparterna kan bilda sig en välgrundad uppfattning om de finansiella instrumenten. Informationen ska tillhandahållas med beaktande av handelsparternas yrkesskicklighet och särdragen hos de finansiella instrumenten.

4 §
Upptagande av finansiella instrument till handel

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan ta upp finansiella instrument till handel, om tillgången till information om instrumenten kan tryggas i enlighet med 3 §.

Värdepapper kan tas upp till handel på ansökan av emittenten eller utan emittentens samtycke.

Värdepapper kan inte tas upp till handel på ansökan av emittenten om inte tillräcklig information om värdepapperen och emittenten finns tillgänglig för ordnande av tillförlitlig handel. Emittenten ska med den marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ingå ett skriftligt avtal om upptagande av värdepapperen till handel och i avtalet förbinda sig att iaktta de regler som avses i 2 § 2 mom.

Om värdepapper har tagits upp till handel utan emittentens samtycke, får emittenten inte i reglerna för den multilaterala handelsplattformen åläggas informationsskyldighet.

Bestämmelser om skyldigheten för en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt instrument för vilket det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handelsplatser eller som har tagits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i marknadsmissbruksförordningen. (29.6.2016/522)

5 §
Rätt att verka som handelspart

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare av investeringstjänster och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande auktorisation i en annan EES-stat, när de uppfyller kraven enligt lag och reglerna för den multilaterala handelsplattformen.

Andra personer med säte i en EES-stat ska godkännas som handelsparter om de uppfyller de krav som reglerna för en multilateral handelsplattform ställer och om det med hänsyn till den utredning som erhållits om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt och om ordnande av verksamheten eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar handelns tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar att uppfylla de åtaganden som följer av handeln med finansiella instrument.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel får som handelsparter godkänna också andra än i 1 mom. avsedda utländska tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer som i enlighet med 2 kap. 30 § 3 mom. har godkänts som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter och i reglerna för den multilaterala handelsplattformen.

Utöver vad de regler för den multilaterala handelsplattformen som avses i 2 § föreskriver om återkallelse av godkännande av handelsparter ska en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel för viss tid eller tills vidare återkalla en handelsparts godkännande, om Finansinspektionen av vägande skäl beslutar att kräva detta. Finansinspektionen ska före beslutet höra marknadsplatsoperatören och handelsparten, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak.

En i 1–3 mom. avsedd person vars godkännande som handelspart har återkallats har rätt att hänskjuta ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett beslut om återkallelse som en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel fattat till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta marknadsplatsoperatören om att ärendet har hänskjutits dit. Operatörens beslut att återkalla godkännandet får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte inspektionen eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

6 §
Clearing och avveckling av transaktioner

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktionerna på en multilateral handelsplattform.

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet för clearingen och avvecklingen av transaktionerna, ska marknadsplatsoperatören, en värdepapperscentral enligt den lagen och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras. (16.6.2017/358)

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av transaktionerna.

7 §
Avbrytande och avslutande av handel

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument, om det är nödvändigt på grund av förfaranden som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om handeln, mot reglerna för en multilateral handelsplattform eller mot god sed.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller avslutande av handeln med finansiella instrument. Dessutom ska marknadsplatsoperatören informera Finansinspektionen om att handeln avbrutits eller avslutats. Bestämmelser om skyldigheten för en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att underrätta Finansinspektionen när ett finansiellt instrument inte längre handlas eller är upptaget till handel finns i artikel 4 i marknadsmissbruksförordningen. (29.6.2016/522)

Finansinspektionen kan ålägga en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att avbryta handeln med finansiella instrument för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att denna lag, värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller reglerna för en multilateral handelsplattform överträds vid handeln eller vid fullgörande av skyldigheten att informera om de finansiella instrumenten eller att det finns något annat särskilt tungt vägande skäl att avbryta handeln.

Om en behörig myndighet som motsvarar Finansinspektionen i en EES-stat har meddelat Finansinspektionen att den har avbrutit handeln med finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad och samma finansiella instrument är föremål för handel på en multilateral handelsplattform, ska Finansinspektionen förbjuda marknadsplatsoperatören att ordna handel på plattformen under avbrottet. Ett sådant förbud får dock inte utfärdas om det medför tydlig skada för investerarna eller leder till att finansmarknaden inte fungerar korrekt.

Om Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 31 § 4 mom. har fastställt en börs beslut om att avbryta handeln eller i enlighet med 2 kap. 31 § 6 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med finansiella instrument och dessa är föremål för handel på en multilateral handelsplattform, ska marknadsplatsoperatören som ordnar den multilaterala handeln avbryta handeln med de finansiella instrumenten.

Emittenter av värdepapper som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform, registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare, om detta har beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, samt investerare som äger sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att hänskjuta beslut som en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har fattat med stöd av 1 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Beslut om avbrytande av handel får hänskjutas till inspektionen bara om handeln varit avbruten i minst två dygn efter beslutet. Finansinspektionen ska underrätta operatören om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. Operatörens beslut att avbryta eller avsluta handeln får verkställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte Finansinspektionen eller den myndighet där ändring sökts beslutar något annat. (25.8.2017/578)

7 a § (12.4.2013/257)
Begränsning av handel

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen.

8 §
Handelsförbud

Finansinspektionen kan förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att ordna handel med finansiella instrument, om det vid handeln eller uppfyllandet av emittentens informationsskyldighet i samband med den eller informationsskyldigheten i samband med upptagande till handel vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag, mot värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller mot reglerna för den multilaterala handelsplattformen eller om det finns något annat särskilt tungt vägande skäl att förbjuda handeln.

Vad som föreskrivs i 7 § 4 mom. ska tillämpas också på ett sådant förbud som en EES-stats behöriga myndighet som motsvarar Finansinspektionen har underrättat Finansinspektionen om när förbudet gäller handel med finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad.

9 §
Marknadsplatsoperatörers tillsynsuppgifter

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska ordna tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa iakttagandet av denna lag, värdepappersmarknadslagen och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem samt börsreglerna och reglerna för den multilaterala handelsplattformen.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot denna lag, mot värdepappersmarknadslagen, mot bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller mot reglerna för den multilaterala handelsplattformen, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid informeras om förfaranden som har inneburit väsentliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna.

Bestämmelser om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk finns i artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. (29.6.2016/522)

10 §
Avbrytande av verksamhet

Finansministeriet kan förordna att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska avbryta verksamheten på en multilateral handelsplattform för viss tid, om det i marknadsplatsoperatörens verksamhet har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet eller om det har förekommit störningar i omsättningen av de finansiella instrument som är föremål för handel och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt kan skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet eller investerarnas ställning.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra marknadsplatsoperatören och be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendens brådskande natur.

11 §
Marknadsföring

En multilateral handelsplattform får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

Informationen vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter det att den lämnats och som kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

12 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska kunna godkänna en person som avses i 5 § 3 mom. som handelspart. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder.

5 kap

Interna transaktioner

1 §
Anmälningsskyldighet

En tillhandahållare av investeringstjänster som har för avsikt att inleda eller upphöra med verksamhet som systematisk internhandlare med aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad ska i god tid göra en skriftlig anmälan om detta till Finansinspektionen.

2 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 3–5 § ska tillämpas på

1) sådana i 1 § avsedda systematiska internhandlare som utför order med aktier som det finns en likvid marknad för,

2) transaktioner som är mindre än eller lika stora som standardstorleken på marknaden för aktien i fråga.

Det finns en likvid marknad enligt 1 mom. för aktier om handeln med dem uppfyller de krav som ställs i artikel 22.1 a och b i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. Förordningen innehåller också bestämmelser om hur standardstorleken på marknaden för aktier fastställs och hur uppgifterna offentliggörs.

3 §
Offentliggörande av bud

En systematisk internhandlare ska för aktierna offentliggöra bindande köp- eller säljbud som återspeglar villkoren på marknaden, enligt vad som föreskrivs i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. Ett bud får vara högst så stort som standardstorleken för aktierna på marknaden. En systematisk internhandlare har rätt att när som helst ändra sitt bud. Vid exceptionella marknadsvillkor får en systematisk internhandlare också återta sitt bud.

4 §
Utförande av order

Med professionella kunder och icke-professionella kunder avses i denna paragraf detsamma som i lagen om investeringstjänster. På utförande av kundorder ska utöver denna lag tillämpas lagen om investeringstjänster.

En systematisk internhandlare är skyldig att utföra en kundorder till det budpris som gäller vid tidpunkten då ordern tas emot, om inte något annat följer av denna paragraf och 5 §.

En systematisk internhandlare får utföra en professionell kunds order till ett bättre pris än budpriset, förutsatt att priset ligger inom ett offentliggjort intervall nära marknadsförhållandena och förutsatt att orderns storlek överstiger den storlek som är vanlig i fråga om icke-professionella kunders order. I förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs det om vanlig orderstorlek för icke-professionella kunder.

En systematisk internhandlare får utföra en professionell kunds order till ett bättre pris än budpriset också när ordern utgör en del av en order som utförs med flera värdepapper eller när det på ordern enligt villkoren för den tillämpas ett annat pris än marknadspriset. I förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs det närmare om undantag enligt detta moment.

En systematisk internhandlare som får en kundorder som överstiger internhandlarens högsta budpris men understiger standardstorleken på marknaden för aktien får genomföra också den del av ordern som överstiger den angivna volymen, förutsatt att den utförs till det högsta budpriset eller, om något av undantagen i 3 eller 4 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre pris.

En systematisk internhandlare som får en kundorder som ligger mellan två av internhandlarens budpris får genomföra hela ordern till någotdera budpriset eller, om något av undantagen i 3 eller 4 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre pris.

5 §
Kundförhållanden

En systematisk internhandlare har rätt att på grundval av sin affärspolicy avgöra vilka kunder den ger tillgång till sina bud. Beslutet ska vara tydligt och opartiskt. En systematisk internhandlare får på ekonomiska grunder vägra ingå affärsförbindelser med en kund eller avbryta affärsförbindelserna.

En systematisk internhandlare har rätt att på ett icke-diskriminerande sätt begränsa det antal transaktioner från samma kund som den åtar sig att utföra och det totala antalet transaktioner från olika kunder vid samma tidpunkt, förutsatt att antalet order eller volymen av orderna som kunderna efterfrågar avsevärt överstiger normen. I förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs det närmare om förutsättningarna för begränsning av antalet transaktioner.

6 §
Avbrytande och förbjudande av handel

Finansinspektionen kan ålägga en systematisk internhandlare att avbryta interna transaktioner med aktier för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att denna lag, värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter överträds vid handeln eller uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om aktien eller att det finns något annat särskilt vägande skäl att avbryta transaktionerna.

Finansinspektionen kan förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transaktioner med aktier, om det vid handeln eller uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om aktien vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller om det finns något annat särskilt vägande skäl att förbjuda transaktionerna.

Om Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 31 § 4 mom. har fastställt börsens beslut om att avbryta handeln med aktier eller i enlighet med 2 kap. 31 § 6 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med aktier och dessa är föremål för interna transaktioner, ska den systematiska internhandlaren avbryta handeln med aktierna i fråga.

III AVDELNINGEN

ÖPPENHET I HANDELN MED FINANSIELLA INSTRUMENT

6 kap

Skyldighet för börser och för marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel att offentliggöra information

1 §
Aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad

Denna paragraf ska tillämpas på aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad.

Börser och de marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska offentliggöra information om köp- och säljbud och inbjudningar till erbjudande på aktier som är föremål för handel som de bedriver, enligt vad som föreskrivs i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. Skyldighet att offentliggöra information föreligger dock inte om marknadsmodellen, anbudstypen eller anbudets storlek uppfyller de villkor för avvikelse från skyldigheten som anges i den förordningen.

Börser och de marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska offentliggöra så aktuell information som möjligt om transaktioner med aktier som är föremål för den handel som de bedriver, enligt vad som föreskrivs i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. Börser och de marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel kan dock besluta att information om transaktioner som är stora i jämförelse med den sedvanliga handeln får offentliggöras senare. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för senareläggning finns i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument.

Innan börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel fattar beslut i enlighet med 3 mom. ska de inhämta Finansinspektionens tillstånd för arrangemang som innebär senareläggning av offentliggörandet. Allmänheten ska informeras om sådana arrangemang.

2 §
Övriga finansiella instrument

Börser och de marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska offentliggöra information om köp- och säljbud, inbjudningar till erbjudande och transaktioner som gäller andra finansiella instrument än de som avses i 1 § och som är föremål för den handel som de bedriver. Information ska offentliggöras i den omfattning som med beaktande av arten och volymen av handeln med de finansiella instrumenten är nödvändig för att trygga en tillförlitlig och opartisk handel.

7 kap

Skyldighet för tillhandahållare av investeringstjänster att offentliggöra information

1 §
Skyldighet att offentliggöra limiterade order

En tillhandahållare av investeringstjänster som på grund av marknadsläget inte omedelbart kan utföra en kundorder att köpa eller sälja aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad, till ett av kunden angivet högsta eller lägsta pris eller bättre, ska omedelbart i syfte att utföra kundordern så snabbt som möjligt offentliggöra den limiterade kundordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. En tillhandahållare av investeringstjänster är emellertid inte skyldig att offentliggöra en order, om kunden har gett uttryckliga instruktioner att så inte ska ske.

En tillhandahållare av investeringstjänster kan anses ha offentliggjort en order på det sätt som avses i 1 mom. åtminstone om tillhandahållaren har vidarebefordrat den för offentliggörande på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform, så som närmare föreskrivs i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument. I den förordningen föreskrivs det närmare också om andra sätt att offentliggöra kundorder.

En tillhandahållare av investeringstjänster behöver inte offentliggöra en kunds limiterade order på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom., om ordern är stor jämfört med den normala orderstorleken på marknaderna. Bestämmelser om hur man för varje akties del bestämmer minimistorleken av en order som ska anses vara av större än standardstorleken på marknaden finns i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument.

Denna paragraf ska inte tillämpas på sådana transaktioner mellan handelsparter på en börs som genomförs på en reglerad marknad. Denna paragraf ska inte heller tillämpas på transaktioner mellan handelsparter på en multilateral handelsplattform eller mellan en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och handelsparter, när det är fråga om transaktioner som genomförs på en multilateral handelsplattform.

2 §
Information om aktietransaktioner som tillhandahållare av investeringstjänster är skyldiga att offentliggöra

En tillhandahållare av investeringstjänster som utanför en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform för egen eller en kunds räkning genomför transaktioner med aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om handeln i så nära realtid som möjligt.

I förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument föreskrivs det närmare om

1) vilka uppgifter som ska offentliggöras om transaktioner,

2) inom vilken tid uppgifterna senast ska offentliggöras,

3) olika sätt för tillhandahållaren av investeringstjänster att offentliggöra uppgifterna,

4) vilka villkor tillhandahållarens förfaranden ska uppfylla för offentliggörande av uppgifterna,

5) förfarandet i situationer där två tillhandahållare av investeringstjänster enligt 1 mom. är skyldiga att offentliggöra uppgifter om samma transaktion.

En tillhandahållare av investeringstjänster får besluta att offentliggöra information om en transaktion senare än enligt 1 mom., om transaktionen är stor i förhållande till den normala omfattningen av handeln med aktierna i fråga. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för senareläggning finns i förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument.

3 §
Interna transaktioner

På skyldigheten att offentliggöra bud i samband med interna transaktioner ska tillämpas bestämmelserna i 5 kap.

IV AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

8 kap

Tillsyn och tystnadsplikt

1 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats och börsregler som fastställts med stöd av denna lag.

2 §
Tillsyn över råvaruderivatmarknaden

Finansinspektionen ska bedriva ett ändamålsenligt samarbete med Energimarknadsverket vid tillsynen över handeln med derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av el, naturgas eller utsläppsrätter.

Finansinspektionen ska innan den vidtar tillsynsåtgärder som gäller handel med el- eller naturgasbaserade derivatinstrument höra Energimarknadsverket, om åtgärderna uppenbarligen skulle inverka väsentligt på el- eller naturgasmarknadens funktion, på leveranssäkerheten i fråga om el eller naturgas eller på ett enligt elmarknadslagen (386/1995) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarigt företags verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

ElmarknadsL 386/1995 har upphävts genom ElmarknadsL 588/2013. NaturgasmarknadsL 508/2000 har upphävts genom NaturgasmarknadsL 587/2017, som gäller fr.o.m. 1.1.2018.

3 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppdrag enligt denna lag eller som i egenskap av medlem eller ersättare i ett börsorgan eller som anställd hos en börs har fått kännedom om en icke-offentliggjord uppgift om en emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har bestämts eller i behörig ordning föreskrivits att de ska röjas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs.

En medlem eller ersättare i ett börsorgan eller en anställd hos en börs får trots 1 mom. röja information som avses i bestämmelsen för en person som är anställd hos eller medlem i ett organ vid ett i en annan stat verksamt företag som ordnar motsvarande handel som en börs och som står under myndighetstillsyn, om röjandet av informationen behövs för att trygga en effektiv tillsyn över värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i fråga omfattas av motsvarande tystnadsplikt som enligt 1 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter finns i lagen om Finansinspektionen.

9 kap

Överklagande

1 § (7.8.2015/946)
Överklagande av finansministeriets beslut

Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett beslut enligt 2 kap. 3 § om beviljande av tillstånd för börsverksamhet eller ett beslut enligt 2 kap. 24 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses då avse ett beslut om avslag av ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter det att besvär anförts. Bestämmelser i övrigt om anförande och behandling av besvär finns i förvaltningsprocesslagen.

2 §
Överklagande av Finansinspektionens beslut

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag finns i förvaltningsprocesslagen och i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 2 kap. 25 och 28–32 §, 4 kap. 5, 7 och 8 § och 5 kap. 6 § i denna lag i brådskande ordning.

Emittenter och börser får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 2 kap. 26 § 4 mom., 28 § 7 mom., 29 § 2 mom. och 31 § 4, 6, 8 och 10 mom. Emittenter och sådana marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 4 kap. 7 § 3, 4 och 6 mom. En registrerad förening som bevakar investerarnas intressen och investerare som äger värdepapper som berörs av ett beslut av Finansinspektionen eller värdepapper som berättigar till sådana får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 2 kap. 26 § 4 mom., 29 § 2 mom. och 31 § 10 mom. och 4 kap. 7 § 6 mom. Handelsparter vars godkännande återkallats får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 2 kap. 30 § 6 mom. och 4 kap. 5 § 5 mom.

10 kap

Administrativa påföljder

1 §
Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) 2 kap. 41–43 § om insideranmälan och insiderregister,

2) 5 kap. 3 § om skyldighet att offentliggöra bud vid interna transaktioner,

3) 6 kap. 1 § om skyldighet att offentliggöra köp- och säljbud och inbjudningar till erbjudande på aktier samt aktietransaktioner,

4) 6 kap. 2 § om skyldighet att offentliggöra köp- och säljbud, inbjudningar till erbjudande och transaktioner som gäller andra finansiella instrument än de som avses i 6 kap. 1 §,

5) 7 kap. 1 § om skyldighet att offentliggöra limiterade order,

6) 7 kap. 2 § 1 mom. om skyldighet för tillhandahållare av investeringstjänster att offentliggöra uppgifter om aktieköp.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1–6 punkten i det momentet sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument.

2 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

1) 2 kap. 17 § om organisering av börsverksamhet,

2) 2 kap. 18 § om en börs tillsynsuppgifter,

3) 2 kap. 21 § 1 mom. om privata transaktioner,

4) 2 kap. 33 § om clearing och avveckling av transaktioner,

5) 4 kap. 2 § om regler för multilaterala handelsplattformar,

6) 4 kap. 6 § om clearing och avveckling av transaktioner på en multilateral handelsplattform,

7) 4 kap. 9 § om tillsynsuppgifter för marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1–7 punkten i det momentet sådana bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument.

3 §
Påförande och verkställighet av administrativa påföljder

Bestämmelser om påförande, offentliggörande, verkställighet och behandling av administrativa påföljder i marknadsdomstolen finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.

11 kap

Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §
Skadestånd

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en annan person skada genom förfarande som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller mot förordningar och beslut som kommissionen har antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument är skyldig att ersätta skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

2 §
Olovligt ordnande av handel med finansiella instrument

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bedriver börsverksamhet i strid med 2 kap. 1 § eller driver en multilateral handelsplattform i strid med 4 kap. 1 § ska, om gärningen inte är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handel med finansiella instrument dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

3 §
Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 8 kap. 3 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

12 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), nedan den lag som upphävs.

Om det i annan lagstiftning hänvisas till den lag som upphävs eller om det annars avses en bestämmelse i den lag som upphävs, ska i stället för den tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag.

2 §
Övergångsbestämmelser

En börs som har beviljats verksamhetstillstånd innan denna lag trätt i kraft behöver inte ansöka om nytt verksamhetstillstånd.

En börs ska anpassa sina regler till kraven i denna lag och ansöka om finansministeriets fastställelse för ändringarna inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft anpassa sina regler till lagens krav.

En börsinsider enligt 2 kap. 41 § ska se till att insideranmälan enligt 42 § i det kapitlet motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Börser ska se till att börsens insiderregister enligt 2 kap. 43 § motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

Ikraftträdelsestadganden:

12.4.2013/257:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013, EkUB 5/2013, RSv 30/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s. 1–59

7.3.2014/167:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/624:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

7.8.2015/946:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1213:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.6.2016/522:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

RP 65/2016, EkUB 14/2016, RSv 84/2016, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (32015R0596); EUT L 173, 12.6.2014, s.1

16.6.2017/358:

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016, EkUB 7/2017, RSv 44/2017

25.8.2017/578:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

RP 48/2017, EkUB 12/2017, RSv 85/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.