Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

11.4.2012/165

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 7.10.2015/1257, som gäller fr.o.m. 15.10.2015.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 a § 3 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), sådana de lyder i lag 1227/2010:

1 §
Patientuppgifter som inte behöver lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten

Av de journalhandlingar som avses i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009), nedan förordningen om journalhandlingar, behöver en sådan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), nedan lagen om klientuppgifter, inte i den riksomfattande arkiveringstjänstenlagra de handlingar som anges i bilaga 1–3, om det inte anges något annat i bilagan.

2 §
Uppgifter som är viktiga med tanke på patientens hälso- och sjukvård

Uppgifter som är viktiga med tanke på patientens hälso- och sjukvård och som ska visas via patientens informationshanteringstjänst är

1) patientens personuppgifter,

2) åtgärder och bilddiagnostiska undersökningar som har antecknats enligt kodsystemet för åtgärderna,

3) vaccinationer,

4) laboratorieresultat,

5) viktiga resultat av fysiologiska mätningar som antecknats strukturerat enligt den kodtjänst som avses i 14 § i lagen om klientuppgifter,

6) medicinering,

7) diagnoser,

8) de uppgifter som avses i 13 § 1 mom. i förordningen om journalhandlingar (anteckningar om risker), och

9) en plan för undersökning, vård och rehabilitering eller någon annan motsvarande plan för patienten enligt 4 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), nedan patientlagen.

Uppgifter som avses i denna paragraf får visas via informationshanteringstjänsten endast om patienten har gett sitt samtycke till att lämna ut uppgifterna enligt 10 § 1 mom. i lagen om klientuppgifter eller om det finns någon annan i det momentet avsedd grund för att lämna ut uppgifterna. Om en patient efter att ha gett sitt samtycke har förbjudit utlämnande av uppgifter på det sätt som anges i 11 och 12 § i lagen om klientuppgifter får inte uppgifter som avses i förbudet visas via informationshanteringstjänsten. Om en uppgift eller en plan som avses i 1 mom. 6–9 punkten har gjorts upp av en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, och patienten har förbjudit att de patientuppgifter som dokumenterats i tillhandahållarens verksamhet lämnas ut, får inte uppgiften eller planen visas via informationshanteringstjänsten. Förbudet gäller även en uppgift eller en plan som har gjorts upp på basis av en servicehändelse om patienten har förbjudit att uppgifter om servicehändelsen lämnas ut.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2012.

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster ansluter sig till den riksomfattande arkiveringstjänsten före 2013, kan tillhandahållaren bestämma vilka handlingar den lagrar i arkiveringstjänsten. Handlingar som lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten ska dock från och med den 1 september 2014 stämma överens med bestämmelserna i denna förordning.

De uppgifter som avses i 2 § 1 mom. 1, 2, 4 och 7–9 punkten ska finnas i patientens informationshanteringstjänst senast den 1 september 2014. De uppgifter som avses i 3, 5 och 6 punkten ska finnas i informationshanteringstjänsten senast den 1 september 2016.

Bilaga 1

Följande journalhandlingar behöver inte lagras i arkiveringstjänsten förrän den 1 september 2014:

1. Begäran om laboratorieundersökningar och de utlåtanden och resultat som baserar sig på dem,

2. Begäran om diagnostisk undersökning och de resultat som baserar sig på dem,

3. Anteckningar om risker,

4. Diagnoser,

5. Planer enligt 4 a § i patientlagen för undersökning, vård och rehabilitering eller någon annan motsvarande plan för patienten, och

6. Donationsvilja och patientens övriga viljeyttringar som gäller vården.

Bilaga 2

Följande journalhandlingar behöver inte lagras i arkiveringstjänsten förrän den 1 september 2016:

1. Intyg och utlåtanden av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,

2. Följande i mentalvårdslagen (1116/1990) avsedda handlingar:

- observationsremiss enligt 9 §,

- observationsutlåtande enligt 10 §,

- beslut enligt 11 § om vård oberoende av patientens vilja,

- beslut enligt 22 j § om begränsning av kontakter,

3. Vaccinationer,

4. Medicinering,

5. Handlingar som gäller mun- och tandvård, och

6. Journalhandlingar som baserar sig på tjänster som kommunen köpt av en privat serviceproducent enligt 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992). Om den privata serviceproducenten har anslutit sig till den riksomfattande informationssystemtjänsten ska handlingarna dock lagras i arkiveringstjänsten efter serviceproducentens anslutning på samma grunder som gäller journalhandlingar som hänför sig till tjänster som tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster själva producerar.

Bilaga 3

Tillsvidare behöver inte följande journalhandlingar lagras i arkiveringstjänsten:

1. Viktiga strukturerade handlingar inom specialområden och verksamhetsbaserade strukturerade handlingar,

- med undantag av handlingar som gäller mun- och tandvård som ska lagras enligt bilaga 2.

2. Undersökningsmaterial som uppstått i samband med undersökning eller vård av patienten, såsom

- bildmaterial av diagnostisk undersökning,

- bilder, videor och ljudupptagningar, samt

- utskrifter från mätutrustning, såsom EKG-diagram, biosignaler och andra motsvarande utskrifter.

3. Dagliga noteringar i vårdarbetet; begränsningen gäller dock inte vårdarbetets sammandrag, som ska lagras från och med anslutningen till arkiveringstjänsten.

4. Handlingar som omfattar sådana datauppgifter, begreppsmodeller eller datastrukturer som Institutet för hälsa och välfärd inte har definierat enligt 14 § 2 mom. i lagen om klientuppgifter,

- begränsningen gäller inte handlingar som nämns i bilaga 1 och 2 och inte heller fortlöpande journalhandlingar som avses i 9 § i förordningen om journalhandlingar.

Bestämmelser om tidpunkten från vilken handlingar som nämns i denna bilaga ska lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten utfärdas senare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.