Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

9.12.2011/1231

Lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.6.2021/473, som gäller fr.o.m. 1.7.2022.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

I denna lag föreskrivs om skattenummer som tilldelas av Skatteförvaltningen, om det skattenummerregister för byggbranschen som Skatteförvaltningen ska föra, om datainnehållet i registret, om offentligheten för uppgifterna och om annan behandling av uppgifterna.

På offentligheten för uppgifterna och utlämnande av uppgifter ur skattenummerregistret ska lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag. På skattenummerregistret och på behandlingen av personuppgifterna i skattenummerregistret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) eller någon annanstans i lag.

I 52 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) finns bestämmelser om att skattenumret ska antecknas på det personkort som identifierar dem som är verksamma inom byggbranschen.

2 §
Tilldelande och behandling av skattenummer

I Skatteförvaltningens databas kan för varje fysisk person som registrerats i Skatteförvaltningens klientdatabas föras in en permanent identifieringskod som består av tolv siffror (skattenummer).

Skatteförvaltningen kan lämna uppgift om skattenumret genom att skriva ut det på ett skattekort, en förskottsdebetsedel, ett källskattekort eller någon annan handling för att skattenumret ska kunna föras in i skattenummerregistret eller antecknas på det personkort som avses i 1 § 3 mom.

3 §
Ändamålet med skattenummerregistret för byggbranschen

Ändamålet med skattenummerregistret för byggbranschen är att kontrollera riktigheten hos personkorten för dem som är verksamma inom byggbranschen samt att övervaka arbetsgivarnas och arbetstagarnas förpliktelser i anslutning till beskattningen.

4 §
Uppgifter som införs i skattenummerregistret för byggbranschen

I skattenummerregistret för byggbranschen antecknas personens namn och finska personbeteckning samt det skattenummer som registrerats för honom eller henne i Skatteförvaltningens klientdatabas.

Skatteförvaltningen antecknar uppgifterna enligt 1 mom. i skattenummerregistret

1) på begäran av en arbetsgivare inom byggbranschen eller av en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar ett personkort enligt 52 a § i arbetarskyddslagen vilket ska medföras på en gemensam byggarbetsplats,

2) på begäran av den som ska antecknas i registret,

3) på eget initiativ.

5 §
Lämnande av uppgifter ur skattenummerregistret för byggbranschen

Trots bestämmelserna om sekretess har envar rätt att på basis av en persons namn och skattenummer genom ett allmänt datanät från den offentliga informationstjänsten i anslutning till skattenummerregistret för byggbranschen få uppgift om huruvida den av serviceanvändaren specificerade personen och skattenumret har antecknats i skattenummerregistret.

6 § (12.1.2018/21)
Avförande av uppgifter ur skattenummerregistret för byggbranschen

Uppgifterna om en registrerad ska avföras ur skattenummerregistret för byggbranschen på den registrerades begäran efter det att han eller hon har lagt fram utredning om att han eller hon inte längre är verksam inom byggbranschen.

Skatteförvaltningen avför på tjänstens vägnar uppgifterna om en registrerad ur skattenummerregistret, om inga uppgifter enligt 15 b § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) har lämnats om den registrerade under de senaste två åren. Inget separat meddelande om avförande ur registret skickas då till den registrerade eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

Bestämmelserna i 4 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 5 § träder dock i kraft först vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 58/2011, FiUB 8/2011, RSv 45/2011

Ikraftträdelsestadganden:

12.1.2018/21:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.