Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

24.2.2011/169

Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.6.2013/452, som gäller fr.o.m. 24.6.2013.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning av jord- och skogsbruksministern, föreskrivs med stöd av 41 § 4 mom. och 41 a § 4 mom. i jaktlagen (615/1993), sådana de lyder i lag 159/2011:

1 §
Ansökan om dispens

Om avsikten med en ansökan om dispens som avses i 41 § i jaktlagen (615/1993) är att fånga eller döda en eller flera individer av en viss djurart, ska djurarten och antalet individer anges i ansökan.

Om ansökan gäller dispens för användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder, ska sökanden i sin ansökan lägga fram orsaken till att förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder behövs vid jakten. Ansökan om användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder kan behandlas samtidigt med ansökan om dispens för att fånga eller döda djur.

Finlands viltcentral kan kräva att sökanden till sin ansökan om dispens för vilt fogar en utredning om sin jakträtt inom det område som ansökan om dispens gäller.

2 §
Bedömning av förutsättningarna för dispens

Vid bedömning av förutsättningarna för beviljande av dispens som avses i 41 a § 1 mom. 1–3 punkten, 41 b § 1 mom. 1–4 punkten och 41 c § i jaktlagen ska Finlands viltcentral utreda följande:

1) beståndet av den viltart som omfattas av dispensen inom det område som ansökan om dispens gäller, på lanskapsnivå och i hela landet,

2) beteendet hos den individ av en viss viltart som omfattas av dispensen inom det område som ansökan om dispens gäller,

3) ansökningar och anmälningar som polisen, skogscentralen och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tagit emot samt åtgärder som genomförs inom det område som ansökan om dispens gäller, och

4) vilka åtgärder som kan genomföras i stället för att bevilja dispens.

Vid bedömning av de forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyften som avses i 41 a § 1 mom. 4 punkten, 41 b § 1 mom. 5 punkten och 41 c § i jaktlagen ska Finlands viltcentral utreda följande:

1) konsekvenserna av dispensen för utvecklingen av beståndet av viltarten i fråga inom det område som ansökan om dispens gäller och i hela landet,

2) konsekvenserna av dispensen på bestånden av vilda djur inom det område som ansökan om dispens gäller, och

3) vilka åtgärder som kan genomföras i stället för att bevilja dispens.

Finlands viltcentral ska i beslutet om dispens ta upp de viktigaste resultaten av de utredningar som avses i 1 och 2 mom.

3 §
Dispens för att fånga eller döda individer av vissa djurarter

Dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas för att fånga eller döda

1) varg inom renskötselområdet 1.10.–31.3. och i övriga delar av landet 1.11.–31.3,

2) brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, 20.8.–31.10,

3) lodjur, med undantag för lodjurshona som åtföljs av årsunge, 1.12.–28.2, samt

4) utter 1.11.–30.4.

Undantag från fredning av brunbjörn inom renskötselområdet ordnas med stöd av en regional kvot så som anges i 7 §.

4 §
Beviljande av och villkor i dispens för jakt på vilt

Dispens beviljas endast för ett begränsat område med där de förutsättningar för beviljande av dispens som avses i 41 a–41 c § i jaktlagen uppfylls.

I dispens för jakt på järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som har beviljats enligt 41 a § 1 mom. i jaktlagen ska det anges att namnen på de personer som deltar i jakten ska anmälas till den lokala polisinrättningen före jakten och att varje jakt och fångstområdet ska meddelas till polisinrättningen på förhand. Om jakten sker i gränszonen eller i närheten av den, ska även gränsbevakningsväsendet underrättas om jakten och fångstområdet. Ovannämnda dispens kan beviljas för högst 14 dygn. Dispens för längre tid än så kan dock beviljas av särskilt grundad anledning.

Dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen kan endast beviljas för områden där stammen av arten i fråga är stark.

5 §
Beviljande av dispens åt rörelsehämmade

Dispens enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen för sådan användning av motordrivna fordon som är förbjuden enligt 32 § 2 mom. i jaktlagen och för sådan transport av jaktvapen med motordrivna fordon i terrängen som är förbjuden enligt 35 § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas en person som lägger fram en tillförlitlig medicinsk utredning över att han eller hon är rörelsehämmad. I den medicinska utredningen ska det också klargöras om sökanden kan bedriva jakt på det sätt som avses i 20 § 3 mom. i jaktlagen.

I dispensen ska det anges att motorfordonet ska vara avstängt och stillastående innan jaktvapen får tas fram ur ett sådant utrymme som avses i 35 § 2 mom. i jaktlagen. Dessutom ska det anges att dispensen endast gäller transport av sådana jaktvapen som den som beviljats dispens behöver för jakten. Den typ av motorfordon som dispensen gäller för ska nämnas i dispensen.

Dispens kan beviljas för högst tre år i sänder.

6 §
Skyldighet att anmäla det byte som erhållits med stöd av dispens

Den som beviljats dispens ska underrätta Finlands viltcentral om utfallet av den jakt på vilt som skett med stöd av dispens som avses i 41 § i jaktlagen. Anmälan ska göras den första vardagen efter det att det i dispensen nämnda viltet har fällts eller, om viltet inte har fällts, den första vardagen efter det att dispensen har upphört att gälla. Om anmälan gäller en icke fredad art, ska den göras den första vardagen efter det att dispensen har upphört att gälla.

I anmälan ska anges antalet fällda djur och djurens kön samt när och var djuren har fällts.

Finlands viltcentral ska lämna i 2 mom. avsedda uppgifter om varg, brunbjörn, utter och lodjur till jord- och skogsbruksministeriet inom sju dygn efter fångsten.

7 §
Kvotering vid jakt på brunbjörn

Brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, får jagas inom renskötselområdet med stöd av kvoten 20.8.–31.10.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer skilda kvoter för jakt på brunbjörn på den östra delen och den västra delen av renskötseln området. Till den östra delen av renskötseln området hör Utsjoki, Enare, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamo och Suomussalmi kommuner och till den västra delen hör de övriga kommunerna inom renskötselområdet.

När brunbjörnar som omfattas av kvoten har fällts vid jakt ska Finlands viltcentral omedelbart underrättas. I anmälan ska anges antalet fällda brunbjörnar och deras kön samt när och var brunbjörnar har fällts.

Sedan kvoten fyllts ska Finlands viltcentral avlysa jakten på brunbjörn inom området. Tillräckligt effektiv information ska ges om Finlands viltcentrals beslut. Avlysningen av jakten anses ha kommit till jägarnas kännedom tre dagar efter det att beslutet gavs.

Finlands viltcentral ska lämna jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om kvoterad jakt på brunbjörn inom sju dygn efter det att den kvoterade jakten avslutats.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.