Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

10.12.2010/1091

Lag om stöd till riksdagsgrupper (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.12.2012/979, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Riksdagsgrupperna får inom gränserna för ett anslag i statsbudgeten bidrag för anställning av personal som är nödvändig för deras verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar.

Anslaget fördelas mellan grupperna så att varje grupp får ett lika stort månatligt grundbelopp och ett extra belopp enligt antalet ledamöter i gruppen. Grundbeloppet betalas dock bara till riksdagsgrupper som är bildade utifrån valresultatet.

2 §

Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas inte på bidrag som en riksdagsgrupp får med stöd av denna lag.

3 §

Riksdagsgrupperna får avgiftsfritt av riksdagens kansli tillgång till mötes- och kontorsrum, möbler, arbetsredskap, databehandlingstjänster och andra förvaltningstjänster så som riksdagens kanslikommission beslutar.

4 §

Riksdagsgruppernas bokföring och bokslut ska upprättas på samma sätt som i en förening enligt bokföringslagen (1336/1997).

Riksdagsgruppen ska ha en revisor eller revisionssammanslutning enligt revisionslagen (459/2007) eller lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen ska meddela riksdagsgruppen vem av dess revisorer som har huvudansvaret för revisionen.

Riksdagsgruppen ska lämna riksdagens kansli sitt bokslut med bilagor och revisionsberättelsen inom en månad från det att bokslutet fastställdes, dock senast i maj.

5 §

Riksdagens kanslikommission ska övervaka användningen av riksdagsgruppernas bidrag och att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

Riksdagens kansli granskar riksdagsgruppernas räkenskaper och de handlingar som behövs för övervakningen. En utomstående expert får assistera vid granskningen på begäran av kanslikommissionen.

6 §

Om en riksdagsgrupp inte följer denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan kanslikommissionen bestämma att utbetalningen av bidraget ska avbrytas till dess att skyldigheten har fullgjorts.

Kanslikommissionen kan bestämma att ett utbetalt bidrag ska återkrävas till den del riksdagsgruppen har använt det på fel sätt, om inte felet har rättats till efter en anmärkning av kanslikommissionen. Det belopp som återkrävs kan dras av från ett bidrag som senare betalas till samma riksdagsgrupp. Om den gruppen inte längre finns, ska det felaktigt använda beloppet krävas personligen och solidariskt hos dem som uppsåtligen använde bidraget på fel sätt.

Ett beslut som kanslikommissionen fattat med stöd av 1 eller 2 mom. får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla ärendet skyndsamt.

7 §

Om alla medlemmar i en riksdagsgrupp flyttar till en annan riksdagsgrupp, överförs det utbetalda bidraget till den mottagande gruppen. Om medlemmarna flyttar till olika grupper, ska de utbetalda bidragen fördelas mellan grupperna i relation till antalet medlemmar som flyttar till dem. Om gruppens verksamhet upphör på annat sätt, ska det oanvända bidraget återbetalas till riksdagens kansli efter att alla skyldigheter är fullgjorda.

8 §

Kanslikommissionen kan utfärda närmare föreskrifter om förfarandet vid utbetalning av bidrag och övervakning av bidragsanvändningen.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

LM 34/2010, GrUB 5/2010, RSk 5/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.