Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

12.11.2010/953

Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.9.2014/762, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Organisatorisk ställning

Teknologiska forskningscentralen VTT är ett ämbetsverk som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Forskningscentralen är en opartisk och icke-vinstdrivande expertorganisation som är oberoende i förhållande till sina kunder.

2 §
Verksamhetens syfte

Syftet med forskningscentralens verksamhet är att skapa internationellt högklassig vetenskaplig och teknisk-ekonomisk kunskap och kompetens och att producera teknologi och innovationer för näringslivets och det övriga samhällets behov. Genom sin verksamhet främjar forskningscentralen företagens teknologiska och ekonomiska konkurrenskraft och stöder planeringen och verkställandet av samhällspolitiken.

3 §
Uppgifter

Forskningscentralen har till uppgift att

1) bedriva forskning och avgiftsbelagd serviceverksamhet inom olika teknologi- och verksamhetsområden,

2) kommersialisera forskningsresultat,

3) producera experttjänster som hänför sig till utveckling och utnyttjande av teknologi,

4) utföra bedömningar av överensstämmelse med kraven.

Forskningscentralen kan sköta en del av de uppgifter som ankommer på den genom att administrera det aktiebolag som utför uppgiften i fråga och genom att ansvara för ägarstyrningen av bolaget på det sätt som föreskrivs i 6 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Forskningscentralen utför dessutom de övriga uppgifter i anslutning till teknologisk forskning och innovationsverksamhet som arbets- och näringsministeriet ger centralen i sin resultatstyrning eller som särskilt föreskrivs för den genom förordning av statsrådet.

4 §
Generaldirektör

Forskningscentralen leds av en generaldirektör, som utnämns av statsrådet. Generaldirektören leder, övervakar och utvecklar forskningscentralens verksamhet och ansvarar inför arbets- och näringsministeriet och forskningscentralens direktion för verksamhetens resultat och för att målen uppnås.

Generaldirektören avgör de ärenden som ska avgöras vid forskningscentralen, om det inte föreskrivs särskilt om dem.

Generaldirektören fastställer arbetsordningen. Genom arbetsordningen kan generaldirektörens beslutanderätt överföras på någon annan person som står i anställningsförhållande till forskningscentralen.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ska avgöras av någon annan person som står i anställningsförhållande till forskningscentralen.

5 §
Direktion

Forskningscentralen har en direktion, som stöder ledningen av forskningscentralen på strategisk nivå.

Statsrådet utnämner direktionsmedlemmarna för tre år i sänder. Till direktionen hör minst fem och högst sju medlemmar. En av medlemmarna företräder arbets- och näringsministeriet. Statsrådet utser direktionens ordförande och vice ordförande. Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till forskningscentralen. Den företrädare som personalen har valt inom sig har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden.

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Direktionen avgör ärenden på föredragning av generaldirektören genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar.

6 §
Direktionens uppgifter

Direktionen styr, följer och övervakar forskningscentralens verksamhet. Direktionen beslutar om forskningscentralens allmänna verksamhetslinjer och om fördelningen av statens budgetanslag enligt de resultatmål som har överenskommits med arbets- och näringsministeriet. Direktionen godkänner utöver generaldirektören på forskningscentralens vägnar det resultatavtal som ingås med arbets- och näringsministeriet.

Direktionen beslutar om ägarstyrningen av de aktiebolag som administreras av forskningscentralen och som avses i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning.

Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Bolag som administreras av forskningscentralen

Forskningscentralen kan direkt eller via ett aktiebolag som den administrerar, inom ramen för den fullmakt som getts i statsbudgeten, placera forskningscentralens omkostnadsanslag i företag och andra sammanslutningar med begränsat ansvar, som

1) bildas för samarbete som främjar forskning eller kommersialisering av teknologi,

2) bildas för kommersiellt utnyttjande av teknologi,

3) bildas för ordnande av forskningscentralens verksamhet utomlands, eller

4) tar emot funktioner som överförs från forskningscentralen.

Forskningscentralen får som placering enligt 1 mom. även använda sina immateriella rättigheter samt forskningsutrustning och andra anläggningstillgångar.

Forskningscentralen kan via ett aktiebolag som den administrerar göra en placering enligt 1 mom. även i ett bolag eller en sammanslutning som registrerats utomlands.

Forskningscentralen kan mot ersättning till marknadspris producera administrativa stödtjänster för de aktiebolag den administrerar.

8 §
Rätt att ta emot donationer

Forskningscentralen har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet.

9 §
Intressebevakning

Forskningscentralen kärar och svarar för statens räkning och bevakar i domstolar och andra ämbetsverk statens intresse och rätt i alla frågor som gäller forskningscentralen, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om forskningscentralens organisation och personal, ledning, arvoden som ska betalas till direktionsmedlemmarna, vikarier för personalen och behörighetsvillkoren för generaldirektören utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Genom denna lag upphävs lagen om statens tekniska forskningscentral (144/1972).

Teknologiska forskningscentralen VTT fortsätter den verksamhet som statens tekniska forskningscentral bedriver.

På en styrelse som tillsatts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Organets namn blir dock direktion i stället för styrelse när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 75/2010, EkUB 17/2010, RSv 136/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.