Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

22.12.2009/1211

Lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2014/1429, som gäller fr.o.m. 1.1.2015. 3 § 1 mom. 2–4 p. samt 2 och 3 mom. tillämpas dock t.o.m. 31.12.2015, se L 1429/2014 33 § 2 mom.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om energimarknadsföretagens skyldighet att verka för en effektiv och sparsam användning av energi i kundernas verksamhet.

Lagen tillämpas på sådana företag som säljer eller distribuerar el eller som säljer fjärrvärme, fjärrkyla eller bränsle (energi).

I fråga om mätning av och fakturering för el- och naturgasförbrukning gäller dessutom vad som föreskrivs i elmarknadslagen (386/1995) samt naturgasmarknadslagen (508/2000) och med stöd av dem.

ElmarknadsL 386/1995 har upphävts genom ElmarknadsL 588/2013.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) energidetaljist en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt säljer energi till slutförbrukare,

2) bränslegrossist en fysisk eller juridisk person som säljer bränsle till energidetaljister,

3) bränsle ledningsgas samt naturgas som används som transportbränsle, flytgas, kol och brunkol, lätt och tung brännolja, torv, biobränsle samt transportbränsle med undantag för bunkerbränsle som används för flygtrafik och sjöfart,

4) ledningsgas naturgas som levereras till slutförbrukningsstället via ett rörsystem för naturgas,

5) slutförbrukare en fysisk eller juridisk person som köper energi för egen slutanvändning.

3 §
Mätning och fakturering

En energidetaljist ska tillhandahålla slutförbrukarna sådana tjänster i anslutning mätning och fakturering som stöder energisparande. Energidetaljisten ska

1) tillhandahålla slutförbrukarna av fjärrvärme och fjärrkyla mätare som mäter den konstaterade energiförbrukningen samt ger information om användningstid alltid när det är fråga om en ny anslutning och också annars när tillhandahållandet av mätare är tekniskt möjligt och kan ske till en rimlig totalkostnad,

2) lämna slutförbrukaren en specifikation över energipriset i en faktura för fjärrvärme och fjärrkyla eller i en bilaga till fakturan,

3) i fakturan, avtalet, på kvittot eller i en bilaga till dessa lämna slutförbrukaren specificerade uppgifter om priset per enhet på bränsle och mängden bränsle som levererats,

4) på kvittot, i fakturan eller på något annat lämpligt sätt tillhandahålla slutförbrukaren av bränsle uppgifter om åtgärder för förbättrad energieffektivitet samt kontaktuppgifter till sådana aktörer som kan lämna ytterligare upplysningar om åtgärder för förbättrad energieffektivitet.

Den upplysningsskyldighet beträffande bränsle som föreskrivs i 1 mom. 3 och 4 punkten gäller inte ledningsgas.

En energidetaljist ska fakturera för el, ledningsgas, fjärrvärme och fjärrkyla på basis av den konstaterade energiförbrukningen minst tre gånger om året. Avvikelse från fakturering enligt konstaterad energiförbrukning får dock göras, om mätning och fakturering enligt konstaterad energiförbrukning inte är möjlig eller inte kan ordnas till rimlig kostnad.

4 §
Rapportering till slutförbrukaren

En energidetaljist ska lämna sådana slutförbrukare som är anslutna till ett distributionsnät för el samt sådana slutförbrukare som använder ledningsgas, fjärrvärme och fjärrkyla en rapport om deras energianvändning minst en gång om året. Rapporten ska innehålla åtminstone

1) uppgift om slutförbrukarens energiförbrukning under rapporteringsperioden och de föregående tre åren, dock högst för den tid då kundförhållandet har varat,

2) referensdata om slutförbrukarens energiförbrukning jämfört med andra motsvarande slutförbrukare,

3) information om åtgärder för förbättrad energieffektivitet samt kontaktuppgifter för sådana aktörer som kan lämna ytterligare upplysningar om åtgärder för förbättrad energieffektivitet.

En detaljist är inte rapporteringsskyldig enligt 1 mom., om mätning på basis av den faktiska förbrukningen inte är möjlig eller inte kan ordnas till rimlig kostnad.

Om energidetaljisten byts, ska rapporten om energianvändning lämnas till slutförbrukaren inom tre månader från det att avtalet om energiförsäljning löpt ut. Om avtalet mellan slutförbrukaren och energidetaljisten ännu inte har varit i kraft sex månader eller om den föregående rapporten har lämnats inom de föregående sex månaderna, behöver någon rapport enligt 1 mom. inte lämnas.

En nätinnehavare som sköter mätningen av elenergi ska till elförsäljaren avgiftsfritt lämna de uppgifter om en slutförbrukares elanvändning som behövs med tanke på rapporten.

Närmare bestämmelser om innehållet i rapporten om energianvändning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Utredning om energiförsäljningen

En energidetaljist ska på begäran av Energimarknadsverket lämna följande uppgifter om el, ledningsgas, fjärrvärme och fjärrkyla till verket:

1) den totala försäljningen av energi och tidpunkterna för den,

2) slutförbrukarnas energiförbrukning per användarkategori,

3) den geografiska fördelningen av slutförbrukarna per kundgrupp,

4) prissättningen och prisstrukturen.

En bränslegrossist ska lämna följande uppgifter om bränsle, inklusive naturgas som används som transportbränsle, per bränsleslag:

1) den totala bränsleförsäljningen och tidpunkterna för den,

2) den geografiska fördelningen av försäljningen,

3) bränslepriset.

Energimarknadsverket får begära uppgifter enligt 1 och 2 mom. högst en gång per år och för en period på högst tre år. Uppgifterna ska lämnas i den form som Energimarknadsverket begär och avgiftsfritt.

Energidetaljister ska bevara uppgifter enligt 1 mom. och bränslegrossister uppgifter enligt 2 mom. minst fyra år.

Närmare bestämmelser om innehållet i uppgifterna och lämnandet av uppgifterna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Tillsyn

Energimarknadsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

7 §
Avhjälpande av fel och försummelser

Om någon bryter mot sina skyldigheter som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den ska Energimarknadsverket ålägga denne att avhjälpa felet eller försummelsen. I beslutet kan det förordnas på vilket sätt felet eller försummelsen ska avhjälpas.

8 §
Tvångsmedel

Energimarknadsverket kan förena sitt beslut enligt 7 § med vite. Bestämmelser om föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990).

9 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut som Energimarknadsverket meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelserna i 4 § tillämpas från den 1 januari 2011. Energidetaljisterna behöver inte för tiden före 2010 inkludera de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i den rapport som avses i 4 §. Referensdata enligt 1 mom. 2 punkten i nämnda paragraf ska inkluderas i rapporten senast 2012. Uppgifter för den utredning som avses i 5 § får inte begäras om tiden före 2010.

Den fakturering på basis av den konstaterade energiförbrukningen som enligt 3 § 3 mom. ska verkställas minst tre gånger om året ska införas senast från ingången av 2014. Fram till dess ska faktureringen på basis av den faktiska energiförbrukningen verkställas minst en gång om året.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 111/2009, EkUB 27/2009, RSv 230/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG (32006L0032); EGT nr L 114, 27.4.2006, s. 64

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.