Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

27.11.2009/945

Lag om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2015/1618, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och öppettider

Yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet får, om inte något annat bestäms i denna lag, idkas på vardagar mellan klockan 7 och 21 med undantag för lördagar då detaljhandel och frisersalongsverksamhet får idkas mellan klockan 7 och 18.

Yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet får, om inte något annat bestäms i denna lag, idkas på söndagar mellan klockan 12 och 18. Under tiden mellan fars dag i november och julafton i december får dock detaljhandel och frisersalongsverksamhet idkas på söndagar mellan klockan 12 och 21.

2 §
Öppettiderna på högtidsdagar

Yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet får inte idkas på kyrkliga högtidsdagar, första maj, mors dag, fars dag eller självständighetsdagen och inte heller efter klockan 18 på nyårsafton och valborgsmässoafton och efter klockan 12 på julafton och midsommarafton.

I de dagligvarubutiker som avses i 5 § 3 punkten får dock handel idkas under högst fyra timmar mellan klockan 8 och 18 den sista av på varandra följande kyrkliga högtidsdagar.

Med dagligvarubutik avses en butik vars försäljning i huvudsak består av livsmedel.

3 § (22.12.2009/1597)
Dispens

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl tillåta att yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet idkas också under andra tider än de som bestämts i 1 och 2 §. Som särskilda skäl betraktas faktorer med anknytning till affärens läge, turism, offentliga tillställningar eller motsvarande situationer som påverkar efterfrågan på tjänster. Dispens kan beviljas antingen för bestämd tid eller tills vidare.

En dispens kan återkallas om de väsentliga förutsättningarna för beviljande av den inte längre uppfylls.

 4 § (25.4.2014/333)
En näringsidkares rätt att hålla sin affär stängd

En näringsidkare har rätt att hålla sin detaljhandelsbutik eller frisersalong i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer stängd en valfri veckodag under sådana kalenderveckor då yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet får idkas alla dagar i veckan.

Ett avtalsvillkor och därmed jämförbart arrangemang som strider mot 1 mom. är utan verkan mot näringsidkaren.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på en näringsidkare i vars affärsrörelser enligt 1 mom. regelbundet arbetar sammanlagt högst fem personer.

5 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte

1) apotek,

2) försäljning för resandes behov på flygplatser och i hamnar inom områden som är reserverade enbart för utrikestrafik samt i trafikmedel,

3) sådana dagligvarubutiker där ytan för den ordinarie affärsrörelsen är högst 400 kvadratmeter, med undantag för öppettiderna på vissa högtidsdagar, om vilka det föreskrivs i 2 §,

4) kioskhandel och därmed jämförbar handel, om vilken det föreskrivs i 6 §,

5) försäljning från automat,

6) marknads- och torghandel,

7) försäljning i inkvarterings- och förplägnadsrörelser,

8) försäljning på sjukhus eller vårdinrättningar,

9) handel med bränsle och smörjmedel för motorer, kondenserad brännbar gas samt med reservdelar och utrustning för fordon, då handeln sker utomhus, på bensin- och servicestationer samt i bilverkstäder och på försäljningsställen som kan jämföras med dessa,

10) bilhandel,

11) försäljning av blommor eller sådan försäljning av blommor, plantor, mylla, trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler samt andra motsvarande produkter som sker i trädgårdsaffärer,

12) auktion och arrangerande av sådana utställningar där produkter med anknytning till utställningens tema och med ringa värde säljs eller där ingen försäljning sker,

13) försäljning av antikviteter och begagnade varor,

14) försäljning av konst i en konsthandel eller offentlig lokal,

15) försäljning av hemslöjds- och hantverksprodukter,

16) butiksbilar eller annan kringföringshandel,

17) butiker som är belägna på områden utanför stad, kommuncentrum eller annan därmed jämförbar tät bebyggelse för vilka en detaljplan har fastställts, med undantag för stora detaljhandelsenheter samt sådana koncentrationer av affärer som till sina verkningar kan jämföras med stora detaljhandelsenheter.

6 §
Kioskhandel

Med kioskhandel eller därmed jämförbar handel avses handel som idkas

1) i en affärslokal, i vilken ytan för bedrivande av ordinarie kioskhandel är högst 100 kvadratmeter,

2) från fordon, försäljningsbord och försäljningskärra samt annat därmed jämförligt försäljningsställe eller från bärbar låda och därmed jämförlig försäljningsanordning,

3) från en servicestations utrymme för försäljning av fordons reservdelar och utrustning, i vilken ytan för bedrivande av ordinarie kioskhandel är högst 400 kvadratmeter.

På de försäljningsställen som avses i 1 mom. får följande produkter inte säljas, om deras uppgivna minutförsäljningspris är högre än 200 euro:

1) guldsmedsprodukter och klockor,

2) textiler, väskor, kläder och skodon,

3) produkter inom fotograferingsbranschen och den optiska branschen,

4) hushållsmaskiner och hemelektronik,

5) kontorsmaskiner,

6) jord- och skogsbruksmaskiner.

Som handel som kan jämföras med kioskhandel betraktas försäljning av säsongvaror från ett försäljningsställe utomhus.

7 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om öppettider i denna lag ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för öppettidsförseelse dömas till böter.

8 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av polisen.

9 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 28 december 2000 om minuthandelns och frisersalongers öppettider (1297/2000).

Sådan rätt till längre öppettider än vad som föreskrivs i denna lag som gällde vid denna lags ikraftträdande är i kraft den tid som avses i beslutet eller förordnandet, om det inte ändras eller upphävs med stöd av denna lag.

Denna lag tillämpas inte på sådana i 5 § 17 punkten avsedda stora detaljhandelsenheter eller affärskoncentrationer som inlett sin verksamhet före denna lags ikraftträdande.

RP 84/2009, EkUB 16/2009, RSv 173/2009

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1597:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

25.4.2014/333:

Denna lag träder i kraft den 30 april 2014.

På de avtal och därmed jämförbara arrangemang som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas i fem månaders tid efter lagens ikraftträdande de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. Ett avtal och därmed jämförbart arrangemang som ingåtts före denna lags ikraftträdande ska bringas i överensstämmelse med denna lag inom fem månader från lagens ikraftträdande.

RP 210/2013, EkUB 1/2014, RSv 22/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.