Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

18.9.2009/695

Lag om yrkeskompetens för taxiförare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.5.2017/320, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om den yrkeskompetens som en förare ska ha i taxitrafik enligt lagen om taxitrafik (217/2007).

2 §
Yrkeskompetens

En taxiförare ska ha körrätt för det fordon som framförs och det yrkeskunnande som uppgiften kräver. Han eller hon ska även i övrigt vara lämplig för uppgiften. (9.5.2014/369)

För att förvärva och upprätthålla detta yrkeskunnande ska föraren genomgå utbildningen för taxiförare och avlägga provet för taxiförare samt genomgå den fortbildning som avses i denna lag.

3 § (6.2.2015/72)
Körtillstånd för taxiförare

För påvisande av den yrkeskompetens som avses i 2 § beviljas på ansökan ett körtillstånd för taxiförare.

Rätten att arbeta som taxiförare börjar när körtillståndet lämnas ut till sökanden.

4 §
Villkor för beviljande av körtillstånd

Villkor för beviljande av körtillstånd för taxiförare är att sökanden i minst ett år har haft körrätt för kategori B som berättigar till att köra bil och som beviljats i Finland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och att (6.2.2015/72)

1) sökanden har fått undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen, om delarna är obligatoriska i förarutbildningen, (6.2.2015/72)

2) sökanden inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud, (9.5.2014/369)

3) uppfyller de föreskrivna hälsokraven,

4) med godkänt resultat har genomgått utbildningen och avlagt provet för taxiförare,

5) har sådan lokalkännedom som motsvarar bilens stationsplats,

6) till sina personliga egenskaper även i övrigt är lämplig som taxiförare.

Om det behövs för att trygga att avtalsbaserade transporter som ordnas av samhället inom undervisnings-, social- eller hälsovårdsväsendet eller andra regelbundna transporter sköts utan avbrott, får körtillstånd i undantagsfall, vid särskilda svårigheter i fråga om tillgången på utbildning eller prov i lokalkännedom, beviljas med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 4 och 5 punkten på villkor att sökanden inom den tidsfrist på högst sex månader som tillståndsmyndigheten sätter ut visar att han eller hon uppfyller de föreskrivna kraven. Närmare bestämmelser om förfarandet för beviljande av körtillstånd i undantagsfall får vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet. (9.5.2014/369)

Närmare bestämmelser om de krav som ställs för körrätt och körkort som avses i 1 mom. 1 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet. (9.5.2014/369)

5 § (9.5.2014/369)
Hälsa

En taxiförare ska uppfylla de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2 enligt 18 § i körkortslagen (386/2011) och han eller hon ska även i övrigt ha sådan funktionsförmåga som behövs för att sörja för passagerarnas säkerhet och assistera dem.

Att de medicinska krav som avses 1 mom. är uppfyllda ska visas med ett av en läkare utfärdat utlåtande vid ansökan om körtillstånd och, om sökanden har fyllt eller fyller 45 år under giltighetstiden för det körtillstånd som sökanden redan har, vid ansökan om förlängning av giltighetstiden. För läkarutlåtandet om att de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2 är uppfyllda gäller vad som föreskrivs i 100 § i körkortslagen. I läkarutlåtandet ska de i 27 § 2 mom. i körkortslagen avsedda faktorer som hänför sig till åldrandet beaktas, om körtillstånd beviljas en sökande som fyllt 68 år eller giltighetstiden för det körtillstånd som en sökande som fyllt 68 år har förlängs. Utlåtanden om taxiförares funktionsförmåga utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om undersökning av funktionsförmågan.

Polisen kan även vid andra tillfällen kräva att föraren inom utsatt tid och på det sätt som avses i 2 mom. visar att de medicinska kraven uppfylls, om det finns skäl att misstänka att innehavaren av körtillståndet inte längre uppfyller de föreskrivna kraven. Bestämmelser om läkares skyldighet att lämna anmälningar om förares hälsotillstånd finns i körkortslagen.

6 §
Utbildning

I utbildningen ska ges grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i fråga om de krav som ställs på utövandet av taxiföraryrket samt i fråga om assistans till passagerare och omsorg om passagerarnas säkerhet med beaktande av olika passagerargruppers särskilda behov och de kvalitetsnormer för taxitjänster som anges i lagen om taxitrafik, samt grundläggande kunskaper om övriga faktorer som påverkar transport- och trafiksäkerheten. Närmare bestämmelser om utbildningens innehåll och bestämmelser om utbildningens minimiomfattning och om genomförandet av utbildningen utfärdas genom förordning av statsrådet. (9.5.2014/369)

I undervisningen ska ett av Trafiksäkerhetsverket fastställt utbildningsprogram följas. I fråga om utbildningsprogrammet föreskrivs genom förordning av statsrådet. (22.12.2009/1320)

Den som har genomgått utbildningen med godkänt resultat ska få ett intyg över detta.

7 §
Prov

Ett godkänt prov visar att aspiranten har de kunskaper och färdigheter och den kompetens som behövs för uppgiften som taxiförare. Bestämmelser om påvisande av lokalkännedom finns i 8 §. För att få delta i provet ska aspiranten ha genomgått utbildningen för taxiförare. Närmare bestämmelser om innehållet i och genomförandet av provet samt om andra krav som gäller provet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som har avlagt provet med godkänt resultat ska få ett intyg över detta.

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnande och övervakning av provet. Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter vid ordnande av de tjänster som avses i denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet. (6.2.2015/72)

8 §
Lokalkännedom

En taxiförare ska ha genom ett prov visad lokalkännedom om den kommun som antecknats som stationsplats i taxitillståndet eller om den kommun till vilken stationsplatsen hör. Lokalkännedom omfattar kännedom om gatu- och vägnätet, rutter, olika förvaltnings- och serviceinrättningar och de mest kända besöksmålen på bilens stationsplats och i den närmaste omgivningen samt översiktlig kännedom om det övriga närområdet. (9.5.2014/369)

Lokalkännedom ska påvisas för någon med utbildningstillstånd enligt 26 §. Den som avlägger provet med godkänt resultat ska få ett intyg över detta. Närmare bestämmelser om vad lokalkännedom innebär och om de krav som gäller påvisandet av den kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Personliga egenskaper

Vid bedömningen av om sökanden till sina personliga egenskaper är lämplig som taxiförare beaktas hans eller hennes förutsättningar för växelverkan med passagerarna och den kunskap i finska eller svenska som behövs för den.

Sökanden anses inte vara lämplig som taxiförare om han eller hon

1) under de fem år som föregår ansökan om körtillstånd har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 §, rattfylleri enligt 23 kap. 3 §, grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § eller förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen (39/1889), (29.4.2011/390)

2) under det år som föregår ansökan om tillstånd har gjort sig skyldig till sådant äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller en annan trafikförseelse så att förutsättningarna för att meddela körförbud med stöd av 65 § 1 eller 2 mom. i körkortslagen uppfylls eller om han eller hon under samma tid har haft körförbud på grund av sådana trafikbrott som avses i de nämnda bestämmelserna, (29.4.2011/390)

3) under de fem år som föregår ansökan om tillstånd har gjort sig skyldig till brott mot liv eller hälsa, brott som annars utvisar våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott, och gärningen visar att han eller hon är uppenbart olämplig som taxiförare,

4) under de fem år som föregår ansökan om tillstånd har gjort sig skyldig till något annat brott som visar att han eller hon är uppenbart olämplig som taxiförare, eller

5) på basis av uppgifter i polisens register i övrigt genom sitt agerande visat att han eller hon med hänsyn till sina levnadsvanor eller personliga egenskaper är uppenbart olämplig som taxiförare.

9 a § (6.2.2015/72)
Skötsel av körtillståndsuppgifter

Trafiksäkerhetsverket beviljar körtillstånd för taxiförare och beslutar om förlängning av körtillståndets giltighetstid. Trafiksäkerhetsverket ger också duplettexemplar av körtillstånd och temporärt körtillstånd samt beslutar om återkallande av körtillstånd helt och hållet.

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillverkningen av körtillstånd för taxiförare.

Polisen beslutar om återkallande av körtillstånd för viss tid, temporärt eller tills vidare. Polisen svarar också för övervakningen av körtillståndsinnehavarens hälsa och körförmåga och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder som övervakningen ger anledning till på det sätt som bestäms i denna lag.

9 b § (6.2.2015/72)
Skötsel av körtillståndsuppgifter som serviceuppgifter

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 9 a § 1 och 2 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna enligt 9 a § 1 mom. kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta körtillståndet, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot körtillstånd som ska återlämnas till myndigheten samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. På skötseln av de uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. tillämpas inte bestämmelserna om underentreprenad och uppgifterna ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenad. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. I fråga om det avtal som ingås med serviceproducenten om skötseln av uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. gäller bestämmelserna i körkortslagen om avtal som gäller skötseln av vissa tillståndsuppgifter som serviceuppgifter. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

9 c § (6.2.2015/72)
Hur ansökningsärenden som gäller körtillstånd inleds

Ansökningar om körtillstånd för taxiförare kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

Om ett läkarutlåtande som ska fogas till ansökan om körtillstånd förutom anteckning om att de medicinska kraven och kraven på funktionsförmåga är uppfyllda innehåller annan information som beskriver sökandens hälsotillstånd, kan bilagan i stället för att överlämnas till serviceproducenten ges in till Trafiksäkerhetsverket efter det att ansökan har inletts.

9 d § (6.2.2015/72)
Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 9 b § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 9 b § 3 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

10 § (6.2.2015/72)
Beviljande av körtillstånd

Körtillstånd beviljas för fem år eller, om sökanden har fyllt 68 år, för två år.

Körtillståndet kan förenas med villkor som gäller framförande av taxi eller tillståndshavarens skyldigheter. Sökanden kan åläggas att lämna in ett intyg över en ny förarexamen, om det behövs för att behandla ansökan utifrån ett läkarutlåtande som visats upp eller av någon orsak som annars kommit till tillståndsmyndighetens kännedom.

I körtillståndet antecknas bilens stationsplats eller de stationsplatser i fråga om vilka föraren har den lokalkännedom som motsvarar stationsplatsen. Om föraren tidigare har fått ett körtillstånd för taxiförare som är giltigt, ska han eller hon ge detta till tillståndsmyndigheten när ett nytt tillstånd överlämnas. Närmare bestämmelser om sökande, beviljande och förfarandet vid beviljande av körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sökanden får ges ett temporärt körtillstånd som gäller en månad, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd. Ett temporärt körtillstånd får också utfärdas för körningar som avses i 4 § 2 mom. för en av tillståndsmyndigheten med stöd av nämnda moment bestämd tid. Temporära körtillstånd utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Vad som i övrigt föreskrivs om körtillstånd gäller också temporära körtillstånd.

Körtillstånd kan sändas till sökanden per post med tillämpning av bestämmelserna i körkortslagen om sändande av körkort till sökanden per post.

11 §
Förhandsbesked för behandling av ny ansökan om körtillstånd

Om ansökan om körtillstånd avslås med stöd av 9 § 2 mom. 1–4 punkten, kan tillståndsmyndigheten i sitt beslut sätta ut en tidpunkt efter vilken tillståndsärendet tidigast kan behandlas på nytt på ny ansökan, utan att någon av de nämnda punkterna hindrar att tillstånd beviljas, om det inte finns något annat hinder för att behandla ansökan.

12 §
Fortbildning

För att upprätthålla och förbättra förutsättningarna för yrkesutövning och för att öka trafiksäkerheten ska taxiförare få fortbildning i de ämnen i taxiförarens utbildning som är centrala med tanke på förarens uppgifter. Fortbildningen ska alltid omfatta undervisning som syftar till att upprätthålla och förbättra färdigheterna att möta olika passagerargruppers särskilda behov, assistera passagerare och upprätthålla säkerheten. Närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. (9.5.2014/369)

I fortbildningen ska ett av Trafiksäkerhetsverket fastställt utbildningsprogram följas. Bestämmelser om fortbildningens minimiomfattning och om genomförandet av den samt om utbildningsprogrammet utfärdas genom förordning av statsrådet. (22.12.2009/1320)

Eleven ska få ett intyg över fortbildningen.

13 § (9.5.2014/369)
Förlängning av giltighetstiden för körtillstånd

Giltighetstiden för körtillstånd förlängs per gång för den tid som föreskrivs i 10 § 1 mom. Giltighetstiden för ett körtillstånd förlängs med två år även i det fall att sökanden fyller 68 år under giltighetstiden för det körtillstånd som han eller hon redan har.

För att giltighetstiden för ett körtillstånd ska förlängas måste sökanden uppfylla villkoren enligt 4 § 1 mom. för beviljande av körtillstånd och visa att han eller hon har genomgått föreskriven fortbildning. Giltighetstiden för ett körtillstånd kan förlängas även om körtillståndet har varit återkallat med anledning av ett brott som avses i 9 § 2 mom. eller om sökanden har körrätt som avses i lagen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008). Giltighetstiden för körtillståndet kan dock inte förlängas, om brottet är exceptionellt allvarligt eller om det finns något annat särskilt skäl som talar mot förlängning och sökanden har gjort sig skyldig till brottet inom en period av fem år före ansökan.

Om ett körtillstånd inte har förnyats, beviljas ett nytt körtillstånd med tillämpning av denna paragraf.

Vid förlängning av giltighetstiden för körtillstånd kan ett temporärt körtillstånd utfärdas i enlighet med 10 § 4 mom. Närmare bestämmelser om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd och om förfarandet vid förlängning utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 § (6.2.2015/72)
Utvidgning av körtillståndets giltighetsområde

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan utvidga giltighetsområdet för ett körtillstånd till en ny stationsplats, om innehavaren av körtillståndet visar att han eller hon i fråga om denna stationsplats har den lokalkännedom som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten. Körtillstånd ges för en viss tid som löper ut samtidigt som sökandens tidigare körtillstånd, om han eller hon inte samtidigt ansöker om förnyelse av körtillståndet. Närmare bestämmelser om ansökan om utvidgat körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Grunder för återkallande av körtillstånd

Ett körtillstånd ska återkallas om tillståndshavaren

1) inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körtillstånd,

2) inte iakttar uppställda tillståndsvillkor,

3) inte iakttar sin skyldighet enligt bestämmelserna eller enligt ett särskilt åläggande att lämna in det utlåtande om hälsotillståndet eller det intyg över körförmågan som avses i denna lag, eller

4) själv anhåller om att tillståndet ska återkallas.

(6.2.2015/72)

Körtillstånd återkallas dock inte med stöd av 1 mom. 1 punkten, om något annat än ett temporärt körtillstånd har utfärdats till sökanden och giltighetstiden för körrätt eller körkort som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten går ut på grund av att körrätten eller körkortet inte har förnyats. Om någon annan i 1 mom. i denna paragraf avsedd grund för återkallande av körtillstånd föreligger, ska saken tas till prövning utan dröjsmål. (9.5.2014/369)

16 §
Återkallande av körtillstånd helt och hållet

Körtillstånd återkallas helt och hållet på basis av 15 § 1 mom. 4 punkten.

17 §
Återkallande av körtillstånd tills vidare

Ett körtillstånd återkallas tills vidare, om tillståndshavaren

1) meddelas körförbud tills vidare,

2) inte längre uppfyller hälsokraven för körtillstånd, eller

3) inte inom utsatt tid har lämnat in ett intyg över att han eller hon med godkänt resultat har avlagt det prov för taxiförare som avses i 4 § 2 mom. eller det prov i lokalkännedom som avses i 8 § 1 mom. eller annan utredning som tillståndsmyndigheten eller polisen med stöd av denna lag bestämt att ska visas upp.

(6.2.2015/72)

Ett körtillstånd ska även återkallas tills vidare, om ett temporärt körtillstånd för sökanden har utfärdats men giltighetstiden för tillståndshavarens körrätt eller körkort har gått ut på grund av att körrätten eller körkortet inte har förnyats före utlämnandet av körtillståndet till sökanden. (9.5.2014/369)

18 § (29.4.2011/390)
Återkallande av körtillstånd för viss tid

Av andra skäl än de som föreskrivs i 16 och 17 § återkallas ett körtillstånd för viss tid, minst två månader och högst fem år. När återkallandets längd bestäms ska det särskilt beaktas hur allvarlig den gärning eller allvarliga de gärningar som ligger till grund för återkallandet är och under vilka omständigheter den eller de begåtts.

Om den som har körtillstånd har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 9 § 2 mom. 1, 3 eller 4 punkten, ska körtillståndet återkallas för minst sex månader. (9.5.2014/369)

Om det av grundad anledning behövs för att förordna om en skäligare påföljd, kan körtillståndet återkallas för en kortare tid än enligt 1 och 2 mom. ovan. Om körtillståndet återkallas på grund av att polisen meddelat körförbud, ska det återkallas för den tid som körförbudet gäller, om inte något annat följer av hur allvarlig gärningen eller allvarliga gärningarna är och under vilka omständigheter den eller de begåtts. Körtillståndet behöver inte återkallas om den som har körtillstånd ges en varning i stället för att meddelas körförbud.

19 §
Temporärt återkallande av körtillstånd

Ett körtillstånd kan återkallas temporärt, om det är sannolikt att tillståndshavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 9 § 2 mom. 3 punkten och om passagerarnas säkerhet så kräver. Ett temporärt återkallande gäller trots att ändring har sökts tills ärendet har avgjorts med laga kraft. Om åtalet förfaller ska körtillståndet utan dröjsmål återlämnas till innehavaren, om det inte i övrigt finns skäl att återkalla körtillståndet.

Ett körtillstånd ska återkallas temporärt, om föraren meddelas temporärt körförbud. Om polisen i ett fall som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten i körkortslagen beslutar om fortsatt giltighet för det temporära körförbudet, ska polisen samtidigt besluta om temporärt återkallande av taxiförarens körtillstånd. Om polisen bestämmer att det temporära körförbudet ska upphöra enligt 72 § 1 mom. i körkortslagen, ska den bestämma att det temporära återkallandet av taxiförarens körtillstånd upphör samtidigt. (29.4.2011/390)

20 §
Överlämnande av återkallat körtillstånd till polisen

Körtillståndet för taxiförare ska överlämnas till polisen när det återkallas.

21 §
Återlämnande av körtillstånd till innehavaren efter ett återkallande

Ett körtillstånd som återkallats för viss tid återlämnas till innehavaren efter tidsfristens utgång. Om ett körtillstånd återkallas tills vidare, ska innehavaren av körtillstånd visa att grunden för återkallandet inte längre föreligger innan tillståndet kan återlämnas. Körtillståndet återlämnas dock inte om dess giltighetstid har gått ut.

Innan ett körtillstånd återlämnas ska tillståndshavarens lämplighet bedömas på nytt i enlighet med 9 §. Av gärningarna i 9 § 2 mom. ska de beaktas som tillståndsmyndigheten har fått kännedom efter att körtillståndet återkallades och som ensamma eller enligt 2 punkten i nämnda moment tillsammans med andra gärningar hindrar att taxiföraren anses vara lämplig. Om det finns ett skäl enligt 10 § 2 mom. att misstänka att tillståndshavaren inte har upprätthållit sin körskicklighet, kan polisen innan tillståndet återlämnas ålägga honom eller henne att inom utsatt tid lämna in ett intyg över en ny förarexamen.

22 § (6.2.2015/72)
Varning som körtillståndspåföljd

Polisen kan ge en taxiförare en varning i stället för att återkalla körtillståndet för viss tid, om återkallandet av körtillståndet ska betraktas som en oskälig påföljd och om gärningen inte ska anses tyda på likgiltighet för taxiförarens ansvar och skyldigheter eller i allmänhet för iakttagandet av bestämmelser och föreskrifter eller tidigare påföljder som påförts honom eller henne.

23 §
Blankett för körtillstånd och medförande av körtillstånd

Körtillstånd utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Bestämmelser om körtillståndsblankettens datainnehåll och andra krav på blanketten utfärdas genom förordning av statsrådet. (9.5.2014/369)

Körtillståndet ska medföras under körning och på begäran visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman. Körtillståndet ska placeras i bilen så att passagerarna kan se det.

Om föraren inte har körtillståndet med sig kan polisen avbryta körningen.

24 §
Duplettexemplar av körtillstånd

Om ett körtillstånd har förkommit, förstörts eller stulits eller de uppgifter om innehavaren som antecknats i det har ändrats, kan föraren få ett duplettexemplar av körtillståndet. Vid utfärdande av duplettexemplar av temporära körtillstånd tillämpas 10 § 4 mom. Närmare bestämmelser om utfärdande av duplettexemplar av körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet. (9.5.2014/369)

Om ett förkommet körtillstånd senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket. (6.2.2015/72)

25 § (29.4.2011/390)
Överlåtande av taxi

En taxi får för körningar som avses i 1 § överlåtas endast för att framföras av en sådan person som visar upp ett giltigt körtillstånd. Bestämmelser om överlåtande av ett fordon för att framföras av någon annan finns dessutom i körkortslagen och vägtrafiklagen (267/1981).

26 §
Utbildningstillstånd

För ordnande av utbildning och fortbildning för taxiförare krävs ett utbildningstillstånd. Utbildningstillståndet beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Ett utbildningstillstånd beviljas för fem år. (22.12.2009/1320)

Som innehavare av utbildningstillstånd godkänns företag, sammanslutningar eller stiftelser som har de pedagogiska, yrkesmässiga och ekonomiska resurser och andra resurser som verksamheten kräver. (9.5.2014/369)

Tillståndsmyndigheten kan förena utbildningstillståndet med villkor för anordnandet av utbildningen. Närmare bestämmelser om beviljande av utbildningstillstånd och om förfarandet i samband med det kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Ansökan om utbildningstillstånd

Utbildningstillstånd söks skriftligen.

Av ansökan ska framgå uppgifter om utbildningsanordnaren, utbildningsprogrammet och genomförandet av det samt om undervisningspersonalen. Närmare bestämmelser om ansökan om utbildningstillstånd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Skyldigheter för innehavare av utbildningstillstånd

Innehavare av utbildningstillstånd ansvarar för att utbildningen överensstämmer med bestämmelserna, med de uppgifter som lämnades när utbildningstillstånd söktes och med tillståndsvillkoren. Innehavare av utbildningstillstånd ansvarar för utfärdandet av det intyg som avses i 6 § 3 mom. och 12 § 3 mom.

Innehavare av utbildningstillstånd ska förvara de handlingar som gäller ordnandet av utbildning och dem som genomgått utbildning så länge intyget över genomgången utbildning kan användas för att ansöka om körtillstånd. Uppgifter får lämnas till Trafiksäkerhetsverket och, för behandling av ett ansökningsärende, till polisen. När tiden för förvaring löpt ut ska personuppgifterna om dem som genomgått utbildningen utplånas. Närmare bestämmelser om tiden för förvaring av handlingarna kan utfärdas genom förordning av statsrådet. (22.12.2009/1320)

Om det sker väsentliga förändringar i de uppgifter som lämnats när utbildningstillstånd söktes, ska innehavare av utbildningstillstånd utan dröjsmål anmäla ändringarna till den som utövar tillsyn. Närmare bestämmelser om de ändringar som inte föranleder någon anmälan kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Undervisningspersonal

Innehavare av utbildningstillstånd ska ha en yrkeskunnig undervisningspersonal. Lärarna ska ha den kännedom om utbildningsområdet och branschen som uppgiften förutsätter.

Innehavare av utbildningstillstånd ska ha en föreståndare som ansvarar för utbildningen och som styr, övervakar och utvecklar utbildningen. Föreståndaren ska ha tillräcklig kännedom om branschen och de bestämmelser som gäller den samt praktisk erfarenhet av området.

Närmare bestämmelser om kraven på undervisningspersonalen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Återkallande av utbildningstillstånd

Tillståndsmyndigheten kan ge innehavare av utbildningstillstånd en skriftlig varning, om de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller utbildningen inte följs eller om undervisningen inte sköts på behörigt sätt. (6.2.2015/72)

Om innehavaren av ett utbildningstillstånd inte längre uppfyller villkoren för utbildningstillstånd, kan innehavaren föreläggas en skälig tidsfrist för att avhjälpa missförhållandena.

Tillståndet kan återkallas om den förseelse som avses i 1 mom. är väsentlig eller upprepas trots varningen eller om de missförhållanden som avses i 2 mom. inte avhjälps inom den utsatta fristen.

31 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för tillsynen över innehavarna av utbildningstillstånd. (22.12.2009/1320)

Den som utövar tillsynen har rätt att få följa med undervisningen och provet i lokalkännedom samt få de uppgifter som behövs för tillsynen. Innehavare av utbildningstillstånd ska ordna förhållandena så att inspektioner kan utföras på behörigt sätt. Inspektioner får inte företas på en plats som omfattas av hemfriden.

Brister eller försummelser som uppdagas i samband med tillsynen ska utan dröjsmål delges den som beviljat utbildningstillståndet för vidtagande av behövliga åtgärder.

32 §
Behörighet hos den som bedömer prov

Den som bedömer prov ska ha tillräcklig kompetens och tillräckligt yrkeskunnande som inhämtats genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt samt kännedom om utbildningskraven och om lagstiftningen och förfarandena i branschen. Närmare bestämmelser om behörighetskraven för den som bedömer prov kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 § (22.12.2009/1320)
Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens för taxiförare till registret

I fråga om införande av uppgifter som gäller yrkeskompetens för taxiförare i fordonstrafikregistret bestäms i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003). Den som utfärdar det intyg över genomgången utbildning som avses i 6 § 3 mom. och 12 § 3 mom. i denna lag eller det intyg över avlagt prov som avses i 7 § 2 mom. och den polis som fattar beslut om körtillstånd för taxiförare eller dess duplettexemplar ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla de nödvändiga uppgifter som ska införas i registret. Närmare bestämmelser om anmälan och anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 § (6.2.2015/72)
Skötsel av prov- och övervakningsuppgifter som serviceuppgifter

Trafiksäkerhetsverket kan ordna mottagandet och övervakningen av det prov för taxiförare som avses i 7 § samt den tillsyn över innehavare av utbildningstillstånd som avses i 31 § i anslutning till förarexamensverksamhet eller så att dessa uppgifter sköts separat genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) föreskrivs om skötsel av förarexamensverksamhet som en serviceuppgift.

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 33 § och att föra in uppgifterna i ett register med mottagandet och övervakningen av prov genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i nämnda paragraf. På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta de uppgifter som avses i denna paragraf.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenterna om att uppgifterna ska skötas så att kraven på god förvaltning uppfylls. Det ska avtalas om anordnande och övervakning av prov så att tillgång till enhetliga tjänster av god kvalitet tryggas i hela landet. I fråga om avtalet samt kraven på serviceproducenten och provmottagare gäller vad som i lagen om förarexamensverksamhet föreskrivs om förarexamensverksamhet och avtal om den. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att företa inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, förvaltningslagen, språklagen och i samiska språklagen. När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

35 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet transporterar någon i taxitrafik enligt lagen om taxitrafik utan körtillstånd för taxiförare enligt 3 § i denna lag, eller bryter mot bestämmelserna i 10 § 3 mom. eller 20 § i denna lag om överlämnande av körtillståndet till polisen, bestämmelserna i 23 § 2 mom. om att hålla körtillståndet för taxiförare synligt och att förete tillståndet, bestämmelserna i 24 § 2 mom. om överlämnande av körtillståndet till Trafiksäkerhetsverket eller bestämmelserna i 25 § om överlåtande av fordonet, ska för brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. (18.11.2016/1000)

Den som bedriver sådan utbildnings-, prov- eller tillsynsverksamhet som avses i denna lag utan sådant tillstånd eller avtal eller annan sådan rätt som avses i denna lag, ska för olovligt bedrivande av utbildning för yrkeskompetens för taxiförare dömas till böter.

36 §
Hänvisningar till straffbestämmelser någon annanstans i lag

Bestämmelser om straff för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 10 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för olovligt bedrivande av taxitrafik, överlåtande av ett taxitillstånd för att användas av någon annan samt försummelse av skyldigheten att medföra eller visa upp taxitillståndet finns i 28 § i lagen om taxitrafik.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare vid brott mot skyldigheten att medföra och uppvisa körtillståndet för taxiförare enligt 23 § 2 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016). (18.11.2016/1000)

37 §
Straffrättsligt tjänsteansvar

På den som sköter uppgifter vid mottagande och bedömning av prov och vid övervakning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

38 § (7.8.2015/996)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som en innehavare av ett sådant utbildningstillstånd som Trafiksäkerhetsverket beviljat och en provmottagare som avses i 34 § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag och beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av körtillstånd eller återkallande av utbildningstillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut om återkallande av ett körtillstånd för taxiförare kan verkställas även om ändring söks.

Om en sökande beviljas körtillstånd i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körtillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

39 § (22.12.2009/1320)
Handräckning

Trafiksäkerhetsverket samt den som sköter tillsynsuppgifter i enlighet med 34 § har rätt att få handräckning av polisen vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

40 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Giltighetstiden för ett yrkeskörtillstånd för personbil som beviljats före lagens ikraftträdande upphör fem år efter denna lags ikraftträdande, om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det. För att alltjämt kunna arbeta som taxiförare ska den som innehar ett sådant yrkeskörtillstånd ansöka om att yrkeskörtillståndet byts ut mot ett sådant körtillstånd för taxiförare som avses i denna lag. Personen i fråga ska samtidigt visa att han eller hon har genomgått den fortbildning som föreskrivs i denna lag. I fråga om utbyte av yrkeskörtillstånd gäller i övrigt vad som i denna lag föreskrivs om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare. Närmare bestämmelser om förfarandet vid utbytet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utbyte av ett yrkeskörtillstånd för personbil som begränsats till framförande av invalidtaxi mot ett i denna lag avsett körtillstånd för taxiförare förutsätter att sökanden visar att han eller hon har sådan lokalkännedom som motsvarar bilens stationsplats. Körtillståndet beviljas så att det är i kraft fram till den dag för utbyte av körtillstånd som avses i 2 mom., om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det eller om sökanden visar att han eller hon har genomgått föreskriven fortbildning, på det sätt som föreskrivs i denna lag. I fråga om utbyte av yrkeskörtillstånd gäller i övrigt vad som i denna lag föreskrivs om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare.

Om en person som innehar yrkeskörtillstånd för personbil ansöker om ett duplettexemplar av körtillståndet före den dag för utbyte av körtillståndet som avses i 2 mom., ska personen ges ett körtillstånd för taxiförare enligt denna lag. Det gäller fram till nämnda dag, om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det eller om sökanden samtidigt visar att han eller hon har genomgått föreskriven fortbildning, på det sätt som föreskrivs med stöd av denna lag.

Om en sådan innehavare av ett yrkeskörtillstånd för personbil som begränsats till framförande av invalidtaxi, som inte uppfyller de krav som föreskrivs i 3 mom., söker ett duplettexemplar före det datum för utbyte av körtillstånd som avses i 2 mom., ska personen ges ett duplettexemplar enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande av ett yrkeskörtillstånd för personbil som begränsats till framförande av invalidtaxi, som är i kraft fram till nämnda dag, om inte någon tidigare sista giltighetsdag för yrkeskörtillståndet har antecknats på tillståndet eller om tillståndet inte av andra skäl upphör att gälla före det.

Vad som i denna lag föreskrivs om körtillstånd för taxiförare och om innehavaren av det, med undantag för bestämmelsen i 23 § 1 mom. om blanketten för körtillstånd och bestämmelsen i 2 mom. om att tillståndet ska placeras synligt i fordonet, gäller yrkeskörtillstånd för personbil som beviljats före denna lags ikraftträdande och innehavaren av det.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 33/2009, KoUB 10/2009, RSv 76/2009

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1320:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

29.4.2011/390:

Denna lag träder med de undantag som föreskrivs i 2 mom. i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 9 § 2 mom. 1 och 2 punkten och 18 § träder dock i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2010, KoUB 23/2010, RSv 269/2010

9.5.2014/369:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

Om giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare eller ett i de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag avsett yrkeskörtillstånd för personbil har upphört på grund av att den övre åldersgränsen uppnåtts före lagens ikraftträdande, ska på beviljande av nytt körtillstånd tillämpas vad som i 13 § föreskrivs om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd.

Inom grundutbildning och fortbildning som avses i denna lag får till och med den 31 december 2014 användas utbildningsprogram som godkänts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Om sökanden har fyllt eller fyller 45 år senast den 31 december 2014, ska ett läkarutlåtande fogas till den ansökan som avses i 40 § 2 mom. I läkarutlåtandet ska de i 27 § 2 mom. i körkortslagen avsedda faktorer som hänför sig till åldrandet beaktas, om sökanden har fyllt eller fyller 68 år senast den 31 december 2014.

RP 7/2014, KoUB 3/2014, RSv 26/2014

6.2.2015/72:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagens 10 § 5 mom. träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Om en ansökan om körtillstånd som getts in till polisen före denna lags ikraftträdande inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet överlämna ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Blanketter för läkarutlåtande enligt det formulär som social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 100 § i körkortslagen (386/2001), i den lydelse paragrafen hade innan denna lag trädde i kraft, har fastställt innan denna lag trädde i kraft, får under ett år efter ikraftträdandet användas för läkarutlåtanden som utvisar uppfyllande av hälsokraven för förare i grupp 2 utöver de blanketter som fastställts med stöd av denna lag, och utlåtandena är i kraft på det sätt som föreskrivs i denna lag.

RP 313/2014, KoUB 30/2014, RSv 259/2014

7.8.2015/996:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.11.2016/1000:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 1000/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.