Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

24.7.2009/554

Lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.11.2015/1340, som gäller fr.o.m. 1.12.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

På en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, nedan grupperingsförordningen, och de bestämmelser i denna lag som kompletterar den.

2 §
Gruppering

I denna lag avses med gruppering en gruppering som har bildats enligt grupperingsförordningen.

Grupperingen är finländsk om den har sitt registrerade säte i Finland och utländsk om den har sitt registrerade säte i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen.

3 §
Grupperingens uppgifter

En gruppering kan ges uppgifter för genomförande av sådana av Europeiska gemenskapen medfinansierade program och projekt mellan dess medlemmar som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999, om aktörer från minst två medlemsstater i Europeiska unionen deltar i dem.

Utan finansiellt bidrag från Europeiska gemenskapen kan en gruppering anförtros endast sådana samarbetsuppgifter som avses i artikel 6 i den förordning som nämns i 1 mom.

En gruppering får inte ges andra uppgifter än sådana som avses i 1 eller 2 mom. och inte uppgifter som inte hör till medlemmarnas befogenheter.

4 §
Medlemskap i en gruppering

Finska staten, landskapet Åland, en kommun och en samkommun och ett sådant finländskt offentligrättsligt organ som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten i lagen om offentlig upphandling (348/2007) kan vara medlemmar av en finländsk eller utländsk gruppering så som det föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i finsk lagstiftning eller i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

I fråga om förutsättningarna för en annan medlemsstat i Europeiska unionen och en sammanslutning i den staten att bli medlemmar av en finländsk gruppering föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och i lagstiftningen i den medlemsstat där sammanslutningen har sitt säte.

2 kap

Anslutning till en gruppering

5 §
Underrättelse om anslutning och ändring

En sammanslutning som har för avsikt att bli medlem ska underrätta arbets- och näringsministeriet om sin anslutning till en finländsk eller utländsk gruppering.

Till underrättelsen ska fogas

1) uppgifter om den gruppering som sammanslutningen har för avsikt att ansluta sig till,

2) förslag till grupperingens avtal och stadga på finska eller svenska, och

3) sammanslutningens beslut om anslutning och sammanslutningens beslut genom vilket förslaget till grupperingens avtal och stadga har godkänts.

Arbets- och näringsministeriet ska också underrättas om varje ändring av avtalet och om varje betydande ändring av grupperingens stadga.

6 §
Beslut om godkännande

Arbets- och näringsministeriet fattar det beslut som avses i artikel 4.3 i grupperingsförordningen och som gäller godkännande av en finländsk medlems anslutning till en finländsk eller utländsk gruppering och det beslut som avses i artikel 4.6 och som gäller godkännande av varje ändring av avtalet och varje betydande ändring av stadgan.

Anslutningen och ändringarna godkänns, om

1) förslaget till grupperingens avtal och stadga uppfyller de krav som ställs i grupperingsförordningen, i denna lag och i annan lagstiftning,

2) grupperingens uppgifter är förenliga med 3 §, och om

3) det inte föreligger några andra i artikel 4.3 i grupperingsförordningen avsedda hinder för anslutning till grupperingen eller för ändringar.

3 kap

Registrering av en finländsk gruppering samt dess rättsverkningar

7 §
Registermyndighet

Den behöriga myndigheten vid registrering av en finländsk gruppering är Patent- och registerstyrelsen.

8 §
Registeranmälan

För registreringen ska grupperingens medlemmar lämna in till Patent- och registerstyrelsen på finska eller svenska

1) ansökan om registrering av grupperingen,

2) grupperings avtal och stadga,

3) uppgifter om grupperingens medlemmar,

4) de behöriga myndigheternas beslut att godkänna medlemmarnas anslutning till grupperingen, samt

5) grupperingens namntecknares fullständiga namn, adress, hemkommun och personbeteckning eller, om en namntecknare saknar personbeteckning, födelsetid.

9 §
Beslut om registrering

Patent- och registerstyrelsen fattar beslut om registrering av en gruppering och de ändringar som gäller den, om det inte finns något hinder för registrering. På registreringen tillämpas det som i 9 kap. i föreningslagen (503/1989) föreskrivs om anteckning av en förening i föreningsregistret.

En gruppering där medlemmarnas ansvar för grupperingens skulder är begränsat, får inte registreras i Finland.

För registrering av en gruppering och ändringar som gäller grupperingen tas det ut en avgift, om vilken föreskrivs särskilt.

Ändring i ett beslut av Patent- och registerstyrelsen om registrering av en gruppering får sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992). (31.1.2013/137)

10 §
Grupperingens rättskapacitet och namn

En finländsk gruppering kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part inför domstolar och andra myndigheter efter att den har registrerats enligt denna lag.

I anslutning till en finländsk grupperings namn ska orden "Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä", "Europeisk gruppering för territoriellt samarbete" eller förkortningen "EAYY" eller "EGTS" användas.

4 kap

En finländsk grupperings verksamhet

11 §
Tillämpliga bestämmelser

När en gruppering sköter uppgifter som förvaltande och attesterande myndighet enligt programmet för målet europeiskt territoriellt samarbete, tillämpas på grupperingens uppgifter och befogenheter det som i strukturfondslagen (1401/2006) föreskrivs om uppgifterna och befogenheterna för ett landskapsförbund som verkar som förvaltningsmyndighet.

Ett beslut av en gruppering som verkar som förvaltande och attesterande myndighet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

På anställda hos grupperingen och på medlemmarna i dess organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974) om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar. På en grupperings verksamhet tillämpas dessutom bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). En gruppering som är verksam i samernas hembygdsområde ska dessutom iaktta bestämmelserna i samiska språklagen (1086/2003).

12 §
Organ

I fråga om grupperingens organ föreskrivs i artikel 10 i grupperingsförordningen.

Om inte något annat bestäms i grupperingens stadga, tillämpas på grupperingens församling det som i 5 kap. i föreningslagen föreskrivs om föreningsmöte.

I fråga om de uppgifter, befogenheter och ansvar som grupperingens direktör och andra organ har bestäms i grupperingens stadga.

13 §
Grupperingens bokföring och revision

På en grupperings bokföringsskyldighet och på innehållet i dess bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

På en grupperings revision tillämpas bestämmelserna i revisionslagen (1141/2015). För grupperingen ska dock alltid en revisor utses och revision förrättas. Revisorn ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. (18.9.2015/1153)

5 kap

Särskilda bestämmelser

14 §
Kontroll av förvaltningen av offentliga medel

På kontrollen av förvaltningen av en finländsk grupperings offentliga medel tillämpas vad som bestäms någon annanstans i lag och i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

15 §
Upplösning och försättande i konkurs av en finländsk gruppering

På upplösning av en finländsk gruppering tillämpas det som i 7 kap. i föreningslagen föreskrivs om upplösning av en förening.

Om grupperingen enligt dess stadga har en styrelse, ansvarar denna för likvidationsförfarandet. I annat fall ansvarar grupperingens församling för likvidationsförfarandet.

I fråga om överlämnande av grupperingens egendom till konkurs beslutar grupperingens medlemmar.

16 §
Förbjudande av en grupperings verksamhet och upplösning av en gruppering

Den behöriga myndighet som avses i artikel 13 i grupperingsförordningen är för en finländsk grupperings del underrätten på den ort där grupperingen har sitt säte och för en utländsk grupperings del underrätten på den ort där gruppens finländska medlem har sitt säte.

Underrätten på den ort där en finländsk gruppering har sitt säte bestämmer om upplösning av grupperingen i det fall som avses i artikel 14 i grupperingsförordningen. I övrigt tillämpas på upplösningen av en gruppering bestämmelserna om upplösning av en förening i 8 kap. i föreningslagen.

17 §
Domstolens anmälningsskyldighet

Domstolen ska underrätta Patent- och registerstyrelsen om ansökningar och beslut som hänför sig till överlämnande av en grupperings egendom till konkurs, om avslutande av konkursförfarande i domstolen och om förbjudande av en grupperings verksamhet och upplösning av en gruppering.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2009, FvUB 5/2009, RSv 77/2009

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.2013/137:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som Patent- och registerstyrelsen har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

18.9.2015/1153:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.