Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

26.3.2009/187

Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 13.2.2014/125, som gäller fr.o.m. 18.2.2014.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 1 och 4 mom. samt 10 § 4 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005):

1 § (28.3.2013/236)
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013).

2 § (30.3.2010/226)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förordningen om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

2) förordningen av år 2003om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

3) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

4) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

5) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 41 i förordningen om gårdsstöd,

6) gårdsstödsrättighet sådan stödrättighet som jordbrukaren får i enlighet med artikel 33.1 i förordningen om gårdsstöd och sådan stödrättighet som tilldelas jordbrukaren i enlighet med artiklarna 47 och 48 i förordningen av år 2003 om gårdsstöd,

7) stödberättigande jordbruksmark sådana arealer som avses i artikel 34.2 i förordningen om gårdsstöd,

8) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan med vilken man ur den nationella reserven ansöker om gårdsstödsrättigheter, ökning av värdet på gårdsstödsrättigheter eller omräkning av värdet på gårdsstödsrättigheter,

9) stödansökan en ansökan som gäller systemet med samlat gårdsstöd och andra system med arealstöd under stödåret i fråga,

10) stödår det kalenderår då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks.

3 § (28.3.2013/236)

3 § har upphävts genom F 28.3.2013/236.

4 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet

I enlighet med artikel 41.2 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till sådana i artikel 2.l i kommissionens förordning II avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet. Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndighet som avses i 3 § senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att den stödberättigande jordbruksmarken har tagits i besittning. (30.3.2010/226)

Den stödberättigande jordbruksmark för vilken gårdsstödsrättigheter söks ska ha berättigat till stöd den 28 april 2006. Den ska ha uppgetts i stödansökan för år 2006, med undantag av jordbruksmark som omfattats av en sådan förbindelse om att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Denna paragraf tillämpas inte om den som har sålt eller arrenderat ut stödberättigande jordbruksmark åt en i denna paragraf avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet tidigare har fått gårdsstödsrättigheter fastställda för den jordbruksmark som sålts eller arrenderats ut.

5 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av ägoreglering

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som på grundval av en ägoreglering som skett efter stödansökan för år 2006 har kommit i besittning av ytterligare minst fem ar stödberättigande jordbruksmark, om ökningen av arealen inte tidigare har beaktats i antalet gårdsstödsrättigheter. Gårdsstödsrättigheter kan beviljas för ökad stödberättigande areal på grundval av ägoreglering oberoende av om ursprungliga gårdsstödsrättigheter tidigare fastställts för arealen i fråga. (30.3.2010/226)

Med ägoreglering avses i 1 mom.

1) ägobyte enligt 8 kap. och nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995),

2) ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977),

3) ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005),

4) ägoreglering som avses i 38 a § i lagen om enskilda vägar (358/1962),

5) ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988),

6) ägoreglering enligt 53 § i banlagen (110/2007).

Är det fråga om nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen, kan gårdsstödrättigheter beviljas i enlighet med 1 mom. för stödberättigande areal som ökat på grundval av ägoreglering som fastställts i den nyskiftesplan som avses i 88 § i nämnda lag. Vad som ovan föreskrivs om ägaren ska också tillämpas på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats i enlighet med nyskiftesplanen.

6 § (28.3.2013/236)
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till en jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark på grundval av vilken gårdsstödsrättigheter inte har beviljats och för vilken den i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension eller i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda förbindelsen att inte odla har upphört att gälla efter den 30 april 2011 eller som upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven för år 2013. En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla om den som ingått förbindelsen att inte odla har överlåtit eller arrenderat ut den av förbindelsen berörda stödberättigande jordbruksmarken för minst fem år på det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla även om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmarken på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får det i enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter i 1 mom. avsedd stödberättigande jordbruksmark oberoende av om det tidigare har beviljats gårdsstödsrättigheter på grundval av denna areal. Den förbindelse att inte odla som gäller ovan nämnda stödberättigande jordbruksmark anses upphöra att gälla då den i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda person som ingått en förbindelse att inte odla fyller 65 år eller avlider. Den förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension anses upphöra att gälla då den person som ingått förbindelsen avlider.

Gårdsstödsrättigheter får endast en gång beviljas ur den nationella reserven till samma jordbrukare för samma stödberättigande jordbruksmark på basis av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla. En jordbrukare får ansöka om gårdsstödsrättigheter endast för en sådan areal som motsvarar stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren kommit i besittning av och vars förbindelse att inte odla upphört på det sätt som avses i 1 eller 2 mom.

7 § (30.3.2010/226)
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att avtal om miljöspecialstöd för jordbruket upphör att gälla

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark för vilken det 20-åriga avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) har upphört att gälla och som inte kunde få gårdsstödsrättigheter år 2006 på grund av att avtalet i fråga var i kraft. En jordbrukare ska ansöka om att gårdsstödsrättigheter fastställs senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att avtalet i fråga har upphört att gälla.

8 § (8.3.2012/123)
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av force majeure

Ur den nationella reserven får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter och ökningar av värdet på gårdsstödsrättigheter till en jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark för vilken det inte tidigare har sökts gårdsstödsrättigheter och orsaken till att gårdsstödsrättigheter inte har sökts är force majeure eller exceptionella omständigheter enligt artikel 31 i förordningen om gårdsstöd. Ansökan om tilldelning ur reserven ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att force majeure har upphört.

9 § (30.3.2010/226)
Fastställande av gårdsstödsrättigheter i särskilda fall som avses i artikel 19 i kommissionens förordning II

Sista inlämningsdag för ansökan om fastställande av gårdsstödsrättigheter enligt artikel 19.3 i kommissionens förordning II är den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arrendeavtalet har löpt ut.

Sådana gårdsstödsrättigheter samt sådana ökningar av gårdsstödsrättigheter som avses i artikel 23 i kommissionens förordning II fastställs senast den sista inlämningsdag för stödansökan som följer efter ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut som fattats av den behöriga myndigheten i en medlemsstat.

9 a § (24.2.2011/175)
Prioritetsordningen för grunderna för beviljande av gårdsstödsrättigheter

Ur den nationella reserven får det beviljas gårdsstödsrättigheter till högst det belopp som motsvarar den nationella reserven. Om antalet gårdsstödsrättigheter som sökts ur den nationella reserven under stödåret överstiger den nationella reserven på det sätt som avses i 5 § 2 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd, rangordnas de sökande då gårdsstödsrättigheter beviljas enligt följande prioritetsordning:

1) jordbrukare enligt artikel 23 i kommissionens förordning II,

2) jordbrukare enligt 4 § som inleder sin jordbruksverksamhet,

3) jordbrukare enligt artikel 22 i kommissionens förordning II,

4) jordbrukare enligt artikel 20 i kommissionens förordning II,

5) jordbrukare enligt 8 §,

6) jordbrukare enligt 7 §,

7) jordbrukare enligt 5 §,

8) jordbrukare enligt 6 § 1 mom.,

9) jordbrukare enligt 6 § 3 mom.

10 § (30.3.2010/226)
Antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Antalet gårdsstödsrättigheter som en jordbrukare beviljas ur den nationella reserven med stöd av artikel 41 i förordningen om gårdsstöd bestäms, med iakttagande av artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens förordning II, enligt den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som är i hans eller hennes besittning senast den 30 april det aktuella året. En tillförlitlig skriftlig utredning ska lämnas om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken.

11 §
Värdet på de gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Värdet på de gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven med stöd av 4–9 § är lika stort som det värde som det regionalt enhetliga stödet vid tidpunkten för beviljande av gårdsstödsrättigheter ur reserven har i den stödregion där den stödberättigande jordbruksmarken i fråga är belägen.

12 §
Omräkning av värdet på gårdsstödsrättigheterna i fall som avses i artikel 7 i kommissionens förordning II

Om gårdsspecifika tilläggsdelar har fastställts för en jordbrukare och om den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har i sin besittning senast den 30 april året i fråga, i jämförelse med den areal stödberättigande jordbruksmark som meddelats 2006, har minskat med minst 50 procent till följd av sådan ägoreglering som avses i 5 § 2 mom., kan jordbrukaren ansöka om att få värdet på gårdsstödsrättigheterna med tilläggsdel omräknat på det sätt som föreskrivs i artikel 18 i kommissionens förordning II. (30.3.2010/226)

Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arealen stödberättigande jordbruksmark har minskat.

13 § (28.3.2013/236)

13 § har upphävts genom F 28.3.2013/236.

14 § (30.3.2010/226)
Överföring av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven i fall som avses i artikel 81 i kommissionens förordning I

1 mom. har upphävts genom F 28.3.2013/236. (28.3.2013/236)

Om felaktigt tilldelade gårdsstödsrättigheter överförs till den nationella reserven till följd av kontroll i de fall som avses i artikel 81.3 i kommissionens förordning I, ska den behöriga myndigheten för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen jämföra den areal som mättes upp vid kontrollen under stödåret i fråga med arealen för det år som låg till grund för fastställandet av gårdsstödsrättigheterna eller med den areal som efter det korrigerats vid en kontroll.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 25 januari 2007 om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (46/2007) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.3.2010/226:

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

24.2.2011/175:

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2011.

På sådana i 6 § i denna förordning avsedda förbindelser att inte odla som avses i lagen om avträdelsepension och som har upphört att gälla senast den 31 december 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande. På dem tillämpas dock inte de bestämmelser i 6 § 4 mom. som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16, Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (32009R1120); EUT L 316, 2.12.2009, s. 1

8.3.2012/123:

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16, Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (32009R1120); EUT L 316, 2.12.2009, s. 1

28.3.2013/236:

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009; (32009R0073); EUT nr L 30, 31.1.2009, s. 16, Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009; (32009R1120); EUT nr L 316, 2.12.2009, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.