Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

27.3.2009/173

Lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.11.2021/951, som gäller fr.o.m. 1.1.2022.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om frivilliga premiebaserade tilläggspensionsarrangemang som en arbetsgivare och arbetsgivarens anställda eller en arbetsgivare och en grupp arbetstagare eller yrkesutövare sinsemellan avtalar om eller som en arbetsgivare ensidigt ordnar vid en pensionsstiftelse som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller vid en pensionskassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992).

2 §
Premiebaserade tilläggspensionsarrangemang

I ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang bestäms förmånerna på grundval av de premier som betalats inom ramen för arrangemanget, minskade med kostnaderna för förvaltandet av de influtna medlen samt ökade med nettoavkastningen på premieplaceringarna.

3 § (28.12.2018/1297)
Förhållande till övrig lagstiftning

På premiebaserade tilläggspensionsarrangemang ska dessutom tillämpas vad som i lagen om pensionsstiftelser och i lagen om försäkringskassor föreskrivs om frivilligt tilläggspensionsskydd.

På premiebaserade tilläggspensionsarrangemang ska dock inte tillämpas 3 §, 11 § 6 mom., 43 § 4 mom., 44 a §, 45 § 2 mom., 88 § 2, 4 och 10 mom. och 117 § 1 mom. i lagen om pensionsstiftelser och inte heller 6 och 80 §, 81 b § 1 och 2 mom., 82, 82 a, 83 a och 142–150 § i lagen om försäkringskassor.

Om de försäkrade tillsammans med arbetsgivaren hör till pensionsstiftelsens stiftare, tillämpas inte 17 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser på arrangemanget.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1 punkten har upphävts genom L 28.12.2018/1297. (28.12.2018/1297)

2) finansierande yrkesgrupp en sådan grupp arbetstagare eller yrkesutövare som har ingått ett inbördes avtal om betalning av premieandelar till tilläggspensionsanstalten,

3 punkten har upphävts genom L 28.12.2018/1297. (28.12.2018/1297)

4) fondanknutet tilläggspensionsarrangemang ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang där de förmåner som hör till arrangemanget har bundits till hur värdet av vissa placeringsobjekt utvecklas.

5 §
Separata arrangemang

Premiebaserat tilläggspensionsskydd som avses i denna lag får inte tillhandahållas av en pensionsstiftelse eller pensionskassa som tillhandahåller pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller i lagen om pension för företagare (1272/2006).

6 §
Separata tillgångar

Pensionsstiftelser och pensionskassor ska hålla de tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader som hänför sig till ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang inom separata avdelningar åtskilda från övriga frivilliga tilläggspensionsarrangemang.

De tillgångar som utgör täckning för avdelningarnas pensionsansvar eller ansvarsskuld och som inte enligt lag ska användas för andra ändamål, ska användas enbart för att trygga sådana pensioner och övriga förmåner som avdelningen i fråga har hand om, såvida inte pensionsstiftelsen eller pensionskassan med stöd av 3 mom. beslutar något annat.

Om emellertid tillgångarna vid en sådan avdelning som har hand om något annat frivilligt tilläggspensionsarrangemang än ett premiebaserat arrangemang vid en pensionsstiftelse eller en pensionskassa varaktigt uppskattas överstiga beloppet av avdelningens pensionsansvar eller ansvarsskuld och övriga skulder, får tillgångar som motsvarar skillnaden överföras från avdelningen i fråga till en avdelning som har hand om ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang. Överföringen av tillgångar förutsätter dessutom att samma företag som finansierar det premiebaserade tilläggspensionsarrangemanget också svarar för riskerna vid den avdelning som har hand om det frivilliga tilläggspensionsarrangemang som inte är premiebaserat. I fråga om uppskattningen av tillgångarna gäller vad som föreskrivs i 6 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 8 a § 2 mom. i lagen om pensionskassor.

2 kap

Det premiebaserade tilläggspensionsarrangemangets innehåll

7 §
Innehållet i ett arrangemang

Utöver det som bestäms i lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor ska stadgarna för ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang innehålla bestämmelser om

1) de försäkrade,

2) hur de försäkrade kan ansluta sig till och frånträda arrangemanget,

3) grunderna för fastställande av premieandelarna för det finansierande företaget,

4) grunderna för fastställande av premieandelarna för de försäkrade,

5) påföljderna för betalningsförsummelser,

6) rätten för de försäkrade att avbryta betalningen av premier,

7) de försäkrades rätt att välja och byta placeringsobjekt medan anställningsförhållandet pågår och efter det att anställningen har upphört,

8) huruvida de medel som influtit inom ramen för tilläggspensionsarrangemanget och deras avkastning kan överföras till en annan försäkringsanstalt som tillhandahåller tilläggspensionsskydd,

9) de förmånstagare som har rätt till avtalsenliga förmåner då en försäkrad avlider.

8 §
Premieandelar

Om de försäkrade deltar i finansieringen av det premiebaserade tilläggspensionsarrangemanget, ska det fastställas särskilt vilka av de premieandelar som pensionsstiftelsen eller pensionskassan erhåller som hänför sig till det finansierande företaget och vilka till de försäkrade.

Premieandelarna för försäkrade som ansluter sig till tilläggspensionsarrangemanget efter det att pensionsstiftelsen eller pensionskassan bildats ska likaså fastställas särskilt.

9 §
Fribrev

Om en försäkrad upphör att vara delaktig i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang, har han eller hon ingen rätt till arrangemangets tillgångar, om inte något annat bestäms i stadgarna för tilläggspensionsarrangemanget.

Om en försäkrad upphör att vara delaktig i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang före försäkringsfallet, har han eller hon dock trots 1 mom. såsom fribrev rätt till åtminstone den andel av de influtna medlen som motsvarar hans eller hennes egna premieandelar.

10 §
Information till dem som ansluter sig till ett tilläggspensionsarrangemang

Då någon ansluter sig till ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang ska pensionsstiftelsen eller pensionskassan se till att han eller hon får information om pensionsskyddets omfattning, väsentliga begränsningar i skyddet, när förmånerna betalas ut och konsekvenserna av att han eller hon frånträder arrangemanget och om det som nämns i 7 § 4–8 punkten. Dessutom ska information ges om den fastställda investeringsplanen eller, när tilläggspenionsarrangemanget är fondanknutet, om omständigheter som är viktiga för valet av placeringsobjekt.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2018/1297. (28.12.2018/1297)

11 §
Information som ska ges under försäkringsförhållandet

Den försäkrade ska årligen få uppgifter om intjänade pensionsförmåner och andra faktorer i fråga om tilläggspensionsarrangemanget som är av uppenbar betydelse för honom eller henne. Efter ett försäkringfall är pensionsstiftelsen eller pensionskassan skyldig att lämna information till den som har rätt att kräva betalning med stöd av tilläggspensionsarrangemanget.

12 §
Information om rättsmedel

Om det inte med hänsyn till omständigheterna är uppenbart onödigt, ska det av beslut som ges med anledning av ett försäkringsfall eller annat som gäller tilläggspensionsarrangemanget framgå om och på vilket sätt ärendet kan hänskjutas till domstol, Försäkringsnämnden eller något annat motsvarande organ.

13 §
Ansvar för bristfällig eller oriktig information

Om den försäkrade inte fått information enligt 10 § eller har fått oriktig eller vilseledande information om tilläggspensionsarrangemanget, anses arrangemanget vara i kraft till den försäkrades fördel med det innehåll som den försäkrade hade skäl att förmoda utifrån den information han eller hon fått.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller på motsvarande sätt om den försäkrade under försäkringsförhållandet fått sådan bristfällig, felaktig eller vilseledande information om pensionsförmånerna eller andra faktorer i fråga om tilläggspensionsarrangemanget som kan anses ha påverkat hans eller hennes förfarande. Detta gäller dock inte information som pensionsstiftelsen eller pensionskassan efter ett pensionsfall gett om pensionsförmånen eller någon annan ersättning.

3 kap

Ansvarsskulden i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang och täckning av ansvarsskulden

14 §
Ansvarsskulden och beräkningsgrunder

Ansvarsskulden består av premieansvaret och ersättningsansvaret.

I fråga om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang ska pensionsstiftelsen och pensionskassan utöver beräkningsgrunder för ansvarsskulden dessutom ha beräkningsgrunder för

1) beloppet av det försäkringsskydd som grundar sig på betalda premier,

2) fribrevets värde,

3) det belopp som kan överföras till en annan anstalt som tillhandahåller tilläggspensionsskydd, förutsatt att arrangemanget innefattar rätt till överföring.

På den ansvarsskuld som avses i denna lag tillämpas vad som föreskrivs om pensionsansvaret i lagen om pensionsstiftelser.

15 §
Premieansvaret

Premieansvaret i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang utgörs av det sammanlagda beloppet av betalda premier och övriga intäkter som krediterats försäkringen, minskat med de kostnader som tagits ut enligt avtalet om upprätthållande av försäkringsskyddet och skötsel av försäkringen.

16 §
Ersättningsansvaret

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas på grund av försäkringsfall.

17 §
Täckning av ansvarsskulden

På täckning av ansvarsskulden i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang ska inte tillämpas 83 h–83 r § i lagen om försäkringskassor, om det är någon annan aktör än pensionskassans styrelse och ombudsman som fattar beslut om val av pensionskassans investeringsobjekt. På täckning av ansvarsskulden i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang ska inte tillämpas 47 b–47 o § i lagen om pensionsstiftelser om det är någon annan aktör än pensionsstiftelsens styrelse och ombudsman som fattar beslut om val av pensionsstiftelsens investeringsobjekt. (28.12.2018/1297)

I fondanknutna tilläggspensionsarrangemang ska minst 95 procent av ansvarsskulden täckas med tillgångar som hör till de placeringsobjekt som bestämmer värdeutvecklingen för arrangemanget. Till de placeringsobjekt som bestämmer värdeutvecklingen för det fondanknutna tilläggspensionsarrangemanget ska det höra tillgångsposter vars verkliga värde fortlöpande kan bestämmas utan svårighet och som kan omvandlas till pengar i enlighet med arrangemangets villkor.

Vid täckning av ansvarsskulden eller pensionsansvaret ska minst 70 procent utgöras av värdepapper eller andra förbindelser som är föremål för handel på en reglerad marknad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en därmed jämförbar stat samt av andelar i placeringsfonder eller andelar i sådana med placeringsfonder jämförbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har hemort i en sådan stat. Vid bestämmandet av procentandelen ska tillgångarna värderas till verkligt värde.

18 §
Separat täckning

Täckningen för ansvarsskulden i ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang ska hållas åtskild från täckningen för annan ansvarsskuld. Täckningen för fondanknutna tilläggspensionsarrangemang ska dessutom hållas åtskild från täckningen för övriga premiebaserade arrangemang.

19 §
Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förteckning och förvaring av täckningen för ansvarsskulden i premiebaserade arrangemang och om övervakning av placeringsriskerna i fondanknutna tilläggspensionsarrangemang.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2018/1297. (28.12.2018/1297)

4 kap

Särskilda bestämmelser

20 §
Tid för väckande av talan samt forum

Talan med anledning av ett beslut om pensionsförmåner eller annan ersättning eller något annat beslut som påverkar den försäkrades eller förmånstagarens ställning ska, vid äventyr av att talerätten går förlorad, väckas inom tre år efter det att parten fått skriftligt besked om beslutet och denna tidsfrist.

Talan som den försäkrade eller förmånstagaren väckt mot pensionsstiftelsen eller pensionskassan i ett ärende enligt 1 mom. kan prövas också vid den tingsrätt inom vars domkrets den som framställt yrkandet har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.

21 §
Bestämmelsernas tvingande karaktär

Sådana villkor i premiebaserade tilläggspensionsarrangemang som avviker från bestämmelserna i denna lag till nackdel för en försäkrad eller en förmånstagare är ogiltiga.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2008, ShUB 3/2009, RSv 8/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EUT Nro L 235, 23.9.2003, s. 10–21

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2018/1297:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 205/2018, EkUB 24/2018, RSv 189/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU (32016L2341); EUT L354, 23.12.2016, s. 37

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.