Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

19.12.2008/951

Lag om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2016/564, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

För främjande av internationell mobilitet och internationellt samarbete inom undervisningen, forskningen, arbetslivet, kulturen och ungdomsarbetet finns Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, nedan CIMO, som lyder under undervisningsministeriet.

2 §
Uppgifter

CIMO ska

1) främja internationaliseringen inom sitt ansvarsområde,

2) utarbeta och genomföra program och avtal inom sitt ansvarsområde,

3) bevilja stipendier och bidrag för att främja internationaliseringen och övervaka användningen av stipendierna och bidragen,

4) informera och ge råd och handledning inom sitt ansvarsområde,

5) verka i samarbete med sådana nationella och internationella myndigheter, läroanstalter och högskolor, organisationer och andra samfund som sköter och finansierar verksamhet som anknyter till CIMOs uppgifter,

6) utföra andra uppgifter som undervisningsministeriet förelagt CIMO eller som det föreskrivs eller bestäms att CIMO ska utföra.

3 §
Direktör och arbetsordning

CIMO leds av en direktör. Bestämmelser om CIMOs organisation och verksamhetsenheter finns i arbetsordningen, som fastställs av direktören.

4 §
Beslutanderätt

Direktören avgör de ärenden som ankommer på CIMO, om det inte föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid CIMO ska avgöra dem. Direktören kan avgöra ett ärende som enligt arbetsordningen kan uppdras åt en annan tjänsteman att avgöra.

5 §
Delegation

CIMO har en delegation som stöder den strategiska planeringen och som behandlar CIMOs verksamhet och verksamhetens utveckling.

6 §
Avgifter

CIMO får ta ut avgifter för sina prestationer. Bestämmelser om avgifternas storlek utfärdas genom förordning av undervisningsministeriet med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

7 §
Understöd och donationer

CIMO får ta emot understöd och donationer för syften som främjar dess uppgifter.

8 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om

1) direktörens uppgifter och behörighetsvillkor,

2) utnämning och anställning av personal och om beviljande av tjänstledighet,

3) delegationens uppgifter och sammansättning och om tillsättande av delegationen.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 1 februari 1991 om centret för internationellt personutbyte (238/1991).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 179/2008, KuUB 8/2008, RSv 159/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.