Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

19.12.2008/939

Lag om paketreserörelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2017/921, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller anordnande, utbjudande och förmedling av sådana paketresor som faller inom tillämpningsområdet för lagen om paketresor (1079/1994) (idkande av paketreserörelse).

Med idkande av paketreserörelse jämställs i denna lag anordnande, utbjudande eller förmedling av flygtransport till konsumenter, om transporten anordnas, bjuds ut eller förmedlas av någon annan än ett lufttrafikföretag.

Denna lag gäller inte näringsidkare som etablerat sig i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt idkar paketreserörelse i Finland. (30.11.2012/675)

2 §
Rätt att idka paketreserörelse

Paketreserörelse får idkas endast av sådana fysiska och juridiska personer som är registrerade som idkare av paketreserörelse enligt denna lag.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) researrangör en idkare av paketreserörelse som planerar och genomför paketresor och som bjuder ut dem antingen själv eller genom förmedling av en annan näringsidkare eller som för egen räkning bjuder ut paketresor som arrangeras av någon annan,

2) reseförmedlare en idkare av paketreserörelse som för en researrangörs räkning förmedlar avtal om paketresor,

3) resenär den som har ingått ett avtal om en paketresa med en idkare av paketreserörelse eller som har rätt att delta i en resa med stöd av ett avtal som någon annan person eller en sammanslutning har ingått med en idkare av paketreserörelse.

2 kap

Registrering och dess rättsverkningar

4 §
Registret över paketreserörelser

Konkurrens- och konsumentverket ska föra ett register över dem som idkar paketreserörelse (registret över paketreserörelser). Var och en har rätt att få uppgifter ur registret. (30.11.2012/675)

I registret över paketreserörelser antecknas

1) en fysisk persons fullständiga namn, personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum, firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

3) uppgift om huruvida idkaren av paketreserörelse är researrangör, reseförmedlare eller bådadera,

4) uppgift om huruvida näringsidkaren anordnar, bjuder ut eller förmedlar flygtransporter till konsumenter,

5) en utländsk researrangör för vars räkning reseförmedlaren förmedlar avtal om paketresor,

6) vem som har utfärdat säkerheten och säkerhetens ansvarsbelopp,

7) registerbeteckning och datum för registreringen,

8) skälet till och tidpunkten för avförande ur registret.

I registret ska det också antecknas uppgifter om dem som enligt 15 § har meddelats förbud mot att idka paketreserörelse utan registrering eller förbud mot att utan säkerhet idka eller utan godtagbar säkerhet fortsätta med sådan verksamhet för vilken det krävs säkerhet. En sådan uppgift ska strykas ur registret när fem år har förflutit från utgången av det år då förbudet har meddelats.

5 §
Registeranmälan och anmälan om ändringar

Den som har för avsikt att idka paketreserörelse ska göra en skriftlig anmälan om detta till Konkurrens- och konsumentverket för införande i registret. Anmälan får också lämnas elektroniskt. (30.11.2012/675)

Registeranmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 1–6 punkten. Till anmälan ska det fogas ett utdrag ur handelsregistret eller något annat motsvarande offentligt register, en utredning över att registreringsavgiften har betalats samt en tillräckligt noggrann beskrivning av verksamheten för bedömningen av storleken av den säkerhet som avses i 9 §.

Ändringar i de uppgifter som införts i registret ska utan dröjsmål anmälas till Konkurrens- och konsumentverket skriftligen. Anmälan får också lämnas elektroniskt. En anmälan om att någon upphör med att idka paketreserörelse ska innehålla en redogörelse för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan komma att fullgöras ur säkerheten. (30.11.2012/675)

6 § (30.11.2012/675)
Förutsättningar för registrering

Konkurrens- och konsumentverket ska registrera den som gjort en anmälan enligt 5 § 1 mom. som idkare av paketreserörelse, om

1) anmälaren har rätt att idka näring i Finland,

2) anmälaren, när det är fråga om en fysisk person, har uppnått myndighetsåldern, inte har försatts i konkurs och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, och

3) anmälaren har fullgjort skyldigheten enligt denna lag att ställa säkerhet.

7 §
Registreringens rättsverkningar

Registrering ger rätt att idka paketreserörelse som researrangör, reseförmedlare eller bådadera enligt vad som bestäms när beslutet om registrering fattas.

Endast en registrerad idkare av paketreserörelse får i sin firma eller annars för att ange sin verksamhet använda benämningen resebyrå eller paketreserörelse.

8 § (30.11.2012/675)
Avförande ur registret

Konkurrens- och konsumentverket ska avföra en idkare av paketreserörelse ur registret, om de förutsättningar för registrering som anges i 6 § inte längre finns eller om den registrerade har upphört med sin verksamhet. En idkare av paketreserörelse ska ges tillfälle att bli hörd innan han avförs ur registret.

3 kap

Säkerhet

9 §
Ställande av säkerhet

En researrangör ska, för den händelse att researrangören blir insolvent, hos Konkurrens- och konsumentverket ställa en av verket godkänd säkerhet som tryggar

1) returtransport av resenärerna, om transporten har ingått i avtalet,

2) ersättning till konsumenten för den avgift som betalats före resans början om resan inställs eller för den del av priset som motsvarar den avbrutna delen av resan om resan avbryts, samt

3) inkvartering av resenärerna på resmålet fram till returtransporten, om inkvartering har ingått i avtalet.

(30.11.2012/675)

Skyldighet att ställa säkerhet har också en reseförmedlare som agerar för en sådan utländsk researrangörs räkning som inte själv har ställt säkerhet enligt artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang eller som har sin hemort i någon annan stat än en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Reseförmedlaren ska då ställa säkerhet enligt denna lag både för den händelse att reseförmedlaren själv och för den händelse att huvudmannen blir insolvent.

10 § (30.11.2012/675)
Befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet

Konkurrens- och konsumentverket kan helt eller delvis befria en idkare av paketreserörelse från skyldigheten att ställa säkerhet, om

1) inga avgifter tas ut hos konsumenten för paketresor eller tjänster i anslutning till dessa innan resan påbörjas, eller

2) det i paketresan inte ingår transport och det inte föreligger någon risk för att resan avbryts i en situation där idkaren av paketreserörelse blir insolvent.

Konkurrens- och konsumentverket ska återkalla befrielsen om det inte längre finns någon grund för den.

11 § (30.11.2012/675)
Godtagbar säkerhet

Som säkerhet ska godkännas en borgen, annan garantiförbindelse eller försäkring

1) vars utfärdare har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) vars ansvarsbelopp kan bedömas räcka till för de prestationer som avses i 9 § 1 mom.,

3) som upphör att gälla tidigast tre månader från den tidpunkt då Konkurrens- och konsumentverket av den som har ställt säkerheten har fått skriftlig anmälan om att den upphör, och

4) som på yrkande av Konkurrens- och konsumentverket, så snart en idkare av paketreserörelse har försatts i konkurs eller Konkurrens- och konsumentverket annars har konstaterat att en idkare av paketreserörelse är insolvent, kan tas i anspråk för fullgörelse av en betalningsförpliktelse som säkerheten omfattar.

12 §
Användning av säkerheten

Om säkerheten inte räcker till för alla de prestationer som avses i 9 § 1 mom., betalas fordringarna i den ordning som framgår av 9 § 1 mom.

Beslut om användningen av säkerheten fattas av Konkurrens- och konsumentverket. Konkurrens- och konsumentverket bestämmer en dag före vilken resenären ska kräva att säkerheten används till betalning av hans eller hennes fordran. (30.11.2012/675)

13 § (30.11.2012/675)
Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten

Den som idkar paketreserörelse ska utan dröjsmål till Konkurrens- och konsumentverket anmäla sådana ändringar i verksamhetens art eller omfång som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet eller godkännandet av säkerheten.

4 kap

Tillsyn och tvångsmedel

14 § (22.12.2009/1535)
Tillsyn

Konkurrens- och konsumentverket samt, enligt Konkurrens- och konsumentverkets anvisningar, regionförvaltningsverken och polismyndigheterna övervakar att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den följs. (30.11.2012/675)

Den som idkar paketreserörelse ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna alla de handlingar, uppgifter och övriga upplysningar som behövs för tillsynen.

15 § (30.11.2012/675)
Tvångsmedel

Om någon idkar paketreserörelse utan att ha blivit registrerad som idkare av paketreserörelse eller om någon som idkar paketreserörelse utan att ha ställt säkerhet utövar verksamhet för vilken säkerhet krävs, kan Konkurrens- och konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta denna verksamhet.

Om den säkerhet som ställts av en idkare av paketreserörelse inte längre kan godkännas, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom utsatt tid ställa ny säkerhet. Om ny säkerhet inte ställs inom den utsatta tiden, kan Konkurrens- och konsumentverket förbjuda rörelseidkaren att fortsätta den verksamhet för vilken säkerhet krävs.

Om en idkare av paketreserörelse försummar en skyldighet enligt 13 §, 14 § 2 mom. eller 19 §, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana rörelseidkaren att inom en utsatt tid fullgöra sin skyldighet.

Konkurrens- och konsumentverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf med vite.

16 § (30.11.2012/675)
Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

Konkurrens- och konsumentverket kan vidta åtgärder enligt 15 § även på ansökan av en sådan utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Finland strider mot bestämmelserna i artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, sådana de har genomförts nationellt i den lag som blir tillämplig.

17 § (30.11.2012/675)
Anhängiggörande av förbudsföreläggande utomlands

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets rätt att anhängiggöra förbudsföreläggande i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande.

18 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utan hinder av de sekretessbestämmelser som utfärdats till skydd för affärs- eller yrkeshemligheter eller till skydd för näringsidkarnas ekonomiska intressen, har tillsynsmyndigheterna rätt att lämna ut uppgifter om näringsidkare till andra myndigheter för tillsynsuppgifter samt till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott eller väckande av åtal.

5 kap

Särskilda bestämmelser

19 §
Revisor och bokföring

En idkare av paketreserörelse som ska ställa säkerhet enligt denna lag eller som agerar för en utländsk researrangörs räkning ska ha en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015), även om rörelseidkaren i fråga inte skulle omfattas av revisionsskyldighet enligt revisionslagen. (18.9.2015/1184)

Bland de upplysningar som lämnas till Konkurrens- och konsumentverket ska på begäran finnas ett utlåtande av en revisor som avses i 1 mom. (30.11.2012/675)

En idkare av paketreserörelse som avses i 1 mom. ska ordna sin bokföring så att alla de avgifter som betalats för paketresor och tjänster i anslutning till dessa innan resan inletts i realtid framgår av bokföringen. I övrigt föreskrivs om bokföringen i bokföringslagen (1336/1997).

20 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för paketreserörelseförseelse och paketreserörelsebrott finns i 30 kap. 3 a § i strafflagen (39/1889).

Den som bryter mot ett förbud eller underlåter att följa en uppmaning som har meddelats med stöd av denna lag och har förenats med vite, kan inte dömas till straff för samma gärning.

21 § (7.8.2015/1009)
Ändringssökande

Beslut som avses i 8, 15 och 16 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av Konkurrens- och konsumentverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller avförande ur registret enligt 8 § samt förbud enligt 15 och 16 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut som Konkurrens- och konsumentverket har fattat med stöd av 8 och 10–12 § ska iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

22 §
Delegationen för paketresefrågor

I anslutning till Konkurrens- och konsumentverket finns en delegation för paketresefrågor som tillsätts av arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder. (30.11.2012/675)

Delegationen har till uppgift att följa utvecklingen av paketreserörelsernas verksamhet och tillämpningen av och tillsynen över lagstiftningen om paketresor, ge utlåtanden samt komma med förslag och ta initiativ till utvecklande av lagstiftningen och tillsynen.

Delegationen består av en ordförande och minst fem andra medlemmar av vilka en är vice ordförande. Vice ordföranden och de andra medlemmarna ska ha personliga suppleanter. Medlemmarna i delegationen ska vara väl förtrogna med paketresefrågor.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

6 kap

Ikraftträdande

23 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 28 november 1994 om paketreserörelser (1080/1994) jämte ändringar.

En näringsidkare som när denna lag träder i kraft utövar verksamhet som avses i 1 § 2 mom. och som gör en registeranmälan enligt 5 § 1 och 2 mom. inom två månader från ikraftträdandet, får fortsätta med sin verksamhet tills beslut om införande i registret har fattats.

Utan hinder av 19 § 1 mom. ska bestämmelserna om revisor i 16 § 1 mom. i den lag som upphävs tillämpas under de räkenskapsperioder som går ut senast den 31 december 2010.

RP 99/2008, EkUB 15/2008, RSv 114/2008

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1535:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.11.2012/675:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

7.8.2015/1009:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1184:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.