Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

11.12.2008/846

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 21.4.2015/454, som gäller fr.o.m. 1.5.2015.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2, 3 och 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 273/2003 och 3 och 11 § sådana de lyder i lag 273/2003:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Genomförande av rådets förordning

Genom denna förordning genomförs rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, nedan rådets förordning, samt kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll, nedan verkställighetsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel jordbruksprodukter och livsmedel vilka vid marknadsföringen får förses med märkning som hänvisar till ekologiskt produktionssätt i enlighet med rådets förordning,

2) ekologiskt producerade alkoholdrycker alkoholdrycker och sprit enligt 3 § i alkohollagen (1143/1994) vilka vid marknadsföringen får förses med märkning som hänvisar till ekologiskt produktionssätt i enlighet med rådets förordning,

3) ekologiskt producerat foder foder vilket vid marknadsföringen får förses med märkning som hänvisar till ekologiskt produktionssätt i enlighet med verkställighetsförordningen,

4) partihandel marknadsföring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial för andra än direkt för slutkonsumenterna och slutanvändarna,

5) lagring förvaring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial för senare marknadsföring av dem, men likväl inte förvaring som sker i anslutning till ett försäljningsställe eller i samband med att någon producerar, framställer eller låter framställa produkter, eller bedriver partihandel eller importerar från tredjeländer, så att verksamheten omfattas av tillsynen enligt denna förordning,

6) slutkonsument den sista konsumenten av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial som inte använder en ovan nämnd produkt försedd med märkning som hänvisar till ekologiskt produktionssätt för affärstransaktioner eller affärsverksamhet,

7) slutanvändare den sista användaren av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial som använder produkten själv i sin egen verksamhet och inte saluför nämnda produkt som sådan,

8) förökningsmaterial utsäde, utsädespotatis och vegetativt förökat material,

9) små lägenheter produktion där det sammanlagda antalet nötkreatur motsvarar högst 30 djurenheter räknat enligt bilaga 1 till denna förordning,

10) Uppbindning uppbindning av djur med hjälp av en anordning eller ett redskap eller hållande av djur i burar som hindrar djuren från att vända sig.

2 kap

Förökningsmaterial som används inom ekologisk produktion

3 §
Allmänt

I ekologisk produktion ska ekologiskt producerat förökningsmaterial alltid användas när sådant finns att tillgå på marknaden.

4 §
Register över förökningsmaterial

Livsmedelssäkerhetsverket ska så som bestäms i artiklarna 48–56 i verkställighetsförordningen föra register över de arter och sorter för vilka ekologiskt producerat utsäde eller utsädespotatis finns att tillgå. Enligt samma förfaranden ska Livsmedelssäkerhetsverket föra register över vegetativt förökat material. Registret över förökningsmaterial ska uppdateras året om på basis av de uppgifter som inhämtats hos leverantören av förökningsmaterialet.

Livsmedelssäkerhetsverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 50.2 i verkställighetsförordningen och som kan avslå en leverantörs ansökan om registrering eller stryka en redan godkänd registrering.

Livsmedelssäkerhetsverket ska säkerställa att de aktörer som hör till kontrollsystemet för ekologisk jordbruksproduktion vet var och hur uppgifterna i registret finns att tillgå.

5 § (1.12.2009/1025)
Användning av förökningsmaterial som inte är ekologiskt producerat

Livsmedelssäkerhetsverket kan med avvikelse från 3 § för en vegetationsperiod i taget ge alla användare ett allmänt godkännande att använda en viss art eller sort av utsäde eller utsädespotatis i enlighet med artikel 45.8 i verkställighetsförordningen.

Med avvikelse från 3 § får en odlare med närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd använda utsäde och utsädespotatis som inte är ekologiskt producerat. Beviljandet av tillstånd förutsätter att villkoren i artikel 45 i verkställighetsförordningen uppfylls. Ansökan om tillstånd ska göras årligen senast den 1 maj på en av Livsmedelssäkerhetsverket fastställd blankett hos den närings-, trafik- och miljöcentral på vars område odlarens lägenhet finns.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska behandla en ansökan om tillstånd som lämnats in efter utgången av den tid som anges i 2 mom., om det är fråga om en helt ny odlare eller om det finns vägande skäl för detta. Som vägande skäl kan betraktas svårigheter med leverans av ekologiskt producerat förökningsmaterial, växthusproduktion, väderleksförhållanden, höstsådda sorter och andra därmed jämförbara särskilda skäl.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dessutom i enskilda fall och av särskilda skäl bevilja tillstånd att använda förökningsmaterial som har behandlats med andra produkter än de som är förtecknade i bilaga II till verkställighetsförordningen. Tillstånd kan beviljas endast under förutsättning att förökningsmaterialet används för att producera nytt förökningsmaterial.

I fråga om vegetativt producerat material tillämpas de förfaranden som anges i 1–4 mom.

6 § (1.12.2009/1025)
Utredning om beviljade tillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i enlighet med artikel 54 i verkställighetsförordningen före utgången av januari till Livsmedelssäkerhetsverket ge in ett sammandrag av de tillstånd som den har beviljat med stöd av denna förordning under föregående år. Sammandraget ska innehålla uppgifter om arter och sorter, de användningsmängder som anmälts samt skälen till de beviljade tillstånden i enlighet med artikel 54 i verkställighetsförordningen. Livsmedelssäkerhetsverket ska före utgången av februari till jord- och skogsbruksministeriet ge in en rapport om de tillstånd som har beviljats under föregående kalenderår.

Jord- och skogsbruksministeriet är den behöriga myndighet som avses i artikel 55 i verkställighetsförordningen.

3 kap

Ekologisk animalieproduktion

7 §
Godkännande av privata standarder

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner i fråga om vissa djurarter privata standarder enligt artikel 42 i rådets förordning.

Ansökan om godkännande av standarder kan göras av registrerade föreningar eller andra sammanslutningar när det gäller sådana djurarter för vilka närmare produktionsregler inte fastställts i verkställighetsförordningen. Sökanden ska visa att de standarder för vilka godkännande söks följer principerna och kraven i rådets förordning och verkställighetsförordningen.

Livsmedelssäkerhetsverket kan återkalla godkännandet av de privata standarderna, om förutsättningar för deras godkännande inte längre finns.

Privata standarder som godkänts i enlighet med denna paragraf övervakas inom ramen för det kontrollsystem som avses i 5 kap.

När det gäller privata standarder för vissa vattenlevande växter och vissa mikroalger enligt artikel 42 i rådets förordning samt för foder till sällskapsdjur enligt artikel 95.5 i verkställighetsförordningen ska de förfaranden som anges i denna paragraf tillämpas.

8 §
Ingrepp som utförs på djur och användning av vissa vitaminer

Av de ingrepp på djur som avses i artikel 18 i verkställighetsförordningen är de ingrepp som nämns i 23 § 1 mom. 1, 2, 5 och 9 punkten i djurskyddsförordningen (396/1996) tillåtna.

Dessutom är de ingrepp som nämns i djurskyddsförordningen 23 § 1 mom. 7 punkten tillåtna endast när åtgärden vidtas av en veterinär under behövlig bedövning och med smärtlindring. Dessutom tillåtet är av de ingrepp som nämns i 8 punkten endast slipning av vassa hörntandspetsar hos grisar.

För idisslare får användas syntetiska vitaminer A, D och E, som är identiska med naturliga vitaminer.

9 §
Långsamt växande fjäderfäraser

Livsmedelssäkerhetsverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 12 i verkställighetsförordningen och som ska fastställa kriterierna för långsamt växande raser eller upprätta en förteckning över sådana raser.

10 § (1.12.2009/1025)
Uppbindning av nötkreatur på små lägenheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen får i enlighet med artikel 39 i verkställighetsförordningen godkänna att nötkreatur som är äldre än sex månader hålls bundna på små lägenheter, när djuren används eller kommer att användas i mjölkproduktion, som avelsdjur i mjölkproduktion, som dikor eller som avelsdjur i dikoproduktion. Tillstånd kan inte beviljas i fråga om nötkreatur som används för köttproduktion.

När beslut om tillstånd fattas ska hänsyn tas till vad som bestäms i verkställighetsförordningen om nötkreaturens tillgång till betesmark eller till rastgårdar utomhus.

11 §
Djurtäthet

Det antal djurenheter som har fastställts som tillåten djurtäthet med stöd av artikel 15 i verkställighetsförordningen anges i bilaga 1 till denna förordning.

12 §
Tomhållning av rastgårdar för fjäderfä

I enlighet med artikel 23.5 i verkställighetsförordningen föreskrivs att rastgårdar för fjäderfä ska hållas tomma minst två månader efter varje omgång av fjäderfä som fötts upp. Detta krav tillämpas emellertid inte på ett avgränsat område omedelbart utanför utgångshålen, om underlaget regelbundet byts ut eller rengörs.

13 § (1.12.2009/1025)
Biodling

I enlighet med artikel 13.2 i verkställighetsförordningen föreskrivs att biodling inte får bedrivas på ett område som är beläget mindre än sex kilometer från en sockerfabrik, en avstjälpningsplats, en avfallsförbränningsanläggning eller en väg där i genomsnitt över 6 000 fordon färdas per dygn.

Närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner på basis av de redogörelser och kartor som sökanden lämnar in ett sådant område som enligt artikel 13 i verkställighetsförordningen är lämpligt för biodling. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla godkännandet av ett område som är lämplig för biodling, om området inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Artificiell utfodring av bin med produkter som avses i artikel 47 punkt d i verkställighetsförordningen tillåts, om binas överlevnad är hotad.

14 § (1.12.2009/1025)
Nödsituationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig myndighet vid tillämpningen av artikel 47 punkt a och b i verkställighetsförordningen. Livsmedelssäkerhetsverket är behörig myndighet vid tillämpningen av artikel 47 punkt c i verkställighetsförordningen.

4 kap

Myndigheter

15 §
Den högsta ledningen och tillsynen

Den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av detta kapitel utövas av jord- och skogsbruksministeriet.

16 § (1.12.2009/1025)
Tillsynen över ekologiskt producerade jordbruksprodukter

Livsmedelssäkerhetsverket ska planera, styra och utöva tillsyn över övervakningen av produktionen av jordbruksprodukter som produceras ekologiskt i Finland. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat utöva tillsyn över producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter enligt vad som föreskrivs nedan.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utöva tillsyn över förpackningen, lagringen och saluförandet av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial samt över de aktörer som bedriver partihandel med dessa. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska utöva tillsyn över saluförandet av ekologiskt producerade jordbruksprodukter i detaljförsäljning.

Närmare bestämmelser om tillsynen enligt denna paragraf finns i 5 kap.

17 §
Tillsynen över ekologiskt producerade livsmedel

Livsmedelssäkerhetsverket ska planera och styra tillsynen över framställningen, lagringen, partihandeln och saluförandet av ekologiskt producerade livsmedel. Livsmedelssäkerhetsverket ska med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat utöva tillsyn över dem som framställer och dem som låter framställa och över framställningen, lagerhållarna och lagringen av ekologiskt producerade livsmedel samt över partiaffärerna och partihandeln. Närmare bestämmelser om tillsynen enligt detta moment finns i 5 kap.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. ska sådan bearbetning av de egna produkterna som sker på gården och som ska betraktas som framställning i ringa grad övervakas i enlighet med 16 § 1 mom. i denna förordning. Livsmedelssäkerhetsverket ger närmare anvisningar om vad som avses med sådan bearbetning av jordbruksprodukter som ska betraktas som framställning i ringa grad.

De tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen (23/2006) ska utöva tillsyn över saluförandet av ekologiskt producerade livsmedel i detaljförsäljning. Livsmedelssäkerhetsverket ska lämna de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen de registeruppgifter enligt 26 § som de behöver om aktörer som bedriver ekologisk produktion.

18 §
Tillsynen över ekologiskt producerat foder

Livsmedelssäkerhetsverket ska planera och styra tillsynen över framställningen, lagringen och saluförandet av ekologiskt producerat foder samt över partihandeln. Livsmedelssäkerhetsverket ska med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat utöva tillsyn över dem som framställer, dem som låter framställa och de aktörer som bedriver partihandel med ekologiskt producerat foder samt över framställningen, lagringen och saluförandet av sådant foder. Närmare bestämmelser om tillsynen enligt denna paragraf finns i 5 kap.

19 §
Import och export av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, utsäde och plantmaterial

Livsmedelssäkerhetsverket ska planera och styra tillsynen över importen och exporten av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, utsäde och plantmaterial från stater utanför EU, (tredjeland). Livsmedelssäkerhetsverket ska med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelsverket auktoriserat utöva tillsyn över sådana aktörer som från tredjeländer importerar eller till tredjeländer exporterar ovan nämnda produkter. Närmare bestämmelser om tillsynen enligt denna paragraf finns i 5 kap.

20 §
Tillsynen över ekologiskt producerade alkoholdrycker

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska utöva tillsyn över verksamhet som avser att framställa, att låta framställa, att lagra, att saluföra och att bedriva partihandel med ekologiskt producerade alkoholdrycker. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska planera och styra tillsynen över importen från och exporten till tredjeländer av ekologiskt producerade alkoholdrycker samt ha tillsyn över de aktörer som bedriver import eller export av sådana produkter. Närmare bestämmelser om tillsynen enligt denna paragraf finns i 5 kap.

21 §
Tullverkets uppgifter

Tullverket har till uppgift att sköta tillsynen över importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial från tredjeländer, enligt vad som föreskrivs om detta i rådets förordning och i Europeiska gemenskapens lagstiftning som kompletterar nämnda förordning.

Tullverket har också till uppgift att kontrollera att ekologiskt producerade livsmedel av icke-animaliskt ursprung som importeras till Finland från Europeiska unionens medlemsländer överensstämmer med kraven, när lossning och lagring av livsmedelspartier av dessa sker i Finland.

5 kap

Kontrollsystem

22 §
Ansökan som gäller kontrollsystemet

Kontrollsystem för ekologisk produktion är

1) kontrollsystemet för jordbruksproduktion,

2) kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial (förpackning, lagring och partihandel),

3) kontrollsystemet för livsmedel,

4) kontrollsystemet för foder, och

5) kontrollsystemet för alkoholdrycker.

En aktör som vill att verksamheten ska omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion ska ansöka om detta hos den behöriga tillsynsmyndigheten. Också en sådan aktör som genom ett avtal låter en tredje part sköta produktionen, lagringen, framställningen, importen eller exporten av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial ska göra en ansökan gällande kontrollsystemet i fråga.

Ansökan som gäller ett kontrollsystem ska göras på en blankett som fastställts av myndighet. Blanketten fastställs i fråga om 1, 2, 3 och 4 punkten av Livsmedelssäkerhetsverket och i fråga om 5 punkten av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

23 §
Aktörer som inte behöver höra till ett kontrollsystem

De aktörer som för saluförande framställer, importerar eller exporterar sådant foder som endast innehåller foderråvaror som inte är ekologiskt producerade eller producerade under omställning till ekologisk produktion och som försetts med texten "får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008" behöver inte höra till det kontrollsystem för foder som nämns i 22 §.

De aktörer som endast bedriver detaljförsäljning och som saluför ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial direkt till slutkonsumenten eller slutanvändaren, förutsatt att de inte producerar, framställer eller har lagt ut sådan verksamhet på kontrakt till tredje man, eller lagrar dem på någon annan plats än i samband med försäljningsstället eller importerar dem från tredje länder, behöver inte höra till ett sådant kontrollsystem som avses i 22 §.

24 §
Förvaring av bokföring och handlingar

Aktören ska garantera att ett mottaget parti av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial åtföljs av en handling där partiet och dess ursprung samt produktionssättet specificeras. Ovan nämnda handling och bokföringsmaterial gällande ekologisk produktion i anslutning därtill ska förvaras i fem år.

25 §
Godkännande för kontrollsystemet

Efter att tillsynsmyndigheten i fråga har fått en ansökan som avses i 22 § ska myndigheten företa eller verkställa en inledande kontroll av aktörens lokaler. Över kontrollen ska uppgöras en rapport (rapport över den inledande kontrollen), som aktören ska underteckna och få en kopia av. Den i 29 § avsedda auktoriserade kontrollören ska lämna rapporten till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten beslutar på basis av ansökan och de bifogade utredningarna samt rapporten över den inledande kontrollen om aktören ska omfattas av kontrollsystemet.

Inom kontrollsystemet för jordbruksproduktion sker godkännandet med avvikelse från 1 mom. enligt produktionsinriktning. Produktionsinriktningar är åkerbruk, växthusproduktion, svampodling och uppsamling av ätliga vilda växter (uppsamlingsproduktion), framställning av produkter i ringa grad, animalieproduktion och produktion av vattenbruksdjur. I fråga om animalieproduktionen och produktionen av vattenbruksdjur bestäms produktionsinriktningarna dessutom enligt djurart och djurartens användningssätt.

I kontrollsystemet för jordbruksproduktion ska den inledande kontrollen verkställas på aktörens samtliga produktionsenheter (samtliga lägenheter), oberoende av produktionssätt.

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska underrätta tullverket om en aktör som bedriver import och som omfattas av kontrollsystemet.

26 §
Register över ekologisk produktion

En aktör som uppfyller de krav som anges i rådets förordning och i denna förordning införs i fråga om kontrollsystemen för jordbruksproduktion, livsmedel, foder samt utsäde och plantmaterial i det register över ekologisk produktion som förs av Livsmedelssäkerhetsverket. I fråga om jordbruksproduktion antecknas aktören inom ramen för den produktionsinriktning som aktören omfattas av. I fråga om alkoholdrycker införs aktören i det register över ekologisk produktion som förs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

I registret över ekologisk produktion införs följande uppgifter om varje aktör:

1) aktörens namn, eventuellt registreringsnummer eller lägenhetssignum och annan kontaktinformation och datum då ansökan anlänt,

2) i fråga om växtproduktion i kontrollsystemet för jordbruksproduktion signum på de bas- och jordbruksskiften på vilka den ekologiska och eventuellt den konventionella produktionen sker samt sådana områden och produktionsställen som inte har tilldelats något basskiftessignum, men som används exempelvis för bete, svampodling, produktion av vattenbruksdjur eller uppsamlingsproduktion,

3) areal, övergångsperiodens längd, gröda och förfrukt i fråga om i 2 punkten nämnt skifte, område eller produktionsställe,

4) i fråga om animalieproduktion i kontrollsystemet för jordbruksproduktion produktionsinriktning för animalieproduktionen och när det gäller ekologiskt uppfödda djur och eventuellt på konventionellt sätt uppfödda djur antalet djur vid kontrolltidpunkten samt uppgift om att produktionen eventuellt är säsongbetonad,

5) i kontrollsystemet för jordbruksproduktion tillstånd som arbetskrafts- och näringscentralen har beviljat aktören med stöd av rådets förordning och tillståndens giltighetstid samt i fråga om framställning i ringa grad och annan verksamhet som övervakas med stöd av rådets förordning information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

6) i fråga om kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

7) i fråga om kontrollsystemet för livsmedel information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

8) i fråga om kontrollsystemet för foder information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

9) i fråga om kontrollsystemet för alkoholdrycker information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

10) datum då aktören har godkänts för kontrollsystemet,

11) datum då den inledande kontrollen och produktionskontrollen har utförts och godkänts,

12) kontrollörens signum och uppgifter om verksamheten,

13) eventuella påföljder för aktören vid försummelse att iaktta bestämmelserna i rådets förordning eller denna förordning och uppföljningen av dessa samt övriga till aktören riktade anmärkningar och uppmaningar av tillsynsmyndigheten och uppföljningen av dessa, och

14) andra uppgifter som är nödvändiga med tanke på kontrollen.

27 §
Utträde och avförande ur kontrollsystemet

En aktör som vill utträda ur kontrollsystemet för ekologisk produktion ska göra en skriftlig anmälan om detta hos den behöriga tillsynsmyndigheten.

En aktör kan avföras ur kontrollsystemet antingen helt eller med avseende på en viss produktionsinriktning på basis av en skriftlig anmälan. Beslutet om avförande av en aktör ur registret fattas av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Uppgiften om att en aktör har avförts ur kontrollsystemen för jordbruksproduktion och livsmedel ska meddelas livsmedelstillsynsmyndigheterna i den kommun där aktören verkar. Uppgiften om att en aktör som bedriver import har avförts ur kontrollsystemet ska meddelas tullverket.

Uppgifterna enligt 26 § 2 mom. om aktören ska avföras ur registret för ekologisk produktion senast fem år efter det att aktören har avförts ur kontrollsystemet.

28 §
Produktionskontroll

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska minst en gång per kalenderår företa eller verkställa en produktionskontroll hos de aktörer som hör till kontrollsystemet, med undantag av de aktörer som bedriver lagring av eller partihandel med enbart färdigförpackade produkter. Tillsynen över lagringen av eller partihandeln med färdigförpackade produkter inriktas på basis av en riskbedömning och för kontrollen kan företagens egenkontroll och rapporter som grundar sig på den användas.

Kontrollören ska göra upp en rapport över kontrollen (produktionskontrollrapport), som aktören ska underteckna. Den i 29 § avsedda auktoriserade kontrollören ska lämna rapporten till den behöriga tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av produktionskontrollrapporten om godkännande av produktionskontrollen inom 60 dygn från det att tillsynsmyndigheten har fått produktionskontrollrapporten.

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska dessutom varje år företa de extra produktionskontroller som förutsätts i tillsynsplanen.

29 § (1.12.2009/1025)
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 25 och 28 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemet för jordbruksproduktion av närings-, trafik- och miljöcentralen eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I fråga om kontrollsystemen för foder, livsmedel samt utsäde och plantmaterial utförs kontrollerna av Livsmedelssäkerhetsverket eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I slakterier och anläggningar i samband med dem, för vilka en statlig besiktningsveterinär har utsetts, utförs kontrollen av den statliga besiktningsveterinären eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I fråga om kontrollsystemet för alkoholdrycker utförs kontrollerna av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. (18.12.2012/834)

Livsmedelssäkerhetsverket kan utföra extra tillsynskontroller som gäller de kontroller som avses i 25 och 28 §, när Livsmedelssäkerhetsverket följer den verksamhet som närings-, trafik- och miljöcentralerna bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning.

6 kap

Särskilda bestämmelser

30 § (1.12.2009/1025)
Vissa tillstånd

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att med stöd av artikel 29 i verkställighetsförordningen besluta om man i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker tillfälligt kan använda sådana från jordbruket härrörande råvaror som inte är ekologiskt producerade.

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att besluta om tillstånd att från tredjeländer importera ekologiskt producerade jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial, foder, livsmedel och alkoholdrycker.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har också till uppgift att vara den behöriga myndighet som avses i artikel 36 i verkställighetsförordningen när det gäller en övergångsperiod för växtproduktion samt behörig myndighet enligt artikel 40 i verkställighetsförordningen när det gäller parallellproduktion.

31 §
Rätt att hänvisa till ekologiskt produktionssätt

Rätten att använda en hänvisning till ekologiskt produktionssätt börjar, med beaktande av de förutsättningar som anges i rådets förordning, den dag då aktören har omfattats av kontrollsystemet. Rätten gäller till den dag då ett beslut om avförande av aktören ur kontrollsystemet har fattats, utom i det fall att ett förbud eller beslut som grundar sig på rådets förordning har utfärdats.

32 §
Tillsynsmyndighetens kodnummer

För alla i Finland förpackade jordbruksprodukter, utsäde, plantmaterial, foder, livsmedel och alkoholdrycker som marknadsförs som ekologiskt producerade ska, i enlighet med bilaga 2 till denna förordning, kodnumret anges för den tillsynsmyndighet som ska ha tillsyn över den aktör som utgör det sista ledet i framställningsprocessen.

2 mom. har upphävts genom F 18.3.2010/193, som träder i kraft 1.4.2010. (18.3.2010/193)

33 §
Uppsamlingsproduktion

Vad som i denna förordning föreskrivs om tillsynen över ekologisk jordbruksproduktion ska i tillämpliga delar iakttas också vid tillsynen över den uppsamlingsproduktion som avses i rådets förordning.

34 §
Rengörings- och desinfektionsmedel i växtproduktion

Vid tillämpning av artikel 95.6 i verkställighetsförordningen och i avvaktan på att de ämnen som nämns i artikel 16.1 punkt f i rådets förordning har införts i förteckningen i verkställighetsförordningen, får ämnen som inte har förtecknats i bilaga 3 till denna förordning användas som rengörings- och desinfektionsmedel i växtproduktion.

34 a § (22.2.2012/108)
Hushållsavfall

I ekologisk produktion får användas komposterat eller fermenterat hushållsavfall från ett slutet, övervakat insamlingssystem enligt bilaga I A fjärde strecksatsen till verkställighetsförordningen förutsatt att hushållsavfallet uppfyller kraven i rådets förordning, verkställighetsförordningen och lagen om gödselfabrikat (539/2006).

Som hushållsavfall betraktas också avfall från storkök eller catering.

35 §
Påföljder

Bestämmelser om påföljderna vid förseelse mot bestämmelserna i rådets förordning och i denna förordning finns i 8 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och i artikel 30.1 rådets förordning.

Den behöriga tillsynsmyndigheten beslutar om de förbud och beslut som baserar sig på bestämmelserna i rådets förordning, och de ska meddelas för viss tid. Förbuden och besluten ska återkallas, om bristen avhjälpts eller om den inte längre har betydelse med hänsyn till förbudet eller beslutet.

En aktör som inte uppfyller i denna förordning eller rådets förordning angivna villkor för att kunna antecknas i kontrollsystemet kan helt eller delvis avföras ur kontrollsystemet för en tid av högst två år. Beslutet om avförande av en aktör ur registret fattas av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Livsmedelssäkerhetsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan i fråga om sitt eget ansvarsområde avföra en aktör ur kontrollsystemet enligt 5 kap. och ur det register som hör till kontrollsystemet, om aktören uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har försummat att betala fastställda avgifter.

36 §
Ändringssökande

I ett beslut som fattats med stöd av denna förordning får ändring sökas genom besvär i enlighet med vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestäms om sökande av ändring.

37 §
Avgifter och arvoden

För en myndighets prestationer enligt denna förordning tas avgifter ut till staten enligt de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Till auktoriserade kontrollörer kan betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontrolluppdrag som avses i denna förordning.

38 § (1.12.2009/1025)
Uppföljning av kontrollsystemet och utbildning

Livsmedelssäkerhetsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har till uppgift att årligen göra upp en tillsynsplan med tanke på den tillsyn som avses i 4 kap.

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att följa den verksamhet som närings-, trafik- och miljöcentralen och tullverket bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning och att för varje år före utgången av april följande kalenderår lämna en berättelse om denna tillsyn till jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelssäkerhetsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska för varje år före utgången av april följande kalenderår till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse om den tillsyn som de utövat.

Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar för utbildningen av kontrollörer som de har auktoriserat och av arbetskrafts- och näringscentralerna för uppgifter som avses i denna förordning.

39 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 maj 2005 om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (336/2005) jämte ändringar.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 22 december 2003 om förökningsmaterial som används inom ekologisk produktion (1271/2003).

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 22 juni 2000 om ekologisk animalieproduktion (74/00) jämte ändringar.

40 §
Övergångsbestämmelser

Kontrollörer som livsmedelssäkerhetsverket har auktoriserat med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft kan arbeta som i 29 § avsedda kontrollörer utan särskild auktorisering.

En ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk produktion som har lämnats in till myndigheten i enlighet med den lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft ska vid behov överföras för att bli behandlad i ett sådant kontrollsystem som avses i 22 § i denna förordning.

En aktör som med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft har omfattats av kontrollsystemet för ekologisk produktion överförs till motsvarande kontrollsystem enligt 22 § i denna förordning.

De tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen som aktörer beviljats för att få använda förökningsmaterial som inte är ekologiskt producerat gäller till och med den 30 augusti 2009.

41 § (1.12.2009/1025)
Övergångsbestämmelser om en del tillstånd som gäller animalieproduktion

En aktör som av arbetskrafts- och näringscentralen med stöd av lagstiftning som varit gällande innan förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) trätt i kraft beviljats tillstånd att hålla nötkreatur uppbundna i enlighet med punkt 6.1.5 i del B i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, kan ansöka om förlängning av tillståndet hos närings-, trafik- och miljöcentralen, dock som längst fram till den 30 december 2013. Tillstånd kan beviljas under samma förutsättningar som det ursprungliga tillståndet, med beaktande av det krav på kontrollfrekvens som anges i artikel 95.1 i verkställighetsförordningen.

En aktör som av arbetskrafts- och näringscentralen med stöd av lagstiftning som varit gällande innan förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) trätt i kraft beviljats undantag i fråga om djurstall och djurtäthet i enlighet med punkt 8.5.1 i del B i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91, kan ansöka om förlängning av tillståndet hos närings-, trafik- och miljöcentralen, dock som längst fram till den 30 december 2013. Tillstånd kan beviljas under samma förutsättningar som det ursprungliga tillståndet, med beaktande av det krav på kontrollfrekvens som anges i artikel 95.1 i verkställighetsförordningen.

42 §
Övriga övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser om förpackningspåskrifter, kodnummer för tillsyndsmyndigheterna och om användning av en del ämnen som ingredienser i livsmedel finns i artikel 95 i verkställighetsförordningen.

Tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 11.6 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 före ikraftträdandet av denna förordning gäller längst fram till den 31 december 2009.

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 (32007R0834); EUT nr L 189, 20.7.2007, s. 1, Kommissionens förordning (EG) 889/2008 (32008R0889), EUT nr L 250, 18.9.2008, s.1

Ikraftträdelsestadganden:

1.12.2009/1025:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

18.3.2010/193:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Övergångsbestämmelserna för förpackningsetiketter ingår i artikel 95.9 och 95.10 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll.

22.2.2012/108:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

18.12.2012/834:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.