Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

5.12.2008/800

Lag om konsumentrådgivning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 5.12.2018/1081, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Konsumentrådgivningens innehåll

Till konsumentrådgivningen hör att

1) ge konsumenter och näringsidkare upplysningar och råd i frågor som är av betydelse för konsumenterna och i frågor som gäller konsumenternas rättsliga ställning,

2) i en enskild konflikt mellan en näringsidkare och en konsument bistå konsumenten genom att reda ut ärendet och eftersträva förlikning i det samt vid behov hänvisa konsumenten till behörigt rättsskyddsorgan,

3) delta i övervakningen av konsumtionsnyttigheters pris och kvalitet och i övervakningen av marknadsföring och avtalsvillkor som gäller konsumtionsnyttigheter, samt

4) på begäran bistå andra konsumentmyndigheter.

2 §
Ordnande av konsumentrådgivning

Konkurrens- och konsumentverket svarar för den allmänna ledningen, styrningen och tillsynen av konsumentrådgivningen. (30.11.2012/676)

Konsumentrådgivningen ska skötas av magistraterna. Genom förordning av finansministeriet kan det föreskrivas att konsumentrådgivningen ska skötas av vissa magistrater, med undantag av landskapet Åland, om detta är ändamålsenligt med tanke på organiseringen av tjänsterna och den regionala tillgången på tjänsterna inte äventyras.

Magistraterna får också köpa konsumentrådgivningstjänster av sådana serviceproducenter som är lämpliga att sköta uppgiften. De serviceproducenter som tillhandahåller konsumentrådgivningstjänster och deras personal ska i sitt arbete följa förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På de personer som tillhandahåller konsumentrådgivning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 §
Avtal om produktion av konsumentrådgivningstjänster

Magistraten ska vid köp av konsumentrådgivningstjänster ingå avtal med en serviceproducent som avses i 2 § 3 mom. Avtal kan ingås för viss tid eller tills vidare. En kortare uppsägningstid än två år för inte avtalas.

Avtalstvister behandlas i förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

4 §
Berättigade till konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning tillhandahålls i första hand personer i konsumentställning som har hemkommun i Finland eller som har hemvist eller är bosatta i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Konsumentrådgivning kan fås på vilken magistrat som helst som tillhandahåller tjänsten i fråga.

5 §
Behörighetsvillkor

Den som tillhandahåller konsumentrådgivning ska ha avlagt för verksamheten lämplig högskoleexamen och ha den skicklighet och erfarenhet som en behörig skötsel av uppdraget förutsätter.

Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Avgifter som tas ut för konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen är avgiftsfri.

Magistraten får emellertid ta ut en avgift för prestationer som orsakar särskilda kostnader. För sådana prestationer tas avgifter ut med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 31 januari 1992 om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna (72/1992) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §
Övergångsbestämmelser

1. De ärenden som är anhängiga hos en konsumentrådgivare ska när denna lag träder i kraft överföras på magistraten eller på en i denna lag avsedd serviceproducent.

2. När tjänsterna som konsumentrådgivare och biträdande personal vid en magistrat tillsätts för första gången får de tillsättas utan att de förklaras lediga. De ordinarie tjänsteinnehavare som anställts i tjänster som inrättats före den 1 april 2008 och som i huvudsyssla arbetar med konsumentrådgivning när denna lag träder i kraft utnämns med personens samtycke, utan hinder av behörighetsvillkoren i 5 §, till en tjänst som inrättas vid en magistrat inom pendlingsregionen. Med samtycke av tjänstemannen i fråga kan denne också utnämnas till en tjänst som inrättas vid en magistrat inom en annan pendlingsregion. Med huvudsyssla avses här en tjänst där minst 70 procent av den totala arbetstiden vid ovan nämnda tidpunkt använts för konsumentrådgivning. Vad som ovan föreskrivs om tjänster och tjänsteinnehavare gäller också uppgifter och anställda i arbetsavtalsförhållande. Den personal som är anställd i konsumentrådgivningsuppgifter för viss tid utnämns till tjänster vid magistraten för motsvarande tid. Besluten om utnämnande till tjänster enligt detta moment fattas av Konsumentverket.

3. Anställningsvillkoren för den personal som överförs så som anges i 2 mom., inklusive lönegrunderna, bestäms enligt statens gällande tjänstekollektivavtal. De kommunala tjänstekollektivavtalen och kollektivavtalen upphör att tillämpas på den personal som överförs vid tidpunkten för överföringen. En person som överförs behåller den lön i euro som han eller hon hade vid tidpunkten för överföringen.

4. Om någon vid tidpunkten för utnämningen till en tjänst hos magistraten har rätt till tilläggspensionsandel enligt 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004), behåller han eller hon denna rätt om den anställning som lagen om statens pensioner (1295/2006) är tillämplig på fortgår omedelbart efter överföringen på det sätt som föreskrivs i 3 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) och utan avbrott fram till den personliga ålderspensionsålder som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i nämnda lag om ändring av lagen om kommunala pensioner eller om personen i fråga blir arbetsoförmögen medan anställningsförhållandet pågår.

5. Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling (348/2007) får ett sådant avtal om produktion av tjänster som avses i 3 § ingås utan anbudsförfarande, om avtalet ingås inom ett år från ikraftträdandet av denna lag med en serviceproducent som producerade konsumentrådgivningstjänster vid lagens ikraftträdande.

6. Kommuner och samkommuner är på yrkande av magistraten skyldiga att till magistraten utan ersättning överlåta möbler, utrustning, adb-program och andra för myndighetens verksamhet behövliga inventarier som de äger, om dessa har använts uteslutande för produktion av konsumentrådgivningstjänster. Dessutom är serviceproducenterna skyldiga att till magistraterna mot skälig ersättning för tre år räknat från ikraftträdandet av denna lag överlåta nyttjanderätten till kontorslokaler och tele- och datakommunikation som uteslutande använts för produktion av konsumentrådgivningstjänster. Ett yrkande på överlåtelse av ägande- och nyttjanderätten får framställas redan före ikraftträdandet av denna lag så snart den blivit stadfäst och senast den 31 december 2008.

L om statens pensioner 1295/2006 och L om införande av lagen om statens pensioner 1296/2006 har upphävts genom L om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn 82/2016. L om offentlig upphandling 348/2007 har upphävts genom L om offentlig upphandling och koncession 1397/2016.

RP 54/2008, EkUB 17/2008, RSv 141/2008

Ikraftträdelsestadganden:

30.11.2012/676:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.