Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

5.12.2008/796

Lag om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.11.2009/903, som gäller fr.o.m. 1.1.2010.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer

Arbets- och näringscentralerna är regionalförvaltningsenheter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Centralerna ska främja utvecklingen av näringarna, arbetsmarknaderna, invandringen och landsbygden samt det regionala arbets- och näringspolitiska samarbetet.

Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltningsmyndigheter som lyder under centralen. Byråerna ska främja fungerande arbetsmarknader, tillhandahålla tjänster för näringarna och företagen samt utveckla det regionala arbets- och näringspolitiska samarbetet. Byråerna inrättas och läggs ner av centralen, som också fattar beslut om deras verksamhetsställen.

De uppgifter som centralerna och byråerna har utanför sina verksamhetsområden sköter de i nätverk med flera centraler eller byråer och i samarbete med andra myndigheter, organisationer och kunder.

2 §
Centralens uppgifter

Centralen ska genom att sörja för finansierings-, utbildnings- och utvecklingstjänster samt andra tjänster inom sitt verksamhetsområde

1) främja i synnerhet små och medelstora företags verksamhet, verksamhetsförutsättningar och internationalisering samt fungerande arbetsmarknader, tillgången på arbetskraft, sysselsättningen och till den anknuten invandring samt invandrares integration,

2) främja en innovationsbaserad utveckling av näringarna och svara för de uppgifter som sköts av Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Tekes) samt främja att den nationella teknologi- och innovationspolitikens mål nås på regional nivå,

3) främja gårdsbruket och energifrågor, fiskerinäringen och övriga landsbygdsnäringar samt övervaka att de bestämmelser som gäller dem iakttas,

4) sköta övriga uppgifter som det föreskrivs särskilt att centralen ska sköta eller som arbets- och näringsministeriet har ålagt den.

3 §
Styrning och övervakning av centralen

Den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av centralen ankommer på arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Tekes, Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) och Landsbygdsverket styr och övervakar centralens verksamhet inom sina egna ansvarsområden.

Arbets- och näringsministeriet får bestämma att centralen ska specialisera sig och sköta uppgifter också utanför sitt verksamhetsområde.

Arbets- och näringsministeriet samordnar den styrning som utövas av arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Tekes, Evira och Landsbygdsverket.

4 §
Centralens ledning och beslutanderätt

Centralen har en direktör. Direktören leder centralens verksamhet och svarar för att de resultatmål som arbets- och näringsministeriet uppställt för centralen nås. Dessutom svarar direktören för att avtalet mellan Landsbygdsverket och centralen om utbetalande myndighet fullföljs.

De ärenden som ska avgöras vid centralen avgörs av direktören eller av någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt lag eller enligt arbetsordningen. Direktören får dock förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt arbetsordningen får avgöras av en tjänsteman.

5 §
Centralens arbetsordning

Arbetsordningen fastställs av centralens direktör. I centralens arbetsordning meddelas närmare bestämmelser om

1) centralens organisation,

2) utövande av beslutanderätten,

3) beslutsförfarandet,

4) de samarbetsgrupper som finns i anslutning till centralen,

5) övriga frågor som hör till den interna förvaltningen.

6 §
Närmare bestämmelser om centralen

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid centralen och besättandet av tjänsterna gäller statstjänstemannalagen (750/1994). Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om nämnda frågor, om centralernas antal, verksamhetsområden och organisation, om de delegationer och kommissioner som finns i anslutning till centralen, om centralens ledning, om beviljande av tjänstledighet för centralens tjänstemän och om vikariat samt om företrädande av staten vid domstolar och ämbetsverk.

7 §
Byråns uppgifter

Byrån ska

1) arbeta för att trygga tillgången på arbetskraft och förbättra sysselsättningen,

2) verkställa den offentliga arbetskraftsservicen,

3) främja invandrares integration,

4) tillhandahålla rådgivning i fråga om företagstjänster,

5) sköta övriga uppgifter som byrån har enligt lag eller som centralen har ålagt den.

8 §
Styrning av byrån

Arbets- och näringsministeriet fastställer en strategi, uppställer resultatmål och meddelar anvisningar för centralen när den styr byråerna.

9 §
Byråns ledning och beslutanderätt

Arbets- och näringsbyråns direktör är chef för byrån. Arbets- och näringsbyråns direktör leder byråns verksamhet och svarar för att de resultatmål som centralen uppställt för byrån nås.

De ärenden som ska avgöras vid byrån avgörs av arbets- och näringsbyråns direktör eller av någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt lag eller enligt arbetsordningen. I arbetsordningen kan beslutanderätt delegeras till övriga tjänstemän.

Arbets- och näringsbyråns direktör får dock förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt arbetsordningen får avgöras av en tjänsteman.

10 §
Byråns arbetsordning

Arbetsordningen fastställs av arbets- och näringsbyråns direktör. I byråns arbetsordning meddelas närmare bestämmelser om

1) byråns organisation,

2) utövande av beslutanderätten,

3) beslutsförfarandet,

4) övriga frågor som hör till den interna förvaltningen.

11 §
Närmare bestämmelser om byrån

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid byrån och besättandet av tjänsterna gäller statstjänstemannalagen. Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om nämnda frågor, om utnämning till tjänster vid byrån, om beviljande av tjänstledighet för byråns tjänstemän och om vikariat samt om företrädande av staten vid domstolar och ämbetsverk.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 10 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997) jämte ändringar.

13 §
Övergångsbestämmelser

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den hänvisas till arbetskrafts- och näringscentralen, ska hänvisningen anses gälla en sådan arbets- och näringscentral som avses i denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den hänvisas till arbetskraftsbyrån, ska hänvisningen anses gälla en sådan arbets- och näringsbyrå som avses i denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 55/2008, AjUB 10/2008, RSv 155/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.