Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.8.2008/571

Lag om vigselrätt (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.11.2019/1157, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Rätt att viga till äktenskap i registrerade religionssamfund får ges i enlighet med denna lag.

I denna lag finns också bestämmelser om ett vigselrättsregister.

2 §
Förutsättningarna för vigselrätt

Medlemmar av religionssamfund som har registrerats enligt religionsfrihetslagen (453/2003) kan på ansökan av samfundet få vigselrätt, om de

1) är myndiga,

2) har handlingsbehörighet som inte har begränsats,

3) skriftligen har samtyckt till att bli vigselförrättare, och

4) är förtrogna med förutsättningarna för och förrättandet av vigsel samt med vigselförrättarnas skyldigheter och ansvar.

Vigselrätt får inte ges, om det finns grundad anledning att misstänka att den som ansökan gäller är oförmögen att sköta uppdraget som vigselförrättare eller olämplig för det.

3 §
Behörig myndighet

Vigselrätt ges av en magistrat. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om behörig magistrat för de uppgifter som avses i denna lag.

4 §
Ansökan om vigselrätt

En ansökan om vigselrätt får lämnas in till vilken magistrat som helst. Om en ansökan har lämnats in till någon annan än en behörig magistrat, ska den utan dröjsmål överföras till den magistraten. Den sökande ska underrättas om överföringen.

Den sökandes namn och hemort ska framgå av ansökan. I ansökan ska också anges namnet på den person som vigselrätten ska gälla samt dennes personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum. Personens skriftliga samtycke till att vara vigselförrättare ska fogas till ansökan tillsammans med en redogörelse om den förtrogenhet med uppdraget som vigselförrättare som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten.

5 §
Vigselförrättarnas skyldigheter och ansvar

Den som har fått vigselrätt (vigselförrättare) ska sköta uppdraget omsorgsfullt och på behörigt sätt. Vigsel kan förrättas även på andra språk än finska eller svenska. I fråga om en vigselförrättning gäller i övrigt det som i äktenskapslagen (234/1929) och med stöd av den föreskrivs om kyrklig vigsel.

När en vigselförrättare förrättar vigsel och fullgör andra uppgifter som hör samman med detta ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på honom eller henne.

6 §
Tillsyn

Den magistrat som gett vigselrätt ska ha tillsyn över hur den utövas.

Magistraten har rätt att få de uppgifter som behövs för tillsynen såväl av vigselförrättaren som av det samfund som ansökt om vigselrätt.

Registerförvaltningsmyndigheterna ska underrätta den magistrat som har tillsyn om fel och försummelser som de upptäckt i utövningen av vigselrätt.

7 §
Återkallelse av vigselrätt

Magistraten ska återkalla en vigselrätt, om en vigselförrättare eller ett samfund som ansökt om vigselrätt begär detta.

Magistraten får rikta anmärkning mot en vigselförrättare, om vigselförrättaren har brutit mot bestämmelserna om vigsel eller om det vid tillsynen har framkommit andra brister i utövningen av vigselrätten.

Magistraten får på eget initiativ återkalla en vigselrätt för viss tid eller helt och hållet, om de i 2 § 1 mom. föreskrivna förutsättningarna inte längre uppfylls eller om bestämmelserna om vigsel har överträtts väsentligt eller upprepade gånger trots anmärkning enligt 2 mom. i denna paragraf.

Ett beslut om återkallelse som har fattats på initiativ av någon annan än samfundet ska meddelas samfundet.

8 §
Interimistiska förordnanden

Om det finns vägande skäl, får magistraten i ett ärende om återkallelse av vigselrätt utfärda ett interimistiskt förordnande genom vilket vigselrätten återkallas temporärt. Förordnandet får meddelas utan att vigselförrättaren hörs.

Ett interimistiskt förordnande är i kraft till dess att magistraten fattar slutgiltigt beslut i frågan, om förordnandet inte återkallas eller ändras före det.

Interimistiska förordnanden får inte överklagas.

9 §
Vigselrättsregistret

Magistraten för ett register över de vigselrätter som ges med stöd av denna lag och 17 a § 2 mom. samt 112 och 113 § i äktenskapslagen.

När vigselrätt har getts med stöd av denna lag ska följande införas i registret:

1) namn och hemort för det samfund som ansökt om vigselrätt,

2) vigselförrättarens namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum,

3) datum för beslutet om vigselrätt, samt

4) datum för ett återkallelsebeslut och tid som återkallelsen gäller.

När vigselrätt har getts med stöd av 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen ska följande införas i registret:

1) vigselförrättarens namn och personbeteckning,

2) datum för beslutet om vigselrätt, samt

3) datum för ett återkallelsebeslut och tid som återkallelsen gäller.

När vigselrätt har getts med stöd av 112 eller 113 § i äktenskapslagen ska följande införas i registret:

1) namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum för den person som har fått vigselrätt samt tjänsteställning, yrke eller uppgift och stationeringsort,

2) eventuella villkor för eller begränsningar i vigselrätten, samt

3) den myndighet som har gett vigselrätt, datum för beslutet om vigselrätt och datum för ett återkallelsebeslut samt beslutens innehåll och giltighetstid.

Om den vigselrätt som avses i 112 eller 113 § i äktenskapslagen har knutits till en viss tjänst, befattning eller uppgift, ska följande införas i registret i stället för det som föreskrivs i 3 mom. 1 punkten:

1) namn och hemort för den myndighet eller sammanslutning som har fått vigselrätt, och

2) tjänst, befattning eller uppgift som vigselrätten har knutits till.

10 §
Användning av uppgifter i vigselrättsregistret

Uppgifter i vigselrättsregistret får användas för att administrera och utöva tillsyn över vigselrätter och för att utreda äktenskapets giltighet. Uppgifterna i registret är offentliga och de ska förvaras permanent.

Offentliga eller privata samfund som fortlöpande behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål kan med tillstånd av magistraten få tillgång till dem via teknisk anslutning. Innan tillståndet ges ska sökanden visa att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

En personbeteckning får ges till påseende eller lämnas ut endast till den som enligt personuppgiftslagen (523/1999) eller någon annan lag förfogar eller får förfoga över den. För att identifiera en person får personbeteckningen dock antecknas i sådana handlingar som lämnas ut från registret och som behövs för att personen ska kunna göra sina rättigheter och skyldigheter gällande.

11 §
Myndighet som svarar för vigselrättsregistrets tekniska funktion

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om den myndighet som ska svara för att vigselrättsregistret fungerar tekniskt. Bestämmelserna om registeransvarig i 32 § i personuppgiftslagen tillämpas på denna myndighet.

12 §
Iakttagande av beslut

Ett beslut om vigselrätt och återkallelse av vigselrätt får iakttas trots att det inte har vunnit laga kraft, om inte fullföljdsdomstolen förordnar något annat.

13 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 7 maj 1993 om vigselrättsregistret (421/1993).

Vigselrätt som har getts religionssamfund och som är giltig vid denna lags ikraftträdande gäller i två år från ikraftträdandet, om vigselrätten inte har getts för en tid som går ut tidigare.

RP 14/2008, LaUB 5/2008, RSv 70/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.