Beaktats t.o.m. FörfS 1069/2023.

22.5.2008/333

Statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.3.2015/240, som gäller fr.o.m. 24.3.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2007 om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grunderna för beviljande av täckdikningsstöd som utbetalas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), maximikostnader och de tekniska kvalitetskraven för stödberättigad täckdikningsverksamhet.

2 § (18.11.2010/978)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) täckdike ett rördike som släpper in och ut vatten över rörets hela längd,

2) täckdikning lokal dränering med hjälp av täckdiken inklusive de konstruktioner, som behövs för underhåll av dräneringen,

3) kringfyllnadsmaterial material, såsom grus, krossgrus, flis eller rörfilter samt kombinationer av dessa, som läggs ovanpå röret,

4) rörfilter kringfyllnadsmaterial som har lindats runt röret före rörläggningen,

5) reglerbrunn täckdikningsbrunn, med vilken man kan reglera täckdikningens dräneringsdjup och som kan utnyttjas vid underbevattning.

3 § (18.11.2010/978)
Bestämning av stödberättigad kostnad

Den godtagbara maximalkostnaden som berättigar till stöd för täckdikning är 3,20 euro per täckdikningsmeter och 3 200 euro per hektar. Om täckdikningen utförs med kringfyllnadsmaterial som inte uppfyller kvalitetskraven i 8–10 §, är den godtagbara maximalkostnaden som berättigar till stöd 1,70 euro per täckdikningsmeter och 2 800 euro per hektar.

På sura sulfatjordar kan täckdikningen kompletteras med reglerbrunnar, vars förorsakade godtagbara kostnad som berättigar till stöd är högst 800 euro per hektar.

4 §
Dräneringsplanens innehåll

En dräneringsplan ska innehålla åtminstone

1) en planbeskrivning med uppgifter om lägenheten inklusive lägenhetssignum och basskiftets nummer, jordarter, planerade dikesavstånd och kringfyllnadsmaterial och motiveringen till dem samt dimensioneringsgrunder,

2) en kostnadskalkyl med enhetspriser och genomsnittliga kostnader per hektar och per meter, (18.11.2010/978)

3) en materialförteckning,

4) en plankarta som anger åkerns utformning samt täckdikenas placering, rördimensioner och läggningsdjup,

5) en teckenförklaring och skala för kartan,

6) en arbetsbeskrivning med nödvändiga typritningar,

7) formulär för entreprenadavtal och för protokoll fört på dräneringsarbetsplatsen,

8) en plan för arkivering av dokumentationen, och

9) planerarens kontaktuppgifter.

5 § (23.10.2008/647)
Planerarens kompetens

Planeraren ska vara tillräckligt insatt i planeringsgrunderna och planeringspraxis vid åkerdränering. Planeraren ska dessutom inneha ett examensbetyg från avlagd specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden gällande täckdikning, godkänd av Utbildningsstyrelsen.

6 §
Kvalitetskrav på rör

I Finland tillverkade rör ska vara märkta i enlighet med standard SFS 5211. Rör som tillverkats i övriga länder i Europeiska unionen ska uppfylla kvalitetskraven enligt standard SFS 5211 och de ska vara märkta i enlighet med tillverkningslandets nationella standard. För rör som importeras från länder utanför Europeiska unionen ska importören uppvisa ett utlåtande, varav framgår att röret uppfyller åtminstone kvalitetskraven enligt standard SFS 5211. Utlåtandet ska vara avgivet av ett kontrollorgan som har ackrediterats i en medlemsstat i Europeiska unionen.

7 §
Läggningsdjup

Täckdikets minimidjup ska vara sådant att täckdikets botten efter utjämningen av åkern på mineraljordar är minst 1 meter från åkerns yta och på torvjordar minst 1,2 meter från åkerns yta. Som torvjordar betraktas åkrar med ett torvlager på minst 0,8 meter.

Avvikelser i dikesdjupet på grund av yttre omständigheter kan godkännas. Avvikelserna ska motiveras i planen. Dikesdjupets inverkan på dikesavståndet definieras genom de allmänt kända formlerna för beräkning av dikesavstånd.

8 § (18.11.2010/978)
Kringfyllnadsmaterial

Om täckdikningen berör de begränsade jordarter som enligt bilaga 1 kräver goda filtreringsegenskaper ska som kringfyllnadsmaterial användas grus, krossgrus eller rörfilter enligt kraven i 9 och 10 §. Jordartens filtreringsegenskap bestäms på grundval av jordarten vid läggningsdjupet.

9 § (18.11.2010/978)
Grus och krossgrus som används som kringfyllnadsmaterial

Om grus eller krossgrus används som kringfyllnadsmaterial ska dess kornstorlek uppfylla det som krävs enligt siktkurvan i bilaga 2. Vid användning av grus eller krossgrus som kringfyllnadsmaterial ska detta ligga minst åtta centimeter ovanför rörets övre kant. Då täckdikningen berör jordarter som kräver goda filtreringsegenskaper, ska också grus eller krossgrus ligga minst åtta centimeter nedanför rörets undre sida om jordarten och dess vattenförhållanden kräver det.

10 § (18.11.2010/978)
Rörfilter

Om täckdikningen berör jordarter som kräver goda filtreringsegenskaper och rörfilter används som kringfyllnadsmaterial ska dess tjocklek monterat till dräneringsröret vara minst 3,0 millimeter. Rörfiltrets tjocklek fastställs enligt standard SFS-EN ISO 9863.

Rörfiltrets porstorlek ska vara 450–1 000 mikrometer i mo-, finmo- och mjäljordar och minst 200 mikrometer i övriga jordar. Porstorleken på rörfilter fastställs enligt standard SFS-EN ISO 12956.

10 a § (18.11.2010/978)

10 a § har upphävts genom F 18.11.2010/978.

11 §
Anläggningsmetoder

Ett täckdike kan anläggas antingen i ett öppet dike eller genom att röret och kringfyllnadsmaterialet läggs med en grävfri täckdikningsplog.

12 §
Anläggningsprecision

Täckdikena ska anläggas på de platser som har angetts. Från detta får inga avvikelser göras, om inte berggrunden, stora stenar eller andra oskäliga hinder försvårar rörläggning på dessa platser. Den normala tillåtna laterala avvikelsen är 1,0 meter. Om man under arbetet på grund av omständigheterna blir tvungen att ändra planen, ska om detta överenskommas med beställaren.

Jämnhetskravet för täckdikets botten beror av dikets lutning. Om täckdikets lutning understiger en procent är den största tillåtna avvikelsen +1 centimeter. Om täckdikets lutning är en procent eller mer är den största tillåtna avvikelsen +2 centimeter. Största tillåtna både positiva och negativa avvikelse får inte förekomma inom en sträcka på tio meter.

Anläggningsprecisionen mäts antingen med ett avvägningsinstrument på röret eller med hjälp av ett instrument för mätning av täckdikets anläggningsprecision inne i röret.

13 §
Övervakning av arbetet

Ett villkor för statligt stöd är att man har fört protokoll fört på dräneringsarbetsplatsen.

Den som utför slutgranskningen ska se till att de ändringar i planen som gjorts under arbetet har sänts till planeraren för justeringar.

Den som utför slutgranskningen får inte vara en entreprenör, en materialleverantör eller en person som står i ekonomisk förbindelse med dessa.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2008.

Ikraftträdelsestadganden:

23.10.2008/647:

Denna förordning träder i kraft den 29 oktober 2008.

Vad som i 5 § bestäms om det examensbetyg som krävs av planerare tillämpas på de ansökningar som blir anhängiga den 1 maj 2010 eller senare. (11.12.2008/820)

11.12.2008/820:

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2008.

Denna förordning tillämpas på sådana ansökningar om beviljande av stöd som blivit anhängiga den 31 oktober 2008 eller därefter.

18.11.2010/978:

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2010.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.